Tuesday, December 10, 2002

حركت هاي پويا / خروش آزادي خواستن

»»» ’ملا خورش كردند / ’ملا خور شد !

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

ــــــــــــــــــــ
گرينويچ 18:32 - 07/12/2002
تصاويری از روز دانشجو در تهراندر پی برگزاری تجمعی به مناسبت 16 آذر، روز دانشجو، در دانشکده فنی دانشگاه تهران، درگيری هايی در مقابل دانشگاه و منطقه اطراف آن بروز کرد.
دانشجويان که گفته می شود تعداد آنها چند هزار نفر بود، پس از برگزاری مراسم قصد خروج از دانشگاه را داشتند که با در بسته دانشگاه رو به رو شدند.
ولی گروه ديگری که تعداد آن ها بين 2 تا 3 هزار نفر عنوان شده است در مقابل دانشگاه تظاهرات کردند که پليس و ماموران لباس شخصی با آنها درگير شده اند.
ــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــ
شانزدهمين روز اعتصاب غذا
مهرداد ’لهراسبي /// دانشجو /// زندان اوين
خواسته ها:
١. برگزاري دادگاه صالح علني با حضور هيات منصفه و نمايندگان رسانه هاي ارتباط جمعي داخل و خارجي بر اساس ماده قانوني اعاده دادرسي.
٢. جبران خسارت مادي و معنوي ايام حبس من.
٣. عذرخواهي رسمي مقامات عاليرتبه حكومتي در دادگاه علني از بنده.
...........
احمد باطبي
منوچهر - اكبر محمدي
و ................و دستگير شدگان در روز دانشجو شانزدهٌم آذر ماه هشتاد و يك
تعداد نا معلوم ؟؟؟

بازداشتگاه : نا مشخص (؟)
مآمورين بازداشت : لباس شخصي ها (؟؟؟)
شكنجه و آزارهاي روحي و جسمي : بدونه وقفه .
نتيجه: تلاش هماهنگ براي رهائي دستگير شدگان .
تهيهْ ليست اسامي افراد دستگير شده با ذكر نام و مشخصات و تاريخ دستگيري
ارسال ليست اسامي به دفتر اتحاديهْ اروپا مستقر در سفارت دانمارك در تهران بوسيلهْ « فكس » و يا ايميل و ....
تكثير و پخش ليست اسامي دستگير شدگان در بين افرادي كه دسترسي به ايترنت داشته باشند
پخش و تكثير تصاعدي پيام « ليست اسامي زندانيان سياسي و دانشجويان و كارگران و معلمان و روزنامه نگاران و وكلاي دربند
و زنان و مردان آزاديخواه ؛ مبارز و گمنامي كه هم اكنون در سياهچال هاي قرون وسطئي داراخلافهْ امام زماني روزي هزار بار مردن را تمرين ميكنند.
ـــــــــــــــــــــــــ
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟


اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام داشته باشيد“
وبلاگ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به
وبلاگ ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home