Monday, August 13, 2007

لبـخنـــــد


از روی سـادگــی !!!ورودی دانشگاه آزاد اسلامی - واحــد مـرودشتتبـريـک «صنف عـلافـان» بــه شهــردار "کلالــه"آگـهــی منـاقصــهء «ليف حمـام» فـرمانـدهی آمـاد - پشتيبـانی هــوائیزنـانــــه و مـردانــــه !؟نيـازی به تـوضيــح دارد؟؟؟رژيـم اسلامی، حکومت گــدايـان و گــداپـروری

1 Comments:

At 4:30 PM, August 14, 2007, Anonymous کتایون said...

درود بر شما.دیدن این آگهی ها و تصاویر آدم منگی را چو من وا میداره به...

 

Post a Comment

<< Home