Tuesday, March 06, 2007

اعتصاب غــذا


فعالان زن بازداشت شده دست به اعتصاب غذا زدنـد


بنا بر آخرین اخبار رسیده نوشین احمدی خراسانی، درتماس تلفنی که با همسرش داشته است اعلام کرده است که از امروز ظهر بنا بر تصمیمی دسته جمعی همه سی و سه زن بازداشت شده اعتصاب غذا را شروع کردند.BubbleShare

احمدی خراسانی به همسرش، جواد موسوی خوزستانی گفته است که این تصمیم گروهی را به این دلیل اخذ کرده اند که مسولان قول مساعد داده بودند که امروز همه دستگیر شدگان جوان را آزاد کنند و
چون این اقدام صورت نگرفته است، در اعتراض اعتصاب غذا را آغاز کرده اند.
گروه خبر زنستان[+]

0 Comments:

Post a Comment

<< Home