Sunday, December 05, 2010


شانزده-ی آذر با کربلا بیگانه است


احمد پناهنده


شرم آور نیست که می بینیم ایران سربلند در دست مشتی واپسگرا دربند و اسیر است؟ و شرم آورتر نیست که مشتی دیگر از نوع کمونیستی و ”ملیون” ِ مصدقی در جهت بقای این رژیم توتالیتر از مال و جان و ثروت ملّی کشور مایه می گذارند؟ و شرم آورتر از شرم آورتر نیست که موجودی بیمار، عقب افتاده، تیر خلاص زن و فناتیک بنام «محمود احمدی نژاد» بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده است؟ و راستی گناه ملت ایران چه بود که می بایستی در پای نیّات شوم و مخرّب آنها قربانی شود؟

به همه-ی آن کسان و ناکسانی که می خواهند در این شرایط ِ شکوهمند جنبش مردمی ملت ایران علیه حکومت اسلامی کربلای 16 آذر راه بیاندازند و عاشورا وار بر سر و سینه-ی بی مقدار خود بکوبند و از این طریق مثل همیشه با حکومت اسلامی همدردی کنند، لازم است گفته شود که 16 آذر سال-ها است با کربلا بیگانه است زیرا ملت ایران در طی این 32 سال حکومت اسلامی به قدر کافی بیدار شدند و فهمیدند آنانیکه برای این روز-ها عزا می گرفتند وُ می گیرند، بیشتر برای فرار از پاسخگویی پرونده-ی سراسر ننگین-شان است که برای حاکم کردن همین حکومت اسلامی چهار نعل به زیر ”درخت سیب” شتافتند و ارتجاع-مرد زمان را بر روی شانه-های بی مقدارشان سوار کردند و جنازه-اش را بر بستر زندگی ملت ایران در همه-ی عرصه-ها انداختند.

بنا براین 16 آذر با طینت کربلایی و عاشورایی این کسان و ناکسان بیگانه است و می رود چون روز قدس سابق، 13 آبان، 18 تیر و 22 خرداد در سراسر ایران پای بر گلوگاه همین حکومت اسلامی بگذارد که این کسان و ناکسان سرنوشت خودشان را با آنها گره زده-اند. ادامــه[+]

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home