Tuesday, June 24, 2003

تلفن - فکس و ایمیل آدرسهای درونمرزی

آدرس پست الکترونیکی وزراء و وزارتخانه های جمهوری جنایت و چپاول اسلامی در ایران اشغال شدهً اسلام زده !!!

رياست جمهوری
Khatami@president.ir
*******************
سايت ولايت مقام معظم رهبري
istiftaa@wilayah.org
*******************
وزارت امور خارجه
matbuat@mfa.gov.ir
Tel : (0098-21) 3211
Fax : (0098-21) 3113149
*******************
وزارت علوم ، تحقيقات و فن‌آوري
mche@mche.or.ir
*******************
صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
Webmaster@irib.com
*******************
وزارت علوم
minister@mche.or.ir
تلفن: (+98 21) 890197
دورنگار : (+98 21) 8827253
*******************
وزارت نفت
omp@nioc.org
*******************
وزارت نيرو
webmaster@moe.or.ir
*******************
بنياد شهيد انقلاب اسلامي
shahed78@dpir.com
********************
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
ershad@neda.net
********************
جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
helal@www.dci.co.ir
********************
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
vds@isiran.com
********************
وزارت كار و امور اجتماعي
mlmh@irimlsa.org
********************
وزارت كشور
info@moi.gov.ir
********************
بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي
Bonyad m.j@neda.net.ir
********************
مجلس شوراي اسلامي
mellat@majlis.ir
********************
Ministry of Economic Affairs and Finance
info@economicaffairs.ir
*********************
آدرس وبلاگ همیشک بزبان انگلیسی :
http://29six.co.uk/hamishak
برای اطلاع از تیتر گزارش ها و مقالات و اخبار در پیوند با ایران بزبان انگلیسی و لینک به منبع گزارشها به همیشک سری بزنید.

««««««« هــــــمــــیــــشــــــــک »»»»»»»

Monday, June 23, 2003

تلفن - فکس و ایمیل آدرسها


ایرانیان مقیم خارج از کشور ! وظیفهً ما رساندن صدای اعتراض مردم درون کشور به گوش مردم دنیاست.
ایرانیان برونمرزی ! شما پیکهای خبررسانی هموطنان درون کشور ، و هر آنچه که در ایران ، در این روز های حساس و سرنوشت ساز اتفاق میافتد هستید ،
ما باید با ارسال ایمیل ، فکس و تلفن دفاتر نخست وزیران و وزیران دولت های حامی رژیم را بمباران کنیم ، این حداقل کاریست که از ما ساخته است ، در انجام این مهم از هیچ کوشش و فعالیتی کوتاهی نیاید کرد

هموطن ! برای رساندن فریاد اعتراض ایرانیان گروگان گرفته شدهً توسط رژیم جمهوری اسلامی در ایران
با ارسال فکس ، ایمیل و یا بوسیلهً تلفن به سازمانها و رؤسای ممالک اروپائی حامیان رژیم درایران ، جنایات رژیم را بگوش آنها برسانید
و قاطعانه از آنها بخواهید که ارتباطشان را با رژیم قطع و از جنبش رهائی بخش مردم ایران حمایت کنند.
لطفا" این آدرسها را کپی کرده و در اختیار دیگر یاران بگذارید.
با آرزوی پیروزی برای رسیدن به آزادی و دموکراسی.
وعدهً دیدار روز هیجدهم تیرماه -- نهم جولای
*******************
United Nations
inquiries@un.org
Secretary-General Kofi Annan
E-mails addressed to the Secretary-General
inquiries@un.org .
*********************
The United Nations High Commissioner for Human Rights
E-mail: tb-petitions@ohchr.org
Fax + 41 22 9179022 (particularly for urgent matters)

Office of the High Commissioner for Human Rights
E-mail : tb-petitions.hchr@unog.ch

Committee on the Elimination of Discrimination against Women
Fax + 1-212-963-3463

United Nations Office at Geneva
Fax: + 41 22 917 9011
E-mail: 1503@ohchr.org
********************
Federal Foreign Office (Germany)
http://www.auswaertiges-amt.de/www/en/Kontakt
Federal Foreign Minister Joschka Fischer
Prime minister - Fax # 011 – 49 – 304000 – 1828
011 – 49 – 304000 – 1819
E mail : interpost@bundeskanzlor.de
************************

