Saturday, March 31, 2007

مـا پيــروزيـم


مـا پيــروزيـم چـون حـق بـا مـاستSaeed Ghaemmaghami


بـرنـامهً تلويزيونی « سعيــد قـائمقـامـی » [+]


روزهـای دوشنبـه تـا آدينــه از شبکهء تلويزيونی کانال يک [+]


زمـان پخـش


لـُس آنجـلس: 6 تا 8 بـامــدادان [+]


ايـران: 5/30 تـا 7/30 پگاه


اروپـا: 3 تـا 5 نيـمروز


شرق ِآمريکا و کانادا: 9 تـا 11 بـامداد


تکرار برنامهء بامدادی ساعت 10/30 شامگاهانِ لُس آنجلس می باشدThursday, March 08, 2007

نــوروز در راه است


نـوروز مـانـدگار است تـا يک جـوانــه بـاقـی استBubbleShare


... وقتی که سپـاهيـان «قـُتيبـه» ، سيستـان را بـه خـاک و خـون کشيـدنـد، مـردی چنگ نـواز، در کـوی و بـرزن شهـر - کـه غـرق خـون و آتش بـود - از کشتـارهـا و جنـايـات «قـُتيبـه» قصـه هـا می گفت و اشک خـونين از ديـدگان آنـانی کـه بـازمـانـده بـودنـد، جـاری می ساخت و خـود نيـز، خـون می گريست ... و آنگاه بـر چنگ می نـواخت و می خـوانـد:

بـا اين همـه غـم
در خـانــهء دل
انــدکی شادی بـايـد
کـه گاه نــوروز است ...


جستـاری برگرفتـه از کتاب «ديـدگاه هـا»[+] - «علـی ميـرفطـروس»


Tuesday, March 06, 2007

اعتصاب غــذا


فعالان زن بازداشت شده دست به اعتصاب غذا زدنـد


بنا بر آخرین اخبار رسیده نوشین احمدی خراسانی، درتماس تلفنی که با همسرش داشته است اعلام کرده است که از امروز ظهر بنا بر تصمیمی دسته جمعی همه سی و سه زن بازداشت شده اعتصاب غذا را شروع کردند.BubbleShare

احمدی خراسانی به همسرش، جواد موسوی خوزستانی گفته است که این تصمیم گروهی را به این دلیل اخذ کرده اند که مسولان قول مساعد داده بودند که امروز همه دستگیر شدگان جوان را آزاد کنند و
چون این اقدام صورت نگرفته است، در اعتراض اعتصاب غذا را آغاز کرده اند.
گروه خبر زنستان[+]