Monday, September 30, 2002

بازهم اعدام در ملاء عام !!!



هميشك


««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»



امروز دوشنبه هشتٌم مهر ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد



««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»
«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»


««« اعضاي باند كركس ها در ملاء عام اعدام شدند... »»»
حكم اعدام اعضاي باند موسوم به "كركس ها" كه به جرم تجاوز به عنف، آدم ربايي، سرقت توام با آزار و شرب خمر محكوم شده بودند،
سحرگاه يكشنبه در دو نقطه غرب و شرق تهران اجرا شد. "امير فخري" ، "امير كربلايي" ، "پيام اميني " ، "مجيد قاسمي " و "فرهاد آق نريان " پنج عضو اين باند بودند
كه با حكم مجتمع قضايي جنايي تهران در پايانه آزادي و فلكه سوم تهران پارس به دارمجازات آويخته شدند.



سحرگاه ديروز 5 جوان و نو جوان در ميدان هاى آزادى و تهران پارس تهران، در ملا عام به جرالثقيل آويخته شدند. جمهورى اسلامى بارها به سبب شمار بالاى احکام اعدام و اجراى احکام اعدام و شلاق در ملا عام، مورد انتقاد کميسيون حقوق بشر سازمان ملل و سازمان هاى مدافع حقوق بشر قرار گرفته است. حسين باقز زاده، فعال حقوق بشر در لندن، درمصاحبه با راديوآزادى مى گويد ايران در صدر بالاى جدول اعدام ها قرار دارد که نشان مى دهد حکومت ايران از مدنيت و جامعه مدنى که ما در جهان شاهد آن هستيم، فاصله زيادى دارد. وى مى گويد اعدام، فرهنگ خشونت را ترويج مى کند و در ايران اعدام هاى وسيع سياسى باعث نشد مردم از مخالفت با رژيم دست بردارند واعدام هاى مربوط به مواد مخدر هم باعث نشد که در ايران مسئله مواد مخدر حل بشود.



-----------------------------------------------
««« اعدام گروه کرکس ها در ملاء عام »»»

«« در اعدام در ملا عام معمولا از جرثقيل به عنوان چوبه دار استفاده می شود »»

««« در تهران پنج نفر در ملا عام حلق آويز شدند. »»»

اعدام در ملاء عام در سال های پس از انتخاب محمد خاتمی، رييس جمهوری اصلاح طلب ايران که سياست های اجتماعی ميانه روتری را دنبال می کند،
اقدامی کم سابقه بوده است. اين پنج مرد عضو گروهی موسوم به کرکس های سياه بودند و در دو نقطه از شهر تهران در حضور هزاران نفر از مردم،
که بسياری از آنان را زنان تشکيل می دادند، از جرثقيل حلق آويز شدند.
---------------------------------------
گرينويچ 17:07 - 29/09/2002

««« اعدام در ملا عام، چند سؤال »»»

مهدی شريف
اعدام در ملا عام در سالهای اخير هر بار هزاران نفر از شهروندان را به تماشا کشانده است.
چنين اعدام هايی در ايران آنقدر سابقه دارد که در شهر های بزرگ "ميدان اعدام" از ميدان های مشهور شهر بوده است.
در عين حال در دهه های اخير از زمانی که ايران وارد دوره توسعه صنعتی و رشد شهر نشينی شد مراسم اعدام کمتر و کمتر گشت و از ميدان های اعدام جز نام باقی نماند.
باز گشت به اين شيوه قابل تامل است اما استقبال هزاران نفر از مردم و در مورد اخير زنان از اين اعدام ها از اصل تصميم برای عمومی کردن مراسم اعدام قابل تامل تر است.
-----------------------------------------
باين عكس ها نگاه كن و اندكي انديشه ؛ فكر كن ؛ چه كساني عامل اصلي بوجود آمدن اين ناهنجاري ها در جامعه ميباشند ؟؟؟
چه كساني مستحق اينگونه اعدام ها در مقابل چشمان حيرت زدهْ مردم هستند ،؟؟؟
در سرزميني كه قوانين آسماني و الهي دين مبين اسلام ناب محمدي به رهبري آخوند علي خامنه اي و اكبر رفسنجاني و ديگر آدمخواران امامه به سر عبا بدوش
پياده شده است و در طول بيست و چهار سال حاكميت خلفاي ظلم و فساد و چپاول ؛ جنگ و كشتار ؛ زندان و شكنجه ؛ تجاوز و تهاجم به همه چيز مردم
از جوانان و نوجواناني كه در زير سايه حكومت اللٌه ؛ حاكميت جمهوري اسلامي بدنيا آمده اند و در پناه اسلام رشد كرده و بزرگ شده اند و حاصل درخت
اسلام اند كه شما كاشتيد و با خون فرزندان مادران شهيد پرور آبياريش كرديد و اگر هم مرتكب خلاف و جنايتي شده باشند ؛ در مكتب شما جانيان تربيت شده اند
نگاه كنيد به اعمال خودتان ؛ فرزندانتان ؛ قوم و خويش و هزار فاميلتان كه چه جنايت ها كرده و همچنان داريد ميكنيد.
براستي چه كساني مستحق اينگونه اعدام اند؟؟؟
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Thursday, September 26, 2002



هميشك


««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»



امروز پنجشنبه چهارٌم مهر ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»
«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»


گر چه در خاك ” وطن ” ؛ گوشهْ آبادي نيست!
باز دلبستهْ آن خاك خراب آبادم.