Ministry of Foreign Affairs (France)
http://www.france.diplomatie.fr/courrier/default.asp?lang=gb
France prime minister
E mail : webmaster@www.elysee.fr
*********************
Foreign Affairs (Norway)
e-mail opplys@norge.no
*******************
Ministry of Foreign Affairs (Sweden)
Tel:+46-8-4051000
Fax:+46-8-7231176
registrator@foreign.ministry.se
********************
Foreign and Commonwealth Office (United Kingdom)
Tony Bler -- fax # 011- 44 - 20792 – 50918
E mail : webmaster@pmo.gov.uk
Jack Straw MP Secretary of State
Tel # 011 – 44 – 20700 - 81500
E mail : privateoffice@sco.gov.uk
**************************
Mission: British Embassy, Tehran
Telephone: (98) (21) 6705011 / 19
Facsimile: (98) (21) 6708021
Email: Britemb@neda.net
General Embassy email address
**************************
Department of State (United States)
To: secretary@state.gov
Cc: President@whitehouse.gov, Vice.president@whitehouse.gov

Main Switchboard:
202-647-4000
Iran __ NEA/NGA __ (202) - 647-6111 -- Country Offices
Contact Us at the U.S. State Department
Send a Message to the Secretary of State
http://contact-us.state.gov/ask_form_cat/ask_form_secretary.html
www.whitehouse.gov
Gorge Bush
fax # 202 – 456 – 2461
Tel # 202 – 456 – 2823 + 202 – 456 - 1111
*******************************
Human Right Watch
New York, NY - USA - Tel: 1-(212) 290-4700, Fax: 1-(212) 736-1300
hrwnyc@hrw.org

Geneva
freihl@hrw.org
wernere@hrw.org
******************
Reporters Without Borders
International Secretariat : Paris – France
Tel. 33 1 44 83 84 84
Fax. 33 1 45 23 11 51
E-mail : rsf@rsf.org
Web : www.rsf.org
*********************
Amnesty International
press@amnesty.org
Kamal Samari on + 44 207413 5831 or mobile + 44 7778 472 126 (English, Arabic and French)

***********************
Danmark
E-mail: um@um.dk
Telephone: +45 / 33 92 00 0
Telefax: +45 / 32 54 05 33
Royal Danish Ministry of Foreign Affairs
************************
اگر چنانچه به متن نامه و یا مقالات و گزارشهای منابع خبری از تظاهرات مردم ایران و سرکوب آنها بوسیلهً اوباش حزب الله ای بزبان انگلیسی ، بمنظور فرستادن به آدرسهای بالا نیاز دارید به وبلاگ « خبرچین » سری بزنید و یا دادخواستی که در سایت رادیو صدای ایران بزبان انگلیسی نوشته شده مراجعه کنید و با کپی کردن متن آنها را ایمیل کرده و یا اقدام به فکس نمائید.
اگر احتاج به کمک و راهنمائی دارید حتما" با وبلاگ « همیشک » تماس بگیرید
ایمیل آدرس من از این است :hamishak2001@yahoo.com
اگر اطلاعات بیشتری از آنچه که در ایران میگذرد بزبان انگلیسی میخواهید میتوانید به وبلاگ http://www.20six.co.uk/hamishak همیشک انگلیسی سری بزنید و از مطالب و متن مقالات گزارشهای مربوط به قیام مردم و سرکوب وحشیانهً عوامل قداره کش رژیم اسلامی که به انگلیسی میباشند و از مراکز و منابع معتبر خبری و سازمانهای حقوق بشر در پیوند با مشکلات مردم ایران چاپ و پخش شده است استفاده کنید .
««« ایـــــــران آرا »»»
««« خــبــرچــــیـــــن »»»

Tuesday, June 10, 2003


ایــــران ! نــازنــیــن خــاک اســــلام زدهً مــــاهــمــوطـــن ! وقت آنست که فــــریاد کنیــم بیـــــداد رامـُـنــجى شــهــر كــجــاســت؟ " --- " مـُـنــجى شــهــر تــوئــى, مـُـنــجى شــهــر مــنــم, مـُـنــجى شــهــر مــائــيـــــم ... "

