Saturday, May 17, 2003

ایــــران ! نــازنــیــن خــاک اهـــورائــــی مــــاآی مـــردم ! وقت آنست که فــــریاد کنیــم بیـــــداد را


مـُـنــجى شهر كجاست؟ " --- " مـُـنــجى شهر توئى, مـُـنــجى شهر منم, مـُـنــجى شهر مائيـــــم ... "

***************************************

آی مردم ! هموطن ! ایرانی ! وقت آنست که حساب خود را از حکومتگران خودکامه ایکه بیست و پنج سال است
ایران را اشغال و مــا را گروگان گرفته اند ، و به نام ما در دنیا ماجراجوئی میکنند / ترو و تروریسم را در چهار گوشهً جهان رواج داده اند. / جدا سازیم.
ما را با این جنایتکاران کاری نیست. این است پیام ما مردم ایران برای همهً مردم دنیا . این جانیان عمامه به سر - عبا بدوش ایرانی نیستند -
ما ایرانیان گروگان گرفته شده خود قربانیان طایفهً مـُـلایان آدمخواریم . تا زمانی که مــُــلا ها بر سر کارند - انفجار و قتل و غارت حاکم است.


برای اتـحاد جـمهوری خواهان ايران
طرح تدوین شده برای اتحادی گسترده تر ميان جـمهوری خواهان ايران منتشر شده است تا از راه گفتگو و بحث و تبادل نظر آشکار، در درون و برون کشور،
ترميم و تکميل گردد و امکان تدقيق راهبرد مشترک سیاسی و هـماهنگی در اقدامات عملی را فراهم آورد
برای مطالعهً متن کامل طرح یشنهادی جمهوری خواهان ایران به سایت
{ اخبار روز }
سری بزنید تا بدانید که جمهوری خواهان چه میگویند و برنامهً حداقل آنها چیست.

---------------------------------

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن ) و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.
« بابک دوستدار »

*********************

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايــــــــــــــران آرا ))) .
هميشك باشید

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home