Friday, February 28, 2003« حلاج »هاي ديگري را بر « دار » مي برند !
با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...

--------------------------
ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .
---------------------
جمعه ٩ اسفند ١٣٨١
صحنه ی خيمه شب بازی انتخابات شوراها تا اين ساعت با کسادی روبروست
--------------------
جمعه ٩ اسفند ١٣٨١
آخر چقدر فريب؟ کدام انتخابات؟ و به منظور استقرار کدام عدالتی؟ - سايه سعيدی سيرجانی
در اين مدت دو ماه روزی نبوده که پيامی چه از طريق تلفن و چه از طريق پست الکترونيکی از ايران و بخصوص از جوانان عزيز ايران نداشته باشم.
روزی نيست که از شکنجه ی آزاديخواهی در کنج زندان جمهوری اسلامی خبری به دستم نرسيده باشد.
روزی نبوده که آه شيرزنی و فرياد دليرمردانه ی مادران و پدران جوانان زندانی شنيده نشود.
اين فرياد را می رسانم: بدا، بدا عاقبت زمامدارانی که دست به خون جوانان بيالايند.
جوانانی که سرمايه اصلی مملکت اند. شکنجه را تحمل می کنند تا ما فريب نخوريم و باز فريب نخوريم.
زنجير پوسيده ی فريبِ احزاب به اصطلاح سياسی موجود درايران به تنها آه مظلومی از هم پاشيده شده است.
نمی دانم آخر نمی دانم چه تلاشی در تأييد انتخاباتِ خرد شوراها دارند.
آخر مگر ملت ايران قيم می خواهد. آخر چقدر فريب؟ کدام انتخابات؟ و به منظور استقرار کدام عدالتی؟
گيرم افرادی هم انتخاب شدند، آخر وقتی ديو قدرت در فضای مملکتمان خودسرانه به کشتار مشغول است اين بيچارگان چه قدمی در راه عدل و آزادی خواهند توانست برداشت
آن هم در سرزمينی که پاکان صاحب بصيرتش تنها به قيمت جان خود است که در برابر مستان قدرت و دلبستگان منصب ايستاده اند.
اين پيامی است از جوانان ملت، از همدرسانم، از نسلی که با فريادِ حق حيات خويش، اميد ايرانی آزاد و سربلند را تعقيب می کند.
جوانان وطن دست در دست هم در داخل و خارج از ايران يکصدا می گويند:
برای بار ديگر فريب اين چنين بازی به نام انتخابات را نخواهيم خورد.
آخر ملت ايران در تيرگی نظام ولايت فقيهی اين حکومت، حکومت حاضر، به دنبال کدامين حقوق اساسی خود بگردد؟
جايی که آزادی و حيثيت انسانی پايمال شده است با تکيه بر کدام عدل و ميزانی فريب قانون را پذيرا می توان شد؟
-------------------------
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است
تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
---------------------------
جمعه ٩ اسفند ١٣٨١
جمهوری اسلامی در برگزاری انتخابات شوراها با شکست کامل مواجه شده است
مردم بطور گسترده انتخابات نمايشی امروز را تحريم کرده اند.
گزارشهای رسيده از شهرهای مختلف کشور حاکيست که اکثر حوزه های رأی گيری خلوت بوده و برغم تبليغات گسترده ی هر دو جناح حکومتی،
اکثريت قاطع مردم ايران از رفتن به پای صندوقهای رأی خودداری کردند.
جمعه نهم اسفندماه، ساعت ٤ بعد از ظهر بوقت تهران
** شبکه خبری دادنامه **
------------------
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

--------------------------
امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ... قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !
--------------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

Monday, February 24, 2003


« حلاج »هاي ديگري را بر « دار » مي برند !
با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...

Boycott


خيمه شب بازي « انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا »
زمان : نهم اسفند 1381
مكان : شهر و روستا هاي ايران
برگزار كننده : رژيم جمهوري اسلامي (؟؟؟)
كارگردانان : همهْ جناح هاي آبرو باختهْ رژيم !
×××××××××××××××
و اما مردم چه ميگويند ؟ - بابا رژيم جمهوري اسلامي (؟) از پايه و اساس اصلاح ناپذير است !
بنابراين : انتخابات در چهارچوب قانون اساسي ارتجاعي رژيم نميتواند كارآئي داشته باشد.
در حكومت “ امام زماني “ آراي مردم يعني “ كشك “ و انتخابات با وجود “ ولي فقيه “ يعني سركار گذاشتن مردم بيكار !

---------------
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
---------------------
تجربهْ بيست و چهار سال گذشتهْ مردم از انتخابات در رژيم جمهوري اسلامي (؟)
در واقع انتصاباتي است كه در طي آن گروهي از هواداران ؛ كاسه ليسان ؛ جانيان استخوان بدست و خايه مالان آخوندها به اين منسب و يا آن ’پست اداري گمارده ميشوند.
شوراهاي اسلامي شهر و روستا هم بخشي از اين نهادهاي بي بو و بي خاصيت است !
اكنون بر مردم جان بلب رسيدهْ ايران بيش از هميشه روشن شده است كه :
دوٌم خردادي ها ؛ ملي - مذهبي ها و بقيهْ عوامل رنگارنگ رژيم تحت هر نام و نشاني ؛
جز شعارهاي پوچ و تو خالي در پيوند با اصلاحات حرف ديگري براي گفتن ندارند !!!
و هدف اين سياهكاران و خالي بندان فقط و فقط حفظ و ادامهْ حكومت ننگين و مافيائي جمهوري اسلامي (؟) ميباشد.
آي مردم ! فريب اين حيله گران حرفه اي را نخوريد ؛
تحريم انتخابات و عدم شركت در اين خيمه شب - شعبده بازي ؛ حداقل كاريست كه بعنوان مبارزهْ منفي ميتوانيد بكنيد .
در نظامي كه “ ولي فقيه “ و شركايش فوق قانون اند - شركت در انتخابات يعني تآئيد اين جانيان “ امام زماني “ !

Boycott


----------------------
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن ) و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

------------------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

Sunday, February 23, 2003« حلاج »هاي ديگري را بر « دار » مي برند !
با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...

Boycott


نمايشنامهْ كمدي موزيكال “ انتخابات “ جمهوري اسلامي !
انتخابات در يك كشور اشغال شده توسط مافياي مذهبي - استبدادي
آنهم بعداز بيست و چهار سال قتل و غارت و مردم فريبي !
بي شباهت به يك نمايش كمدي تكراري از نوع آخوندي آن نميباشد !
آي مردم ! تحريم انتخابات فرمايشي - نمايشي رژيم ؛ حداقل يك نافرماني عمومي / و وظيفهْ ملي هر ايراني است.

----------------
خامنه ای در پاسخ به يک سئوال :
تصميمات و اختيارات ولي فقيه در صورت تعارض با اراده و اختيار مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد ملت، مقدم و حاكم است (؟)
حاكم مسلمان پس از اين كه وظيفه خطير رهبري را طبق موازين شرعي به عهده گرفت، ( يعني = آخوند خامنه اي )
بايد در هر مورد كه لازم بداند تصميمات مقتضي را براساس فقه اسلامي اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نمايد. ( يعني = خامنه اي و رفسنجاني )
تصميمات و اختيارات ولي فقيه ( خامنه اي و شركاء ) در مورادي كه مربوط به مصالح عمومي اسلام و مسلمين است،
در صورت تعارض با اراده و اختيار مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد ملت، مقدم و حاكم است و اين توضيح مختصري درباره ولايت مطلقه است.

««« نگاهي گذرا به كارنامهْ بيست و چهار سال حكومت مافياي اسلامي در كشور اشغال شدهْ ايران / و ساير كشورهاي زير سلطهْ حاكمان مسلمان ؛
به روشني نشان ميدهد كه آراي مردم و نظرات آنها هيچگونه نقش سازنده اي ندارند ! و برگذاري انتخابات فرمايشي - نمايشي فقط مصرف خارجي دارد . »»»

با استناد به گفته هاي خامنه اي در مورد اختيارات “ ولي فقيه “ و قدرت تصميمگيري آخوندهاي هرم رهبري براحتي ميتوان ديد و فهميد كه “ مردم “
هيچ نقشي در ادارهْ امور نداشته و فقط بعنوان يك وسيله براي پيشبرد مقاصد و هدفهاي چپاولگرانهْ آنها مورد سوء استفاده فرار ميگيرند !

نمايشنامهْ كمدي تكراري “ انتخابات “ فقط در جهت بهربرداري از آراء مردم در راستاي مشروعيت بخشيدن به حاكميت ننگين و آلوده به فساد و خونين خود
در ديد كشورهاي باصطلاح متمدن و حافظ حقوق بشر ميباشد كه با استناد به حضور مردم و برگذاري انتخابات بتوانند افكار عمومي مردم خود را مغشوش نموده
و در نتيجه بتوانند براي چپاول مردم آن كشور موفق به بستن قراردادهاي غارتگرانه شده و از اين ره گذرثروتهاي نجومي به حسابهاي خود اضافه نمايند !