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

بنيادگرائی اسلامی ـ بصورت جنبشی تمام خواه و ايدئولوژيک ـ چه در حوزة عمل و چه در حوزة عقايد , شباهت های فراوانی با توتاليتاريسم و خصوصا ًفاشيسم دارد .
« اســـلام راســتــیــن » و « تــوتــالــیــتــاریـــســـم » ( تـــمــام خـــواهـــی و ســــلـــطـــه گـــــرائـــــــی )ای شـــــــغــل تـــــــــو در خـــــــرقـــه هــــــمــه شــعــــبـــده بــــــازی
زیـــــن تــخـــم کـــه کـــشــتــــی ، چـــــه کــــــرامـــــات بــــرآمــــــــدمذهب شیعه از اواسط قرن اوّل هجری ( بعداز قتل عثمان ) در ایران رواج داشته ، و بعنوان سنگری برای احیاء یک حکومت ملی ، همواره پرچم مبارزاتی ایرانیان بود .
( « تــشــیـــــع » در زمان آل بویه ، و در حکومت های بعدی – بخصوص در زمان علاءالدین خوارزمشاه و در عصر ایلخانیان (سلطان محمد خدابنده یا الجاتیو ) ،
بخاطر ضرورت ها و ملاحضات سیاسی ، مورد توجه و ترویج فراوان بوده است
مهمترین " راز بقاء " مذهب شیعه در ایران ، محرومیت ها و مظلومیت های تودهً مردم بود.
ملتی که حملات مرگبار و ویرانگری چون حملهً اعراب ، حملهً ترکان غزنوی ، حملهً سلجوقی ها ، حملهً مغول ها ، حملهً تیمور و ده ها تجاوز و تاراج داخلی و خارجی را تحمل کرده بود.
این چنین ملتی ، که تکیه گاه اقتصادی و امنیت اجتماعی خود را از دست داده بود " تشیع " را ابتداء بعنوان سنگری برای ایجاد یک حکومت ملی غیر عرب ( در برابر مذهب سُنی خلفاء ) برگزید ، و سپس – وقتی که از استقرار حکومت ملی و دموکراتیک ، مایوس شد و با مظالم و استبداد و استثمار بیشتری روبرو گردید ، خاطرهً « مزدک » و « بابک » را از دست داد ، و چهرهً " حضرت علی " و " امام حسین " را به خاطر کشید و درد و رنجها و مصائب " خاندان علی " ، مظلومیت ها و رنجهای خود را یافت و با گرایش به این خاندان ( شیعه گری ) و یادآوری خاطرهً " شهدای کربلا " ، محرومیت ها و مظلومیت های خود را فراموش کرد.......
و از اینجا " روضه " ها – بعنوان بهترین وسیلهً برای " خلع سلاح " روحی توده ها و " تکیه " ها – بعنوان بهترین " آرام گاه " خشم انقلابی روستائیان و رنجبران - مستقیم و غیر مستقیم – به خدمت حکومت های فئودال در آمدند........
و این چنین شد که در کنار انبوه کشورهای " ســُـنی مذهب " جامعهً ما ، بصورت تنها کشور " شیعه مذهب " دنیا ، باقی ماند و " خانقاه " ها نیز " آرامگاه " خشم و خروش رنجبران و زحمتکشان گردید.
""""""""""""""""""""""""""""
« تروریسم مذهبی »
تبانی و توطئه پاسداران دین و دولت ، موجب شد تا بار دیگر اندیشمندان و متفکران پیشرو جامعه ، برای جلب توده ها و حرکت انقلابی زحمتکشان ، و نیز برای مصون ماندن از تعقیب و تهدید فقها و شیوخ صوفیه و حامیان حکومتی آنها ، از " لوا "ی تصوف و مذهب ، استفاده کنند و عقاید انقلابی و " الحادی " خود را در " لفافهً "ی کلمات و عبارات صوفیانه ابراز نمایند.
اگر " لفافهً تشیع " شکل کلی نهضت های توده ای بعداز حملهً اعراب بود ، " لفافهً تصوف " نیز ( بطور کلی ) شکل عقیدتی " اکثر " نهضت های انقلابی و الحادی بعداز حملهً مغول و تیمور به ایران میباشد.
"""""""""""""
مـــــا را چـــــــــــو آفـــــتــــاب مــســـاوی اســـــت مـــــرگ و زیــــســـــــــــت
گــــــــــــــر شــــــــام مـــــــــــرده ایـــــــــــــم ، ســـحــــر زنــده گـــشــتـــه ایــم
::::::::::::::::::::::::
واژه شناسی :
آته ئیسم = خدا ناگرائی – الحاد
تئولوژی = خدا شناسی
پان تئیسم = همه خدائی – وحدت وجود
:::::::::::::
بریده هائی از کتاب { جنبش حروفیه و نهضت پسیخانیان « نقطویان » } پژوهش و نگارش : « علی میرفطروس »

