Sunday, October 05, 2003

اعدام افسانه نوروزی

متحد و يکپارچه انتخابات مجلس هفتم را تحريم کنيم

• نامه نمايندگان زن به رئيس قوه قضائيه درباره
حکم اعدام افسانه نوروزی به خاطر دفاع از خود در برابر تجاوز يک افسر نيروی انتظامی
افسانه نوروزی در سال هفتاد و شش به دليل وظيفه شرعی و انسانی خويش و حرمت زن مسلمان در دفاع از ناموس خويش قتلی را انجام داد.
...................................
• حکم اعدام افسانه نوروزی را لغو کنيد!
افسانه نوروزي، زن جوان ايراني به اتهام قتل رئيس اطلاعات نيروهاي انتظامي جزيره کيش در سال ۱۹۹۷ از سوي دادگاه بدوي به مجازات اعدام محکوم شده است.
د يوان عالي کشور در تابستان گذشته حکم دادگاه بدوي را تاييد نموده است. افسانه نوروزي در مراحل بازرسي اعلام داشته است که اقدام وي در دفاع از خود و براي جلوگيري از تجاوز جنسي مقتول به وي بوده است هم چنين تلاشهاي همسر وي مصطفي جهانگيري و وکيل مدافع او براي تخفيف مجازات مرگ تاکنون بي نتيجه مانده است.
ما امضا کنندگان زير همراه با ديگر مجامع و نهادهاي مدافع حقوق بشر و به ويژه سازمان عفو بين الملل خواستار لغو فوري حکم اعدام افسانه نوروزی هستيم
..............................
متن نامه فرشته قاضی درباره زن بیگناهی که در آستانه اعدام است