در سرزميني كه “ سنگ را بسته و سگ را رها كرده اند “ سخن گفتن از حق انتخاب و انتخابات بيك لطيفهْ بي مزه شباهت دارد تا يك حرف نا حسابي !
در زماني كه كليٌت رژيم اسلامي و همهْ سردمدارانش زير سؤال ميباشند ؛
در كشوري كه سرنوشت هفتاد ميليون انسان در دستهاي خون آلود ’مشتي جنايتكار دزد بي حيا قرار گرفته و رقم ميخورد - حرف زدن از انتخابات وقت كشي است !

سؤال روز : آيا بعداز گذشت بيست و چهار سال از حكومت آخوندهاي جنايتكار و اينهمه ناهنجاريها و نارسائي ها در همهْ زمينه هاي زندگي روزمرهْ مردم ايران
هنوز هم هستند كسانيكه نسبت به اين نظام و رهبران جنايت پيشه و چپاولگر آن توهمي داشته باشند ؟؟؟

آيا هنوز هستند كسانيكه باور دارند اين جماعت حيله گر و فريبكار كه مملكت را به ورشكستگي كامل رسانده اند اصلاح پذيراند و كارساز؟؟؟
آي مردم ! شما را چه ميشود ؟ آيا جادوگر جماران شما را حيران كرده است ؟ و يا نشاءي افيون دين فروشان شده ايد ؟
اين سارقان مسلح كه بر جان و مال و ناموس ما مسلط شده اند ؛ باين راحتي دست بردار از سر ما نيستند ؛
نگاه كن كه چه بي پروا به قتل و غارت مردم مشغولند و دنياي متمدن شاهد نسل كشي ايرانيان ميباشند و دم از دم هم برنميآورند !
آي مردم ! دل هيچكس براي ما نميسوزد ؛ و هيچ دستي از غيب بيرون نميآيد و كاري براي ما نميكند ؛
تنها كسانيكه ميتوانند اين بلاي همه چيز سوز را دوا و تمام كنند خود ما هستيم كه بايد با يك حركت همگاني كار اين رژيم خانمان برانداز را تمام كنيم.
رژيم در خاك ريز آحر پناه گرفته است ؛ با يك حملهْ همآهنگ و متحد سرنگوني رژيم حتمي ميباشدو در اين مورد شك نداشته باشيد .
دير و زود دارد - اما سوخت و سوز ندارد. وقت خود را با شركت در انتخابات و اينجور برنامه هاي سرگرم كنندهْ رژيم تلف نكنيد.
تحريم انتخابات فرمايشي - نمايشي رژيم حداقل كاريست كه در مقطع كنوني وظيفهْ تك تك ما ميباشد.
تلاشهاي رژيم براي حفظ قدرت به منظور چپاول بيشتر بهر قيمتي شده است راه بجائي نميبرد !
رژيم بخوبي ميداند كه پايگاه مردمي خود را حتا در بين نيروهاي مزدور خود هم از دست داده است ؛
و همين دليل دست زدن به سركوب و جنايت هاي علني اش ميباشد. حذف فيزيكي عوامل خودي رژيم در ماه هاي اخير ؛
بگير و ببندهاي لجام گسيختهْ رهبري ؛گوياي اين سردرگمي دولت پنهان و آشكار نظام ميباشد ؛
---------------
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!

” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

------------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
------------------
اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

Saturday, February 22, 2003« حلاج »هاي ديگري را بر « دار » مي برند !
با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...


امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ... قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !
-------------------
طي‌ 2 روز گذشته‌ 5 دختر در شيراز خود را به‌ آتش‌ كشيدند “ به نقل از سايت خبري « پيك ايران »

شيراز - خبرنگار آفرينش‌ : طي‌ 2 روز گذشته‌ 5 دختر از اهالي‌ روستاي‌ اطراف‌ شيراز در پي‌ درگيري‌ و اختلافات‌ خانوادگي،
خود را با نفت‌ به‌ آتش‌ كشيدند كه‌ هر 5 نفر بر اثر شدت‌ سوختگي‌ در بيمارستان‌ جان‌ باختند.
« نرگس » يكي‌ از 5 دختري‌ كه‌ در پي‌ مشاجره‌ خانوادگي‌ اقدام‌ به‌ خودسوزي‌ كرده‌ !
« نرگس »‌ كه‌ فارغ‌ التحصيل‌ الهيات‌ در مقطع‌ كارشناسي‌ بود علت‌ خودسوزي‌ را مخالفت‌ پدرش‌ در رفتن‌ او به‌ سر كار اعلام‌ كرد.
« نرگس »‌ به‌ دليل‌ 95 درصد سوختگي‌ در بيمارستان‌ جان‌ باخت‌ .
« مريم »‌ 17 ساله‌ با 73 درصد سوختگي، مرگ را بر زندگي در سرزمين امام زمان ترجيح داد
« فهيمه »‌ 15 ساله‌ با 100 درصد سوختگي، جزغاله شد تا نابرابري را با شعله هاي آتش وجودش فرياد كند !
« گلرخ‌ » 14 ساله‌ با 67 درصد سوختگي‌ ؛ غنچه اي كه نشكفته ذغال و پژمرده شد !
« زهره »‌ 14 ساله‌ با 90 درصد سوختگي ؛ جان داد ؛ آنهم چه جان دادني ؟؟؟
آنها با به آتش كشيدن خود قوانين غيرانساني اسلام محمدي ؛ امام زماني را سوزاندند.
اين دختر بچه هاي پاك ؛ بيگناه و بي پناه ؛ قربانيان حاكميت مذهبي اند كه در شعله هاي آتش تعصبات و قوانين غيرانساني اسلام خود را سوخته ميديدند !
اين گلبرگهاي پرپر شده قبل‌ از مرگ‌ علت‌ خودسوزي‌ را تعصبات‌ خانوادگي، درگيري‌ها و كتك‌ خوردن‌هاي مداوم توسط‌ مردان اعلام‌ كرده‌اند.
««‌آي آدمها ! عمق جنايات و قتل عام و نسل كشي اسلامي را حدي نيست ! »»
چه بگويم ؟ در حيرتم از آنچه كه اين جانوران عمامه بسر ؛ عبا بدوش و مزدوران جيره خوارشان بر ايرانيان اسير شده ميكنند !!!
-------------------
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!

” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

Friday, February 21, 2003


« حلاج »هاي ديگري را بر « دار » مي برند !
با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...

--------------------------------


----------------------------------
We Iranian citizens denounce the cooperation between Islamic Republic Rregime
and Ericsson Corp. for disturbance in free information stream

---------------------------------
يكي از نهادهای دولت ايران با کمک شرکت سوئدی اريکسون با كارگزاري هفت فرستنده پرقدرت در هفت نقطه شهر تهران و حاشيه آن،
روي شبكه‌هاي ماهواره‌اي و اينترنتي (كه از طريق ماهواره دريافت مي‌شوند) پارازيت مي‌اندازد.
شرکت اريکسون همکاری خود را با تهران تکذيب ميکند اين درصورتی است که فرستنده ها در تهران ديده شده اند.
اين فرستنده‌هاي پرقدرت از نظر مسائل بهداشتي و زيست محيطي اثرات تخريبي زيانباري بر انسان دارد.
اين فرستنده‌ها از حدود هفت ماه پيش استقرار يافته و پس از يك بار انداختن پارازيت وقفه‌اي ايجاد شد و اخيراً دوباره شبكه به كار افتاده است.
رژيم ايران با استفاده از اين فرستده‌ها از رسيدن امواج آزاد راديو، تلويزيون و اينترنت جلوگيری می کند.
----------------------------------
امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ... قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !
------------------------------
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!

” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

-------------
.. و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
-------------
اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

Thursday, February 20, 2003« حلاج »هاي ديگري را بر « دار » مي برند !
با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...

-------------
ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .
--------------
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
---------------
««« فرزندم آرزوي مرگ دارد »»»
مادر عليرضا اشراقي عضو تحريريه حيات‌نو كه چهل روز است در بازداشت به‌سر مي‌برد، با ارسال نامه سرگشاده‌اي خطاب به رئيس جمهوري، از خاتمي تظلم‌خواهي كرد.
متن كامل نامه مهري زاينده رودي‌زاده به سيدمحمد خاتمي به شرح زير است:
جناب آقاي خاتمي
رياست محترم جمهوري
اين نداي دادخواهي مادري است دل‌شكسته و دل‌خون از حبس چهل روزه تنها فرزندي كه يگانه همدم و نان‌آور مادر فرتوت خود بود.
در اين دوره عسرت هيچ مرجع رسمي پاسخگوي مراجعات اين مادر نبوده است.
بگذريم كه هيچ يک از کساني که از آنها انتظار حمايت از حقوق شهروندي پسرم مي رفت در اين ميانه غبار اندوه از چهره ما نزدود.

