Wednesday, February 19, 2003« حلاج »هاي ديگري را بر « دار » مي برند !
با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...

--------------« نكته »
در 24 سال گذشته كه ايران در اشغال يك حكومت مافيائي نا ايراني قرار گرفته است
بسيار شنيديم و ديديم كه مردم جان بلب رسيده اقدام به
خودكشي ؛ خود سوزي ؛ تن فروشي ؛ آدم فروشي ؛ خود آزاري و ...كرده اند
و يا دنيا شاهد و ناظر سركوب ها ؛ بگير و ببندها ؛ زندان و شكنجه و اعدام ها ؛ سنگسارها و دست و پا بريدن ها و ...
سوزاندن گروهي زندانيان سياسي در زندانها ؛ اعدام گله اي زندانيان مبارز ؛ تجاوزهاي بي پروا به مال و ناموس مخالفين
توسط يك رژيم مذهبي - استبدادي كه نمونهْ آنرا كسي در همهْ دوران هاي تاريخ بشري نديده است بودند كه
نظام بي نظم جمهوري واقعا“ اسلامي براي ملت ايران به ارمغان آورده است !
و هيچكس نميداند كه مردم ايران مرتكب چه كناهي شده است كه رژيم اينچنين كمر به قتل عام انها بسته است ؟
اخيرا“ مردم متوجه شده اند كه رژيم اسلامي - تهران را تبديل به يك كورهْ آدم سوزي نموده است
و با پخش امواج و اشعه هاي ماكروويو براي ايجاد اختلال در امواج رسانه هاي خارج از كشور كه
از طريق ماهواره به خانه هاي مردم ميفرستند و نقش آگاهي دهنده و افشاگري دارند بوجود بياورند !
تهران - تبديل به يك كورهْ آدم سوزي شده است كه همهْ مردم را بطور تدريجي در آن مي پزند !
پخش فروزه هاي اتمي - قتل عام غير مستقيم مردم ايران توسط علي لاريجاني و با تآئيد شخص خامنه اي و خالد بن وليد بحرماني ميباشد !
حتي’ كودكاني كه هنوز بدنيا نيامده اند از عواقب اين بمباران موجي در امان نخواهند بود !
با پخش امواج و اشعه هاي مرگ آفرين - تهران - تبديل به يك كورهْ آدم سوزي شده است (؟؟؟).
مردم بهر نحوي كه ميتوانيد با اين نسل كشي به مبارزه بپردازيد.
-------------

امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ... قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !

-------------
ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .
------------
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!

” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن ) و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

------------تهران - كورهْ آدم سوزي
علي لاريجاني پدر خواندهْ مافياي صدا و سيما با نصب دستگاه هاي ماكرويو در هفت نقطهْ تهران
اين بزرگ شهر ايران با متجاوز از دوازده ميليون نفر جمعيت در زير بمباران اشعه هاي مرگ آفرين
كه همهْ موجودات زنده و حتي’ مواد غذائي و .... را ميسوزانند قرار داده است !
اشعه ها و امواج انرژي حرارتي روزي چهارده - تا بيست و چهار ساعت بسوي مردم شليك ميشوند (؟؟؟)
پيروان و تربيت شدگان مكتب محمد و علي و رهروان تشيع علوي - تهران را تبديل به يك ماكرويو نموده اند و مردم را در داخل آن دارند مي پزند !
آي مردم به اين نسل كشي آشكار بهر نحوي كه ميتوانيد صداي اعتراض خود را برسانيد .
-----------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home