Sunday, September 19, 2010


گرانمایه-ترین بخش از منشور "کوروش" بزرگ


برگردان از: مردو آناهيـد


منم “کوروش”، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگـر،
ارتش بزرگ من به آرامی وارد بابل شـد.
نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آیـد.
… من برای آرامش کوشیـدم،
من بـرده-داری را برانـداختـم.
فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشنـد.
من همه شهرهایی را که ویران شده بود از نو ساختـم.
فرمان دادم تمام نیایشگاه-هایی را که بسته شده بودند، بگشاینـد.
همه خدایان این نیایشگاه-ها را به جاهای خود بازگردانـدم.
باشد که دل ها شاد گـردد.
من برای همه مردم همبودگاهی آرام مهیا ساختم و آرامش را به تمامی مردم پیشکش کـردم.


Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home