من از اتهامات بي‌پايه فرزندم هيچ‌نگراني ندارم و مطمئنم در دادگاه صالح حكم برائت او صادر خواهد شد.
تمام دغدغه من اين است كه در بحبوحه بلواي به‌پاخاسته، فرزندم قرباني تسويه‌حساب‌هاي پشت‌پرده قرار گيرد.
والله تحميل چهل روز انفرادي که منجر به كم كردن وزن بسيار و ايجاد وضعيتي براي پسرم كه آرزوي مرگ و خودكشي داشته باشد
(او اين موضوع را در ملاقات اخير يعني دومين ملاقات خود در طول چهل روز بيان كرده) ظلم است.

مشخصاً درخواست اينجانب از شما كه سوگند بر اجراي قانون اساسي يادكرده‌ايد اين است كه باتوجه به از سرگذراندن چهل روز بازجويي و انفرادي،
امكان دسترسي او به وكيل و آزادي مشروط به وثيقه ايشان (كه مكرراً در بازجويي‌ها از سوي بازجوها به ايشان وعده داده شده و هيچگاه عملي نشده)
تا زمان تشكيل دادگاه صالح فراهم آيد.
آقاي خاتمي؛ به خدا قسم كه پسرم هرگز نيت سوئي كه درخصوص كاريكاتور حيات‌نو به او نسبت مي‌دهند را نداشته است.
استدعا مي‌كنم نگذاريد كه پسرم نابود شود.
« مادر عزيز ! آزادي فرزند شما و ديگر فرزندان در بند ايراني فقط به قدرت مردم دردمند ايران ميسر است نه حاكمان جنايتكاران رژيم اسلامي ! »
خاتمي همان خامنه اي و رفسنجاني و الباقي ديگر ’ملا هاي آدمخوار نظام اسلام ناب محمدي و تشيع سرخ علوي ميباشد.
-------------
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن ) و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.
------------
پنجمين بانك خصوصي
هفته‌نامه يالثارات (30/11) مدعي شد: گفته مي‌شود بانك ايرانيان پنجمين بانك خصوصي است كه به زودي از سوي بانك مركزي مجوز خواهد گرفت.
همچنين مديران و سهامداران بانك اقتصاد نوين نيز در تدارك راه‌اندازي بيمه نوين هستند.
بيمه‌هاي خصوصي كارآفرين، رازي، توسعه و پارسيان تا به حال اقدام به پذيره‌نويسي كرده‌اند. بيمه رازي متعلق به شركت آرتاويل تاير و رسول تقي گنجي و برادرانش است.
شركت لاستيك دنا، گروه غذايي مهرام و مينو از مهم‌ترين دارايي‌هاي اين برادران به شمار مي‌رود.
رسول تقي گنجي چندي پيش 70 درصد سهام سرمايه‌گذاري بانك ملت را به قيمت حدود 420 ميليارد ريال پرداخت.
« صاحبان اصلي و واقعي اين مؤسسات مالي ؛ سه امام جمعهْ موقت تهران ميباشند. تمساح يزدي ؛ خالدبن وليد بحرماني و امامي كاشاني ! »
------------

امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ...
قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !

-----------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

Wednesday, February 19, 2003« حلاج »هاي ديگري را بر « دار » مي برند !
با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...

--------------« نكته »
در 24 سال گذشته كه ايران در اشغال يك حكومت مافيائي نا ايراني قرار گرفته است
بسيار شنيديم و ديديم كه مردم جان بلب رسيده اقدام به
خودكشي ؛ خود سوزي ؛ تن فروشي ؛ آدم فروشي ؛ خود آزاري و ...كرده اند
و يا دنيا شاهد و ناظر سركوب ها ؛ بگير و ببندها ؛ زندان و شكنجه و اعدام ها ؛ سنگسارها و دست و پا بريدن ها و ...
سوزاندن گروهي زندانيان سياسي در زندانها ؛ اعدام گله اي زندانيان مبارز ؛ تجاوزهاي بي پروا به مال و ناموس مخالفين
توسط يك رژيم مذهبي - استبدادي كه نمونهْ آنرا كسي در همهْ دوران هاي تاريخ بشري نديده است بودند كه
نظام بي نظم جمهوري واقعا“ اسلامي براي ملت ايران به ارمغان آورده است !
و هيچكس نميداند كه مردم ايران مرتكب چه كناهي شده است كه رژيم اينچنين كمر به قتل عام انها بسته است ؟
اخيرا“ مردم متوجه شده اند كه رژيم اسلامي - تهران را تبديل به يك كورهْ آدم سوزي نموده است
و با پخش امواج و اشعه هاي ماكروويو براي ايجاد اختلال در امواج رسانه هاي خارج از كشور كه
از طريق ماهواره به خانه هاي مردم ميفرستند و نقش آگاهي دهنده و افشاگري دارند بوجود بياورند !
تهران - تبديل به يك كورهْ آدم سوزي شده است كه همهْ مردم را بطور تدريجي در آن مي پزند !
پخش فروزه هاي اتمي - قتل عام غير مستقيم مردم ايران توسط علي لاريجاني و با تآئيد شخص خامنه اي و خالد بن وليد بحرماني ميباشد !
حتي’ كودكاني كه هنوز بدنيا نيامده اند از عواقب اين بمباران موجي در امان نخواهند بود !
با پخش امواج و اشعه هاي مرگ آفرين - تهران - تبديل به يك كورهْ آدم سوزي شده است (؟؟؟).
مردم بهر نحوي كه ميتوانيد با اين نسل كشي به مبارزه بپردازيد.
-------------

امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ... قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !

-------------
ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .
------------
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!

” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن ) و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

------------تهران - كورهْ آدم سوزي
علي لاريجاني پدر خواندهْ مافياي صدا و سيما با نصب دستگاه هاي ماكرويو در هفت نقطهْ تهران
اين بزرگ شهر ايران با متجاوز از دوازده ميليون نفر جمعيت در زير بمباران اشعه هاي مرگ آفرين
كه همهْ موجودات زنده و حتي’ مواد غذائي و .... را ميسوزانند قرار داده است !
اشعه ها و امواج انرژي حرارتي روزي چهارده - تا بيست و چهار ساعت بسوي مردم شليك ميشوند (؟؟؟)
پيروان و تربيت شدگان مكتب محمد و علي و رهروان تشيع علوي - تهران را تبديل به يك ماكرويو نموده اند و مردم را در داخل آن دارند مي پزند !
آي مردم به اين نسل كشي آشكار بهر نحوي كه ميتوانيد صداي اعتراض خود را برسانيد .
-----------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

Tuesday, February 18, 2003با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...

----------
ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

« هوشياري تاريخي »

در طول حدود 100 سال ( از سال 129 هجري تا 228 هجري = سال 743 - تا 842 ميلادي )
ما شاهد 145 قيام و شورش اجتماعي ؛ سياسي و مذهبي ’مهٌم در نواحي :
گيلان ؛ خراسان ؛ آذربايجان ؛ سيستان ؛ طبرستان ؛ كردستان و ........
عليه حاكميت اعراب يا اسلام بوده ايم .
-----------
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!

--------

” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

--------
« نكته »
لطفا“ يك زندان هم به ليست زندانهاي رژيم اسلامي در ايران اضافه بفرمائيد !
««« هتل لاله »»»ي تهران ؛ زنداني بسيار مؤدبانه با 24 ساعت room service با مآموران يونيفرم پوش اطلاعاتي ؛ امنيتي !
زندانيان : ««« هيات كارشناسان حقوق بشر سازمان ملل »»»

رژيم از چند روز قبل از ورود هيآت بازرسان اقدام به كشيدن يك ديوار گوشتي از :
مآموران امنيتي ادارهْ جاسوسي وزارتخانه هاي رنگارنگ ؛ حراستي ؛ حفاظتي و اطلاعاتي
در درور تا دور هتل كشيده تا مانع ارتباط مردم با افراد اعزامي سازمان ملل نا متحد بشوند !
غافل از اينكه هيئت مذكور بخوبي مسآلهْ زنداني بودن خود را احساس كرده و ديگر نيازي به تماس با مردم و يا بازديد از زندان ها را ندارند !
كوتوله هاي اشغالگر ايران ؛ الحق كه حماقت و بي شعوري خود را چه شفاف بنمايش گذاشته اند !
««« قح قح خنده ؛ و يا ؛ هق هق گريه !!! »»» تصميم با خود شماست .
--------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
--------
اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

Monday, February 17, 2003

با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...


-----------------
ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .
-----
يادت از خاطر ما نمي رود
سعيد سلطانپور
جاودان آموزگار ؛ شاعر و هنرمند مبارز
از هميشه تا هنوز

سال 1319 ؛ در سبزوار به دنيا آمد.

از سال 1339 تا 1344 ؛ با گذراندن دورهْ هنركدهْ آناهيتا ؛ بازيگر نمايشهاي تئاتر آناهيتا ميشود.