"""""""""""""""""""""""

برای خواندن نــا گــفــتــه هـــای مـــمــنــوع در پـــیــونـــــد بــا اســـــلام و ایــــــــــــــران بـــــــــــــــه :
:: ایــــــــران آرا ::
:: خــبـــرچــــیــن ::
ســـــــــــــــــــــــــری بـــزنــــیـــد.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

Monday, June 09, 2003

ایــــران ! نــازنــیــن خــاک اســــلام زدهً مــــا


هــمــوطـــن ! وقت آنست که فــــریاد کنیــم بیـــــداد رامـُـنــجى شــهــر كــجــاســت؟ " --- " مـُـنــجى شــهــر تــوئــى, مـُـنــجى شــهــر مــنــم, مـُـنــجى شــهــر مــائــيـــــم ... "

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

بنيادگرائی اسلامی ـ بصورت جنبشی تمام خواه و ايدئولوژيک ـ چه در حوزة عمل و چه در حوزة عقايد , شباهت های فراوانی با توتاليتاريسم و خصوصا ًفاشيسم دارد .« اســـلام راســتــیــن » و « تــوتــالــیــتــاریـــســـم » ( تـــمــام خـــواهـــی و ســــلـــطـــه گـــــرائـــــــی )

""""""""""""""""""""""""""""""""""""
« شــجــاع الـــدیــن شـــــفـا » { پــس از هـــزاروچـــــهــارصـــــــــد ســــال }


امــام زمــان و غـیـبـت او افـســانـــه ای اسـت که دکــانــداران دیـــن بــــرای سـلــطــه گـــری خــود ســاخــتــه و پــرداخـــتــــه انـــــد.
بـا مــوروثــی شــدن خـلافــت و امــامــت اساس ایــدئــولــوژیــک اســلام مــحــمــد فـروریـخـت
:::::: اســـــقــــرار هــــزارو چـــــهـــارصـــــــــــد ســــــــــالــــــه ::::::

اسلام از هنگام ظهور خود تاکنون به صورتی بی وقفه در بخش بزرگی از جهان ما مستقر بوده و جمعا" میلیاردها نفر پیرو داشته است ، آیا این استقرار هزاروچهارصد ساله تآثیری بنیادی در وضع اخلاقی و اجتماعی پیروان آن داشته و در مجموع برای ملتهای عضو جامعه اسلامی عامل سازنده ای بوده است ؟
- برخلاف شعار خوش آهنگ و بی محتوایی که چهارده قرن است در جهان اسلامی تکرار شده است ، اسلام چماقداری که در همهً این مدت در سرزمینهای اسلامی بر سریر قدرت بوده با آنکه همهً دستگاههای حکومتی و قضائی و آموزشی را در اختیار خود داشته است واقعا" نه اعتلائی اخلاقی نسبت به دورانهای ما قبل اسلامی مردم آنان برایشان به همراه آورده است و نه اعتلائی اجتماعی حد و مرز اجرای عدالت نیز در این جهان اسلام تقریبا" همیشه به گردن زدن و دست بریدن و سنگسار کردن و حد و تعزیر .
و همهً اینها تنها در مورد آفتابه دزدان محدود مانده است. همچنانکه پارسائی نیز در نماز جماعت و پهنای ریش مردان و حجاب زنان خلاصه شده است ولی در همهً این احوال چنان به صورتی پیگیر دروغ گفته شده و چنان فساد اخلاقی و فساد مالی بر همه این جوامع حکمفرما بوده است که در مجتمع جهان سومی 54 کشور اسلامی امروز جهان ما ، حتا یک کشور را نمی توان یافت که سوء استفاده های مالی در سطوح فراگیر مسئلهً اجتماعی شمارهً یک آن نباشد .
::
::::: پــس از هــــزاروچــــهــارصـــــــــــــد ســــــــال :::::
پــژوهـــش و نگــارش : « شــجــاع الـــدیــن شـــــفـا »
شــــــــــــــــــــــــــد مـــنــتــشــــــــــــــــــــر


