Friday, June 25, 2010


دست انتقام از آستین روز گار .... !!!


منـوچهـر يـزدی


حنای اصلاح-طلبان رنگی ندارد و رنگ سبز هم بی رنگ شده ولی گویا شما بهتر از ما می دانید که دین آقایان هم رنگی نداشته و ندارد ... پس در این روز گار بی رنگی-ها، رنگ خون به ناحق ریخته شده-ی به خون تپيـده-های ایران زمین را دریابید

روز دوشنبه 24 خرداد عده-ای از لباس شخصی ها به منزل آیت الله صانعی در قُم حمله کردند و هر چه توانستند شکستند و پاره کردند و ویران نمودند و یک شعار معنی دار هم بر روی دیوار اطاق حضرت آیت الله نوشتند: «مرگ بر ضد ولایت فقیه» و به سلامت بازگشتند و آب هم از آب تکان نخورد و قرار هم نیست اتفاق خاصی بیفتد ... !

البته این حمله از سوی جوانان حزب الله محترم به بیت آقا در پاسخ به دیدارها و لاس زدن-های ایشان با اصلاح طلبان و بویژه ایت الله کروبی رخ داده است ... !

از خدا پنهان نیست از شما هم پنهان نباشد، از این رویداد خشن و بی رحمانه، دلگیر نشدم ....

شاید جوان-ها به یاد نداشته باشند ولی ما که روز ها و ماه-ها و سال-های آغاز انقلاب اسلامی را به یاد داریم ، می توانیم به قتل-ها و تجاوزات و ضرب و شتم-های پیر و جوان و حبس و مصادره اموال و اعدام بی گناهان شهادت بدهیم و از ترس و وحشت آن روز-ها و گریستن در پنهان و از مظلومیت قتل دکتر عاملی-ها و آواره و بی سرپرست شدن خانواده-ها به همت همین آقایان علمای عظام و رهبران روحانی انقلاب اسلامی سخن بگوییم

و امروز از این نوع وقایع و تهاجم سربازان اسلام به حریم آقایان آیات در قم و تهران و هر جای دیگر جهان - نه متعجب می شویم و نه افسرده ... بلکه این را انتقام روزگار از کسانی می دانیم که در ان روز-های غم انگیز در جنایات مشارکت داشتند و یا ناظر بی طرف بودند و یا غارت خانه-های مردم را غیر اسلامی نشناختند و یا از خون شهیدان ارتزاق کردند و یا بر اعدام افسران و مردان و زنان و خدمتگزاران این مرز و بوم لبخند تفاخر زدند.

آن روز که آقایان کروبی-ها و صانعی-ها حکم مصادره اموال مردم میهن-شان را اجرا می کردند و بر روی خرابه-ها و ویرانه-های این کشور خانه و کاشانه می ساختند و بر کاخ-ها فرود می آمدند چون در مسند قدرت نشسته بودند هیچ نوع تردیدی بر اعمال و احکام و رفتار رهبران حکومت دینی روا نمی دانستند ... اما امروز که از متن به حاشیه رانده شده-اند عَلَم و بیرق آزادی و عدالت اسلامی را به دست گرفته-اند تا عده-ای جوان خام و بی تجربه را به خیابان-ها کشند و بر امواج هیجان-ها سوار گردند و باز دادستانی انقلاب و ریاست بنیاد شهید را از آن خود سازند و بر همان جوانان نا آگاه فرمان برانند. و گرنه، نه احکام اسلام قابل تغییر است و نه اصلاح طلبان قادرند حکم خدا را اصلاح کنند ...!!!

بنا براین باید به گروه مهاجم بگویم: دست خدا بالای دستان شماست، دست تان درد نکند که از آستین انتقام به در آمده و روی آدم های نمک به حرام را کم می کنید. ما که جرات بلند حرف زدن به این اصلاح طلبان شیاد را نداریم و مُهر ضد انقلاب را بر پیشانی-مان کوبیده-اید ولی شما که از طیف خودی حاکمیت هستید و بهتر از ما آقایان را می شناسید، ثواب اخروی در این است که طعم تلخ تجاوز، ترس، ترور و وحشت و این قبیل کارها را به آقایان هم بچشانید تا ترازوی عدالت روز گار میزان شود ... !!!

آنچه که ما دریافتیم اینست که فقط می دانیم حنا-ی اصلاح طلبان رنگی ندارد و رنگ سبز هم بی رنگ شده ولی گویا شما بهتر از ما می دانید که دین آقایان هم رنگی نداشته و ندارد ... پس در این روز گار بیرنگی-ها، رنگ خون به ناحق ریخته شده شهیدان ایران زمین را دریابید. ... تا بعد.


منـوچهــر يـزدی [+]
پنجشنبه 27 خرداد1389

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home