طي سالهاي 44 تا 48 ؛ در دانشكدهْ هنرهاي زيباي دانشگاه تهران ؛ دورهْ تئاتر ميگذراند.

سال 47 ؛ با همكاري ناصر رحماني نژاد ؛ انجمن تئاتر ايران را بنيان مي نهد.
در همين سال ؛ اولين مجموعهْ اشعار خود « صداي ميرا » را منتشر ميكند كه بفاصلهْ كوتاهي پس از انتشار توقيف ميشود.

سال 48 ؛ نمايشنامهْ « دشمن مردم » اثر “ ايبسن “ را به صحنه مي برد .
ساواك در يازدهمين شب نمايش سالن را ميبندد و از اجراي آن جلوگيري ميكند.

سال 49 ؛ نمايشنامهْ « آموزگاران » اثر “ محسن يلفاني “ را به صحنه ميبرد .
در سومين شب نمايش ساواك از اجراي آن جلوگيري كرده ؛ نويسنده و كارگردان را دستگير و بازداشت ميكند.

سال 51 ؛ به جرم انتشار « نوعي از هنر ؛ نوعي از انديشه » بازداشت ميشود .
در همين سال ؛ همزبان با جشنهاي 2500 ساله ؛ نمايشنامهْ چهره هاي « سيمون ماشار » اثر “ برشت “ را به صحنه مي برد.
اجراي نمايشنامهْ در پانزدهمين شب ؛ با دخالت ساواك متوقف ميشود .

در سال 53 ؛ مجموعهْ « آوازهاي بند » را به چاپ ميرساند. به كتاب اجازهْ پخش نمي دهند.
« سعيد » دستگير ميشود و در كميتهْ مشترك ساواك و شهرباني ؛ هفت ماه شكنجه هاي اقراري ؛ انتقامي و جيره اي مي بيند.
دوران سه سالهْ زندان را در قصر و اوين پشت سر ميگذارد و با ره آورد مجموعه شعر « از كشتارگاه » سرفراز بيرون ميآيد.

سال 56 ؛ در شبهاي شعر انستيتو گوته و دانشگاه صنعتي با شور و حالي كم نظير شعرهاي ممنوعه ميخواند.

سال 56 ؛ با خروج از مرز ؛ در خارج از كشور ؛ ’كميتهْ « از زندان تا تبعيد » را ايجاد ميكند .
تا سانسور و خفقان “ آريامهر»ي را بگوش ديگران برساند.

پس از قيام 57 ؛ به سازمان چريكهاي فدايي خلق مي پيوندد.

سال 58 ؛ نمايشنامهْ « عباس آقا كارگر ايران ناسيونال » را مينويسد و آنرا در پاركها و محله هاي كارگري ؛ كارگرداني و اجراء ميكند.

سرانجام پس از سالها مبارزه در عرصهْ هنر و ادبيات مقاوت ؛ در شب عروسي اش دستگير ميشود ؛
و در سحرگاه 31 خرداد 1360 ؛ به دست يكي از ارتجاعي ترين حكومتهاي تاريخ انسان ؛ در كنار ققنوس هاي ديگر به آتش كشيده ميشود.

ياد و خاطرهْ اش جاودان و راهش ’پر رهرو باد .
-----
امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ... قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !
-------------
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
-----

” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

----------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

Friday, February 14, 2003

قتل‌هاي زنجيره‌اي ، شكل بازداشت‌هاي زنجيره‌اي را به خود گرفته است

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!

” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

-----------------------------
“ جانا سخن از زيان ما ميگوئي ! “
ميخواستم بمناسبت بيست و چهارمين سال اشغال ايران چند خطي بنويسم كه با پيام خانم سايه سيرجاني دختر زنده ياد سعيدي سيرجاني برخورد كردم
و متن زير پيامي ميباشد كه خانم سيرجاني به اين مناسبت براي مردم جهان فرستاده اند كه ميخوانيد.

جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۸۱
حكومت دروغ، حكومت شكنجه، حكومت كشتار

سايه سعيدي سيرجاني دختر زنده‌ياد استاد علي اكبر سعيدي سيرجاني با انتشار بيانيه‌اي سرگشاده خطاب به همه جهانيان و به‌ويژه دولتهاي غربي تأكيد كرد كه
حكومت اسلامي، حكومت شكنجه و دروغ و كشتار است و حكومتي است كه در سراسر عمر 24 ساله خود به نقض فاحش حقوق بشر پرداخته است.

متن نامه سعيدي سيرجاني از اين قرار است:
اين حكومت متجاوز، نماينده ملت ايران نيست
سالياني است كه مملكتم از نقض آشكار حقوق بشر رنج برده. دهه‌هاست كه ترور روشنفكران ايران صورت گرفته
و آزادزنان و آزادمردان سرزمينم جان بر سر آزادي ايران گذاشته‌اند. اما 24 سال مي‌گذرد از زماني كه
صداي آزادي‌خواهي ايران با تصويب قانون اساسي حكومتي به نام جمهوري اسلامي خفه گرديد و آهنگ نقض حقوق بشر هر روز بيشتر از پيش شتاب گرفت.

24 سال است كه ملتم شبانه‌روز در خفقان و شكنجه ملعبه نومتديتيني قدرت‌طلب گشته‌اند.
زنان، كودكان، جوانان، دانشجويان، نويسندگان، هنرمندان، كارگران، معلمين، اقليتهاي مذهبي، فرهنگ‌دوستان، ناشرين
همه و همه آماج تير تكفير و قرباني مصلحت نظام به اصطلاح اسلامي قرار گرفته و حقوقشان پايمال شده است.

24 سال مي‌گذرد از تسلط حكومتي كه از اسلام براي سركوب و خشونت، سنگسار و حكم ارتداد استفاده نموده است.
از حكومت براي انتشار تعصب گشتارش ياري مي‌گيرد. حقوق ايرانيان را زيرپا مي‌نهد، نه بويي از حقوق بشر شنيده و نه نگاهي به نظم بين‌الملل دارد.
مذاكره با اين حكومت در مورد حقوق بشر سرگرمي انزجارآفريني بيش، نيست.
اگر كنوانسيون حقوق بشر و ميزباني تهران بي‌توجهي و دهان كجي بود به آه آزادمردان و آزادزنان ميهنم كه
از بازي حزب رستاخيز و ساواك به تنگ آمده بودند شناسايي اين حكومت به اصطلاح اسلامي دفن ملت ايران است و بس.
حكومتي كه با رنگ مذهب بلايي بر سر اسلام آورد كه طالبان دست‌پرورده او خواهند بود.
حكومتي كه نشر اسلامي در سرزمينهاي ديگر را اساس مشروعيت خويش دانسته
و سالها با تأكيد بر اين اصل مندرج در قانون اساسي‌اش به دخالت در امور فلسطينيان مشغول است.
قانون اساسي اين حكومت را مطالعه فرموده‌ايد. از تبعيضي كه بر زن و مرد اين مملكت رفته از شرعياتي كه حاكم بر اساسي‌ترين حقوق انساني ايرانيان شده خبر داريد.
حكومتي كه قرآن را اساس وجود خود مي‌داند. مي‌بينيد كه چطور سالها با انتشار تفسير اين مجموعه مخالفت ورزيده ولي ميليونها بند كاغذ و مركب چاپ هزينه انتشار
و توزيع نوشتاري چون گناهان كبيره نموده است.
نظامي كه تيشه نابودي بر اركان اين ملت انداخته دادگستري و مجلس را در مشت خود گرفته.
مردمش نه تضمين حقوقي دارند و نه تأمين جاني. اشغالگراني كه نه بويي از مسلماني برده‌اند و نه به اخلاقي آراسته.
حق داشتيد فرياد خفه مرا در ارديبهشت 1373 نشنيده باشيد. روزي كه در روزنامه كيهان آقاي حسين شريعتمداري دروغ محضي كه
نماينده جمهوي اسلامي ايران در سازمان ملل آقاي كمال خرازي، اعلام كرده بود را خواندم.
ايشان اعلام كرده بودند كه خانواده سعيدي سيرجاني با او ملاقات داشته است. گفته‌هاي دروغ ايشان را خواندم و در تنهايي گريستم.
اما مگر الآن صداي دانشجويان از جان گذشته ايران را نمي‌شنويد؟ حبسهاي طويل مدت و شكنجة آنان را نمي‌دانيد؟
دشنه تكفير در دست مشتي فرمان‌بگير و بكش هر آنكه هست خلافت را در روزنامه‌هاي كيهان تهران و جمهوري نمي‌بينيد؟
قتل پدرم كه با همكاري منظم و سازمان‌يافته سران اين حكومت ترتيب داده شد را دنبال كنيد. ترور شخصيتهاي آزادانديش را چه كساني برنامه ريزي مي‌كنند؟
سانسور و آتش زدن دفاتر جرايد را دنبال كنيد. اعدامهاي دسته‌جمعي و گروه گروه جوانان ايران‌زمين را مي‌بينيد. مهر بطلان بر اين اعمال بزنيد.
جريان گروگانگيري سفارت آمريكا را ديديم بدانيد كه وضعيت مردم ايران سالهاست كه در اسارت برنامه‌ريزان اين جريان است.
آخر فاجعه قتلهاي زنجيره‌اي را به چه رنگي مي‌توان زدود كه هنوز مسببينش در صدد تكرار اين اعمال هستند و وقيحانه قصدشان را اعلام نيز مي‌كنند.
آيا اين همه سانسور و حمله بر فرهنگ ايران‌زمين با تخفيفي روبرو شده؟
راحتي صدور و اجراي احكام تصاعدي ممنوع‌القلمي، ممنوع‌الصدايي، ممنوع‌التصويري و... مهدورالدمي را دنبال نمي‌كنيد؟
هراس از انتشار مطلبي كه بويي از فرهنگ و تاريخ ايران داشته باشد تا به حدي است كه حكم ارتداد نويسنده را تنها راه‌حل مي‌بينند و قتل او را به بهانه اين حكم اسلامي مجاز.

