Friday, February 28, 2003« حلاج »هاي ديگري را بر « دار » مي برند !
با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...

--------------------------
ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .
---------------------
جمعه ٩ اسفند ١٣٨١
صحنه ی خيمه شب بازی انتخابات شوراها تا اين ساعت با کسادی روبروست
--------------------
جمعه ٩ اسفند ١٣٨١
آخر چقدر فريب؟ کدام انتخابات؟ و به منظور استقرار کدام عدالتی؟ - سايه سعيدی سيرجانی
در اين مدت دو ماه روزی نبوده که پيامی چه از طريق تلفن و چه از طريق پست الکترونيکی از ايران و بخصوص از جوانان عزيز ايران نداشته باشم.
روزی نيست که از شکنجه ی آزاديخواهی در کنج زندان جمهوری اسلامی خبری به دستم نرسيده باشد.
روزی نبوده که آه شيرزنی و فرياد دليرمردانه ی مادران و پدران جوانان زندانی شنيده نشود.
اين فرياد را می رسانم: بدا، بدا عاقبت زمامدارانی که دست به خون جوانان بيالايند.
جوانانی که سرمايه اصلی مملکت اند. شکنجه را تحمل می کنند تا ما فريب نخوريم و باز فريب نخوريم.
زنجير پوسيده ی فريبِ احزاب به اصطلاح سياسی موجود درايران به تنها آه مظلومی از هم پاشيده شده است.
نمی دانم آخر نمی دانم چه تلاشی در تأييد انتخاباتِ خرد شوراها دارند.
آخر مگر ملت ايران قيم می خواهد. آخر چقدر فريب؟ کدام انتخابات؟ و به منظور استقرار کدام عدالتی؟
گيرم افرادی هم انتخاب شدند، آخر وقتی ديو قدرت در فضای مملکتمان خودسرانه به کشتار مشغول است اين بيچارگان چه قدمی در راه عدل و آزادی خواهند توانست برداشت
آن هم در سرزمينی که پاکان صاحب بصيرتش تنها به قيمت جان خود است که در برابر مستان قدرت و دلبستگان منصب ايستاده اند.
اين پيامی است از جوانان ملت، از همدرسانم، از نسلی که با فريادِ حق حيات خويش، اميد ايرانی آزاد و سربلند را تعقيب می کند.
جوانان وطن دست در دست هم در داخل و خارج از ايران يکصدا می گويند:
برای بار ديگر فريب اين چنين بازی به نام انتخابات را نخواهيم خورد.
آخر ملت ايران در تيرگی نظام ولايت فقيهی اين حکومت، حکومت حاضر، به دنبال کدامين حقوق اساسی خود بگردد؟
جايی که آزادی و حيثيت انسانی پايمال شده است با تکيه بر کدام عدل و ميزانی فريب قانون را پذيرا می توان شد؟
-------------------------
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است
تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
---------------------------
جمعه ٩ اسفند ١٣٨١
جمهوری اسلامی در برگزاری انتخابات شوراها با شکست کامل مواجه شده است
مردم بطور گسترده انتخابات نمايشی امروز را تحريم کرده اند.
گزارشهای رسيده از شهرهای مختلف کشور حاکيست که اکثر حوزه های رأی گيری خلوت بوده و برغم تبليغات گسترده ی هر دو جناح حکومتی،
اکثريت قاطع مردم ايران از رفتن به پای صندوقهای رأی خودداری کردند.
جمعه نهم اسفندماه، ساعت ٤ بعد از ظهر بوقت تهران
** شبکه خبری دادنامه **
------------------
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

--------------------------
امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ... قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !
--------------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home