” كليم كاشاني ”

«« خدايا ! تو بيش از آنچه كه من ترا فرمان مي برم ؛ بايد از من فرمان ببري .....
..... آدم ؛ خداي خويش را به لقمه اي فروخت ......
........ بهشت تو ؛ تنها ؛ بازيچهْ كودكان است »» . ” بايزيد بسطامي ”

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Wednesday, September 25, 2002

««« بيان انديشه در خط و رنگ »»».



هميشك


««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»



امروز چهارشنبه سوٌم مهر ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»
«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»


وقتي چنگ « نكيسا »ها را شكستند و صداي « باربد »ها را خاموش كردند و رقص و موسيقي و نقاشي و پيكرسازي را حرام دانستند ؛
اين ملتٌ ؛ تمام ظرافت ها و ظرفيت هاي هنرمندانهْ خود را در رنگهاي رعناي كاشي كاري ها و ’گنبدها و بناهاي تاريخي و در خطوط خروشان مينياتورهاي ” ايراني ”
ريخت ؛ يعني : ««« بيان انديشه در خط و رنگ »»».


مي بده ! مي بستان ! دست بزن ! پاي بكوب !
بخرابات نه از بهر نماز آمده اي.

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Monday, September 23, 2002

« اثبات هويٌت خويش »



هميشك


««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»



امروز دوشنبه اوٌل مهر ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»
«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»


««« عامل زور و خشونت و تحميل انواع ماليات ها و فشار هاي اجنماعي و اقتصادي ؛ در ” مسلمان سازي ” مردم ايران ؛ تآثير اساسي داشته اند. »»»
Tehran, Baharestan Sq. Wednesday, September 04, 2002


( در شرايطي كه همهْ تاريخ و فرهنگ ما ” تكفير ” ميشود. )
ما با سخن گفتن از گذشتهْ تاريخي خود ؛
” خويشتن ” را ” اثبات ” ميكنيم و با ” اثبات هويٌت خويش ” ؛ براي استقلال و آزادي خود تلاش ميكنيم...
بايد بدانيم كه ما از جملهْ نخستين ملت هائي بوده ايم كه در عرصهْ جهاني نه تنها ” حضور فيزيكي ” بلكه ” حضور تاريخي ” داشته ايم
گزيده اي از ديدگاه هاي « علي ميرفطروس »

گر چه در خاك ” وطن ” ؛ گوشهْ آبادي نيست!
باز دلبستهْ آن خاك خراب آبادم.

” كليم كاشاني ”

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Sunday, September 22, 2002

« روشنائي زرتشت »



هميشك


««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»



تاريخ جهان ؛ نخست با امپراطوري « پارسيان » تحقٌق يافت و « پارسيان » نخستين قوم تاريخي هستند ...
بين تفكر « پارسي » ( ايراني ) با تفكر و تمدٌن ” غرب ” همانندي هاي بسيار وجود دارد. به اعتقاد « هگل » :
تفكر غربي ؛ اصول و مباني خود را از « روشنائي زرتشت » ميگيرد.



شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروز يكشنبه سي و يكم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»

«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»

( در شرايطي كه همهْ تاريخ و فرهنگ ما ” تكفير ” ميشود. )
ما با سخن گفتن از گذشتهْ تاريخي خود ؛ ” خويشتن ” را ” اثبات ” ميكنيم و با ” اثبات هويٌت خويش ” ؛ براي استقلال و آزادي خود تلاش ميكنيم...
بايد بدانيم كه ما از جملهْ نخستين ملت هائي بوده ايم كه در عرصهْ جهاني نه تنها ” حضور فيزيكي ” بلكه ” حضور تاريخي ” داشته ايم

گزيده اي از ديدگاه هاي « علي ميرفطروس »

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Saturday, September 21, 2002

بايد حقيقت را - و همهْ حقيقت - را گفت



هميشك



««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»




شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروز شنبه سيٌم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»

«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»

««« بعداز ” آوار جمهوري اسلامي ” ( كه اينك هستي تاريخي ما را نابود ميكند ) و پس از فرو ريختن ديوارها و ’دگم هاي ” ايدئولوژيك ” ؛
ما بايد بيش از پيش ” فروتن ” باشيم. هنگام آنست كه ما بدور از كينه ورزي هاي به اصطلاح ” طبقاتي ” به يك درك معتدل
و مشترك از تاريخ خويش نائل آئيم. اين درك ’معتدل و ’مشترك از ” تاريخ ايران ” ؛ بستر ’مناسبي براي تفاهم و همبستگي ملي ما خواهد بود. »»»

««««« مسئله اينست كه در بررسي تاريخ ” ايران ” ؛ بايد حقيقت را - و همهْ حقيقت - را گفت و از « دستچين كردن وقايع » بايد پرهيز كرد. »»»»»

««« ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم تا حقيقت را ( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم
و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي ) مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم. »»»


( برگرفته از كتاب ” ديدگاه ها ” گفتگو با «« علي ميرفطروس »» به همت بهروز رفيعي )

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Friday, September 20, 2002

نا گفته هاي ممنوع



هميشك



««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»



شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروز جمعه بيست و نهٌم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»

«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»

كم گفته هاي ممنوع (؟؟؟!!!)
خديجه ” بيوهْ ” ثروتمند و يكي از بزركترين اشراف ”مكه ”در چهل سالگي با ” محمد ” بيست و چهار ساله ازدواج كرد ؛
و سرپرستي امور مالي و تجارتي خود را بطور كامل در اختيار ” او ” ميگذارد. ” تو خود بخوان حديث ....... !!!

