Thursday, March 08, 2007

نــوروز در راه است


نـوروز مـانـدگار است تـا يک جـوانــه بـاقـی استBubbleShare


... وقتی که سپـاهيـان «قـُتيبـه» ، سيستـان را بـه خـاک و خـون کشيـدنـد، مـردی چنگ نـواز، در کـوی و بـرزن شهـر - کـه غـرق خـون و آتش بـود - از کشتـارهـا و جنـايـات «قـُتيبـه» قصـه هـا می گفت و اشک خـونين از ديـدگان آنـانی کـه بـازمـانـده بـودنـد، جـاری می ساخت و خـود نيـز، خـون می گريست ... و آنگاه بـر چنگ می نـواخت و می خـوانـد:

بـا اين همـه غـم
در خـانــهء دل
انــدکی شادی بـايـد
کـه گاه نــوروز است ...


جستـاری برگرفتـه از کتاب «ديـدگاه هـا»[+] - «علـی ميـرفطـروس»


1 Comments:

At 12:28 PM, March 20, 2007, Blogger Ardeshir Dolat said...

مزدک جان
سال نو را به تو و خانواده گرامیت تبریک می گویم و سالی پر از شادی و نشاط و پیروزی آرزو می کنم

 

Post a Comment

<< Home