Monday, November 11, 2002

تعزيهْ رژيم و پرده هاي آخر !

هميشك

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن ) و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.


سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد
آي ي ي ي ي دل غافل !
آخرين پرده هاي نمايش تعزيهْ رژيم جمهوري اسلامي به روي صحنه ميرود
كارگردانان : خليفه آ سد علي و شركاء
يكي از تخصصي ترين كارهائيكه ’ملاها در آن يد طولائي دارند سركار گذاشتن خلق اله است
از محمد تا خميني ؛ از آسد علي خامنه اي تا خاتمي و همهْ گانكسترهاي عبا بدوش و عمامه به سر !
ياران ؛ آهاي آدمهاي افسون شده با نام خدا !
اين سر و صدا ها و بگير و ببندها و داد و قال ها ؛ دادگاه ها و بيدادگاهها !
داستان همان زدن به صحراي كربلاست ؛ هشيار باشيد !
از اين آخوندهاي بي كردار با عمامه و بي عمامه ؛ آبي گرم نمي شود !
اين ها دزداني هستند كه با چراغ آمده اند ؛ آيا ميدانيد ؟؟؟
چو دزدي با چراغ آيد /// گزيده تر برد كالا !
اي شغل تو در خرقه همه شعبده بازي
رين تخم كه كشتي ؛ چه كرامات برآمد؟؟؟

به بريده هائي از زندگي نامه و حرف هاي ” هاشم آغاجري ” توجه كنيد :
دكتر شريعتى و پروژه پروتستانيسم اسلامى
سخنرانى دكتر هاشم آغاجرى در تالار معلم همدان
متن كامل سخنراني آقاي آغاجري در مورخ ٢٩/٣/٨١ تالار معلم همدان ، گراميداشت سالروز دكتر شريعتي
آقاجرى از حجتيه تا مجاهدين انقلاب
زندگي‌نامه دكتر آقاجري از زبان خودش
” اما امروز اين اسلام نميبره. اسلامي كه ما با آن روبرو هستيم ديگر اسلام عاميانه نيست يك اسلام آمرانه است. اسلامي كه ما امروز با آن مواجه هستيم اسلام بنيادگراست نه سنت گرا، حالا پروتستانتيزم اسلامي كه در واقع اسلام عقلي ، علمي و انساني است ، يك اسلام متفكرانه و روشنفكرانه است ، اسلام نوگراست. همچنان نيازمند همان پروسه پروتستانتيزم اسلامي است ، اما با نكته سنجيهاي جديد متناسب با اين مانع. ما امروز ديگر خيلي روشن است برخلاف آن روز كه شريعتي و نوگرايان ديني و مصلحان اجتماعي از روحاني و غير روحاني ، عالم ديني يا عالم دانشگاهي همه تلاش ميكردند، از طالقاني تا مهندس بازرگان ، استاد محمد علي شريعتي ، شهيد بهشتي ، شهيد مطهري و بسياري ديگر كه نامشان را همه ميدانيم و بالاخره در راس همه آنها رهبر بزرگ انقلاب اسلامي امام خميني(ره) ” ( ؟؟؟!!!)

دوستان و جوانان ايراني ! اسلام بخاطر ماهيت و سرشت طبقاتي خود نمي تواند حامل آزادي ها و برابري هاي حقيقي ( اقتصادي - اجتماعي ) باشد.
دانشجويان فداكار و جان بر كف !
خرافات مذهبي بهترين وسيلهْ انقياد اخلاقي توده هاي زحمتكش و كارگران و رنجبران است ؛ بايد نهادهاي ” سياسي - مذهبي ” را هدف قرار داد.
دين نبود غير ’دكان ريا’ /// دشمن خلقند همه انبياء

دانشجويان ؛ جوانان و توده هاي محروم ايران ! :
پس از 24 سال تحمل و تجربهْ خونين حاكميت اسلامي ؛ بايد به آگاهي هاي تاريخي - طبقاتي خويش دست يافته باشيد .
اينك وظيفهْ همهْ نيروهاي آزاديخواه و انقلابي است كه - با حفظ همبستگي هاي درون خلقي - ضمن مرزبندي دقيق و روشن
با نيروهاي باصطلاح اصلاح طلب ؛ ملي - مذهبي تحت نام هاي ” دگر انديش ” ؛ ” نو انديش ” و ... كه براي استقرار شكل ديگري از جمهوري اسلامي ؛
و يا ” جمهوري دموكراتيك اسلامي ” ميكوشند - در تحقق يكي از مضمون هاي اساسي ” جمهوري دموكراتيك ايران ” يعني :
( اصل جدائي كامل دين از دولت ) مبارزه نمائيم. در حكومت ” جمهوري دموكراتيك مردمي ايران ” هيچگونه دين رسمي وجود نخواهد داشت.

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home