Thursday, January 25, 2007

امام زاده ها مــردگان هيـچ کاره


داستان گريه و زاری به کشتگان کـربـلا!!!Kasraviشادروان « احمــد کسـروی » پـژوهشـگر ژرف انديش تاريخ ايـران و اسلام ماجرای عاشورا را با زبانی ساده چنين بيان می کنــد:
امام زاده ها مــردگان هيـچ کاره
داستان گريه و زاری به کشتگان کـربـلا!!!
پس از آنکه رُخ داده از گريستن چه سود توانــد بـود؟!
يک داستانی را عنوان کردن و بزم های سوگواری بر پا گردانيدن ، گريستن و گريانيدن با خرد چه می سازد؟!
حسين بن علی به طلب خلافت برخاست و نتوانست کاری از پيش برد ، ليکن مردانگی بسيار ستوده ای از خود نشان داد و آن اینکه زبونی ننموده ، کشته شدن خود و فرزندان و يارانش را از گردن گذاردن به " يـزيد " و " ابن زياد " بهتر دانسته ، مردانه پافشاری کرد و خود و پيروانش کشته گرديدند. اين کار او بسيار ستوده بوده ، ولی هر چه بوده ، بوده ؛ هزاروسيصد سال گريستن چه معنی دارد؟ به آن نمايش های بسيار بی خردانه مُحرم و صفر چه توان گفت؟!
سران شيعه در آن کوشش های سياسی خود پروا هیچ نکرده ، هر چه خواسته کرده اند ولی ما آيا می توانيم چشم از کارهای سرا پا زيان ايشان بپوشيم؟!
داستان هائی که در کتاب های شيعی ، دربارهً کشاکش علی ابن ابيطالب با ابوبکر و عُمر نوشته اند همه دروغ و همه ساختگی است.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home