شهر مدينه ؛ پايگاه و پناهگاه مناسبي براي تحكيم و تقويت قدرت مذهبي و سياسي ” محمد ” بشمار ميرفت.
مخالفت بيش از حد ” محمد ” با ” يهودي ها ” قبل از همه جنبهْ ” اقتصادي ” داشت ؛ نه ” مذهبي ” .
زيرا كه قسمت عمدهْ ثروت ” حجاز ” در دست آنها بود و مسلمانان پس از كشتار ” يهوديان ” ؛ غنائم و ثروت هاي بسيار بدست آوردند.

محمد ” پيغمبر اسلام ؛ براي آسودگي خيال اشراف ” قريش ” و ” بني’اميه ” و براي جلب رضايت و حمايت آنها و نآمين منافع بازرگانان ” مكه ” ؛
بزودي قبلهْ مسلمانان را از ” بيت المقدس ” ( مسجد الاقصي’ ) به ” مكه ” ( مسجد الحرام ) تغير جهت داد.
و با واجب كردن ” حج ” براي عموم مسلمانان ؛ خطر كسادي بازار و ورشكستگي ” اقتصادي ” بازرگانان ” مكه ” را از بين ’برد.
’««« برگزيده اي از كتاب ” پندار يك نقد و نقد يك پندار ” كاري از پژوهندهْ ايراني ( علي ميرفطروس ).

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.

اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Wednesday, September 18, 2002

ايران ’كهن تر از تاريخ



هميشك



««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»




شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد




امروز چهارشنبه بيست و هفتٌم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»

«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»

««««« پارس، کهن تر از تاريخ »»»»»


اخيرا يک شرکت توليدکننده نرم افزارهای رايانه ای در ايران، مجموعه ای فراگير از اطلاعات فرهنگی، اجتماعی، جغرافيايی و تاريخی
در مورد ايران را هم در اينترنت و هم بر روی ديسک های فشرده منتشر کرده است.
اين مجموعه که تحت عنوان "پارس، کهن تر از تاريخ" يا "Persia; Older than history" به زبان انگليسی و توسط شرکت "ايرانگردان" منتشر شده،
در عين حال در برگيرنده صدها قطعه عکس از مناظر طبيعی، شهرها، آثار باستانی، اماکن تاريخی و همچنين مکان های مذهبی در استان های مختلف ايران است.
روستايی در دل کوه، نمايی از مناظر طبيعی وجاذبه های گردشگری ايران
سايت اينترنتی اين مجموعه با رفتن به نشانی irancaravan.com قابل دسترسی است و ورود به سايت نيز نيازی به ثبت نام يا اخذ اشتراک ندارد.

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.

اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Sunday, September 15, 2002

نا گفته هاي ممنوع !!!



هميشك



««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»




شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروز يكشنبه بيست و چهارٌم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»

«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»

قتل عام زندانيان سياسي در تابستان 1367 را بخاطر بياوريد

چهار ده سال از ’كشتار هزاران زنداني سياسي در تابستان 1367 بدستور شخص ” خميني ”
و با همكاري و همياري ” رفسنجاني ” و ” خامنه اي ” ميگذرد.
كشتار خونين و وحشيانهْ سال 67 ؛ و سكوت دولت هاي شرقي و غربي و دفاع دروغين آنها از حقوق بشر را نيز افشا كرد.
در روزهاي محاكمات يك دقيقه اي ؛ دار زدن ها ؛ تيرباران هاي دستجمعي عزيزترين و شريف ترين دختران و پسران ايران ؛ بدست دژخيمان رژيم اسلامي ؛
انباشتن كانتينرها از اجساد و حفر گورهاي جمعي بي نشان ؛ رسانه هاي به اصطلاح آزاد غرب هيچ نگفتند.
در آن روزها مذاكرات و توافقات پشت پرده دولتهاي سرمايه دار با جمهوري اسلامي جريان داشت.
خميني و رفسنجاني و ساير شركاء بعداز خاتمهْ جنگ ويرانگر هشت ساله با عراق ؛ به فرمان اربابان ؛
سرمايه داران غربي خود داشتند آش ” باساري ” را براي مردم بي خبر مي پختند.
هيت حاكمهْ اسلامي ؛ در يك يورش حيواني به زندانهاي ايران ؛ مبارزان اسير را قتل عام كردند ؛
تا به اربابان سرمايه دارغربي خود ثابت كنند كه توان كنترل مملكت را دارند.
امروز بعداز گذشت چهارده سال از كشتار هزاران زنداني سياسي ؛ بحران موجوديت جمهوري فقها شدت يافته و روند فروپاشي رژيم شتاب زيادي گرفته است.
زمان حسابرسي به جنايت سال 67 و جنايات بي حساب حاكمان دربار خلافت فقيهان اسلامي چندان دور نيست.
ياد و خاطرهْ همهْ به خون خفتگان راه رهائي ايران را زنده و گرامي بداريم.
فراموششان نميكنيم و راهشان را ادامه خواهيم داد.

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.

اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Saturday, September 14, 2002

نا گفته هاي ممنوع !!!



هميشك



««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»




شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروز شنبه بيست و سوٌم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»

«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»

نا گفته هاي ممنوع (؟!)

اسلام بخاطر ماهيٌت و سرشت طبقاتي خود ؛ نمي تواند حامل آزادي ها و برابري هاي حقيقي ( اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي ) باشد.
آزادي ها و برابري هائيكه ” اسلام ” بر آن تآكيد ميكند تنها ” آزادي ها و برابري هاي ” اخلاقي هستند ؛ كه آنها هم در جامعهْ ” اسلام زدهْ ” ما وجود ندارند !

