Wednesday, February 21, 2007

بشـارت


آهای خدا پرستان روی زمین چه نشسته اید که خدا مرده است«اهورامزدا»، «یهوه»، «پدرآسمانی»، «الله» همچنین«اهریمن»، «ابلیس» و «شیطان» بخشی از مخلوقات
فرهنگی و دل مشغولی های فکری بشر می باشند، و هیچیک واقعیت عینی ندارند.
نیازها آنها را آفریده و همین نیازها هم از میانشان خواهند برد.

هیچ چیز مقدس نیست،هیچ اندیشه ای در بر گیرنده تمامی حقایق نمی باشد، وحی منزل سخن بیهوده ای است که انسانهایی بافته و به جان عقل انداخته اند و مدعیان رسالت بوده و هستند که اغلب مبتلا به «توهم شخصیت» گشته اند!

اللــه یک باور سست بنیاد مذهبی می باشد که چنانچه با اندک خیزشی از ناحیه عقل آزاد رو به رو گردد، به سهولت فرو می ریزد.
«آهای خدا پرستان روی زمین چه نشسته اید که خدا مرده است»

جستـاری از کتاب «بشارت، خدا به زادگاهش باز می گردد» به قلم " هوشنگ معين زاده

0 Comments:

Post a Comment

<< Home