24 سال بطور مداوم ترور آزادانديشان صورت گرفته بي هيچ تخفيفي، 24 سال با شلاق تعصب حكومت ديني بر جان وآبروي مملكتم افتاده‌اند.
24 سال است كه زجر و شكنجه جوانان در زندانهاي اين حكومت صورت مي‌گيرد و رئيس زندانها ذره‌اي از اقتدارش كاسته نشده است.
24 سال است كه حكم سنگسار اجرا شده و تعليق اين حكم هيچ ندايي از نسخ آن به همراه نداشته است.
24 سال مي‌گذرد كه به دختر 9 ساله و پسر 15 ساله ايراني به ديده بالغ نگريسته‌اند و احكام بر آنها صادر كرده‌اند.
بر سر زن ايراني به زور و حكم ضربات شلاق پارچه سياه پوشانيده‌اند.
24 سال است كه غارت ثروت اين مرز وبوم ادامه يافته است. قلع و قمع روشنگرانش ادامه يافته است.
طالبان ايران سالهاست كه با حربه قوي نيروي اطلاعاتي و سركوبگرش سيراب از خون جوانان ايران شده است.
مي‌پرسم نتيجه تعقيب قتلهاي زنجيره‌اي چه شد؟ مسببين قتل پدرم كه سران حكومت هستند چطور همچنان بر مسند اقتدار تكيه زده‌اند.
سالها چشم‌پوشي بر اعمال ضدبشري اين رژيم بس است.
اين حكومت مملكتم را به اشغال خود درآورده است. اغماض نسبت به اعمال اين رژيم بس است.
حساب حكومت اين اشغالگران را از مملكتم ايران جدا كنيد. روحيه ايراني و فرهنگ تابنده‌اش را با خشونت اين قوم متجاوز يكي به‌شمار نياوريد.
اعمال ضد انساني اين حكومت را نشانه بگيريد. حكومتي كه براي بقاي خودش ناگزير كشتار ملت است، دشمني است براي ابناء بشر در هر نقطه دنيا.
ملت ايران صدايي به بلنداي تاريخ دارد اين صدا گوش حكومت مزور را ناشنوا نموده و لي شما و ملتهاي دنيا با اين صدا آشنا هستيد.
صداي مادران فرزند از كف داده، فرزندان پدر از دست داده، صداي مردان در عزاي زنان محبوس،
صداي ظلمي كه با ضربات تازيانه اين تندروان بر جان و روح ايران زخم زده است. ضرباتي مداوم و از پا درآورنده:
اعتياد، فقر، بيكاري و فحشا، بلاهايي است آذين‌بخش حكومتي ضدمردمي كه سالهاست از حكومت براي به زانو درآوردن ملت و مملكت استفاده مي‌كند.
اين حكومت متجاوز نماينده ملت ايران نمي‌باشد. اژدهاي قتل خفقان و سركوب است. بدانيد هر اغماضي نسبت به اعمال اين حكومت تحكيم پايه‌هاي حكومتي سركوبگر است.
لحظه لحظة حساسي است. بدانيد تأييد اين حكومت، سنگي است در راه رسيدن ملت ايران به حقوق منزلت و آزادي خويش.
پذيرش آقاي كمال خرازي كه من شخصاً متحمل دروغ آشكار ايشان در مقابل سازماني به عظمت ملل متحد گشتم جز به بازي گرفتن ملت ايران
و شوراي اروپا در مورد حقوق بشر نمي‌باشد.
حكومتي كه سخنگويش با گفته‌هاي دروغ مأموريت خويش را به انجام مي‌رساند، صداي مرا توانست در 8 سال پيش خاموش كند و به مقام وزارت امور خارجه ارتقا يابد.
پذيرش چنين شخصي و هر مهره‌اي از اين حكومت غير مردمي تأييدي است براي سركوب و خفقان ملت ايران.
زمان زمان حساسي است.
بيائيد و در اين لحظات حساس هم‌صدا با مردم ايران صورتك تزوير اين حكومت را كنار زده و تأييدي در شنيدن صداي آزادي يك ملت باشيد.
چشم‌پوشي و پذيرش معاونين قتل و صحبت با حكومتي كه ديگر جايي در ميان مردم ندارد، خلاف اصول دموكراسي و قواعد آمره بر نظام بين‌الملل است.
------------------------------

امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ... قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !

------------------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

Monday, February 10, 2003

قتل‌هاي زنجيره‌اي ، شكل بازداشت‌هاي زنجيره‌اي را به خود گرفته است

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!

” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

-------------------------
آئين اهورائي ما پاكترين است
ما را غم دين نبوده و نيست !
دينداري اين طايفه خود عين فريب است ؛
آنهم چه فريبي ؟؟؟
با طايفهْ حيله گران كار نداريم .
-------------------------


Photo : Mehdi Taher for The New York Times
A street scene in Tehran. A struggle rages between women who want to show their hair and conservative
elements determined to preserve what they see as Islamic purity. Hair care is a major industry in the country.
------------------------
امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ... قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !
----------------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

Sunday, February 09, 2003

قتل‌هاي زنجيره‌اي ، شكل بازداشت‌هاي زنجيره‌اي را به خود گرفته است

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

---------------------------------

رژيم آدمخوار « ’ملا » ها بدون سركوب و زندان ؛ شكنجه و اعدام ؛ حتي’ يك روز هم قادر به ادامهْ حيات ننگين خود نبوده و نخواهد بود !

-------------------------------
آي مردم گروگان گرفته شدهْ ايران ! كودكاني كه در دوران اشغال ايران توسط مافياي بزرگ امامه داران بدنيا آمدند
و در سياهترين دوران تاريخ ايران زير سلطهْ يكي از خونبارترين اشغالگران ؛ بزرگ شدند و با پوست و گوشت و روح خود چيزي بنام زندگي را تجربه كرده اند !
و دروران جواني خود را بجرم سخن گفتن از آزادي دز سياهچالهاي رژيم ميگذرانند ؛
گزارش بيست و چهار سال اسارت يك ملت را بصورت پيامي براي مردم دنيا از درون سلول خود براي آگاهي همهْ انسانهاي كرهْ زمين فرستاده اند
خواندن ؛ انتشار و پخش اين پيام يك وظيفهْ ملي است براي هر ايراني آزاديخواه .

