Sunday, February 23, 2003« حلاج »هاي ديگري را بر « دار » مي برند !
با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...

Boycott


نمايشنامهْ كمدي موزيكال “ انتخابات “ جمهوري اسلامي !
انتخابات در يك كشور اشغال شده توسط مافياي مذهبي - استبدادي
آنهم بعداز بيست و چهار سال قتل و غارت و مردم فريبي !
بي شباهت به يك نمايش كمدي تكراري از نوع آخوندي آن نميباشد !
آي مردم ! تحريم انتخابات فرمايشي - نمايشي رژيم ؛ حداقل يك نافرماني عمومي / و وظيفهْ ملي هر ايراني است.

----------------
خامنه ای در پاسخ به يک سئوال :
تصميمات و اختيارات ولي فقيه در صورت تعارض با اراده و اختيار مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد ملت، مقدم و حاكم است (؟)
حاكم مسلمان پس از اين كه وظيفه خطير رهبري را طبق موازين شرعي به عهده گرفت، ( يعني = آخوند خامنه اي )
بايد در هر مورد كه لازم بداند تصميمات مقتضي را براساس فقه اسلامي اتخاذ كند و دستورات لازم را صادر نمايد. ( يعني = خامنه اي و رفسنجاني )
تصميمات و اختيارات ولي فقيه ( خامنه اي و شركاء ) در مورادي كه مربوط به مصالح عمومي اسلام و مسلمين است،
در صورت تعارض با اراده و اختيار مردم، بر اختيارات و تصميمات آحاد ملت، مقدم و حاكم است و اين توضيح مختصري درباره ولايت مطلقه است.

««« نگاهي گذرا به كارنامهْ بيست و چهار سال حكومت مافياي اسلامي در كشور اشغال شدهْ ايران / و ساير كشورهاي زير سلطهْ حاكمان مسلمان ؛
به روشني نشان ميدهد كه آراي مردم و نظرات آنها هيچگونه نقش سازنده اي ندارند ! و برگذاري انتخابات فرمايشي - نمايشي فقط مصرف خارجي دارد . »»»

با استناد به گفته هاي خامنه اي در مورد اختيارات “ ولي فقيه “ و قدرت تصميمگيري آخوندهاي هرم رهبري براحتي ميتوان ديد و فهميد كه “ مردم “
هيچ نقشي در ادارهْ امور نداشته و فقط بعنوان يك وسيله براي پيشبرد مقاصد و هدفهاي چپاولگرانهْ آنها مورد سوء استفاده فرار ميگيرند !

نمايشنامهْ كمدي تكراري “ انتخابات “ فقط در جهت بهربرداري از آراء مردم در راستاي مشروعيت بخشيدن به حاكميت ننگين و آلوده به فساد و خونين خود
در ديد كشورهاي باصطلاح متمدن و حافظ حقوق بشر ميباشد كه با استناد به حضور مردم و برگذاري انتخابات بتوانند افكار عمومي مردم خود را مغشوش نموده
و در نتيجه بتوانند براي چپاول مردم آن كشور موفق به بستن قراردادهاي غارتگرانه شده و از اين ره گذرثروتهاي نجومي به حسابهاي خود اضافه نمايند !

در سرزميني كه “ سنگ را بسته و سگ را رها كرده اند “ سخن گفتن از حق انتخاب و انتخابات بيك لطيفهْ بي مزه شباهت دارد تا يك حرف نا حسابي !
در زماني كه كليٌت رژيم اسلامي و همهْ سردمدارانش زير سؤال ميباشند ؛
در كشوري كه سرنوشت هفتاد ميليون انسان در دستهاي خون آلود ’مشتي جنايتكار دزد بي حيا قرار گرفته و رقم ميخورد - حرف زدن از انتخابات وقت كشي است !

سؤال روز : آيا بعداز گذشت بيست و چهار سال از حكومت آخوندهاي جنايتكار و اينهمه ناهنجاريها و نارسائي ها در همهْ زمينه هاي زندگي روزمرهْ مردم ايران
هنوز هم هستند كسانيكه نسبت به اين نظام و رهبران جنايت پيشه و چپاولگر آن توهمي داشته باشند ؟؟؟

آيا هنوز هستند كسانيكه باور دارند اين جماعت حيله گر و فريبكار كه مملكت را به ورشكستگي كامل رسانده اند اصلاح پذيراند و كارساز؟؟؟
آي مردم ! شما را چه ميشود ؟ آيا جادوگر جماران شما را حيران كرده است ؟ و يا نشاءي افيون دين فروشان شده ايد ؟
اين سارقان مسلح كه بر جان و مال و ناموس ما مسلط شده اند ؛ باين راحتي دست بردار از سر ما نيستند ؛
نگاه كن كه چه بي پروا به قتل و غارت مردم مشغولند و دنياي متمدن شاهد نسل كشي ايرانيان ميباشند و دم از دم هم برنميآورند !
آي مردم ! دل هيچكس براي ما نميسوزد ؛ و هيچ دستي از غيب بيرون نميآيد و كاري براي ما نميكند ؛
تنها كسانيكه ميتوانند اين بلاي همه چيز سوز را دوا و تمام كنند خود ما هستيم كه بايد با يك حركت همگاني كار اين رژيم خانمان برانداز را تمام كنيم.
رژيم در خاك ريز آحر پناه گرفته است ؛ با يك حملهْ همآهنگ و متحد سرنگوني رژيم حتمي ميباشدو در اين مورد شك نداشته باشيد .
دير و زود دارد - اما سوخت و سوز ندارد. وقت خود را با شركت در انتخابات و اينجور برنامه هاي سرگرم كنندهْ رژيم تلف نكنيد.
تحريم انتخابات فرمايشي - نمايشي رژيم حداقل كاريست كه در مقطع كنوني وظيفهْ تك تك ما ميباشد.
تلاشهاي رژيم براي حفظ قدرت به منظور چپاول بيشتر بهر قيمتي شده است راه بجائي نميبرد !
رژيم بخوبي ميداند كه پايگاه مردمي خود را حتا در بين نيروهاي مزدور خود هم از دست داده است ؛
و همين دليل دست زدن به سركوب و جنايت هاي علني اش ميباشد. حذف فيزيكي عوامل خودي رژيم در ماه هاي اخير ؛
بگير و ببندهاي لجام گسيختهْ رهبري ؛گوياي اين سردرگمي دولت پنهان و آشكار نظام ميباشد ؛
---------------
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!

” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

------------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
------------------
اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home