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

برای خواندن نــا گــفــتــه هـــای مـــمــنــوع در پـــیــونـــــد بــا اســـــلام و ایــــــــــــــران بـــــــــــــــه :
:: ایــــــــران آرا ::
:: خــبـــرچــــیــن ::
ســـــــــــــــــــــــــری بـــزنــــیـــد.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.

Tuesday, June 03, 2003


کارنامه - سوابق کسب و کار « جرج بوش پسر » به شرح زیر میباشد ، خواندنی است .


George W. Bush ResumePast work experience:
Ran for congress and lost.
Produced a Hollywood slasher B movie.
Bought an oil company, but couldn't find any oil in Texas, company went
bankrupt shortly after I sold all my stock.
Bought the Texas Rangers baseball team in a sweetheart deal that took land using tax-payer money. Biggest move: Traded Sammy Sosa to the Chicago White
Sox.
With fathers help (and his name) was elected Governor of Texas.

Accomplishments:
Changed pollution laws for power and oil companies and made Texas the most polluted state in the Union. Replaced Los Angeles with Houston as the most smog ridden city in America. Cut taxes and bankrupted the Texas government to the tune
of billions in borrowed money. Set record for most executions by any Governor in American history.
Became president after losing the popular vote by over 500,000 votes, with the help of my father's appointments to the Supreme Court.

Accomplishments as president:
Attacked and took over two countries.
Spent the surplus and bankrupted the treasury.
Shattered record for biggest annual deficit in history.
Set economic record for most private bankruptcies filed in any 12 month period.
Set all-time record for biggest drop in the history of the stock market.
First president in decades to execute a federal prisoner.
First president in US history to enter office with a criminal record.
First year in office set the all-time record for most days on vacation by any president in US history.
After taking the entire month of August off for vacation, presided over
the worst security failure in US history.
Set the record for most campaign fund-raising trips than any other president
in US history.
In my first two years in office over 2 million Americans lost their job.
Cut unemployment benefits for more out of work Americans than any
president in US history.
Set the all-time record for most foreclosures in a 12 month period.
Appointed more convicted criminals to administration positions than any
president in US history.
Set the record for the least amount of press conferences than any president
since the advent of television.
Signed more laws and executive orders amending the Constitution than any president in US history.
Presided over the biggest energy crises in US history and refused to intervene when corruption was revealed.
Presided over the highest gasoline prices in US history and refused to use the national reserves as past presidents
have.
Cut healthcare benefits for war veterans.
Set the all-time record for most people worldwide to simultaneously take to the streets to protest me (15 million people),
shattering the record for protest against any person in the history of mankind.
(http://www.hyperreal.org/~dana/marches/)
Dissolved more international treaties than any president in US history.
My presidency is the most secretive and un-accountable of any in US history.
Members of my cabinet are the richest of any administration in US history. (the 'poorest' multi-millionaire, Condoleeza
Rice has an Exxon oil tanker named after her).

First president in US history to have all 50 states of the Union simultaneously
go bankrupt.
Presided over the biggest corporate stock market fraud of any market in any country in the history of the world.
First president in US history to order a US attack and military occupation of a sovereign nation.
Created the largest government department bureaucracy in the history of the United States.
Set the all-time record for biggest annual budget spending increases,
more than any president in US history.
First president in US history to have the United Nations remove the US from the human rights commission.
First president in US history to have the United Nations remove the US from the elections monitoring board.
Removed more checks and balances, and have the least amount
of congressional oversight than any presidential
administration in US history.
Rendered the entire United Nations irrelevant.
Withdrew from the World Court of Law.
Refused to allow inspectors access to US prisoners of war and by default no longer abide by the Geneva Conventions.
First president in US history to refuse United Nations election inspectors (during the 2002 US elections).
All-time US (and world) record holder for most corporate campaign donations.
My biggest life-time campaign contributor presided over one of the largest corporate bankruptcy frauds in world history
(Kenneth Lay, former CEO of Enron Corporation).
Spent more money on polls and focus groups than any president in US history.
First president in US history to unilaterally attack a sovereign nation against the will of the United Nations and the world
community.