يار دبستاني من
۱۳۸۱.۱۱.۱۸
پيام عباس فخرآور، احمد باطبي و ايمان سميع‌زاده به جهانيان
««« عباس فخرآور، احمد باطبي و ايمان سميع‌زاده »»»
نام ايران را همة شما شنيده‌ايد ايران سرزمين من است. سرزميني كهن كه مردمش به نجابت و زيبايي و هوش مشهور بوده‌اند.
و سرزميني كه حالا به بزرگترين مصيبت‌ها گرفتار است. ما در ايران از حياتي‌ترين نياز بشري، محروم شده‌ايم،
واژه‌اي كه از آب و نان نيز حياتي‌تر است، چرا كه انسان‌ بودن ما بواسطة آن تعريف مي‌شود. آزادي!
در سرزميني كه هميشه با برده‌داري ناآشنا بود و حتي در اعمال تاريخي نيز برده‌داري به چشم نمي‌خورد حالا يك ملت در اسارت به سر مي‌برد.
در اسارت تحقير، خرافه‌پرستي، جهل و دريدگي گروهي اندك كه قريب بيست و پنج سال پيش در چنين روزهايي بر سرنوشت مردم حاكم شدند
و ايران را با خون پاك‌ترين و شجاع‌ترين جوانان فرش كردند تا به گمان خودشان ريشة‌ عصيان كنده شود. و حكومتشان جاويد بماند.
ما آن سالها كودك بوديم و هنوز توان سخن گفتن نداشتيم و تنها به حوادث چشم دوختيم تا امروز بتوانيم زبان ‌گوياي بخشي از تاريخ باشيم.
ما دو يار دبستاني هستيم كه موهاي هر دوي ما را وقتي وارد دبستان شديم از ته تراشيدن و مجبورمان كردند كه لباس تيره بر تن كنيم،
از جنس مخالف جدايمان كردند و دائم به ما مي‌گفتند كه زنان شيطان‌اند و بايد از آنها دوري كرد!
حق شادي و خنديدن نداشتيم و هر روز صبح كه به مدرسه مي‌رفتيم مثل پادگانهاي نظامي در صف‌هاي طولاني مي‌ايستاديم،
از جلو نظام و خبردار مي‌شنيديم و در گرما و سرما هر روز مجبور بوديم شعار بدهيم، مرگ بر آمريكا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسرائيل،
و اگر شعار نمي‌داديم با شلنگ كف دستمان را سياه مي‌كردند. و هر روز مدير مدرسه يا يكي از معلمان مي‌آمد
و دربارة ‌اينكه آمريكا چقدر بد است و آدم‌كشي چقدر خوب است، برايمان حرف مي‌زد.
باور كنيد آنزمان حتي نمي‌توانستيم بفهميم، امريكا چيست؟! كودكاني 7 ساله بوديم و هر روز مي‌شنيدم كه آمريكا موجود پست شيطاني كه ناخن‌هاي بلندي دارد
و از سر ناخن‌هايش خون مي‌چكد دندانهايش مثل دراكولا تيز است
و كلاهي بزرگ بر سر دارد كه پرچمي با خطوط موازي قرمز و ستاره‌هاي سفيد در زمينه آبي بر سر گذاشته است
و اين موجود هولناك علاقه عجيبي دارد كه جوانها و به خصوص جوانهاي ايراني را زير دندانهايش تكه تكه كند
و هر روز سرود مي‌خوانديم كه آمريكا، آمريكا ننگ به نيرنگ تو، خون جوانان ما مي‌چكد از چنگ تو.....
همة اين حرفها مال 20 سال پيش بود كه به مدرسه رفتيم و تا دانشگاه ادامه داشت،
تا وقتي به دانشگاه وارد شديم توهين‌ها، تحقيرها، شعارها، سخنرانيها و تنبيه‌ها ادامه داشت،
با اين تفاوت كه در دانشگاه ما ديگر با دو واژه عقل و منطق آشنا بوديم و سؤالات بسياري برايمان بي‌جواب مانده بود، ما با، چراي بزرگ مواجه شده بوديم!
به زحمت با دنياي بيرون مرزها ارتباط برقرار كرديم و اسب بالدار اينترنت ما را با افكار و ديدگاههاي ديگر اعضاي خانواده بزرگ انساني‌مان فرزندان آدم و حوا آشناتر كرد.
آرام آرام فهميديم كه همة مردم دنيا كافر نيستند و همة آنها كه در بيرون مرزهاي ايران زندگي مي‌كنند براي دشمني با ما شبانه‌روز نقشه نمي‌كشند
و اين خلاف چيزي بود كه در تمام سالهاي مدرسه تا دانشگاه به ما مي‌آموختند.
پس تمام شجاعتمان را جمع كرديم و با تكيه بر منطق و عقل به لطف« اهوراي يكتاي پاك » ، عاشقانه عصيان را برگزيديم
و صداي عصيان ما در 18 تيرماه 1378 به گوش دنيا رسيد. من بدن پاره پاره دوستان همكلاسي‌ام را بخيه مي‌كردم
و احمد پيراهن خوني ديگر يار دبستاني ما را بالا برد تا دنيا بداند كه ايران هنوز زنده است!
و ما تاريخ واقعي كشورمان را از كتابهاي پوسيده در گنج زندانها و سينة آنان كه داغ بر دل داشتند بيرون كشيديم و فهميديم چه بر سرمان رفته است.
حاكمان بيست و پنج سال گذشته مي‌خواستند ما در همان آنكس كه نداند و نداند كه نداند بمانيم تا بي دردسر بر ما جاودان حكومت كنند
و ما با عصيانمان به آنكس كه نداند و بداند كه نداند رسيديم و تا خوشبختي تنها يك قدم مانده است تا به كاروان متمدن برسيم و بشويم آنكس كه بداند و بداند كه بداند .
مردم ايران پس از اينكه خيلي زود فهميدند در بهمن‌ماه 1357 به نام ترقي و تكامل و انقلاب مقدس دچار چه مصيبتي شده‌اند،
راههاي فراواني را براي رهايي از چنگ اهريمن پيش آمده در لباس مذهب ، تجربه كردند و همة آنها با قساوت و سنگدلي تمام توسط مدعيان ...نگرايي سركوب شد.
بهترين جوانان وطن به خاك و خون غلطيدند و زندانها آكنده از هر صداي مخالفي شد.
اعدامها و برخوردهاي غيرانساني حاكمان مذهبي چهره‌اي زشت از ايران در دنيا به تصوير كشيد.
مبلغين مذهبي با حرفهاي زيبا و جذاب در اعماق وجود ايرانيان نفوذ كردند و احساسات پاك مردم بزرگ سرزمينم را به بازي گرفتند
و زماني كه مردم به نيت شيطاني آنها پي بردند تمام صداها و حتي زمزمه‌ها سركوب شد
و شايد هيچگاه فكر نمي‌كردند ايران و ايراني دوباره توان برخواستن و ايستادن داشته باشد.
گروهي كوچك در آن جولانگاه احساس و ناداني و پشيماني و تعصب و افسوس كه در ماههاي پس از شورش بهمن 1357 در فضاي ايران بيداد مي‌كرد
براي دريافت سهم خود كه مي‌پنداشتند به آنها پرداخت نشده به سفارت ايالات متحده آمريكا حمله كردند
و چون نام دانشجو را يدك مي‌كشيدند خسارتي بزرگ به وجهة دانشجويان ايراني وارد كردند.
با ناداني خود زمينه‌ساز فاجعه‌اي بنام انقلاب فرهنگي شدند و دنيا را عليه ايران تهيج كردند
و حالا وقتي ما به تاريخ 444 روز التهاب مردم جهان و به خصوص آمريكا در جريان گروگانگيري در سفارت ايالات متحده فكر مي‌كنيم،
به آنها حق مي‌دهيم كه تصور كنند ايرانيان مردمي خشونت‌طلب و تروريست هستند. ولي واقعيت چيز ديگري است.
گروهي كوچك انديشه‌هاي كوته‌بينانه و زشت خود را به ما تحميل كردند و تمام تلاشهاي مردم براي رهايي از اسارت بي‌نتيجه مانده بود.
مردم ديگر در انتخابات شركت نمي‌كردند. اميد به زندگي به شدت كاهش يافته بود. همه به نان شب محتاج شده بودند
و ما در سرزمين ثروتمند ايران با قحطي و فقر دسته‌پنجه نرم مي‌كرديم و اين همه حاصل نادانيهاي حاكمان مذهبي ايران بود
و البته پدران ما هم كه احساساتشان به بازي گرفته شد و شكل دهندة انقلاب شدند بي‌تقصير نبودند.
شركت نكردن مردم در انتخابات تأثيري بر حاكمان مذهبي نداشت. حاكمان ما پس از انقلاب با حياي سياسي آشنا نبودند
و به واقع احترامي براي رأي مردم قائل نبوده و نيستند، ‌اگر ذر‌ه‌اي حياي سياسي داشتند مي‌فهميدند مفهوم عدم شركت مردم در انتخابات تا قبل از دوم خرداد 1376 چه بوده است؟!
با حربه‌هاي مختلف در تمام اين سالها آراي مردم را مي‌ربودند، اينكه اگر رأي ندهيد، فرزندانتان را در مدرسه و دانشگاه نمي‌پذيرند،
كوپن‌هاي موادغذايي به شما نمي‌دهند، از محل كار اخراج مي‌شويد و چيزهاي مثل اين.
در دوم خرداد 1376 مردم هوشمند ايران كه بواسطة حماقتها و نادانيهاي گروه حاكمان جاهل در دنيا تنها مانده بودند به خرد همگاني رجوع كردند
وبا حضوري گسترده پاي صندوقهاي رأي شكل مبارزه‌شان را تغيير دادند و كاري كردند تا گروه حاكمان مذهبي به جان هم بيفتند تا قدري قدرتشان تحليل رود
و شايد مردم دنيا هم بتوانند صداي مردم ايران را از ته چاه مصيبتها بشوند.
خاتمي روي كار آمد و در آغاز از تغييرات بزرگ حرف زد. صداي مردم ما در دنيا تا حدودي پيچيد، ولي خيلي زود خاتمي و تيم اصلاح‌طلب وي نقاب انداختند
و چهرة واقعي خود را نشان دادند. ما در هر دو انتخابات به خاتمي رأي داديم و نسل ما به او رأي داد چرا كه ما تغيير را با كمترين خونريزي مي‌خواستيم.
با اصلاحات همراه شديم تا نگويند كه بهانه‌جو هستيم. و فرصت دوباره نداده‌ايم و نسل ما اينچنين كرد.
نسل ما كه مي‌گويم آمار 70 درصدي جامعة امروز ايران است كه كمتر از سي سال سن دارند ودر هيچكدام از رفراندومها هنوز به سن رأي نرسيده بودند.
نه در فروردين 1358 و نه در اصلاح قانون اساسي نظام در سال 1368 و حالا اين نسل 70 درصدي كه مثل ما مي‌انديشد
و مثل ما سؤالات بي‌پاسخ زيادي دارد دست به مبارزه‌اي بزرگ زده است و خواسته‌هاي ما كوچك است. ايراني كم توقع و نجيب است.
ما مي‌خواهيم به آغوش خانوادة بشري بازگرديم، مي‌خواهيم با تمام مردم دنيا شادي كنيم وبا آنها در غمها شريك باشيم.
مي‌خواهيم اعتقاد خود را به تمام پيمانهاي جهاني فرياد كشيم، مي‌خواهيم به اعلامية جهاني حقوق‌بشر، صلح جهاني، عدم تجاوز، حفظ محيط زيست،
توسعة پايدار و تمام پيمانهاي نيك كه خانوادة بشري پذيرفته احترام بگذاريم. مي‌خواهيم آزادي بيان و آزادي پس از بيان داشته باشيم.
حاكمان را خودمان مشخص كنيم و هرگاه اشتباه كردند نقد كنيم و حتي كنارشان بگذاريم. ريشة خودكامگي و استبداد را بخشكانيم
و آراي مردم را به واقع حاكم كنيم. حقوق ناديده گرفته شدة خواهرانمان را به آنها بازگردانيم و به تمام معني تساوي زن و مرد را برقرار كنيم.
دست حكومتكران رياكار را از سرزمينمان كوتاه كنيم و « پندار و گفتار و كردار نيك » را ترويح دهيم.
ما خوبيها را براي سرزمين كهن ايران و براي كرة خاك و ساكنان آن مي‌خواهيم، و مي‌كوشيم بديها را تا آنجا كه ممكن است از انسانها دور كنيم
و همة اينها براي مردمي كه قربانيان فراوان داده‌اند خواستة زيادي نيست، در مبارزه‌مان هيچ جايي ندارد. چه در كلام و چه در عملكرد
و هدفمان در مبارزه نشان دادن چهرة بي‌نقاب نظام جمهوري اسلامي در دنياست و اينكه مردم تا چه اندازه به اين نظام اعتقاد دارند
و ايمان داريم كه با لطف « اهواري يكتاي پاك » و همراهي افكار عمومي دنيا مي‌توانيم اهريمن استبداد مذهبي را به زانو در آوريم.
ما همة شكنجه‌ها را به جان خريده‌ايم. دوستانمان در برابر چشممان اعدام شده‌اند از ساختمانهاي دانشگاه به پايين پرت شده‌اند، به طرفشان شليك شده است
و ماهها و سالها در سلولهاي انفرادي حاكميت شكنجه شده‌اند و همة اينها را با جان و دل پذيرفته‌ايم تا مردم خستة ايران كمترين هزينه را پرداخت كنند
و هيچ توقعي از ايرانيان نداريم، جز اينكه بدانند كه به هيچ وجه حق ندارند نااميد شوند . نوشته‌مان طولاني شد ولي زخمهايمان به اندازة تمام تاريخ ايران عميق است.
يار دبستاني من « احمد باطبي » در كنارم نشسته و با حنجره‌اي كه دوبار طناب دار استبداد مذهبي را تجربه كرده، برايم مي‌گويد
“ و من با دستي كه زير شديدترين شكنجه‌ها شكسته است دردهاي مردمم را مي‌نويسم “.
احمد هفت ماه در سلول انفرادي هر روز به انتظار اعدام نشسته بود و من سال 2001 سال گفتگوي تمدنها را در زندان انفرادي آغاز كردم
و در سلول انفرادي هم، آن سال را به پايان رساندم و بسيارند، ياران دبستاني ما كه با هم عصيان كرده‌ايم تا هرچه لازم است از وجودمان تقديم كنيم تا ايران آزاد شود.
و از ايرانيان انتظار داريم با ما همراه باشند تا با تحريم همه نوع انتخابات قبل از رفراندوم نوع نظام، به افكار عمومي دنيا ثابت كنيم دوران مشروعيت نظام چقدر پايين است
و از جهانيان هم انتظار داريم از خواسته ما براي برگزاري رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد حمايت كنند.
پس به پاس خونهايي كه جوانان پاك وطن هديه كرده‌اند و دردي كه مبارزان راه آزادي مي‌كشند،
« ايمان بياوريم كه پيروزيم و اميدوار به اينكه، ايران هرگز نمي‌ميرد ؛ به نام اهوراي پاك »
««««« عباس فخرآور، احمد باطبي و ايمان سميع‌زاده »»»»»
-------------------

امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ... قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !

---------------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

Saturday, February 08, 2003

قتل‌هاي زنجيره‌اي ، شكل بازداشت‌هاي زنجيره‌اي را به خود گرفته است

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

-----------------
امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ... قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !.
-----------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

Friday, February 07, 2003ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

---------------------------
علت خودكشي ها در ساوه (؟)
به گفته معاون امور اجتماعي اداره كل بهزيستي استان مركزي، طبق تحقيقات انجام شده توسط آن سازمان، مهم‌ترين علل خودكشي افراد در ساوه :
“ اعتياد، اختلافات خانوادگي و عشق‌هاي نافرجام بوده است “.
« نه خير آقاي معاون امور اجتماعي ؛ علت اصلي خودسوزي ها و خودكشي ها و سكته هاي زودرس براي جوانان ايراني ؛ دق كردن ها
وجود حاكميت فسيل هاي جمهوري اسلامي و مافياي جنايت و چپاول است كه شما هم يكي از عوامل آن ميباشيد !
حيا كنيد و بيش از اين خاك به چشم مردم نپاشيد. »
---------------------------

امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ... قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !.

----------------------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

Thursday, February 06, 2003

قتل‌هاي زنجيره‌اي ، شكل بازداشت‌هاي زنجيره‌اي را به خود گرفته است

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

------------------------
« حميد رضا ذاكري » يكي از مقامات رده بالاي وزارت اطلاعات و سازمان امنيت رژيم فاسد جمهوري اسلامي كه
از مهره هاي اصلي و محرم بيت رهبري بوده و از رژيم بريده و به خارج از كشور فرار كرده است ؛
يكهفته اي است كه از طريق راديو ياران در مصاحبه هاي تلفني با عليرضا ميبدي و عليرضا نوري زاده اقدام به افشاي طرخ هاي پشت پردهْ رژيم
در زمينه هاي گوناگون نموده است ؛ در رابطه با عوامل اصلي معاملات و خريد و فروش و پخش و واردات و صادرات مواد مخدر
در داخل و خارج كشور در برنامهْ روز پنجشنبه هفدهم بهمن ماه 1381 = ششم فوريهْ 2003 در راديو ياران گفت :
“ مافياي مواد مخدر در ايران از طريق شركتهاي وابسته به ادارهْ اقتصادي وزارت اطلاعات و امنيت رژيم و سازمان اطلاعات سپاه
زير نظر سردار ذوالقدر اداره ميشود ؛ شركتهاي : ( رزمجو ؛ رزمندگان و ... ) مواد مخدر را از كشورهاي توليد كننده افغانستان و پاكستان
تهيهْ و از طريق ايران به تركيه و سپس به كشورهاي اروپائي ؛ روسيه و آسياي ميانه و ساير بازارهاي دنيا صادر مينمايند
و درآمد آن كه بصورت دلار آمريكائي و يورو بدست ميآيد با سرمايه گذاري در زمينه هاي گوناگون شستشو گرديده و بعد در حسابهاي شخصي واريز ميگردد.
رواج مواد مخدر و طرح معتاد كردن جوانان و رزمندگان از جنگ برگشته و حتي’ نيروهاي سپاه بوسيلهْ شخص
« علي اكبر ولايتي » مشاور بيت رهبري پيشنهاد و مورد تصويب و پشتيباني كادر رهبري رژيم قرار گرفته و بمرحلهْ اجراء درآمده است.
مافياي مخوف مواد مخدر و سران رژيم براي سركوب و خانه نشين كردن مردم بعد از انقلاب و پايان جنگ طرح اعتياد را پياده كردند.
متجاوز از 36% از نيروهاي سپاه پاسداران معتاد به انواع مختلف مواد مخدر ميباشند. نقل قول از آقاي « حميد رضا ذاكري ».
و اين هم متن خبري كه يكي از روزنامه هاي دولتي چاپ كرده است :
جمهوري اسلامي در صدر كشور هاي قاچاق و كشف ترياك (؟)
روزنامه دولتي ايران چاپ تهران نوشت: ايران در صدر كشور هايي جاي دارد كه در آنها ترياك كشف و ضبط مي شود.
جاي گرفتن نام ايران در صدر اين كشورها دايره نگراني از گسترش مصرف مواد مخدر را وسيعتر مي كند.
بنا بر آزموده ها ميزان كشف و ضبط مواد مخدر در هر كشور تنها پنج درصد كل ميزان قاچاق اين مواد است.
كارشناسان مي گويند تا زماني كه جمهوري اسلامي معتادان را به چشم بيماران نيازمند درمان و پرستاري نبيند مشكل مواد مخدر در ايران حل نخواهد شد.
عليرضا طاهري --» راديو فردا
-------------------
نگاه كنيد كه اين متوليان دين خدا و نمايندگان پيامبر و امام زمان و پيروان اسلام راستين ناب محمدي
و سينه چاكان تشيع سرخ علوي چه بروز جوانان بي پناه ايراني ميآورند بي محابا !!!
در سرزمين امام زمان ؛ دموكراسي امام زماني زير سايه نايب بر حق امام زمان برقرار !
شادي امام زماني براي مردمي كه طلب شادي ميكردند ’مهيا !
و آيت الابليس هاي بي حيا ؛ جنايت و چپاول ميكنند بي پروا !
و اين قصهْ پر غصه سر دراز و ادامه دارد بي صدا !

