Thursday, October 31, 2002هميشك


««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»
«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»


امروز پنجشنبه نهمٌ آبانماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

تو كه از درد بخود مي پيچي
تو كه ماتم زده و گرياني
پس چرا خاموشي ؟

در نظام اسلامي ؛ اساسا“ يك نظام ” خدا سالار ” است و انسان ؛ در تحليل نهائي ؛ نقش ” بنده ” و ” عبداله ” را دارد ؛
در اين نظام ؛ هئايت و سعادت بشر ؛ تنها به خواست و ” مشيٌت ” خدا بستگي دارد.
بنظر ” قرآن ” : زندگاني نيك ؛ همان زندگاني تؤام با فضيلت و تقوي’ است و فضيلت و تقوي’ نيز يعني :
« ” ترس ” و ” تسليم ” محض و اطاعت برده وار در برابر ارادهْ خداست. »

آيه اي از آيات ” قرآن ” : « اي اهل ايمان ! همگي داخل در مقام تسليم شويد ؛ زيرا كه مسلمانان و پرهيزكاران واقغي :
همان كساني هستند كه در نهان ( و آشكار ) از خداي خود مي ترسند . »

رژيم اسلامي حاكم بر ايران مدت 24 سال است كه نمودار برجسته اي از يك حاكميت مذهبي را در برابر همهْ آزاديخواهان به قضاوت گذاشته است.
حاكميت سياهي كه - بدرستي - تنها با جهل وجنايت ؛ تعصٌب و كتابسوزان ؛ خون و جنون ؛ شكنجه و آزار و زندان و دار و تيرباران تعريف ميشود!!!
قح قح خنده و يا هق هق گريه ؟
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Wednesday, October 30, 2002

كودكان خيابانيهميشك


««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»

«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»


امروز چهارشنبه هشتمٌ آبانماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

آنچه كه در زير ميخوانيد فرياد درد آلودهْ سينه سوخته آي است كه در سايت خبري « پارس پژواك » قلم زده است :
««««« بمب هاي ساعتي آينده (؟) - (!!!) »»»»»كشمكش بر سر موضوعي پراهميت و با ابعادي خطرآفرين، بدون اينكه درك درستي از آن وجود داشته باشد، ادامه دارد. اين مشكل، «كودكان خياباني» نام دارد.
كودكان خياباني، اين موجودات بي پناه و خرد كه از نظر جسمي و جنسي مورد سوءاستفاده قرار مي گيرند, بدون برخورداري از محبت،
سرپناه امن، خوراك و پوشاك مناسب و عدم دسترسي به آموزش و پرورش رشد مي كنند، در آينده به سختي خطرآفرين خواهند بود.
بسياري از آنها در كنار خيابان ها مي ميرند يا به دلايل مختلف به قتل مي رسند. جنازه آنها معلوم نيست كه سر از كجا درمي آورد.
اگر چيزي به نام جنازه يك كودك خياباني به خاك سپرده شود، نامي ندارد كه بر سنگ قبرش نوشته شود.
اما، آنها كه از اين «جنگل آسفالت» جان بدر مي برند، در آينده هر كدام يك بمب ساعتي خواهند بود. وقتي كه به صورت گسترده تخم «خار مغيلان» را بر زمين مي افشانيم،
نبايد انتظار روييدن «لاله» را داشته باشيم. هيچ يك از مقام هاي مسؤول و دولتمردان و نمايندگان مجلس و...،
حساسيت موضوع را درك نمي كنند. هر كدام مي كوشد تا تقصير را به گردن ديگري افكنده و خود را تبرئه كند. .
يكي از دلايل فزوني اين كودكان در سال هاي اخير، محدود شدن صنعت فرش دستي است. پدران و مادران، فرزندان خردسال خود را به عنوان
«كردي و خوردي» در اختيار صاحبان كارگاه هاي فرش بافي قرار مي دادند. اين كودك به جاي مزد، جايي براي خواب و غذايي براي خوردن دريافت مي كرد
و پدر يا سرپرستش نيز سالانه پول كمي بابت كار وي مي گرفت. البته در آن روزگار، مقام هاي مسؤول كه از اين امر اطلاع داشتند، مانع افشاي آن مي شدند
و استدلال مي كردند كه اين امر باعث مي شود كه غربي ها فرش ما را نخرند و...!
امروز با درهم شكسته شدن صنعت فرش دست بافت و جايگزين شدن فرش ماشيني، اين كودكان روانه خيابان ها شده اند.
امروزه خبر مي رسد كه اين كودكان را براي استفاده از اعضايشان به خارج از كشور قاچاق مي كنند و شايد در داخل كشور
هم مورد چنين سوءاستفاده هاي “زشتي قرار مي گيرند. رئيس سازمان بهزيستي كشور، چندي پيش در همايش «چشم اندازي بر آموزش و پرورش كودكان در ايران»،
اعلام كرد « يك ميليون و دويست هزار كودك خياباني » در كشور وجود دارد كه از اين تعداد، 35 هزار كودك در تهران سرگردانند.
نكته نگران كننده اين است كه به دليل ادامه نابساماني هاي اقتصادي بر عده اين بي پناهان سرگردان روزبه روز افزوده مي شود
و اگر وضع به همين ترتيب ادامه يابد, در آينده اي نزديك ايران با بحران خطرناكي در اين زمينه مواجه خواهد شد
××××××
اين را ميگويند ” دموكراسي امام زماني (!!!) “ حكومت عدل اسلام ناب محمدي و مذهب تشيٌع سرخ علوي
( حامي و سرپرست يتيمان و بيوه زنان !!! . )
قح قح خنده و يا هق هق گريه ؟؟؟