First president to run and hide when the US came under attack
(and then lied saying the enemy had the code to Air Force
1) First US president to establish a secret shadow government.
Took the biggest world sympathy for the US after 911, and in less than a year made the US the most resented country in
the world (possibly the biggest diplomatic failure in US and world history).
With a policy of 'dis-engagement' created the most hostile Israeli-Palestine relations in at least 30 years.
Fist US president in history to have a majority of the people
of Europe (71%) view my presidency as the biggest threat to
world peace and stability.
First US president in history to have the people of South Korea more
threatened by the US than their immediate
neighbor, North Korea.
Changed US policy to allow convicted criminals to be awarded government contracts.
Set all-time record for number of administration appointees who violated US law by not selling huge investments in
corporations bidding for government contracts.
Failed to fulfill my pledge to get Osama Bin Laden 'dead or alive'.
Failed to capture the anthrax killer who tried to murder the leaders
of our country at the United States Capital building.
After 18 months I have no leads and zero suspects.
In the 18 months following the 911 attacks I have successfully prevented any public investigation into the biggest security
failure in the history of the United States.
Removed more freedoms and civil liberties for Americans than any other
president in US history.
In a little over two years created the most divided country in decades, possibly the most divided the US has ever been
since the civil war.
Entered office with the strongest economy in US history and in less than two years turned every single economic
category heading straight down.

Records and References:
At least one conviction for drunk driving in Maine (Texas driving record has been erased and is not available).
AWOL from National Guard and Deserted the military during a time of war.
Refuse to take drug test or even answer any questions about drug use.
All records of my tenure as governor of Texas have been spirited away to my fathers library, sealed in secrecy
and un-available for public view.
All records of any SEC investigations into my insider trading or bankrupt companies are sealed in secrecy
and un-available for public view.
All minutes of meetings for any public corporation I served on the board are sealed in secrecy
and un-available for public view.
Any records or minutes from meetings I (or my VP) attended regarding public energy policy are sealed in secrecy
and un-available for public review.
or personal references please speak to my daddy or uncle James Baker
(They can be reached at their offices of
the Carlyle Group for war-profiteering.)


با تشکر از دوستانی که این متن را برای ما فرستادند
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
برای خواندن نــا گــفــتــه هـــای مـــمــنــوع در پـــیــونـــــد بــا اســـــلام و ایــــــــــــــران بـــــــــــــــه :
:: ایــــــــران آرا ::
:: خــبـــرچــــیــن ::
ســـــــــــــــــــــــــری بـــزنــــیـــد.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
.


ایــــران ! نــازنــیــن خــاک اســــلام زدهً مــــا


هــمــوطـــن ! وقت آنست که فــــریاد کنیــم بیـــــداد رامـُـنــجى شــهــر كــجــاســت؟ " --- " مـُـنــجى شــهــر تــوئــى, مـُـنــجى شــهــر مــنــم, مـُـنــجى شــهــر مــائــيـــــم ... "

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

بنيادگرائی اسلامی ـ بصورت جنبشی تمام خواه و ايدئولوژيک ـ چه در حوزة عمل و چه در حوزة عقايد , شباهت های فراوانی با توتاليتاريسم و خصوصا ًفاشيسم دارد .

« اســـلام راســتــیــن » و « تــوتــالــیــتــاریـــســـم »
( تـــمــام خـــواهـــی و ســــلـــطـــه گـــــرائـــــــی )مطالعهً تطبیقی آراء نظریه پردازان " اسلام راستین " با اصول و ویژگی های " توتالیتاریسم " این واقعیت را روشن میکند که آراء و عقاید این نظریه پردازان دارای ذخائر فراوانی از اصول و ویژگیهای " توتالیتاریسم " ( فاشیسم و نازیسم ) میباشد ، از جمله میتوان از اصول و مشخصات زیر یاد کرد :
1 - وجود یک " شخصیت گیرا " ، " کیش شخصیت " ( اصالت رهبر ) .
2 - ایدئولوژی فراگیر برای " تشریع " تصمیمات « پیشـــــوا » .
3 - اعتقاد به نادانی و گمراهی اکثریت مردم جامعه .
4 - کنترل و سلطهً گستردهً پلیسی سیاسی و نفی قلمرو شخصی و خصوصی افراد .
5 - ایجاد همصدائی و " وحــــدت کلـــــمــه " .
6 - " بــــســیــج " و " بـــســیــج تــــوده ای " .
7 - ایجاد " جــامـــعــهً بـــی طـــبـــقــهً " .
8 - ضدیت با آزادی و دمــــوکــــــــــراســـــــــــــــــی .
9 - ضدیت با روشــــنـــــــفـــــکران .
10 - اقتباس و استفاده از واژه ها و مفاهیم سایر مکاتب فلسفی و جامعه شناسی .کنترل و سلطهً گستردهً پلیس سیاسی و نفی قلمرو شخصی و خصوصی افراد :