به تيتر چند خبر كوتاه از لابلاي خبرهاي روزنامه هاي داخل ايران توجه بفرمائيد. « در خانه اگر كس است ؛ يك حرف بس است . »

««« بيشترين طلاق ها در طبقهْ متوسط اتفاق مي ’افتد. »»»
««« ” دختران فراري ” -- گيلان ؛ همدان و كرمانشاه بيشترين آمار ” دختران ” فراري به تهران را دارد (؟؟؟) . »»»
««« آموزش تهيه نان و پنير و سبزي براي ” دختران ” (؟) . »»»
««« تنها مدير ” زن ” در سپاه پاسداران ؛ همسر ” سردار رحيم صفوي ” فرماندهْ سپاه است.(؟؟!!!) . »»»
««« تراكم زندان هاي ايران 10 برابر ظرفيت آن است ! »»» -- ” چند در صد از زندانيان را ” زنان ” تشكيل ميدهند ؟؟؟ ”
««« 10 ميليون نفر در ” ايران ” ’دچار اختلالات رواني هستند (؟؟!!!) »»» -- ” چند در صد از اين بيماران ” زنان ” هستند ؟ ”
««« روزانه 20 نفر در تهران دست به خودكشي ميزنند (؟؟!!!) »»» ---
” ايران فقط تهران نيست ! آمار خودكش هاي شهرستانها و روستا ها را به اين رقم اضافه كنيد و بگوئيد چند در صد اين افراد ” زنان ” هستند ؟ ”

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.

اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Friday, September 13, 2002

نا گفته هاي ممنوع !!!



هميشك



««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»




شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروز جمعه بيست و دوٌم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»

«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»

يك نكته بگويمت كه ناگفته بماند :
بر خلاف نظر ” مجاهدين ” و همهْ نظريه پردازان ” اسلام راستين ” ؛ ” اسلام ناب محمدي ” و ” تشيٌع سرخ علوي ”
تاريخ جوامع بشري با پيدايش اسلام و ظهور حضرت ” محمد ” يا ” علي ” آغاز نمي شود ! همچنان كه با مرگ آنان نيز پايان نمي يابد.
تاريخ بشري ؛ حماسهْ پايان ناپذيري است كه گذشته هاي دور آنرا انشاء ميكند و آيندهْ دور نيز آنرا خواهد ساخت.
در چنين چشم اندازي ؛ زندگي و حيات ” علي ”ها ميتواند فقط ” نقطهْ ” يا ” خط ” كوچكي بر كسترهْ ’پر فراز و نشيب تاريخ بشري باشد.

بنابراين : بنظر ما - چنانكه نشان داده ايم - حضرت ” علي ” - بعنوان يك انسان ؛ با همهْ ضعف هايش - نه ” پيگيرترين پشتيبان مولدٌان و زحمتكشان ” ؛
نه ” با شرفترين و صديقترين دموكرات تاريخ ” بود . و نه ” نمايندهْ و سخنگوي تمام بشريت مظلوم ” .
اينگونه نگاه به تاريخ بشري قبل از هر چيز ؛ نشان دهندهْ ” تنگ نظري تاريخي ” را با ” تملٌق علي ” عوضي گرفته اند!!!

ناگفته هاي ممنوع :
” حضرت علي ” شريف ترين ؛ پاك ترين و آگاه ترين مدافع محرومان تاريخ و پيشواي سرخ انديشان و سخت ريشگان همهْ روزگاران را بهتر بشناسيم :
-- ” حضرت علي ” نيز - چونان ” حضرت محمد ” ؛ ” ابويكر ” ؛ ” ’عمر ” ؛ ” ’عثمان ” ؛ توسٌل به قهر و خشونت را بهترين وسيله براي پيشبرد
و استقرار ” اسلام ” ميدانست ؛ تآكيد ميكرد : ” ما ؛ عقايد ( بينشها )مان را بر ” شمشير”هاي مان حمل ميكنيم ” ( نهج البلاغه )
««« چهل سال ” شمشير ” از دست ” علي ” نيفتاد تا اركان ” اسلام ” ’مشيٌد گرديد. »»» ( زندگاني امام حسين - عماد زاده - ص - 106 )

( جستاري از ” پندار يك ” نقد ” و نقد يك ” پندار ” ) كاري از ” علي ميرفطروس

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.

اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Thursday, September 12, 2002



هميشك



««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»




شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروزپنجشنبه بيست و يكٌم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»

«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»


This is the front page of the Wednesday September 12, 2001, edition of USA Today, showing coverage of the attacks of Sept. 11. The issue sold 3,638,6000 copies. In the two decades since its founding, USA Today has become what few thought was possible _ a national newspaper with the largest-circulation daily in the country. But its 20th anniversary comes at a difficult time for the industry, as soft advertising revenues pressure profits and competion for readers continues to be stiff. (AP Photo/HO/USA Today)






... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.

اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Wednesday, September 11, 2002

تاريخ خود را بشناسيد



هميشك



««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»




شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروزچهار شنبه بيستٌم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»

«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»


گواه ’مدعاي ما : فاجعهْ يازدهٌم سپتامبر 2001 ؛ جنايات و قانون ’كشي هائيكه در همهْ كشورهاي اسير اسلام حاكم و جاري است ؛
قتل عام هاي فرقه اي و انشعابي و مذهبي كه در چهار گوشهْ دنيا ؛ سياه ترين شكل جنگ هاي سياسي ؛ مذهبي را به نمايش گذاشته است.
نگاهي به تاريخ 25 سال گذشتهْ ايران و افغانستان ؛ عربستان ؛ عراق ؛ سوريه ؛ يمن ؛ ليبي ؛ ’اردن ؛ مصر ؛ كويت ؛ فلسطين ؛ لبنان ؛ پاكستان ووووووووووو
حكايت از چه ميكند؟؟؟

” در طول قرن ها ؛ روزگار براي متفكران آزاده ؛ تغيري نكرده ؛ روح بغداد ؛ با حضور و بي حضور خليفه ؛ همچنان بر همه جا حكمفرما است!!!
و آسياب تاريخ ؛ همواره از خون فدائيان و جان بازان انقلاب و انديشه هاي شفاف ؛ خرافه ستيزان مهر پرست ؛ مي چرخد و مي چرخد....... « علي ميرفطروس » ”

اي شغل تو در خرقه همه شعبده بازي ............. زين تخم كه كشتي ؛ چه كرامات برآمد ؟...

و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟


اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.

اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Tuesday, September 10, 2002

’كشتار زندانيان سياسي



هميشك



شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروزسه شنبه نوزدهٌم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»

«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»

««« سالگرد ’كشتار زندانيان سياسي و طرح ضرورت برپائي دادگاه بررسي جنايات جمهوري اسلامي »»»


” كيوان سلطاني ”

” سايت اينترنتي پيك نت ؛ شنبه ’نهم شهريور 1381 : حدود 1000 نفر از خانوادهْ هاي زندانيان سياسي كه در آرامگاه ” خاوران ” واقع در « گلزار انقلاب »
جمع آمدند ؛ تا در ثبت اين جنايت كوشيده باشند ؛ و براي اولين بار آمار قربانيان اين جنايت « 18600 » تن اعلام گرديد. ”



اعلام اين خبر در اين روزهاي شهريور ؛ جز يك تدقيق آماري تعداد قربانيان ؛ در تبيين ماهيت نظام ” جمهوري اسلامي ” ؛ حرف تازه ئي نيست؛
چرا كه ” ’كشتار خود تقدس ’زهد بود. ” و از فرداي روزي كه اين هيئت حاكمه به سرير قدرت خزيد ؛ متن حكومتش بر سركوب و اعدام و دار و طناب بوده است ؛ از اعدام بدون محاكمه كارگزاران رژيم گذشته ؛ تا حملات متعدد به كردستان و تركمن صحرا و حمله به كارگران بيكار در اصفهان ؛ حمله به تظاهرات زنان در تهران و قلع و قمع خلق محروم عرب توسط ” دريادار احمد مدني ” ؛ تا اعدام هاي خلخالي در كردئستان و كشتار زندانيان سياسي در سال 1360 و اعدام شاعران انقلابي چون ” سعيد سلطانپور ” ؛

عضو هيئت دبيران وقت كانون نويسندگان ” ايران ” ؛ و حسين صدرائي اقدامي ؛ پزشكان انساندوستي چون ” رشوند سرداري ” در كردستان و دكتر ” اسماعيل نريسيما
در اهواز ؛ ضدانقلاب فرهنگي در دانشگاه هاي كشور و كشتار ده ها دانشجو و اعدام بيش از صدهزار زنداني سياسي ؛
ترور رهبران خلق تركمن به شيوهْ قتل هاي زنجيره ئي آذرماه 1377 و حمله به دانشجويان در هيجدهٌم تيرماه 1378 به سياق حمله ي ارديبهشت 1359
و كشتار ده ها دانشجو به بهانهْ ” ولادت حاكميت در دانشگاه ” و ” ايجاد دانشگاه امام صادق ” به سردمداري ” بني صدر ” و ” سروش ” ؛
سركوب هاي مشهد و قزوين و شيراز و افسريه و اكبرآباد و اسلامشهر ؛ از قتل هاي زنجيره ئي زنان و زندانيان سياسي آزاد شده در مشهد تا
قتل ” داريوش فروهر ” و ” پروانهْ اسكندري ” ؛ تا قتل فرهيخته ” پوينده ”ئي چون ” مختاري ” ؛ و كوشندهْ وارسته ئي چون ” پوينده
و قتل هائي ديگر ؛ تا ادامهْ جنگ ” ايران ” و عراق و نابودي صدها هزار انسان ؛ ” جمهوري اسلامي ” ؛
جز مرگ و كشتار تداعي ديگري به ذهن انسان معاصر متبادر نميكند.
جهانيان با ’بهت و اندوه بر صفحهْ تلويزيون يا مانيتور كامپيوتر شاهد صحنه هائي از دهشت و سبعيت مشاهده كردند كه اذهان آنها هنوز از ديدن عكس قامت درهم شكستهْ
شهريار ناهيد ” بر برانكاردي همراه برادرش ” احسن ” و ” رفيقانش ” در برابر جوخهْ اعدام ؛ و يا گلوي بريدهْ و آوازه خوان ” فرخزاد ” و يا سر بريده و خون چكان
بر پيكر نهادهْ ” شاهپور بختيار ” ؛ و يا ترور ” شرفكندي ” و يارانش در ميكونوس و محكوميت سران ” جمهوري اسلامي ” در دادگاه آلمان ؛ تلنبار است.
” رژيم جمهوري اسلامي ” مضافآ ؛ بنا به گوهر ضداسلامي و آزادي ’كش خود ؛ اپوزيسيون را در داخل ؛ با ’مشت آهنين سركوب كرده است.
گشت هاي عديدهْ بگير و ببند و گزمه هاي ديني اش ؛ تا عسس هاي مراقبت ناجا ؛ و دوستاقبانان سپاه و گشتاپوهاي بسيج ؛ تا لباس شخصي هاي امنيتي
و امنيتي هاي بدون يونيفورمش ؛ از ساواماي واواكش تا باندهاي متعدد سركوبگر ؛ همهگي يقه دران سينه چاك فعل سركوب اند.
استمرار اين سركوب ها ميليون ها نفر را از ’محيط كار و زندگي خود ؛ به تبعيدي ناگزير و يا احيانآ خودگزين ؛ مجبور كرده است.
چند ميليون نفري كه به طور طبيعي اپوزيسيون سيستم و روابط حاكم بر كشورند.
ما همگي ؛ شاكيان خصوصي جنايات ” رژيم جمهوري اسلامي ” هستيم.
نسل ’كشي زندانيان در سال 1367 ؛ بايستي در سرلوحهْ دادخواست هاي ما عليه ضدانقلاب ” جمهوري اسلامي ” ؛ در تماميت آن ؛ باشد.
ما ؛ ضمن گرامي داشت خاطرهْ ماناي آن ياران خفته در خاك ؛ بايستي پروندهْ اين نسل ’كشي را نه تنها هم چنان تا روشن شدن تمام ابعاد اين قتل عام باز نگه داريم ؛
بلكه با مساعدت به كوشش هاي ارزنده ئي كه براي برپائي تربيونال بين المللي بررسي جنايات رژيم انجام ميشود ؛ سهم خود را ادا كنيم.
در مقابل سوداگران نفت و ’دلار و بانك به اصطلاح جهاني و صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني ؛ كه سعي در تطهير ” رژيم جمهوري اسلامي ” دارند
و ميكوشند كاين زغنبوت سمي را انگبين ناب جلوه دهند ؛ بشريت مترقي و كارگران و زحمتكشان جهان در كنار ما خواهند بود.
براي تجديد عهد با ميثاق هاي آزادي خواهانهْ و آماج هاي برابري طلبانهْ قربانيان قتل عام زندانيان سياسي در سال 1367 با هم به تماشاي فيلم
««« ” درختي كه به خاطر ميآورد ” »»» اثر كارگردان تبعيدي ” مسعود رئوف ” بنشينيم. اين فيلم كه محصول National film Board Of Canada است ؛
در ’انتاريو ساينس سنتر و به تاريخ شنبه چهاردهٌم سپتامبر 2002 ؛ به انضمام اجراي ترانه و خوانش شعر و سرودهاي انقلابي ؛ براي گرامي داشت ياد و خاطرهْ
آن عاشقان شرزه ؛ نمايش داده ميشود. با شركت و حضور خود ؛ با بازماندگان اين قتل عام همدردي كنيم.

