Saturday, April 19, 2003

ايراني ! تو پايدار و ا’ستوار ميماني

****************************************************

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن ) و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

بریده هائی از گفت و گوي شهروند با طارق علي (Tariq Ali)
گفتگوگر: ويکتوريا طهماسبي --» ۱۸ آوریل ۲۰۰۳ - جمعه ۲۹ فروردِن ۱۳۸۲


(Tariq Ali) طارق علي تاريخدان، ژورناليست و رمان نويس - سردبير مهمترين ژورنال بين المللي چپ به نام (New Left Review) ميباشد.
آخرين کتاب او که در همين چند هفته اخير از زير چاپ بيرون آمد :
"The Clash of Fundamentalisms: Crusades, Jihads and Modernity" (برخورد بنيادگرائيها: جنگهاي صليبي، جهادها و مدرنيته) است.

در اين کتاب طارق علي بنيادگرايي مسيحي و اسلامي را مورد مطالعه قرار داده و سعي در بررسي علل و عواقب اين دو پديده دارد.
جالب توجه اينکه بخشي از اين کتاب به انقلاب ايران و به نقش جنبش بنيادگراي اسلامي در ايران اختصاص داده شده است.
طارق علي، انساني چند وجهي است.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ـ«««««««««««««««««

نظريه "برخورد تمدنها" تزي ست که ميگويد آنچه در جهان کنوني در حال رخ دادن است، برخورد تمدنهاي مختلف با هم ميباشد.
اين تز توسط نيروهاي ماوراي راست در آمريکا و تعداد زيادي از اطرافيان جورج بوش و همچنين بنيادگراهاي اسلامي مطرح و از آن دفاع ميشود.
اين نظريه در واقع به نفع هر دو جريان است و منافع هر دو جناح ـ هم راست گراهاي آمريکايي و هم بنيادگراهاي اسلامي ـ را تأمين ميکند.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»««««««««««««««««««
ـ بنيادگراهاي اسلامي، بن لادن و تمامي دار و دسته هاش، تضادهاي کنوني را ـ مانند راستهاي آمريکايي ـ تقابل تمدنها ميبينند.
براي بن لادن و طرفداران نظريه او اين جنگ، جنگي است عليه تمدن کفر غربي.
براي راستهاي آمريکايي هم اين تقابلي ست با تمدن اسلامي که به نظر آنها تمدني واپس گرا و عقب افتاده است و به همين دليل هم بايد از بين برود.
بنابراين اين دو جريان در واقع مکمل هم بوده و با هم بازي ميکنند.
تز اصلي من اين است که مشکل اصلي جهان ما، دو قلوهاي بنيادگرا ـ اسلامي و مسيحي ـ هستند.
بنيادگرايي اسلامي که توسط بن لادن و بنيادگراهاي مذهبي ايراني تغذيه ميشود و امپرياليسم بنيادگرايي آمريکايي که به نظر من مادرِ همه بنيادگراهاست.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«««««««««««««««
من به نسل جوان ايراني اعتماد و اعتقاد کامل دارم.
اما آنچه که ميخواهم به اين نسل بگويم، پيام من به اين نسل و يا شايد هشدار من به آنها، اين است که : " ملاهاي آمريکايي را جايگزين ملاهاي بنيادگرا نکنيد ".
اين را ميگويم چون نسل من شاهد حوادث تاريخي بسياري بوده و ماحصل تراژيک اين جايگزيني را بارها و بارها ديده!!!
ملاهاي خودتان را با ملاهاي امپرياليسم آمريکايي جايگزين نکنيد. اين بدترين انتخابي است که در ايران ميتواند به وقوع بپيوندد.
پيام من به اين نسل اين است که تلاش کنيد فضاي مستقل سياسي فرهنگي براي جنبش خود به وجود بياوريد. اين مسئله اي بسيار حياتي است.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»««««««««««««««««««««
من شخصا ترجيح ميدهم که فضاي جنبش، فضايي سکولار باشد.
اما چيزي که مسلم است اين که ما بايد خواهان جدايي کامل "مسجد" از "دولت" و دين از سياست باشيم .
جدايي دين از سياست، فکر ميکنم اين درست ترين راهي است که ايران را به جلو ميبرد.
البته همانطور که گفتم نه با جايگزيني ملاهاي آمريکايي(؟) به جاي ملاهاي بنيادگرا.
( دوست محترم اگر شما نام این ملاهای آمریکائی را میدانید لطفا" به من هم بگوئید. )
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»««««««««««««««««««
من عميقا معتقدم که فرهنگ بسيار غني و زنده روشنفکري در ايران موجود است که قابل مقايسه با هيچکدام از کشورهاي آن منطقه نيست.
ايران به هيچ وجه مثل عربستان سعودي نيست.
من به آينده ايران بسيار خوشبينم. اما واقعا به نسل جوان ايراني که از ملاهاي بنيادگرا به جان آمده اند و خسته شده اند هشدار ميدهم و حرف قبليم را تکرار ميکنم.
ملاهاي بوش را جايگزين ملاهاي خودتان نکنيد. .
* ( خواهش میکنم این ملاهای بوشی آمریکائی را به نام نشان به مردم ایران معرفی کنید. )
اگر اين کار را بکنيد، آينده محتومي در انتظارتان است. شما بايد مستقل از قدرت امپراتوري آمريکا باشيد. اين خيلي مهم است.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«««««««««««««««««««
ملاهاي بنيادگرا هم خواهان بازار آزادند. آنها مخالف بازار آزاد نيستند، اما دوست دارند خودشان کنترل اين بازار آزاد را در دست داشته باشند.
ليبرالهاي رفورميست ايراني هم خواهان شيوه ي آمريکايي بازار آزاد هستند.
مردم ايران بايد به تجربه آرژانتين نگاه کنند و ببينند که به سر اين کشور چه آمد. و يا تجربه برزيل را تحليل کنند و ببينند آنجا چه اتفاقي افتاد.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»««««««««««««««««««
پروسه اي که الان ما شاهد آنيم ـ در واقع استعمار دوباره عراق توسط آمريکا و به حمايت بريتانيا است.
آمريکاييها بايد عراق را براي مدتهاي مديد تحت اشغال نظامي نگاه دارند
ملاهاي بنيادگراي اسلامي در ايران از نيروي آمريکا بسيار هراسانند و با آمريکا همکاري ميکنند.
تمام آن شعارهايي که اين ملاهاي بنيادگرا عليه آمريکا به زبان ميآوردند، شعارهايي تو خالي بيش نيست و فقط و فقط براي تحميق مردم ايران بوده و هست.
اين يک دشمني دروغين است. تقابل و دشمني بين بنيادگرايي غربي و اسلامي، تقابلي دروغين است .
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«««««««««««««««««««
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

0 Comments:

Post a Comment

<< Home