Tuesday, December 10, 2002

آي آدم ها ! ’ملا خور شد (؟)

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

ـــــــــــــــــــــــــــ
آي دل غافل ؛ گوئي كه روح آدمخوار خليفهْ بغداد در كوجه پس كوچه هاي سرزمين مادري / رد پاي نسل آينده سازان را ميگيرند.
ياران ؛ دوست من كه اين پيام را ميخوانيد ؛ كارزار رهائي دستگير و مفقود شدگان اعتراضات چند هفتهْ گذشته در تهران و تمام استان ها و شهرستانهاي ايران ؛
شروع شده است ؛ و براي ما وبلاگ نويسان ايراني فرصتي تاريخي بوجود آمده است كه در اين لحظات سرنوشت ساز ما هم ميتوانيم موتور اين حركت باشيم
تا اين بذر آزادي به ثمر نشيند ؛ پيام رساني ميتواند يكي از ابتدائي ترين روش هاي تكثر و پخش ديدگاه ها و خواست هاي دانشجويان با استفاده از شبكهْ جهاني اينترنت
ما ميتوانيم با يك هماهنگي بسيار موثر فياد آزاديخواهي مردم ايران را شير زنان و مردان ايراني را بگوش جهانيان برسانيم
و حضور چند ميليوني خود را به دنيا نشان دهيم ؛ و بعنوان اولين خواست فوري « آزادي دانشجويان دستگير و مفقود شده چند روز اخير »
توسط نيروهاي شبه نظامي معروف به لباس شخصي ها (؟؟؟) و زنداني و اسير در بازداشتگاه هاي خصوصي (؟) ( از عسگر هيئت مؤتلفه سؤال كنيد ! )
خواست دو فوريتي اين روزها : « آزادي بي قيد و شرط همهْ افرادي كه در پيوند با حركت هاي اعتراضي دانشجويان در سراسر ايران /
دستگير و يا مفقود شده اند / و / مسئوليت حفظ جان تك تك اين دختران و پسران دانشجو و ديگر دستگير شدگان ؛ بعهدهْ شما حاكمان اسلامي ميباشد.
دوست نازنين من كه اين پيام را خواندي ؛ اگر نام و مشخصات افراد دستگير شده را ميدانيد ؛ لطفا” به من ايميل كنيد ، به دوستانتان بگوئيد كه پيگير
اين بازداشت هاي غير قانوني ؛ غير انساني ؛ باشيد ؛ بچه هائيكه گير كردند و اسير اين آدمخورها شدند را فراموش نكنيم ؛
زماني است كه همت و حمايت و همگامي ما ميتواند كارساز باشد ؛ دوستان ؛ تعداد دانشجوياني كه دستگير و مفقود شده اند خيلي بيشتر از آن است كه
رژيم سعي در پنهان كردن آنها ميكند ؛ خواهش ميكنم از خانواده هائي كه فرزندانشان دستگير شده اند و يا مفقود شده اند ؛
گرينويچ 18:59 - 18/11/2002
رونق اقتصاد و افزايش مصرف در ايران
جيمز وايتينگتون خبرنگار بی بی سی از تهران


اقتصاد ايران عمدتا دولتی است و بسياری از چهره های قدرتمند خواهان حفظ اين وضعيت هستند

ايران به عنوان يکی از بزرگ ترين توليدکنندگان نفت در جهان طی يک سال گذشته شاهد رونق اقتصادی بوده است.
قيمت بالای نفت و شماری از اصلاحات مهم اقتصادی نرخ رشد را به بيش از شش درصد افزايش داده است و عملکرد بازار بورس تهران در سال جاری
در سطح جهان چشمگير بود. اما سياست های اقتصادی ايران نيز مثل بسياری از ساير امور، موضوع درگيری های شديد سياسی ميان اصلاح طلبان و محافظه کاران است.
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home