Thursday, March 27, 2003


تظاهرات نمايشي - فرمايشي رژيم فقها در اعتراض به جنگ - خيمه شب بازي است كه ’ملا ها براي بقاي خود براه انداخته اند !
مردم ايران ! با تحريم و شركت نكردن در تظاهرات ساختگي - يكبار ديگر باين آبروباخته هاي بي شرم - پوزه بندي ’محكم خواهند زد.ايراني ! تو پايدار و ا’ستوار ميماني

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن ) و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

**********************************

زمانيكه ديكتاتورها براي حفظ منافع اربابان خود در برابر يكديگر صف آرائي ميكنند و بنام مردم و آزادسازي و برقراري دموكراسي جنگ براه مياندازند
و ميليونها دلار پول مردم را صرف كشتار مردم كشورهاي ديگر مينمايند و صحنه هاي دلخراش كشتارهاي مردمي بي پناه را بر سر سفره هاي مردم دنيا بنمايش گذاشته اند !

جنگ امروز نه تنها در جبهه ها كه در اطاق هاي نشيمن همهْ مردم دنيا جريان دارد - خواسته ويا نا خواسته همهْ مردم در آن شريك و سهيمند
جنگ كانالهاي تلويزيوني - اينترنتي نه با تفنگ و گلوله كه با دوربين هاي عكاسي و فيلمبرداري در همهْ جبهه هائي كه در خانه هاي مردم بوجود آورده اند بي وقفه در جريان است
جنگ واژه ها و خبرها - گزارشهاي راست و دروغ - ’پر سر و صداتر بگوش ميرسد !
جنگ طيف ديكتاتورهاي ’سنتي قبيله اي منطقهْ خاورميانه با ديكتاتورهاي متمدن كروات زدهْ غرب ! براي برقراري نظم نوين جهاني ادامه خواهد داشت.

و قربانيان اين جنگ قدرت - مردم بي پناه و زجركشيده اي هستند كه هيچ نقشي در بقدرت رسيدن اين ديكتاتورها نداشته اند !
جنگ - جنگ - جنگ - فقط سخن از جنگ است و نه چيز ديگري !
آنچه كه در فضاي اين دنياي به اصطلاح متمدن جاريست جنگ است !
كار اين آدم هاي متمدن سياست باز قرن بيست و يكم براي بركناري ديكتاتورهاي ’سنتي - قبيله اي منطقه را فقط در جنگ و كشتار و لشگركشي ميدانند و بس !

*******************
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
*************************************
اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد
*********************
ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home