Friday, February 21, 2003


« حلاج »هاي ديگري را بر « دار » مي برند !
با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...

--------------------------------


----------------------------------
We Iranian citizens denounce the cooperation between Islamic Republic Rregime
and Ericsson Corp. for disturbance in free information stream

---------------------------------
يكي از نهادهای دولت ايران با کمک شرکت سوئدی اريکسون با كارگزاري هفت فرستنده پرقدرت در هفت نقطه شهر تهران و حاشيه آن،
روي شبكه‌هاي ماهواره‌اي و اينترنتي (كه از طريق ماهواره دريافت مي‌شوند) پارازيت مي‌اندازد.
شرکت اريکسون همکاری خود را با تهران تکذيب ميکند اين درصورتی است که فرستنده ها در تهران ديده شده اند.
اين فرستنده‌هاي پرقدرت از نظر مسائل بهداشتي و زيست محيطي اثرات تخريبي زيانباري بر انسان دارد.
اين فرستنده‌ها از حدود هفت ماه پيش استقرار يافته و پس از يك بار انداختن پارازيت وقفه‌اي ايجاد شد و اخيراً دوباره شبكه به كار افتاده است.
رژيم ايران با استفاده از اين فرستده‌ها از رسيدن امواج آزاد راديو، تلويزيون و اينترنت جلوگيری می کند.
----------------------------------
امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ... قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !
------------------------------
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!

” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

-------------
.. و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
-------------
اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home