برای رژیمی که مدعی ساختن یک جهان تازه بر اساس ایدئولوژی و الگوئی از پیش مُعیّن است و برای رژیمی که بقول « هـــیــتـــلر » میخواهد انسان هائی " طراز نوین " بسازد که جز به مسلک و ایدئولوژی رسمی به چیزی نیاندیشند ، طبیعی است که هیچگونه اصول " اخلاق شخصی " یا ارزش هائی که از حوزهً کنترل رهبری جامعه خارج باشد ، قابل تحمل نیست . بنابراین هم رژیم « تــوتــالـــیــتــر » و هم « رژیـــم اســـلامــی » ( در همهً اشکال آن ) میکوشد تا اصول و اخلاق خاص خود را جانشین اصولی سازد که در دستگاههای اخلاقی و ارزشی پیشین وجود داشته است .
دستگاه اخلاقی رژیم توتالیتر و رژیم اسلامی را میتوان در یک جمله خلاصه کرد : " آنچه که به هدف اصلی رژیم خدمت میکند ، « اخــلاقـــی » و آنچه که در راه آن مانع ایجاد میکند « غیر اخــلاقــی » است " . بنابراین از نظر این دو رژیم هیچ چیز خصوصی - از جمله اخلاق خصوصی - وجود ندارد .
« نجات جامعهً گمراه و فاسد کنونی » در دستور روز رهبران توتالیتر و نظریه پردازان « اســـلام راســـتــیــن » قرار دارد . آنان چنین وانمود میکنند که « رســـالــت » دارند تا جامعه را - بهر قیمت و به هر شیوهً ممکن - از « وضع موجود » نجات دهند ، از این رو : هم حکومت اسلامی ( در تمام اشکال آن ) و هم حکومت های « تـــوتــالـــیــتــر » بخود « حـــــــــــــــــق » میدهند که در کلیهً شئون زندگی مردم ، دخالت کرده و حتّی قلمرو زندگی خصوصی افراد را مورد تعّدی ، تجاوز و تفتیش قرار دهند .


ایـــــــــــــجـــــاد « همصدائــــــــــی » و « وحـــــــــــــــــدت کـــــــلـــمـــه »


هم نظام « اسلامی » و هم نظام « توتالیتر » کوشش میکند تا میان توده های مردم « همصدائی » و « وحدت کلمه » ایجاد نماید . کسانی که " همراه " و " همصدا " نیستند یا باید مطیع و خاموش شوند و یا باید از بین بروند ، از اینرو : احزاب کمونیستی ، سازمان های دموکراتیک ، کانون های روشنفکری و اقلیت های مذهبی ( که با سیاست حکومت های توتالیتر یا اسلامی موافق نیستند ) مورد هجوم اوباش ، هواداران و پاسداران رژیم قرار میکیرند .برای آگاهی بیشتر در پیوند با « تــوتــالــیــتــاریــســم » کتاب « ملاحظاتی در تاریخ ایران ، اسلام و « اسلام راستین » نوشتهً " علی میرفطروس " بخش سوم را بخوانید.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن ) و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

« بــابـــک دوســـــتــدار »

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

برای خواندن نــا گــفــتــه هـــای مـــمــنــوع در پـــیــونـــــد بــا اســـــلام و ایــــــــــــــران بـــــــــــــــه :
:: ایــــــــران آرا ::
:: خــبـــرچــــیــن ::
ســـــــــــــــــــــــــری بـــزنــــیـــد.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::