Sunday, October 26, 2003

جهانیان، به فریاد دختران خوزستانی برسید!

قابل توجهً سرکار خانم دکتر " شيرين عبادی "
آيا شما ميخواهيد فريادرس دختران خوزستانی باشيد؟
يا مافيای آخوندها و آخوندکهای جمهوری اسلامی؟
خوزستان بازگشت شرم آور دوران جاهليت به ايران
موارد خاص قومی عصر جاهليت بعضا در خوزستان در حال احياست، «نحوه» و «هديه» از جمله اين مسائل است. متاسفانه «هديه» - به اين معنا كه هنگام مصيبت‌زدگی و فقدان يكی از والدين افراد دارای مناصب عالی در قوم و طايفه‌ای، دختری جوان به عنوان هديه برای عرض تسليت و كم كردن غصه او برده شود - هنوز در اين استان رواج دارد.
ميربك افزود: همچنين در «نحوه» كه همچنان در اين استان رايج است، دختر عمو مكلف است با پسر عمو ازدواج كند، اما اينكه آيا اين ازدواج مورد تاييد پسر عمو قرار مي‌گيرد يا نه، به نظر او بستگی دارد. در اين شرايط بعضا پسرعموهايی هستند كه خواهان دختر عموها نبوده يا دارای يك يا دو زن بوده و تمايل دارند دختر عمو را به عنوان همسر سوم يا چهارم خود انتخاب كنند.