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين )))سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Sunday, October 27, 2002هميشكToday's Poem /Mitra Rezaee


««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»


««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»
«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»


امروز يكشنبه پنجمٌ آبانماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديدZahra Ranjbar
عكس از : «« زهرا رنجبر »»

زندان زنان ! روز ملاقات بچه ها با مادر در سرزمين ” اسلامزده ” ايران برهبري نايب امام زمان و شركاء !!!
” دموكراسي امام زماني ”

قح قح خنده و هق هق گريه .....!

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا )))را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين )))سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Saturday, October 26, 2002

كودكان خياباني (!)هميشك


««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»شهرداری تهران اعلام کرده که نگهداری از کودکان خيابانی بر عهده اين سازمان نيست

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»
«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»


امروز شنبه چهارم آبان ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««««« ايران ؛ كودكان خياباني و « دموكراسي امام زماني » »»»»»


- 26/10/2002
««« ” آرمان سبز” هم تعطيل شد (؟) »»»
درايران پس از تعطيلی "خانه ريحانه" و "خانه سبز"، مراکز جمع آوری کودکان خيابانی، اکنون اعلام شده است که يکی ديگر از
مراکز غيردولتی يا NGOهايی که مسئوليت جمع آوری کودکان به آنها واگذار شده بود، عنوان کرده است که از عهده مشکلات موجود برنمی آيد.
اين مرکز که "آرمان سبز" نام دارد از جمله مراکز غيردولتی است که مدت دو سال در مورد حاشيه نشينی در سطح تهران مطالعه کرده است
و از مهر ماه گذشته مسئوليت 24 کودک خيابانی را به عهده گرفته بود.

قح قح خنده ؛ و ؛ هق هق گريه !

««« دعوا بر سر کودکان خيابانی در ايران »»»
عبدالواحد موسوی لاری، وزير کشور ايران اعلام کرده است اقدام شهرداری تهران مبنی بر تعطيل کردن مراکز نگهداری کودکان خيابانی غير قانونی و تخلف بوده است
خانه های ريحانه؛ خانه های سبز
چند سال قبل شهرداری تهران برای جمع آوری و نگهداری از کودکان خيابانی شهر تهران مراکزی را راه اندازی کرد که به خانه های "سبز" و "ريحانه" معروف شدند.
در اين خانه ها دختران و پسران به طور جداگانه نگهداری می شدند و ظرفيت اين خانه البته بسيار کمتر از تعداد کودکانی بود که گفته می شود در خيابان ها زندگی می کنند.