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.

اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

سالگرد قتل‌عام زندانيان سياسی 1363



هميشك



شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروزسه شنبه نوزدهٌم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»

«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»

««««« گلستان انقلاب- مراسم سالگرد قتل‌عام زندانيان سياسی »»»»»
آنها كه در خاك خفته‌اند، با رسيدن انقلاب و جامعه ايران به لحظات فاجعه‌بار كنونی مخالف بودند
و بدست كسانی كه عاملين مستقيم فاجعه اجتماعی كنونی در ايران اند بر سر دار شدند.

سالگرد قتل‌عام زندانيان سياسی سال63 13
اجتماع بزرگ خانواده قربانيان قتل‌عام زندانيان سياسی
در مراسم روز گذشته، كه در آن نزديك به يك هزار نفر از بستگان قربانيان شركت كرده بودند،
برای نخستين بار آمار كل قربانيان هيجده هزار و ششصد نفر اعلام شد. همچنين اعلام شد كه ناصرزرافشان، وكيل خانواده قربانيان قتل‌های زنجيره‌ای تحت شكنجه است.

ناصر زرافشان زير شكنجه!
در مراسم ديروز، همچنين اعلام شد كه ناصرزرافشان، وكيل خانواده قربانيان قتل‌هاي زنجيره‌ای را به زير شكنجه برده‌اند
و براي نجات او از همگان خواسته شد تا از هر طريق ممكن اقدام كنند. مراجعه به مجلس و تحصن در برابر دفتر سازمان ملل در تهران از جمله پيشنهادات بود.
((( به نقل از ” پيك نت ” )))

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.

اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Monday, September 09, 2002

زنان در جهان اسلام زده !!!



هميشك



شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد



امروزدو شنبه هيجدهٌم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»

«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»

به تيتر چند خبر از اوضاع داخلي ” ايران ” در پيوند با ” زنان ” دقت بفرمائيد :

««« بحران ” زنان ” فارغ التحصيل بيكار در راه است ! »»»

««« گزارشهاي آماري از خودكشي ” زنان ” در ايران (؟؟؟). »»»

««« خشونتهاي جسمي و جنسي عليه ” دختران ” ( زنان ) در ” ايران ” به شدت رايج است (؟؟؟) »»»

««« تاكسي ها در شهر ’قم ” زنانه ” ؛ ” مردانه ” شد (!!!) »»»

««« اعتراض ” زنان ” شيراز به مشكل بي آبي (؟) »»»

««« تصويري آماري از ” زنان ” روسپي در ” ايران ” (؟!). »»»

««« سهميهْ ” دختران ” ( زنان ) در رشتهْ هاي پزشكي كاهش يافت (!!؟). »»»

««« ” زنان ” روستائي در ايران روزي چهارده و نيم ساعت هفت روز هفته كار ميكنند (؟؟؟). »»»

