Saturday, May 05, 2007

دکتـر مـصــدّق - 2


دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست


علی میرفطروس
(بخش دوّم)* مصدق - که سالها پیش، رضاشاه، تقی زاده و رزم آرا را بخاطر انعقاد قرارداد با کمپانی های نفتی به «سازش» و «خیانت» متهم کرده بود - در بیم از اتهام سازش و خیانت و آلوده شدن «وجاهتِ ملّیِ» خود - با بن بست مذاکرات، می کوشید مانند یک «قهرمان مظلوم» ظاهر شود.


Mosadegh+Kashani

* کارل پوپر، وظیفهء یک سیاستمدار صدیق را خوشبخت کردن جامعه یا تقلیل بدبختی هایش می داند و می گوید: در آنجا که سیاستمدار از تحقّق این وظایف باز می مانـَد، با صداقت و شهامت اخلاقی باید از کار، کناره گیرد تا از سوق دادن جامعه به آشوب و انقلاب جلوگیری گردد.

* بقول محمّد علی موحّد: «انتخابات دورهء هفدهم، انتخاباتی بود که هم، درماندگی مصدّق را در برابر نیروهای مخالف، فاش ساخت، و هم بسیاری از سران جبههء ملّی را رو در روی هم قرار داد ... این انتخابات، ابرِ بلائی بود که مایهء خفّت و سرشکستگی دکتر مصدّق گردید».

* حائری زاده (از بنیانگذاران جبههء ملّی) طی نامه ای به دبیر کلّ ِ سازمان ملل، دکتر مصدّق را به پایمال کردن حقوق بشر متهم نمود که «هیچگونه آزادی عمل و عقیده ای برای هیچکس باقی نگذاشته و در سایهء قدرت پلیسی و نظامی، مخالفین خود را زندانی و مطبوعات آزاد را توقیف کرده است».

... که عشق، آسان نمود اوّل،
ولی افتاد مشکل ها!


ادامــهء متن کامل بخش دوّم [+]

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست - بخش سوّم[+]

!+!+!+!+!

نسل ِ آینده ی ایران را بیش از این گمراه نکنیم


بانو شیرین طبیب زاده، سردبیر دو ماه نامهء روزنه در کالیفرنیا، در نامه یی به سردبیر روزنامک، نوشته یی با عنوان «نسل ِ آینده ی ایران را بیش از این گمراه نکنیم» برای خوانندگان روزنامک فرستاده اند.

ایشان در نوشته شان به بررسی بندهایی از کتاب دکتر متینی پرداخته است. ارزش این نوشته برای بچه های درون میهن، بسیار است، چراکه دسترسی به این کتاب ندارند و بانو طبیب زاده با تیزبینی، مهم ترین بخش های این کتاب را بررسی کرده که به خوبی درون مایهء کتاب دکتر متینی را به خواننده نشان می دهد.

متن کامل را در «روزنـامک» بخـوانيــد[+]

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home