افسانه نوروزی به خاطر دفاع از خود در برابر تجاوز يک افسر نيروی انتظامی به اعدام محکوم شده است
متن نامه فرشته قاضی به سران قوای سه گانه جمهوری اسلامی
آقايان سيد محمد خاتمی،مهدی كروبی و سيد محمود هاشمی شاهرودی
اين روزها در جمهوری اسلامی ايام بزرگداشت مقام زن و روز مادر است و من به عنوان يك زن روزنامه نگار ۲۵ ساله ايرانی كه همسن انقلابم،در مدارس جمهوری اسلامی درس خوانده ام،خارج از كشور نبوده ام و در چارچوب نظام جمهوری اسلامی پرورش يافته ام و وارث انقلابی هستم كه پدران و مادرانم در عنفوان جوانی آنرا را رقم زده اند،از شما سران ايران اسلامی از كشته شدن يك زن خبرنگار در زندان های جمهوری اسلامی نمی پرسم،از محكوميت يك خبرنگار زن تنها به اتهام معرفی يك كتاب در روزنامه اش نمی پرسم،از رد لايحه پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و چشم پوشی داعيه داران حكومت اسلامی بر قتل های ناموسی تحت اختيارداری مردان در ايلام و اهواز و آبادان و ... نمی پرسم
نمی پرسم چرا پس از گذشت ۲۴-۲۵ سال از تشكيل حكومت اسلامی در اين مملكت،صحبت از تشكيل خانه های عفاف می شود . چرا به گفته يك مقام مسئول،۷۰ درصد دختران فراری در كشوری كه حكومتی اسلامی بر آن حاكم است،از خانواده های مذهبی می باشند.كاری به خانه هدايت اسلامی كرج هم ندارم و نه به تاييد حكم سنگسار زنانی توسط ديوان عالی كشور.از هيچكدام از اينها كه دغدغه های ذهنی من به عنوان يك روزنامه نگار است،نمی پرسم.اما به عنوان يك زن به خود حق می دهم شما را خطاب قرار داده و فريادهای شكوه آميز و دردمندانه زنی را متذكر شوم كه از شش سال پيش تاكنون،به دليل دفاع از پاكدامنی خويش اسير بندو زندان شده ام به مرگ محكومش كرده اند."افسانه نوروزی" شش سال پيش در دفاع از ناموس خود رييس سازمانی را از پای درآورد كه می بايست حافظ نظم و امنيت در جزيره كيش می بود اما محاكم قضايی بدون توجه به گزارش های اوليه پليس و نظريه پزشكان قانونی در تاييد گفته های اين زن در تمام مراحل بازجويی،تحقيق و محاكمه ك!ه در آنها علت قتل "آقای مقدم" را دفاع از شرف و آبروی خويش عنوان كرده،او را مستحق "اعدام" تشخيص داده اند، بدون اينكه به انگيزه خاص ديگری استناد كنند كه اساس و لازمه هر جنايتی است.توجه جنابان عالی را به اين نكته جلب می كنم كه طبق مندرجات پرونده گروهی از بازجويان بهمراه دو پزشك قانونی و دو تن از افسران آگاهی در جزيره كيش، برای بازسازی صحنه در محل جنايت حضور يافته و پس از بازسازی صحنه قتل،با امضای صورت جلسه ای،گفته های افسانه نوروزی را در تشريح صحنه قتل مورد تاييد قرار داده اند.
با تمام دلايل محكمه پسندی كه تاكيد می كند افسانه نوروزی در "دفاع مشروع" از خود،آقای مقدم را به قتل رسانده اما چندی پيش حكم اعدام وی در ديوان عالی كشور تاييد شد.حكم صادره و تاييد آن در ديوان عالی كشور يك بار ديگر ما را در برابر اين پرسش اساسی قرار داد كه آيا دفاع از حيثيت و ناموس يك زن در جمهوری اسلامی بايد چنين هزينه ای را در بر داشته باشد؟بنده به عنوان يك زن مسلمان ايرانی و در اصل به عنوان يك روزنامه نگار زن اين پرسش را از شما كه مسئولان عالرتبه نظامی كه داعيه اسلامی بودن هم داريد می پرسم كه اگر يك زن در موقعيت افسانه نوروزی قرار بگيرد چه كاری را بايد انجام دهد؟
آيا اگر به خواسته های بيشرمانه طرف مقابل تن دهد "زنای محصنه" مرتكب نشده است و حكم او سنگسار نخواهد بود؟آيا اگر به خواست او تن ندهد و مقاومتش تا بدانجا پيش رود كه منجر به ارتكاب قنلی چون ماجرای افسانه نوروزی شود،قاتل است و حكمش اعدام خواهد بود؟
آيا قاضی پرونده افسانه نوروزی در هنگام صدور حكم نيم نگاهی به ماده ۶۱ و ۶۲۵ قانون مجازات اسلامی داشته است كه قانونگذار به خوبی پيش بينی كرده كه چنانچه فردی در مقام دفاع از جان يا مال و يا ناموس خود يا ديگری مرتكب عملی شود كه قانونا جرم است،با استناد به بحث دفاع مشروع از مجازات معاف است؟
قاضی محترم و دادياران ديوان عالی كشور كه حكم اعدام راصادر و تاييد كرده اند آيا اندكی انديشيده اند كه اگر همسر يا دخترانشان در موقعيتی همچون افسانه نوروزی قرار گيرند چه اقدامی بايد صورت دهند؟اصلا چه توقعی از آنان دارند،توقع دارند كه به زنا تن دهند يا اينكه عنوان قاتل را بپذيرند؟
آقايان محترم!
حكومتی كه داعيه اسلامی بودن را دارد به كجا می رود؟كجايند آنان كه خود را حافظ و نگاهبان اسلام و اسلاميت مردم می پندارند و هرجا گفتاری يا عملی برخلاف منافع جناحی خود تشخيص دهند،فرياد واالسلاما سر می دهند.
زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نيست در حق ما هر چه گويند جای اكراه نيست

بر در ميخانه رفتن كار يكرنگان بود خودفروشان را به كوی می فروشان راه نيست
فرشته قاضی-روزنامه نگار
::::::::::::::::::::::::::::

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home