Friday, August 31, 2007

بـوزينـــه


حکايت خليفــهء مسلميـن و بـوزينــه اشهارون الرشيـد(170 تا 193 هجری)، خلفـيـــهء عبـاسی، رهبــر مسلمين، بوزينـــه ای را مقام امارت داد. چنان که سی مرد از درباريان وی ملتزم آن بوزينـــه بودند و به امر خليفه او را کمر و شمشير بر ميان بستندی و سواران با او بر نشستندی. هرکس که به خدمت درگاه او رفتی فرمودندی تا آن بوزينه را دست بوس کند و خدمت...
_ آن بوزينه چند دختر را بکارت برداشته بود.
_ اين بوزينه تعلق به «زُبيده»داشت که خاتون(ســوگُـلی) خليفهء بغداد بود.
_ مرگ ميمون بر هارون و زبيده گران آمد و شاعران زبيده را بدان تعزيت ها گفتند!ديــدار امام زمان پـوتين و بوزينهء خليفــه

رهبران سياسی، اصلی و کليدی رژيـم اسلامی، در وجـه زيربنائی و اساسی، نمايندگان يک باند مافيائی نيرومند هستند که برای ماندگاری و ادامــهء حکومت خود، بـه هـر بيداد و جنايتی دست می زنـنـــد!
!+!+!+!+!+!
عــدالت امــام زمـانـی!!!


زنــده نـام «احمــد کســروی» می گويــد:

امام زمان امام ناپيـدا!؟
امام اگر پيشواست بايد در ميان مردم باشد و آنان را راه بَرَد. امام ناپيـدا چه معنی می تواند داشت؟!
خدا را چه نيازی بوده است که کسی را از هزار سال پيش نگاه دارد و در بيابان ها بگرداند [ و يا ( در تـه چاه ) مخفی گرداند؟! ] تا روزی او را بيرون آورد و با دستش جهان را نيک گرداند؟!
( اين يعنی نياز و ناتوانی خــدا ) – مگر خدا نتوانستی او را در زمانی که بيرون خواهد آمد به جهان آورد و بکار انگيزد؟!
مـهــدی گری جــز افسانــه ای بيش نيست.

!+!+!+!+!+!


رژيــم سيــاه و خـاکستــری[+] در وبلاگ «اردشيــر دولت» خواندنــی است


Labels: , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home