Wednesday, March 03, 2010


اعلاميه "راديو فردا"


سرباز كوچك[+]


«فرج سرکوهـی»: "ايدئولوژی رسمی حکومت ايران به دوران پهلوی اول، که مدارس مدرن در سراسر کشور تاسيس شدند، بر بستر «احياء عظمت گذشته شاهنشاهی کهن ايرانی» و ناسيوناليزمی نزديک به شوونيزم شکل گرفته بود و هم از اين روی زبان فارسی نه فقط به عنوان زبان رسمی و اداری،که به عنوان تنها زبان مجاز نهادهای آموزشی،رسانه ها و انتشارات و... تعيين و ديگر زبان های موجود در ايران از حق آموزش و انتشار و در نتيجه از حق رشد و ارتقاء محروم شدند. پهلوی دوم نيز سياست رضا شاه را در مورد سرکوب زبان های غير فارسی پی گرفت."


اعلاميه "راديو فردا" (متعلق به چين و روسيه!)
مادری و دموکراسی" و ‌ا‌عتراض به پيرامون "زبان
"ناديده" گرفتن "روز جهانی زبان مادری" در "رسانه های ايران"

وزارت خارجه ايالات متحد[[+]]
بقلم فرج سركوهی[[+]]
٧ اسفند ماه ١٣٨٨ اسلامی
به اميد اينكه هم ميهنان بخوانند، و با دقت بخوانند[+]

*****

”هنرِ اسلامی“
چند ماهی است که نمایشگاهی به نام ”هنرِ اسلامی“، در ”انستیتو دو موند عرب“ (خانۀ عرب Institut du Monde Arabe) در شهر پاریس، برپا شده است، (از ٦ اکتبر ۲۰۰۹ تا ۱۴ مارس ۲۰۱۰) که نامِ دیگرِ این نمایشگاه ”نمایشگاه خلیلی“ می باشد.
آزردگی ما ایرانیان از برای آنست که آنچه را که از ”ایران“ است به نام ”هنرِ اسلامی“ به نمایش گذاشته اند.
تارنمای فرَوَهَر[+]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home