دموگراسي امام زماني (؟) در سرزميني كه نايب امام زمان دارالخلافهْ عدالت اسلامي ناب محمدي و مذهب شيعهْ سرخ علوي را برقرار كرده است !!!
قح قح خنده و هق هق گريه

««««« حکم اعدام در ايران »»»»»
حکم اعدام در باره مردی صادر شده است که فرزند دختر خود را کشته است. اما براساس قوانين ايران ” اسلام زده ”
محکوم به قصاص بايد با اجازه ولی مقتول مجازات شود که در اين مورد خاص ولی دم، خود قاتل است.
گزارش محمد منظرپور
بر اساس گزارشی که در روزنامه ایران انتشار یافته است یک مرد اهوازی که به دلیل سوء ظن به دختر 7 ساله خود،
او را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود با مجوز رئیس قوه قضائیه و حکم دادگستری اهواز به اعدام محکوم شده است.
بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات اعدام برای افرادی که مرتکب قتل شده اند یک رویه عادی قضائی محسوب می شود.
اما با توجه به قانون مجازات اسلامی صدور این حکم از جوانب متعددی بی سابقه است.
------------------------------------« بيش از سه ميليون نفر از مردم ايران معتاد به مواد مخدرند که دست کم 350 هزار نفر از آنان به هروئين اعتياد دارند »

««« اعتياد در زندانهای ايران »»»
به گفته رئيس سازمان زندانهای ايران، دو سوم زندانيان در ايران به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر در زندان هستند
و وقوع بسياری از جرايم در اين کشور به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ريشه در اعتياد دارد.
مهرداد فرهمند
سيد مرتضی بختياری رئيس سازمان زندانهای ايران که برای افتتاح هشتاد طرح عمرانی سازمان زندانهای استان لرستان به اين استان سفر کرده، روز چهارشنبه در ديدار از مرکز بازپروری معتادان شهر خرم آباد در جمع برخی از مسئولان اين استان گفته است دو سوم زندانيان در ايران به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر در زندان هستند.
تعداد زندانيان در ايران 168464 نفر اعلام شده که حدود يکصد هزار تن از آنان، محکوميتهايی در ارتباط با مواد مخدر دارند.

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Friday, October 25, 2002

واي به روزي كه بگندد نمك !!!هميشك


««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»
Archive image showing conservative Iranian cleric Mohammad Yazdi delivering the Friday prayer sermon
at Tehran University 19 October 2001.

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»
«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»


امروز جمعه سوٌم آبان ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديددر سالروز تولد مهدي صاحب الزمان ( امام زمان ) ؛ نايب بر حقش« آسد علي خامنه اي » شكر پراكني كردند و نويد برقراري ” دموكراسي امام زماني ”
را در سرزمين ايران ؛ زادگاه : زرتشت ؛ مزدك ؛ بابك ؛ منصور و .... را به ملت بريده از اين دين و مذهب خالي بندان و حيله گران دادند !!!
قح قح خنده ؛ و ؛ هق هق گريه


Photo/Atta Kenare
Interior Minister Abdolvahed Musavi-Lari.

به سر فصل چند خبر كوتاه از ” ايران ” مهد ” دموكراسي امام زماني ” توجه بفرمائيد بنقل از سايت خبري « ايران امروز » :
دوشنبه ٢٩ مهر ١٣٨١
««««« اعتبارات سلامت روان براي هر ايراني درسال ١٣ريال است (؟؟؟ ؛ !!! ) »»»»»
مديركل سلامت "جوان ومدارس" وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي اعلام كرد: اعتبارات سلامت روان براي هرايراني در سال فقط ١٣ ريال است.
به گزارش «ايرنا» ،‌ دكتر عمران رزاقي روزيكشنبه كه درجمع خبرنگاران سخن مي گفت، افزود: "اختصاص اعتبار١٣ ريال در سال يك شوخي در بودجه" است.
وي گفت: تا زماني كه اين مشكل در بودجه وزارت بهداشت حل نشود مباحث مربوط به روان شناسي در كشور افق روشني نخواهد داشت.
----------------------------------------
دوشنبه ٢٩ مهر ١٣٨١
««« شهروندان تهراني به فاصله ١٠ دقيقه به مواد مخدر دسترسي پيدا مي كنند (؟) »»»

Photo/Behrouz Mehri
Influential former president Rafsanjani delivers the Friday prayer sermon at Tehran University 28 September 2001.

مشاور اعتياد دانشگاه علوم پزشكي خراسان گفت: براساس يك تحقيق رسمي ساكنين شهر تهران (پايتخت ايران) مي توانند به فاصله ١٠ دقيقه به مواد مخدر دسترسي پيدا كنند.
به گزارش «ايرنا» ،‌ دكتر "حميد صالح‌پور" روز يكشنبه در گردهمايي مبارزه با اعتياد در نيشابور، افزود:
دسترسي آسان به مواد مخدر موجب شده كه درحال حاضر بيش از سه ميليون از جمعيت ايران آلوده به اين مواد افيوني باشند.
وي گفت: بر اساس آمار غير رسمي ١٠ درصد از معتادان كشور را مردان تشكيل مي دهند.
وي تصريح كرد: استفاده روز افزون از مواد مخدر و بخصوص در سالهاي اخير در ميان جوانان مشكل عمده اي را براي كشور به وجود آورده است.
-----------------------------------------
««« عضو شوراي شهر تهران: مجلس بايد به بحث كودكان خياباني وارد شود »»»


Photo/Hasan Sarbakhshian
Two Iranian boys hold the Hamshahri daily newspaper displaying the headlines on the front page "US on fire"

عضو شوراي شهر تهران گفت: شوراي اسلامي شهر تهران نمي تواند وظيفه جديدي را به شهرداري تهران تحميل كند
و تنها مجلس شوراي اسلامي است كه مي تواند به بحث كودكان خياباني ورود كند.
محمود عليزاده طباطبايي" در گفت و گو با ايرنا، با بيان اين مطلب كه تا پيش از انقلاب بهزيستي زيرمجموعه سازمان شهرداري بود افزود:
از آنجا كه شوراي شهر نمي تواند وظيفه جديدي به شهرداري بدهد، تنها مرجع حل مشكلات كودكان خياباني مجلس است كه با واگذاري اين اختيارات به شهرداري
مي تواند مرجعي قانوني براي نگهداري از كودكان خياباني ايجاد كند.
--------------------------------------


««« اعتراض عفو بين الملل شاخه آلمان به افزايش اعدام ها در ايران »»»
گروه ايران، وابسته به سازمان عفو بين الملل، شاخه آلمان، شامگاه روز شنبه در يک گردهمائى در باره موج اعدام ها و مجازات در ملا عام در ايران به رايزنى پرداخت.
«راديو آزادي» به نقل از روزنامه آلماني «فرانکفورتر روندشاو» گزارش داد: بيش از يکهزار تن از سياستمداران
و مدافعان حقوق بشر در آلمان از اتحاديه اروپا خواستند قطعنامه اى در محکوميت نقض حقوق بشر در ايران صادر کند.
سازمان عفو بين الملل روز گذشته اطلاعيه تازه اى صادر کرد که در آن نسبت به مجازات هاى جسمانى و شلاق زدن در ملا عام
و قطع اعضاى بدن محکومان به سرقت و همچنين سنگسار شدن دو زن در ايران اعتراض کرد.
--------------------------------------
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Wednesday, October 23, 2002

دام و دانه....هميشك


««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»


امروز چهارشنبه سيٌ و يكم مهرماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

ببين كه عالم دام است و آرزو دانه
بدام او مشتاب و هواي دانه مكن
« شمس تبريزي »


««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»
«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»

قح قح خنده و هق هق گريه ؟؟؟
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Tuesday, October 22, 2002

گفت و شنود « مهرماني »هميشك


««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»