««««« شغلي براي تما فصول »»»»»

نام : ” زن
نام خانوادگي : نام پدر
شهرت : نام شوهر
شغل : خانه دار
( روزي 8 ساعت كار ؛ حداكثر هفته اي 44 ساعت ؛ سالي يكماه مرخصي از ابتدائي ترين مسائل قانون كار است. )
اما ” خانه داري ” شغلي است كه هيچ يك از اين اصول در مورد آن اجرا نمي شود. جمعه براي خانم هاي خانه دار روز تعطيل نيست ؛
روز جمعه معمولآ كارشان چند برابر است چون ساير اعصاء خانواده مشغول استراحتند!
’بن و عيدي و پاداش و اضافه كاري نيز به آنها پرداخت نمي شود ؛ ارتقاء درجه ندارند ؛ بازخريدي و بازنشستگي هم در كار نيست ؛
هر روز همان كارهايي كه هرگز پايان نمي يابد ؛ كم هم نمي شود ؛ ليكن با تولد فرزند و تعدٌد فرزندان دشوارتر ميشود ؛ ساعت هم ندارد ؛
خصوصآ براي مادراني كه فرزندان شيرخوار دارند.
” خانه داري ” هم ويژگي هاي خاص خودش را دارد ؛ ويژگي هايي كه تابع هيچ قانون و مقرراتي نيست و فقط عرف حدود و ثغور كم رنگي براي آن تعريف نموده است.
اين ويژگي ها ماهيتي به آن مي بخشد كه نه با اصول حقوق كار منطبق است و نه به سبب اهميت آن در ابتدائي ترين واحد اجتماعي ؛ قابل اغماض مي باشد.
ويژگي هايي كه آنرا به «« شغلي براي تمام فصول »» تبديل نموده است.
اكنون با توجه به اينكه نيمي از جمعيت ” ايران ” را ” زنان ” تشكيل ميدهند و از اين تعداد تنها سيزده در صد ( 13% ) شاغلند ؛
آيا زمان آن نرسيده كه ساز و كار مناسبتري براي ” زنان خانه دار ” ايران در نظر گرفته شود؟؟؟ --------» ” فائزهْ طباطبائي ” - سايت زنان ايران

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.

اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.

هميشك باشيد.


Sunday, September 08, 2002

معرفي يك كتاب



هميشك



شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروزيكشنبه هفدهٌم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»

” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن ) و اسارت ” روحي ” توده ها ميباشد.








Toseeh va Chalesh'haye Zanane Irani








... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.

اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.

هميشك باشيد.

Saturday, September 07, 2002

زن و اسلام



هميشك



شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروز شنبه شانزدهٌم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»

والمحصنات’ من النساء الا ما ملكت. ( ” سورهْ نساء ” - آيهْ 24 )
و نكاح زنان محصنه ( شوهردار ) نيز براي شما حرام شد مگر آن زنان كه ( در جنگها ) متصرف و مالك شده ايد.

در بارهْ زنان پيغمبر :
” حضرت محمد ” غيراز زنان رسمي ياد شده در كتب گوناگون ؛ زنان و همسران فراوان ديگري نيز داشته كه غالبآ از دختران اشراف و ثروتمندان عربستان بودند.
مورخين اين تعداد زنان پيامبر را 15 تا 23 نفر دانسته اند ؛ اين تعداد - البته - بجز زنان صيغه اي و كنيزكان حضرت ميباشد.
نگاه كنيد به : ( آفرينش و تاريخ - ج 1 - ص 452 و 454 + تاريخ طبري - ج4 - ص 1291 - 1295 )

لازم بيادآوري است كه ” قرآن ” ( سورهْ نساء - آيهْ 3 ) حداكثر داشتن چهار زن را به مسلمانان اجازه داده است ؛
با اينحال بر خلاف دستور صريح ” قرآن ” ؛ ” محمد ” يازده ( 11 ) زن را با هم داشت !!! ( تاريخ طبري - ج4 - ص1288 )

تعدٌد زنان پيغمبر و ” احتكار ” آنان در خانه يا حرمسرا و اختلاف و رقابت هاي بين زنان ؛ بي شك نمي توانست روابط طبيعي
و مناسبات سالم خانوادگي را كاملآ پديد آورد ؛ از اين رو : مثلآ شايعات فراواني دربارهْ رابطهْ نامشروع ” عايشه ” ( زن محمد )
با ” صفوان بن معطل ” وجود داشت ؛ سورهْ ” النور ” در قرآن اشاره به همين ماجراست. نگاه كنيد به : ( قرآن - سورهْ النور - آيهْ هاي 4و11 تا 19 + تاريخ طبري )
««« برگرفته از كتاب : ( ” اسلامشناسي ” زمينه هاي اقتصادي - اجتماعي پيدايش اسلام ” پژوهش ” علي ميرفطروس ” فروردين 1357 - تهران. ) »»»

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.

اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.

هميشك باشيد.

Friday, September 06, 2002

محمد و قرآن



هميشك



شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروز جمعه پانزدهٌم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مجادله در بارهْ قرآن كفراست »»» ” حضرت محمد ” پيامبر مسلمين.