!جهانیان، به فریاد دختران خوزستانی برسید!
• چهل و پنج دختر زير ۲۰ سال در مظان اتهام، به فاصله يك ماه قرباني قتلهاي ناموسي شدند
• اگر دختران مخالف ازدواج با پسرعمو باشند، چنانچه با زور، ارعاب و تهديد به قتل، قانع شود، مشكلي نخواهند داشت، اما اگر از دستور پسرعمو سرپيچي كنند، با فرمان او در خانه پدري باقي مانده و تا پايان عمر حق ازدواج ندارند.
• مشاور استاندار خوزستان با اشاره به مواردي از تجاوز محارم به دختران در استان اظهار كرد: در اين زمينه از ميان تنها ۱۸ دختر بين ۱۲ تا ۱۴ سال كه بدليل تجاوز پدر و برادرشان به دفتر امور بانوان استانداري مراجعه كرده اند، ۱۲ مورد آنها دختران زير ۱۴ سال بوده اند.
یکشنبه ۴ آبان ۱۳۸۲ – ۲۶ اکتبر ٢٠٠٣
مشاور استاندار خوزستان در امور بانوان گفت: تامين امنيت جاني، حقوق حياتي و اجتماعي، ابهام و نااميدي نسبت به آينده و بخصوص پيامدهاي ناشي از نگرشهاي قوميتي از مهمترين مشكلات كنوني زنان خوزستان است.
پري ميربك، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران با تاكيد بر اين كه تامين امنيت جاني زنان از اهميت بسياري برخوردار است، خاطرنشان كرد: از آنجا كه تعداد زيادي از نيروهاي مهاجر در خوزستان به سر ميبرند، امنيت خانواده ها در استان به شدت تحت الشعاع اين امر قرار گرفته و متاسفانه دشواري دستيابي به حقوق و اشتغال دولتي و رسمي، تعدادي از زنان بي سرپرست و سرپرست خانوار را گرفتار معضلات اجتماعي از جمله افسردگي هاي رواني و حتي خودكشي كرده است.
وي همچنين مسايل حقوقي و تبعيض را از ديگر مشكلات مبتلابه زنان خوزستان خواند و گفت: عدم حضور زنان در مشاغل مديريتي كلان و تصميم سازي، اعم از استانداري، نهادهاي دولتي، مديريت هاي كل و حتي معاونت هاي هريك از آنها، از معضلاتي است كه نشان دهنده نگاه بسيار تبعيض آميز و مردسالارانه نسبت به زنان اين استان است.
مشاور استاندار خوزستان در امور بانوان، مشكلات و مسائل ناشي از نگرشهاي قوميتي را نيز شاهدي بر تضييع حقوق انساني زنان و دختران جوان خوزستان بيان و اظهار كرد: بارزترين نمود اين تضييع حقوق را ميتوان در قالب قتلهاي ناموسي، تجاوز به عنف و محارم ديد كه نمونه هايي از آن همواره به دفتر بانوان استانداري و هسته حقوقي آن مراجعه ميكنند و متاسفانه تعصبات خشك قوميتي كه بعضا از سوي جوامع تحصيلكرده برخي اقوام نيز حمايت ميشوند، خطوط قرمزي را براي فعاليت هاي دفتر امور بانوان در اين زمينه ترسيم كرده است.
وي با اشاره به اين كه موارد خاص قوميتي عصر جاهليت بعضا در خوزستان در حال احياست، «نحوه» و «هديه» را از جمله اين مسائل دانست و گفت: متاسفانه «هديه» - به اين معنا كه هنگام مصيبت زدگي و فقدان يكي از والدين افراد داراي مناصب عالي در قوم و طايفهاي، دختري جوان به عنوان هديه براي عرض تسليت و كم كردن غصه او برده شود - هنوز در اين استان رواج دارد.
ميربك افزود: همچنين در «نحوه» كه همچنان در اين استان رايج است، دختر عمو مكلف است با پسر عمو ازدواج كند، اما اينكه آيا اين ازدواج مورد تاييد پسر عمو قرار ميگيرد يا نه، به نظر او بستگي دارد. در اين شرايط بعضا پسرعموهايي هستند كه خواهان دختر عموها نبوده يا داراي يك يا دو زن بوده و تمايل دارند دختر عمو را به عنوان همسر سوم يا چهارم خود انتخاب كنند.
وي ادامه داد: همچنين در اين شرايط اگر دختران مخالف ازدواج با پسرعمو باشند، چنانچه با زور، ارعاب و تهديد به قتل، قانع شود، مشكلي نخواهند داشت، اما اگر از دستور پسرعمو سرپيچي كنند، با فرمان او در خانه پدري باقي مانده و تا پايان عمر حق ازدواج ندارند. اين امر شماري از دختران تحصيلكرده، فرهيخته و فعال اجتماعي را نيز با مشكلات بسياري نظير حبس در منزل توسط والدين خود مواجه كرده است.
به گفته مشاور استاندار خوزستان در امور بانوان در حال حاضر بيش از ۱۶ مورد «نحوه» به استانداري مراجعه كرده اند كه اينها تنها كساني هستند كه به حقوق خود آشنايي داشته اند و مسلما مراجعه به مناطق روستايي استان حاكي از آماري بيش از اين خواهد بود.
وي با اظهار تاسف نسبت به اين كه براي دختري كه به شهادت والدين خود صرفا در مظان اتهام قرار گيرد، بدون محاكمه يا اثبات جرم، حكم قتل از سوي خانواده صادر ميشود، گفت: در فاصله بين ابتداي فروردين تا اواخر ارديبهشت و هفته اول خرداد ماه جاري به استناد گفته يكي از مشاورين فرمانداران صرفا در يك طايفه، حدود ۴۵ مورد قتل ناموسي زير ۲۰ سال صورت گرفت و پدر، عمو، برادران و پسران عمو خود به اجراي حكم در اين زمينه پرداخته اند.
ميربك ادامه داد: متاسفانه اين مساله از شايع ترين فرايندهاي بدون پشتوانه قضايي رايج در استان است و از آنجايي كه عمو، پدر، برادر و پسرعموها اختيار تام در قتل دختران ولو به جهت مظنون شدن به آنها دارند، بعد از كشتن دختر، شناسنامه وي را آتش زده و از آنجا كه نهادهاي مدني، سازمانهاي غيردولتي و ساختارهاي حامي حقوق اين دختران به اندازه كافي وجود ندارد، اغلب از پيامدهاي قضايي در امان ميمانند.
وي گفت: اين امري است كه به دليل عدم برخورد قوي، دامنهاي رو به گسترش يافته و در بسياري از شهرستان هاي كوچك و مناطق روستايي استان غيرقابل كنترل شده است.
مشاور استاندار خوزستان با اشاره به مواردي از تجاوز محارم به دختران در استان اظهار كرد: در اين زمينه از ميان تنها ۱۸ دختر بين ۱۲ تا ۱۴ سال كه بدليل تجاوز پدر و برادرشان به دفتر امور بانوان استانداري مراجعه كرده اند، ۱۲ مورد آنها دختران زير ۱۴ سال بوده اند.
به گفته وي، در حال حاضر دختر ۱۹ سالهاي كه از ۸ سالگي مورد سوء استفاده پدر خود قرار گرفته بود، به دليل اين كه از سوي برادر خود نيز بر اثر بي پروايي پدر مورد سوء استفاده قرار گرفته است، به استانداري مراجعه كرده و متاسفانه پيگيري ها و مشاور دفتر حقوقي براي دفاع از حقوق وي به جهت كاستي هاي قانون حمايتي و كمبود مركزي براي نگهداري، به جايي نرسيد و اكنون وي در خانه محبوس شده است.
ميربك با اظهار تاسف نسبت به افزايش دختراني كه به كشورهاي حاشيه خليج فارس قاچاق ميشوند، گفت: متاسفانه هيچ نهاد و جايگاهي براي نگهداري از اين زنان و دختران و برخورد با عاملان اين فاجعه وجود نداشته و مركز بازپروري زنان آسيب ديده استان نيز فاقد امكانات كافي براي ارائه خدمت به اين زنان است.
وي بر استفاده از نيروهاي انتظامي زن در امور دستگيري، حفاظت و انتقال دستگيرشدگان زن و ضرورت ريشه يابي و تدوين برنامههاي مشخص براي تامين سلامت و امنيت جاني و اجتماعي زنان استان تاكيد و اظهار كرد: اولين تلاش در زمينه ايجاد نهادهاي حمايتي و تامين امنيت زنان استان خوزستان ايجاد خانه هاي امن براي اين زنان با نظارت كامل سازمان بهزيستي و انتظامي براي آنهاست.
ميربك گفت: همچنين بايد نهاد ويژهاي در دادگستري براي رسيدگي سريع به پرونده هاي اين زنان خارج از نظام بوروكراتيك در نظر گرفته شود.
وي در پايان تاكيد كرد: آنچه زنان در گذران اين پرونده ها از دست ميدهند، زماني است كه هر ثانيه آن يك ماه به نظر ميرسد.
به نقل از سايت خبری « اخبار روز »
""""""""""""""""""

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home