Monday, September 30, 2002

بازهم اعدام در ملاء عام !!!هميشك


««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»امروز دوشنبه هشتٌم مهر ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»
«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»


««« اعضاي باند كركس ها در ملاء عام اعدام شدند... »»»
حكم اعدام اعضاي باند موسوم به "كركس ها" كه به جرم تجاوز به عنف، آدم ربايي، سرقت توام با آزار و شرب خمر محكوم شده بودند،
سحرگاه يكشنبه در دو نقطه غرب و شرق تهران اجرا شد. "امير فخري" ، "امير كربلايي" ، "پيام اميني " ، "مجيد قاسمي " و "فرهاد آق نريان " پنج عضو اين باند بودند
كه با حكم مجتمع قضايي جنايي تهران در پايانه آزادي و فلكه سوم تهران پارس به دارمجازات آويخته شدند.سحرگاه ديروز 5 جوان و نو جوان در ميدان هاى آزادى و تهران پارس تهران، در ملا عام به جرالثقيل آويخته شدند. جمهورى اسلامى بارها به سبب شمار بالاى احکام اعدام و اجراى احکام اعدام و شلاق در ملا عام، مورد انتقاد کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و سازمان هاى مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. حسين باقز زاده، فعال حقوق بشر در لندن، درمصاحبه با راديوآزادى مى گويد ايران در صدر بالاى جدول اعدام ها قرار دارد که نشان مى دهد حکومت ايران از مدنيت و جامعه مدنى که ما در جهان شاهد آن هستيم، فاصله زيادى دارد. وى مى گويد اعدام، فرهنگ خشونت را ترويج مى کند و در ايران اعدام هاى وسيع سياسى باعث نشد مردم از مخالفت با رژيم دست بردارند واعدام هاى مربوط به مواد مخدر هم باعث نشد که در ايران مسئله مواد مخدر حل بشود.-----------------------------------------------
««« اعدام گروه کرکس ها در ملاء عام »»»

«« در اعدام در ملا عام معمولا از جرثقيل به عنوان چوبه دار استفاده می شود »»

««« در تهران پنج نفر در ملا عام حلق آويز شدند. »»»

اعدام در ملاء عام در سال های پس از انتخاب محمد خاتمی، رييس جمهوری اصلاح طلب ايران که سياست های اجتماعی ميانه روتری را دنبال می کند،
اقدامی کم سابقه بوده است. اين پنج مرد عضو گروهی موسوم به کرکس های سياه بودند و در دو نقطه از شهر تهران در حضور هزاران نفر از مردم،
که بسياری از آنان را زنان تشکيل می دادند، از جرثقيل حلق آويز شدند.
---------------------------------------
گرينويچ 17:07 - 29/09/2002

««« اعدام در ملا عام، چند سؤال »»»

مهدی شريف
اعدام در ملا عام در سالهای اخير هر بار هزاران نفر از شهروندان را به تماشا کشانده است.
چنين اعدام هايی در ايران آنقدر سابقه دارد که در شهر های بزرگ "ميدان اعدام" از ميدان های مشهور شهر بوده است.
در عين حال در دهه های اخير از زمانی که ايران وارد دوره توسعه صنعتی و رشد شهر نشينی شد مراسم اعدام کمتر و کمتر گشت و از ميدان های اعدام جز نام باقی نماند.
باز گشت به اين شيوه قابل تامل است اما استقبال هزاران نفر از مردم و در مورد اخير زنان از اين اعدام ها از اصل تصميم برای عمومی کردن مراسم اعدام قابل تامل تر است.
-----------------------------------------
باين عكس ها نگاه كن و اندكي انديشه ؛ فكر كن ؛ چه كساني عامل اصلي بوجود آمدن اين ناهنجاري ها در جامعه ميباشند ؟؟؟
چه كساني مستحق اينگونه اعدام ها در مقابل چشمان حيرت زدهْ مردم هستند ،؟؟؟
در سرزميني كه قوانين آسماني و الهي دين مبين اسلام ناب محمدي به رهبري آخوند علي خامنه اي و اكبر رفسنجاني و ديگر آدمخواران امامه به سر عبا بدوش
پياده شده است و در طول بيست و چهار سال حاكميت خلفاي ظلم و فساد و چپاول ؛ جنگ و كشتار ؛ زندان و شكنجه ؛ تجاوز و تهاجم به همه چيز مردم
از جوانان و نوجواناني كه در زير سايه حكومت اللٌه ؛ حاكميت جمهوري اسلامي بدنيا آمده اند و در پناه اسلام رشد كرده و بزرگ شده اند و حاصل درخت
اسلام اند كه شما كاشتيد و با خون فرزندان مادران شهيد پرور آبياريش كرديد و اگر هم مرتكب خلاف و جنايتي شده باشند ؛ در مكتب شما جانيان تربيت شده اند
نگاه كنيد به اعمال خودتان ؛ فرزندانتان ؛ قوم و خويش و هزار فاميلتان كه چه جنايت ها كرده و همچنان داريد ميكنيد.
براستي چه كساني مستحق اينگونه اعدام اند؟؟؟
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home