Monday, March 24, 2003ايراني ! تو پايدار و ا’ستوار ميماني

متن زير بيانيهْ كميتهْ هماهنگي جنبش دانشجوئي در پيوند با حلق آويز كردن ««« امير هومان ژورك »»» ميباشد.
قتل وحشيانه "امير-هومان ژورک", برگه اي ديگر بر کتاب خونين قتل های زنجيره ای

بار ديگر جوخه هاي مرگ آفرين نظام مافيائي - مذهبي جمهوري اسلامي گلي ديگر از گلستان ايران را ؛
براي سرپوش گذاشتن بر ديگر اعمال و جنايات خود ؛ پرپر نمود. و برگه اي ديگر بر كتاب خونين رنگ و به پايان نرسيدهْ ماجراي قتلهاي زنجيره اي افزودند.
آري ؛ پيكر پاك ؛ « امير هومان ژورك » ؛ يكي از آزاديخواهان و مبارزان شجاع ما كه بدنبال فيلمبرداري از سركوب شركت كنندگان در مراسم چهارشنبه سوري ؛
در پايتخت ؛ و همچنين به دليل دفاع از زنان آزاده شركت كننده در اين مراسم اسير نيروهاي يكان ويژه شده بود.
در روز شنبه ؛ دوم فروردين ماه ؛ در محل كارش به صورت حلق آويز - كشته - كشف شد.
لازم به توجه است كه « امير هومان ژورك » مدتي بود كه تحت نظارت شديد محافل امنيتي - انتظامي حكومت قرار داشت كه مايل به شناسايي ديگر اعضاء
شبكهْ مبارزاتي در رابطه با وي و دستيابي به فيلم مستندي بودند كه ارتباط مستقيم برخي از اميران سپاه و تكنوكراتهاي غير ’معمم « اصلاح طلب »
با برخي از كنسرت گذاران و تجار ايراني نما ساكن امارات متحدهْ عربي و سهامداران كانالهاي تلويزيوني تفريحي مستقر در آمريكا
و فعاليتهاي تجارتي - امنيتي متقابل آنها را فاش مي نمود.
اين مدرك ’مستند كه برخي از اين حضرات را در كنار يكديگر در مجلس بزمي در شهر دوبي نشان ميدهد ؛ قرار بود كه توسط « امير هومان »
از طريق شبكهْ اينترنتي راهي خارج از كشور گردد تا ماهيت پليد بسياري را افشاء نمايد.
بيشك قتل « اهير هومان ژورك » و اقدام مذبوحانه نظام در حلق آويز كردن وي را ؛ براي وانمود نمودن به خودكشي اش ؛ ميبايست كه بعنوان اقدامات سركوبگرايانه ديگري
در راستاي ديگر جنايات جمهوري اسلامي و سعي سيستماتيكش براي ريشه كن نمودن هرگونه مقاومت و مبارزه اي برشمرد.
سران و اقداماتي كه تا به حال جان هزاران مخالف و دگرانديش ديگر را همانند همرزم ديگرمان ؛ « اكرم حسن زاده » ؛ گرفته
و يا براي سرپوش گذاشتن بر هويت آمران اصلي ديگر قتلهاي زنجيره اي از خوراندن “ مواد نظافتي “ و در نتيجه به خودكشي دادن ؛
مهره هاي سوخته خود همچو « سعيد امامي » خوداري ننموده اند.
»»»»» ( متن كامل ) «««««

حلاج ديگري را بر « دار » مي برند
************************************
جمعه ۰۱ فروردين ۱۳۸۲
اعدام دو تن در خرم‌آباد
۱۳۸۱.۱۲.۲۹ ايران و جهان
در آستانه سال نو و درست در روز چهارشنبه، دو تن در خرم‌آباد در ملأ عام به جوخه‌هاي اعدام سپرده شدند.
روزنامة كيهان نام اين دو اعدام شده را محمدرضا ن. و نورالدين م.؛ و اتهام آنان را شرارت مسلح عنوان كرده است.
معمولاً رژيم جمهوري اسلامي برخي از افراد مخالف رژيم را با اتهامات واهي مانند شرارت و يا سرقت مسلحانه به جوخه‌هاي اعدام مي‌سپارد
و عدم انتشار كامل اسامي آنها نيز مي‌تواند دليلي بر همين امر باشد. دربارة دادگاه اين دو متهم و يا دفاع آنها در دادگاه هيچگونه توضيحي داده نشده است.
***********************************
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن ) و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

*************************************
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
*************************************
اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد
**************************************
ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home