Friday, May 09, 2003

تجدد و موانع رُشد آن در ایران.


در یک مقایسهً تطبیقی ، به جرآت میتوان گفت که روشنفکران و رهبران سیاسی ما - در انقلاب 57 - یک قرن از روشنفکران و رهبران سیاسی جنبش مشروطیت عقب تر بودند.
اما اینکه واقعا" - هنوز - کسانی هستند که معتقدند : " هیچ راهی به قصد انجام اصلاحات و تحولات در ایران بدون عبور از معبر اسلام و ارزش های اسلامی میسر نیست "
واقعا" مسئلهً خودشان است.
پس از تجربهً خونین بیست و چند سالهً حکومت اسلامی ، جامعهً ایران و خصوصا" نسل جوان ایران اینک خواستار تنفس کردن در فضا های آزاد و نوین است
و لذا به بسیاری از « سُنت »ها و ارزش های اسلامی پشت کرده است.


از درون این امام زاده بازی های سیاسی - مذهبی ، ما نمی توانیم به تجدد و جامعهً مدنی و دموکراسی برسیم.
- مدرنیته و جامعهً مدنی تنها مقداری ادبیات و جمله پردازی های زیبا نیست.
بلکه - اساسا" - یک ذهنیت ذهنیت جدید است. یک ذهنیت تازه در برخورد با طبیعت و انسان. این ذهنیت جدید ، یک شبه و یا دو - سه ساله پدید نمی آید بلکه منوط به
آموزش و پرورش دراز مدت است.


مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.


بریده هائی از گفتمان پرّوهشگر معاصر آقای « علی میرفطروس » که میتواند چراغ راهی پیش پای جوانان ایران و منطقه باشد.
برای مطالعهً آثار این محقق آزاده به وبلاگ « ایران آرا » سری بزنید و با دیدگاههای او آشنا بشوید.


... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
هميشك باشید

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home