Saturday, May 03, 2003


باری ! " تاریخ ما ، تاریخ بیقراری ما بود " ...

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .


مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن ) و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

برای خواندن آخرین گفتگوی « علی میرفطروس » در پیوند با « مُدرنیته » که در نشریهً " تلاش " بچاپ رسیده است به وبلاگ « ایران آرا » سری بزنید.


... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
هميشك باشيد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home