پخش بی سر و صدای " قرص شادی " --» به نقل از سايت خبري « پيك ايران »

ماده افيونی " اکس " که آن را " قرص شادی " هم می نامند به جديدترين سرگرمی در بزم ها و محفل های ناسالم تبديل شده
و به سرعت در ميان جوانان تهران در حال گسترش است . اين ماده محرک و هيجان بخش به تازگی از اروپا وارد ايران شده است
و بررسی ها نشان می دهد که به سرعت در ميان جوانان ايراني جای خود را باز می کند .
راديوبی بی سی به نقل از کارشناسان می گويد :
“ اين ماده محرک اگر چه مانند ديگر مواد مخدر باعث اعتياد جسمانی نمی شود اما عوارض و آسيبهای روانی آن به مراتب خطرناک تر از ساير مواد افيونی است “.
دکتر محسن وزيريان رئيس اداره پيشگيری و درمان سوء مصرف مواد مخدر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ،
وجود مصرف " متيل وی اکسی متيل آمفی تامين " يا همان قرص شادی را تاييد می کند و می گويد :
“ اين ماده خطرناک روانی مانند اختلال در تمرکز فکری ، اضطراب ، تحريک پذيری ، توهم و هذيان و علائم اوليه جنون بروز می کند
استفاده از قرص شادی در اروپا هم رو به کسترش است و در مواردی سبب مرگ جوانان در اين کشورها شده است “. اخبار ايننا
-------------------

امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ... قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !.

-----------------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---»
((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

Wednesday, February 05, 2003

قتل‌هاي زنجيره‌اي ، شكل بازداشت‌هاي زنجيره‌اي را به خود گرفته است

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

-----------------------
وقتي كفگير يك رژيم ورشكسته در همهْ زمينه هاي سياسي - اجتماعي - فرهنگي - مذهبي و ... به ته ديگ ميخورد !!!
كار به صدور احكامي از اين دست ميرسد !
قح قح خنده ؛ و يا - هق هق گريه ؟ تصميم آن با خود شما !

به نقل از سايت خبري « پيك ايران »

محکوميت قضايي چند جوان به 40 روز شرکت در نماز جمعه!

بنا به گزارش رويداد ، دادرس شعبه 1612 دادگاه عمومي تهران مجازات حبس محكومان يك پرونده شرارت و نزاع جمعي را به خودداري از رفت‌ و آمد در محل نزاع
و حضور در صفوف نماز جماعت معلق كرد. قاضي عرفان با اشاره به اين كه اين تعليق به منظور اصلاح متهمان پرونده صورت گرفته، گفته است:
بر اساس محتويات پرونده، متهمان به علت شرارت، نزاع جمعي و برهم زدن نظم و امنيت عمومي به مجازات حبس محكوم شده‌اند
كه با توجه به نداشتن سابقه كيفري و كم سن و سال بودن متهمان، محكوميت حبس آنان تعليق شده است. وي افزود:
با توجه به تحقيقات معاونت اطلاعات پليس امنيت عمومي فرماندهي انتظامي تهران بزرگ مبني بر وضعيت اخلاقي مناسب متهمان
و با توجه به اين كه با اجراي مجازات حبس، احتمال آموزش ساير جرايم در زندان براي آنها وجود دارد
لذا در اجراي مواد 25 و 27 قانون مجازات اسلامي قرار تعليق اجراي مجازات حبس در مورد متهمان به مدت 3 سال از تاريخ قطعيت حكم صادر شده است.
دادرس شعبه 1612 دادگاه عمومي تهران تصريح كرد: در اجراي اين تعليق متهمان به مدت يك سال از رفت و آمد در محل نزاع ممنوع هستند
و به منظور تقويت اعتقادات ديني و اخلاقي آنان بايد به مدت چهل روز متوالي در مسجد محل سكونت خود حاضر
و در صفوف نماز جماعت شركت كنند. قاضي عرفان تصريح كرد: اجراي احكام بايد حضور آنان را در مسجد با گواهي امام جماعت، تأييد كند.
------------------------
امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ... قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !.
---------------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! به وبلاگ ((( ايران آرا ))) سري بزنيد.
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “
به وبلاگ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد

Monday, February 03, 2003

قتل‌هاي زنجيره‌اي ، شكل بازداشت‌هاي زنجيره‌اي را به خود گرفته است

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

-----------------
سالي 80 هزار سقط جنين غير قانوني در ايران: افزايش روابط جنسي قبل از ازدواج
دکتر حسين ملک افضلي معاون وزارت بهداشت جمهوري اسلامي گفت هر سال حضور 80 هزار سقط جنين غير قانوني در ايران انجام مي شود.
دختران جوان حدود 23 ساله بيش از همه به سقط جنين هاي غير قانوني براي پنهان کردن روابط جنسي متوسل مي شوند.
معاون وزارت بهداشت مي افزايد: سقط جنين غير از براي حفظ جان مادر در ايران غير قانوني است.
بنا به گزارش روزنامه انتخاب، چاپ تهران، در سال هاي اخير روابط جنسي قبل از ازدواج افزايش چشمگيري داشته است. که منجر به افزايش سقط جنين ها شده است.
عوامل ديگري مانند فقر وافزايش روسپي گري از علل افزايش سقط جنين هاي غير قانوني ذكر شده است.
طبق آمار رسمي حدود 30 هزار روسپي در ايران کار مي کنند. «« چشم و چراغ آيت الابليس ها و حجت الشياطين ها خاموش باد ! »»
پزشکان متخصص درباره خطرات سقط جنين هاي غير قانوني که اغلب در مطب هاي خصوصي و شرايط نامناسب صورت مي گيرد . بارها ابراز نگراني کرده اند.
مينا بهار مست --» راديو فردا -- دوشنبه چهاردهم بهمن هزارو سيصد و هشتاد و يك
------------------
امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ... قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !.
-------------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! به وبلاگ ((( ايران آرا ))) سري بزنيد.
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “
به وبلاگ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد

Sunday, February 02, 2003


قتل‌هاي زنجيره‌اي ، شكل بازداشت‌هاي زنجيره‌اي را به خود گرفته است


ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

---------------------------
« حميد رضا ذاكري » يكي از مآموران بلند پايهْ اطلاعاتي امنيتي رژيم اسلامي بعداز فرار از ايران در يك مصاحبهْ راديوئي با راديو ياران
اقدام به افشاگري نموده و اسامي عوامل قتل هاي زنجيره اي در داخل و خارج از كشور را بازگو كرد.
رآس هرم كانون ترور و قتل هاي سياسي - فرهنگي و اقتصادي عبارتند از :
سيد علي خامنه اي ولي فقيه و رهبر نظام
علي اكبر هاشمي رفسنجاني بهرماني
محمد مصباح يزدي
علي مشگيني
سيد محمود هاشمي شاهرودي عراقي - نجفي
« عاملين و آمرين اصلي همهْ قتل ها و ترورها. » ميباشند.
-----------------
اسامي افراد كميتهْ تحقيق كانون ترورها :
علي اكبر ناطق نوري - مشاور امنيتي بيت رهبري
حداديان - رئيس دفتر حفاظت بيت رهبري
علي اكبر ولايتي - رئيس دفتر جاسوسي و ضد اطلاعات بيت رهبري
محمد ري شهري
حبيب الله عسگر اولادي
-----------------
« 342 قتل مبارزين و مخالفين رژيم در خارج از كشور و 1920 قتل و حذف فيزيكي مبارزين و مخالفين رژيم در داخل »
اين است آمار عملكرد كميتهْ اجرائي كانون ترور در طي سالهاي گذشته تا امروز.
---------------------------

امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ... قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !.

-----------------------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! به وبلاگ ((( ايران آرا ))) سري بزنيد.
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “
به وبلاگ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد