Friday, February 23, 2007

تـرور مقــدس


فرمان خدا برای ترور مقدس وزیر بدحجاب پاکستانژيلا"ظیلا هما عثمان" وزیر رفاه ایالت پنجاب پاکستان، روز ۲۰ فوریه در حالی که قصد داشت برای سخنرانی آماده شود، توسط یک مرد مسلمان ترور شد.
جرم؟ بدحجابی!
فرمان خدا برای ترور مقدس با صفیر گلوله در هم می پیچند. صورت متلاشی شده "ظیلا" (ژيـلا هـُمـا) غرق در خون می‌شود.
[+]ادامــه متن کامل


Wednesday, February 21, 2007

بشـارت


آهای خدا پرستان روی زمین چه نشسته اید که خدا مرده است«اهورامزدا»، «یهوه»، «پدرآسمانی»، «الله» همچنین«اهریمن»، «ابلیس» و «شیطان» بخشی از مخلوقات
فرهنگی و دل مشغولی های فکری بشر می باشند، و هیچیک واقعیت عینی ندارند.
نیازها آنها را آفریده و همین نیازها هم از میانشان خواهند برد.

هیچ چیز مقدس نیست،هیچ اندیشه ای در بر گیرنده تمامی حقایق نمی باشد، وحی منزل سخن بیهوده ای است که انسانهایی بافته و به جان عقل انداخته اند و مدعیان رسالت بوده و هستند که اغلب مبتلا به «توهم شخصیت» گشته اند!

اللــه یک باور سست بنیاد مذهبی می باشد که چنانچه با اندک خیزشی از ناحیه عقل آزاد رو به رو گردد، به سهولت فرو می ریزد.
«آهای خدا پرستان روی زمین چه نشسته اید که خدا مرده است»

جستـاری از کتاب «بشارت، خدا به زادگاهش باز می گردد» به قلم " هوشنگ معين زاده

Saturday, February 10, 2007

انقلاب اسلامی ایــران - 3


علی میرفطروس

تأمّــلاتی دربارهء «انقلاب اسلامی ایران»!

(بخش سوم و پایانی)


* ما مردمی هستیم کــه غالباً، آینده را فدای گذشتهء ناشاد می کنیم و در این مسیر، حتّی همـهء داده هـا و دستاوردهای مثبت گذشته را، نـفی و یا همهء راه هـا و پُـل هـا را خــراب می کنیم. «انقـلاب شکوهمنداسلامی»، محصول همین بی اعتنائی ها و عدم آینده نگری های ما است.

* برای من، نه نظام جمهوری مطرح است و نـه رژیم سلطنتی. متـأسفـانه بسیاری از روشنفکـران و سروران سیاسی مـا - خصوصاً در خـارج از کشور - بـا طرح «شبه مسئله» هـا، مسئلـهء اساسیِ اتحـاد و همبستگی ملّی برای رهایی ایران را فراموش کرده اند.

* دربارهء حملهء احتمالی آمریکا، موضع بسیاری از روشنفکران و رهبرانِ سیاسی ما چنانست که گویی از زبان سران و رهبران جمهوری اسلامی سخن می گویند!!! علی میرفطروسخاطرات و خطرات!

انقلاب اسلامي و شخص آیت الله خميني از آغاز برای من نوعی توهين بزرگ به حرمت انسانی بود. من در آن روزها در يك مسافرخانه بنام «بيستون» در خيابان اميركبير (چراغ برق) زندگی می كردم. در واقع بعد از انتشار نشریهء دانشجوئی «سهند» و اذیّت و آزارهای ساواک، من مجبور شده بودم كه در اين مسافرخانه زندگی كنم، در يك اطاقك 3×2 متری. بنابراين طبيعی بود كه از آنهمه آزار و اختناق رژيم گذشته بيزار باشم، با اينهمه در حوادث و رويدادهای منجر به انقلاب 57، من دارای حالتی دوگانه بودم: بيزار از آزار و اختناق ساواك، و گريزان از آنچه كه بنام انقلاب و انقلاب اسلامی در حال وقوع بود. انتشار كتاب «حلاج» و خصوصاً «اسلام شناسی» و «آخرين شعر» بازتاب اين هراس و بيزاری و نفرت بود.
خيابان اميركبير (چراغ برق) و خصوصاً «سرچشمه» از يكطرف به ميدان سپه و بهارستان و ژاله و دانشگاه تهران می رسيد و از طرف ديگر به بازار تهران و خيابان سيروس (بوذرجمهری)، سه راه آذری تا خيابان ری و بهشت زهرا.
در آن حالت دوگانهء بيزاری و گريز، ساعت 4 بعدازظهر روز 26 دی ماه 57 وقتی خبر «رفتن شاه» مثل بمبی در سراسر ايران تركيد، من در «ميدان سپه»ی تهران بودم، در اقيانوسی از مردمی بی چهره، گمگشته، گنگ و گيج... روزنامه های كيهان و اطلاعات با تيتر بسيار درشتِ «شاه (در) رفت» در دست های مردم هيجان زده، می رقصيدند، در اينحال، وقتي مجسمهء رضاشاه را در «ميدان سپه» بزير می كشيدند،‌من هيچ احساس شادمانی يا رضايتی نداشتم، «آخرين شعر» من - در واقع - گويای اين حس و حالت من نسبت به انقلاب اسلامی و شخصيّت خميني بود. بعد از اين «آخرين شعر»، من ديگر بطور كلي از شعر كناره گرفتم و به تاريخ و مطالعات تاريخی كشيده شدم:

آخرين شعر

- « نه !
نه !
نه !
مرگ است اين
که به هيأت قدّيسان
بر شطِّ شادِ باورِ مردم
پارو کشيده است ...»

اين را خروس های روشنِ بيداری
- خون کاکُلانِ شعله ورِ عشق-
گفتند.


- « نه!
اين،
منشورهای منتشرِ آفتاب نيست
کتيبهء کهنهء تاريکی ست -
که ترس و
تازيانه و
تسليم را
تفسير می کند.
آوازهای سبزِ چکاوک نيست
اين زوزه های پوزهء «تازی» هاست
کز فصل های کتابسوزان
وز شهرهای تهاجم و تاراج
می آيند.»

اين را سرودهای سوخته
- در باران-
می گويند.

٭
خليفه!
خليفه!
خليفه!
چشم و چراغ تو روشن باد!!!
اخلافِ لافِ تو
- اينک -
در خرقه های توبه و تزوير
با ُمشتی از استدلال های لال
حلّاج ديگری را
بر دار می برند
خليفه!
خليفه!
چشم و چراغ تو روشن باد !!!
٭ ٭ ٭
در عمقِ اين فريبِ ُمسلّم
در گردبادِ دين و دغا -
مردی
از شعله و
شقايق و
شمشير
رنگين کمانی می افرازد ...

[+]ادامــهء متن کامل


Tuesday, February 06, 2007

مــن ايـرانيـم


آبگيـری سد سيونــدCyrus the Greatكورش بزرگ می‌گويد:
ای آن‌كه بر خاك من می‌گذری بدان و آگاه باش كه پای بر خاك كسی نهاده‌ايی كه در تمام زندگی نگاهبان نيكی بوده و جز به انديشه و گفتار و كردار نيك با كسی رفتار نكرده.
بدان شهرياری من موجب آزار هيچ انسان بی‌گناهی نشده.
بدان كه سرزمين پارس بسيار گسترده بوده و در تمام اين گستره هيچ‌كس توان زورگويی بر ناتوانی را نداشته.
بدان كه ارتش من ، ارتش رهائی بخش همه‌انسان‌های ستمديده بوده و من بدون چشمداشت به تاج و تخت و دارايی آنها همواره يار و پشتيبانشان بودم.
پس به پاس نيكويی‌های من اين يك وجب خاك را بر من ببخش.

ايراني ؛
مغول‌ها و تازيان و همه‌ء قبايل بيابانگرد ويرانگر كه بر اين سرزمين اهورايی تاختند به پاس نيكی اين مرد بزرگ بر آرامگاه او گزندی نرساندند اما افسوس كه تمام تلاش‌ها برای جلوگيری از آبگيری سد سيوند در داخل و خارج ايران بي‌نتيجه مانده و شمارش معكوس برای آبگيری سد سيوند و نابودی هميشگی آرامگاه كسی كه تا ابد افتخار بشريت است ، آغاز شده ، اگر نمی‌خواهيد آيندگان ما را به بی لياقتی ياد كنند ، اگر نمی‌خواهيد اين لكه‌ی ننگ كه ساخت يك سد اينگونه بخش بزرگی از يادگارها و تمدن هخامنشی را به آب داد تا جاودان بر دامن نسل ما بماند، كاری كن :
نمي‌گويم حاشيه‌‌ی امن خود را به‌خطر بيانداز
نمی‌گويم همچون نياكان دلير و غيرتمند خود جان بر سر باور خويش فدا كن...
تنها يونسكو می‌تواند به سكوت شگفت‌آور خود پايان دهد و پاسارگاد را كه جزو ميراث بشريت به ثبت رسيده نجات دهد.
چند دقيقه وقت بگذار و به پايگاه‌های يونسكو ، كه در زير نشانی پست الكترونيك آن‌ها آمده ، متن انگليسی راايميل كن.
بگذار تا بدانند خون رستم و گودرز و سياوش و گيو هنوز در رگ‌های ما جاريست‌ . بگذار تا باور كنند كه آريوبرزن‌ها وبابك‌ها هنوز در اين سرزمين زنده‌اند.

لطفا فقط چند دقيقه از وقت تان را به پاسارگاد دهيد
و اين جملهء ساده و کوتاه را به موسسات زير بفرستيد:


Please save Pasargad The city and mausoleum of Cyrus the Great
*****
Please dedicate a few minutes of your time to pasargad
And send this simple and short sentence to the following organizations:

Please save Pasargad The city and mausoleum of Cyrus the Great
*****
يونسکو (فرانسه)
fax : 33-1-45 68 55 70
E-mail: wh-info@unesco.org


سازمان ملل متحد UN(نيويورک):

Fax +1-212 963 8712
Email: ngls@un.org

ژنو:
Fax 41-22-917-0432
Email: ngls@unctad.org

سازمان های ميراث جهانی در شهرها يا کشورهای نزديک به شما:

نروژ:
fax: 47-24-14-01- 01
E-mail: nwhf@nwhf.no

آلمان:
F.: + 49-89-30765102
E-Mail: info@welterbestiftung.de

کانادا:
fax : 1-418-692 5558
E-mail : secretariat@ovpm.org

انگلستان:
fax : 44-1223-277 136
E-mail : info@unep-wcmc.org

سازمان های حقوق بشر در شهرها و کشورهای نزديک به شما:

شيکاگو:
Fax: 312-572-2454
chicago@hrw.org

نيويورک:
Fax: 1-(212)736-1300
hrwnyc@hrw.org

واشنگتن:
Fax: 1-(202)612-4333
hrwdc@hrw.org

لس آنجلس:
Fax: (310)477-4622
hrwlasb@hrw.org

سانفرانسيسکو:
Fax: 415.362.3255
hrwsf@hrw.org

انگلستان:
Fax: 44 20 7713 1800
hrwuk@hrw.org

بلژيک:
Fax: 32(2)732-0471
hrwbe@hrw.org

ژنو:
Fax: +41 22 738 17 91
hrwgva@hrw.org

برلين -آلمان:
Fax. +49-(0)30-259306-29
berlin@hrw.org

کانادا:
Tel: 416.322.8448
Fax: 416.322.3246
toronto@hrw.org
* * *
برای آگاهی بيشتر در مورد موضوع كليك كنيد:[+]sivand.comMonday, February 05, 2007

دریـچــه ای بر باغِ بسیار درخت


دریـچــه ای بر باغِ بسیار درخت
زندگی و عقاید حسین بن منصور حــلاّج


تهیــّه و اجراء:
.:: آلـما ::.


َAlma


برنامه ای از تلویزیون AFN [+](تصویر ایران)
این برنامــهء ارزشمند و ماندگار را می توانید در شبکهء جهانی اینترنت به نشانی زیر ببینید، لطفاً کلیک فرمائید:

[+]زندگی و عقاید حسین بن منصور حــلاّج