بر خلاف پندار نظريه پردازان اسلام و ” اسلام راستين ؛ انقلابي ” و همهْ شريعتمداران مسلمان
اسناد و مدارك تاريخي فراواني - بروشني - گواهي ميدهند كه شك و ترديد نسبت به آيات قرآن و بحث و انتقاد از چگونگي ” وحي ”
و محتواي قرآن نه تنها از دوران خلافت ” ’عمر ” بلكه از آغاز ظهور ” محمد ” و در تمامت سالهاي پيغمبري او وجود داشته است.
اين بحث ها و انتقادات آنچنان گسترده و آشكار بود كه حتا’ در متون و آيات قرآن نيز انعكاس يافته است :
مثلآ : ” در سورهْ ” ’عمران ” ( آيهْ 7 ) بروشني تآكيد ميشود : آناني كه دلي ناپاك دارند بدنبال آيات متشابه ( اياتي كه معاني آنها روشن و آشكار نيستند ) ميروند؛
-- تا آنها را موذيانه تآويل و تفسير نمايند. ”
-- در سورهْ ” اتعام ” ( آيهْ 68 ) به پيغمبر توصيه ميشود كه : چون گروهي را ديدي كه براي ”” خرده گيري و طعنه زدن ””
در آيات قرآن گفتگو ميكنند از آنان دوري گزين!”. و همچنين در سوره هاي : ” ’مدٌثر ” ( آيهْ 31 ) ؛ ” كهف ” ( آيهْ 1 ) ؛ ” ’فصٌلت ” ( آيهْ 3 و 44 ) و ....

پرسش در بارهْ محتواي قرآن و چگونگي ”جن ” و ”‌ملائكه ” ؛ حتا’ به سؤال و پرسش در چگونگي خلق ” خالق ” ( خدا ) منتهي ميشد
مردم از پيغمبر سؤال ميكردند كه : ” همه چيز را خدا آفريده ؛ اما ” خدا ” را كي آفريده؟؟؟ ” . پيغمبر خشمگين و عصباني ميگفت :
” گذشتگان شما از كثرت سئؤال به گمراهي ’افتادند ” ؛ گذشتگان شما از بحث در بارهْ ” قدر ” بهلاكت افتادند ؛ و ....
در نزد ” محمد ” ؛ قرآن ؛ كتاب اوٌلين و آخرين بشمار ميرفت .....و ميگفت : ” بهترين شما كسي است كه قرآن را تعليم گيرد و تعليم دهد ”
” محمد ”‌معتقد بود : ” قرآن دواي همهْ دردهاست ” و ” مجادله در بارهْ قرآن ؛ كفر است. ”

تعصٌب و تعلٌق ”محمد ” به قرآن آنچنان بود كه روزي ” ’عمر ”‌ صفحه اي از كتاب ” تورات ” را در دست داشت ؛ پيغمبر از ديدن آن برآشفت و گفت :
” آيا نياوردم براي شما - بجاي تورات - كتابي روشن و ’منٌزه ( قرآن ) كه اگر موسي’ زنده بود چاره اي جز پيروي از آن نداشت.

اينگونه ” حساسيت ” ها در برخورد مسلمانان با كتب و فرهنگ اقوام ديگر ؛ بي شك سياست عملي خلفاي آيندهْ اسلام را نيز تعيين ميكرد.
سياست ” پرهيز از كافران ” ( يعني غيرمسلمانان ) كه در سراسر قرآن بر آن تآكيد ميشود ؛ عاملي بود تا اعراب مسلمان از معاشرت و برخورد با اقوام
و انديشه هاي ديگر ؛ خودداري كنند و در نتيجه : از تحول و تكامل فرهنگي محروم بمانند.
««« برگفته از : كتاب ” پندار يك نقد و نقد يك پندار ” در بارهْ اسلام و اسلامشناسي ؛ كاري از ” علي ميرفطروس ” »»»

و با همين بينش است كه خلفاي دربار ولايت و انصار حجتيه ؛ مؤتلفهْ ي امپراطوري جمهوري اسلامي در عصر پيمودن عالم بر نوك انگشتان
ملت ” ايران ” را جاهل و نادان ميپندارند و آنها را از تماس با دنياي خارج از عالم ولايت فقيه منع ميكنند!!!

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.

اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.

هميشك باشيد.

Thursday, September 05, 2002

معرفي كافر



هميشك



شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


امروز پنجشنبه چهاردهٌم شهريور ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

نخست ؛ عقل و انديشه را از زنجيرهاي خرافه پرستي - كه قرن ها است انسان را اسير خود ساخته اند ؛ بايد آزاد ساخت ؛
و حجاب تاريك انديشي را ؛ از پيش چشم انسان بايد برداشت.

اگر مردان راهت را حجاب از پيش برخيزد
هزار ” اني انا اللٌه ” گو ؛ ز هر سو بيش برخيزد ««« عمادالدين نسيمي »»»

معرفي يك سايت كم نظير و خواندني براي آگاهي بيشتر براي رهائي و رسيدن به آزادي از قيد و بند زنجيرهاي مرئي و نامرئي مذهب.

Iranian Rationalist Forum “Atheist, Agnostics, Sceptics, Humanists and Hedonists”
باهـماد ايـرانيـان خـرد گـرا (باخ)

خردگرايان، روشنگران؛ شک گرايان، دگرانديشان، ندانم گرايان و ملحدين





اهداف ” باخ ” : خودآموزی و ترويج فرهنگ روشنگری ايجاد بديلی در رابطه با دين خويی و تبليغات مذهبی
پيوند بين خردگرايان و ايجاد تريبونی برای برخورد انديشه های مترقی
دوستان و ياران هميشك مراجعه به اين سايت را به شما توصيه ميكنيم.

طرارٌ ؛ ’برد گر همه را ؛ هست روا ؛ چون -
يك مرد ؛ در اين قافله ؛ بيدار نباشد!

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.

اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.

هميشك باشيد.