Friday, May 16, 2003

ایــــران ! نــازنــیــن خــاک اهـــورائــــی مــــاآی مـــردم ! وقت آنست که فــــریاد کنیــم بیـــــداد را


مـُـنــجى شهر كجاست؟ " --- " مـُـنــجى شهر توئى, مـُـنــجى شهر منم, مـُـنــجى شهر مائيـــــم ... "
« ؟ »

***************************************

آنچه که در زیر میخوانید فقط جهت آگاهی یارانی که به فردای ایران و ایرانی میاندیشند برگزیده شده است و دیدگاه طیفی از فعالان لائیک در خارج از ایران میباشد
که بعنوان طرح پیش نویس قانون اساسی تدوین و پیشنهاد شده است ، درج این مطالب در وبلاگ همیشک دلیل بر تائید محتوای مقالات و جستارها نمیباشد.


نیازی به اثبات ندارد که ایران با بحرانی عمیق و فراگیر روبرو است ، بحران سیاسی ، بحران اقتصادی ، بحران فرهنگی و بحران اجتماعی.
طبیعی است که برای رفع این بحران ها باید ریشه های اصلی را یافت.
به باور ما (شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران ) ریشهً اصلی تمامی این بحران ها در ساختار نظام است که در قانون اساسی موجود انعکاس و مشروعیت یافته.
هر چند این بحران ساختاری به صورت بحرانی سیاسی نیز جلوه میکند ولی بحران سیاسی به معنای اخص این مفهوم نیست.
بعبارت دیگر : بحران سیاسی بحرانی است که در درون ساختار نظام موجود قابل حل است.
بحران گریبانگیر جامعه - بحرانی است ساختاری بحران سراپای نظام یعنی بحران قانون اساسی ، این واقعیتی است که به گونه ای روزافزون بخش های بیشتری
از جامعه این موضوع را در می یابند و بر زبان جاری میسازند.
تجربهً عملی برآمدن و فروکش کردن جریان دوّم خرداد و به بُن بست رسیدن مبارزهً میان دو جناح حاکم این واقعیت را آشکار ساخته است که
از این طرف راه گشایشی برای خارج شدن جامعه از بحران وجود ندارد.
آنچه مسلم است که ولایت فقیهیون تمامیت خواه حاکم ، توانا به حل بحران نیستند. به این دلیل ساده که بحران در وجود خود آنان است و آتش را با آتش نمیتوان خاموش کرد.

متن کامل « طرح پیش نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران » پیشنهاد شده از جانب ( شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران - تیر ماه 1381 )
را میتواند در سایت { طرحی نو } مطالعه بفرمائید
بریده هائی از این طرح پیش نویس را جهت آگاهی در زیر میخوانید :
اصل اساسی " جـــدائی دیــن از حــکــومــت " و برخورداری از حقوق شهروندی خصوصی و دولتی ...
خدمت در ادارات دولتی - مستقل از اعتقادات مذهبی ، ... /// مــذهــب رسمــی وجــود نــدارد ، ..
هــیــچ کــس را نــمــتوان علیه ندای وجدان به خدمت در ارتش مجبــور کرد ، ..
هــر کــس حــق دارد عقیــده اش را در کــلام ، نوشتــار و تــصــویــر آزادانــه اظــهــار دارد و تــبــلــیــغ کـــنـــد.....و ....

*********************************حُجت الفسادولُُمُـفسدین


مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.
« بابک دوستدار »

عکس انتخاب شده از سایت خبری { ایران و جهان }
**********************************

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايــــــــــــــران آرا ))) .
هميشك باشید

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home