Tuesday, September 10, 2002

’كشتار زندانيان سياسيهميشكشهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروزسه شنبه نوزدهٌم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»

«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»

««« سالگرد ’كشتار زندانيان سياسي و طرح ضرورت برپائي دادگاه بررسي جنايات جمهوري اسلامي »»»


” كيوان سلطاني ”

” سايت اينترنتي پيك نت ؛ شنبه ’نهم شهريور 1381 : حدود 1000 نفر از خانوادهْ هاي زندانيان سياسي كه در آرامگاه ” خاوران ” واقع در « گلزار انقلاب »
جمع آمدند ؛ تا در ثبت اين جنايت كوشيده باشند ؛ و براي اولين بار آمار قربانيان اين جنايت « 18600 » تن اعلام گرديد. ”اعلام اين خبر در اين روزهاي شهريور ؛ جز يك تدقيق آماري تعداد قربانيان ؛ در تبيين ماهيت نظام ” جمهوري اسلامي ” ؛ حرف تازه ئي نيست؛
چرا كه ” ’كشتار خود تقدس ’زهد بود. ” و از فرداي روزي كه اين هيئت حاكمه به سرير قدرت خزيد ؛ متن حكومتش بر سركوب و اعدام و دار و طناب بوده است ؛ از اعدام بدون محاكمه كارگزاران رژيم گذشته ؛ تا حملات متعدد به كردستان و تركمن صحرا و حمله به كارگران بيكار در اصفهان ؛ حمله به تظاهرات زنان در تهران و قلع و قمع خلق محروم عرب توسط ” دريادار احمد مدني ” ؛ تا اعدام هاي خلخالي در كردئستان و كشتار زندانيان سياسي در سال 1360 و اعدام شاعران انقلابي چون ” سعيد سلطانپور ” ؛

عضو هيئت دبيران وقت كانون نويسندگان ” ايران ” ؛ و حسين صدرائي اقدامي ؛ پزشكان انساندوستي چون ” رشوند سرداري ” در كردستان و دكتر ” اسماعيل نريسيما
در اهواز ؛ ضدانقلاب فرهنگي در دانشگاه هاي كشور و كشتار ده ها دانشجو و اعدام بيش از صدهزار زنداني سياسي ؛
ترور رهبران خلق تركمن به شيوهْ قتل هاي زنجيره ئي آذرماه 1377 و حمله به دانشجويان در هيجدهٌم تيرماه 1378 به سياق حمله ي ارديبهشت 1359
و كشتار ده ها دانشجو به بهانهْ ” ولادت حاكميت در دانشگاه ” و ” ايجاد دانشگاه امام صادق ” به سردمداري ” بني صدر ” و ” سروش ” ؛
سركوب هاي مشهد و قزوين و شيراز و افسريه و اكبرآباد و اسلامشهر ؛ از قتل هاي زنجيره ئي زنان و زندانيان سياسي آزاد شده در مشهد تا
قتل ” داريوش فروهر ” و ” پروانهْ اسكندري ” ؛ تا قتل فرهيخته ” پوينده ”ئي چون ” مختاري ” ؛ و كوشندهْ وارسته ئي چون ” پوينده
و قتل هائي ديگر ؛ تا ادامهْ جنگ ” ايران ” و عراق و نابودي صدها هزار انسان ؛ ” جمهوري اسلامي ” ؛
جز مرگ و كشتار تداعي ديگري به ذهن انسان معاصر متبادر نميكند.
جهانيان با ’بهت و اندوه بر صفحهْ تلويزيون يا مانيتور كامپيوتر شاهد صحنه هائي از دهشت و سبعيت مشاهده كردند كه اذهان آنها هنوز از ديدن عكس قامت درهم شكستهْ
شهريار ناهيد ” بر برانكاردي همراه برادرش ” احسن ” و ” رفيقانش ” در برابر جوخهْ اعدام ؛ و يا گلوي بريدهْ و آوازه خوان ” فرخزاد ” و يا سر بريده و خون چكان
بر پيكر نهادهْ ” شاهپور بختيار ” ؛ و يا ترور ” شرفكندي ” و يارانش در ميكونوس و محكوميت سران ” جمهوري اسلامي ” در دادگاه آلمان ؛ تلنبار است.
” رژيم جمهوري اسلامي ” مضافآ ؛ بنا به گوهر ضداسلامي و آزادي ’كش خود ؛ اپوزيسيون را در داخل ؛ با ’مشت آهنين سركوب كرده است.
گشت هاي عديدهْ بگير و ببند و گزمه هاي ديني اش ؛ تا عسس هاي مراقبت ناجا ؛ و دوستاقبانان سپاه و گشتاپوهاي بسيج ؛ تا لباس شخصي هاي امنيتي
و امنيتي هاي بدون يونيفورمش ؛ از ساواماي واواكش تا باندهاي متعدد سركوبگر ؛ همهگي يقه دران سينه چاك فعل سركوب اند.
استمرار اين سركوب ها ميليون ها نفر را از ’محيط كار و زندگي خود ؛ به تبعيدي ناگزير و يا احيانآ خودگزين ؛ مجبور كرده است.
چند ميليون نفري كه به طور طبيعي اپوزيسيون سيستم و روابط حاكم بر كشورند.
ما همگي ؛ شاكيان خصوصي جنايات ” رژيم جمهوري اسلامي ” هستيم.
نسل ’كشي زندانيان در سال 1367 ؛ بايستي در سرلوحهْ دادخواست هاي ما عليه ضدانقلاب ” جمهوري اسلامي ” ؛ در تماميت آن ؛ باشد.
ما ؛ ضمن گرامي داشت خاطرهْ ماناي آن ياران خفته در خاك ؛ بايستي پروندهْ اين نسل ’كشي را نه تنها هم چنان تا روشن شدن تمام ابعاد اين قتل عام باز نگه داريم ؛
بلكه با مساعدت به كوشش هاي ارزنده ئي كه براي برپائي تربيونال بين المللي بررسي جنايات رژيم انجام ميشود ؛ سهم خود را ادا كنيم.
در مقابل سوداگران نفت و ’دلار و بانك به اصطلاح جهاني و صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني ؛ كه سعي در تطهير ” رژيم جمهوري اسلامي ” دارند
و ميكوشند كاين زغنبوت سمي را انگبين ناب جلوه دهند ؛ بشريت مترقي و كارگران و زحمتكشان جهان در كنار ما خواهند بود.
براي تجديد عهد با ميثاق هاي آزادي خواهانهْ و آماج هاي برابري طلبانهْ قربانيان قتل عام زندانيان سياسي در سال 1367 با هم به تماشاي فيلم
««« ” درختي كه به خاطر ميآورد ” »»» اثر كارگردان تبعيدي ” مسعود رئوف ” بنشينيم. اين فيلم كه محصول National film Board Of Canada است ؛
در ’انتاريو ساينس سنتر و به تاريخ شنبه چهاردهٌم سپتامبر 2002 ؛ به انضمام اجراي ترانه و خوانش شعر و سرودهاي انقلابي ؛ براي گرامي داشت ياد و خاطرهْ
آن عاشقان شرزه ؛ نمايش داده ميشود. با شركت و حضور خود ؛ با بازماندگان اين قتل عام همدردي كنيم.

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.

اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home