Saturday, November 15, 2008

مـا را چــه می شـــود؟


امامزاده سیار


امام زاده سیار؛ آخرین تولید دولت احمدی نژاد
ايران پرس نيوز برگرفته از وبلاگ شار شار

در یکی از خیابان های اصلی شهر اراک

ضریح امامزاده ای که به داخل خیابان ها آمده تا مردمی هم که وقت رفتن به امامزاده را ندارند "حاجاتشان برآورده شود".
و افرادی که دوان دوان به سوی ضریح می آمدند و دستی بر آن می کشیدند و پولی داخل آن می ریختند. مردی هم که گویا رابط میان مردم و امامزاده بود، با میکروفونی به دست، مردم را به سوی امامزاده فرا میخواند.
دیگری هم پارچه های سبزی به مردم میداد تا بتوانند دخیل ببندند.

امام زاده سیار؛ آخرین تولید دولت احمدی نژاد[+]Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home