امروز سه شنبه سيٌم مهرماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

با پوزش از غيبتي نسبتآ طولاني كه در يكي دو هفته پيش داشتم و اميدوارم عذر من را بپذيريد ببخشيد. ” هميشك ”
اجازه بدهيد اوٌل حرف هاي ” آندرهْ مهرماني ” نو رسيدهْ اي كه فقط سيزده روز سن دارد را بخوانيم :
با درود ؛ چند روز پيش قول دادم ماجراي آمدنم از دنيا ” حباب ” به دنياي ” خاكي ” را برايتان تعريف كنم ؛
بعداز گذشت نه ماه در عالم ” حباب ” و آنچه كه در آنجا بر من گذشت كه متآسفانه چيزي از آن را بخاطر نمي آورم ؛ زمان خروج فرا رسيد ؛
سه چهار ساعت آخر دوران پر تلاطم و آشوبي بود ؛ مادرم درد بسياري را تحمل ميكرد و پدرم كه در تمام اين مدت در كنار مادر حاضر بود ؛
لحظات سختي را تجربه ميكرد ؛ هردو جوان هستند ؛ مادر م فقط 22 سال وپدرم 21 سال از عمرشان گذشته است ؛
تلاش براي بيرون آمدن همچنان ادامه دارد ؛ دكتر و دستيارانش تصميم ميگيرند كه عمل زايمان را با ” سزارين ” بانجام برسانند ؛
پدر بايد رضايت بدهد و فرم مخصوصي را امضاء كند ؛ مادر از اين عمل وحشتزده شده بود ؛ و در آخرين لحظاتي كه ميرفت تا عمل را انجام دهند ؛
من و مادر هر دو تلاشمان را براي اتمام كار با هم سهيم شديم و در ساعت هشت و نيم شب بعداز نزديك به بيست ساعت درد و اضطراب ؛
من ” آندره ” به دنياي ” خاكي ” آمدم ؛ و براي اولين بار دستهاي دستكش بدست دكتر با سر و بدنم تماس پيدا كردند ؛ و آخرين اتصال من به دنياي ” حباب ”
كه بند نافم بود قطع گرديد ؛ من را روي صفحهْ ترازوئي گذاشتند و اعداد مانيتور ترازو عدد 5/7 پاند را كه ميشود چهار كيلو نشان داد ؛
اولين عكس العمل من نسبت به دنياي خارج يعني فشار هوا « گريه » بود و بلافاصله « نفس » كشيدن ؛ و آنچه كه در اطرافم ميگذشت نا مفهوم ؟؟؟؟
و آنچه كه بايد بگويم : درود بر دنيا ؛ درود بر هستي ؛ درود بر طبيعت و درود فراوان بر مادر و پدرم كه براي آمدنم تحمل رنج و فشار بسيار كردند؛
و براي بزرگ كردن و تربيت من بايد مشكلات و مصائب بسياري را متحمل گردند.
تا اين لحظه كه چهارده روز از تولدم ميگذرد يكسري كارها را ياد گرفته ام ؛ تفاوت « مزهْ » شير و آب را ميتوانم بفهمم ؛
راه دهانم را ياد گرفته ام و ميتوانم دستهايم را در دهانم بگذارم و بميكم ؛ زمان خوردن شير را هر سه ساعت يكبار را بخوبي بخاطر مياورم ؛
هنوز فرق بين شب و روز را نميدانم ؛ « سكسكه » كردن را ياد گرفته ام ؛ چشمانم فعال شده اند ؛ حركت افراد و اشياء را با نگاه دنبال ميكنم ؛
’نت و ملودي صداي مادرم و پدر را كه پر است از نوازش و محبت ميشناسم ؛ آهنگ صداي هر دو مادر بزرگهايم را ميدانم ؛
در مجموع همه چيز بخوبي پيش ميرود ؛ و من هر روز بزرگتر ميشوم ؛ و بمرور زمان بيشتر ياد ميگيرم.
تا فرصتي ديگر كه با شما حرف خواهم زد ؛ برايتان شادي و تندرستي آرزو دارم و از اينكه به حرف هاي من گوش ميكنيد از شما سپاسگزارم. « آندره مهرماني »
-------------------------------------
’خب اين بود حرفهاي آندره براي شما .
حالا من بابا بزرگ كه از ياران قديمي شما هستم و مدتهاست با شما گفتگوئي نداشتم ميخواهم به چند مطلب اشاره اي بكنم :
اول اينكه آرزو ميكنم دنياي آينده كه متعلق به همهْ بچه هائيست كه امروز و يا چند روز پيش به آن قدم گذاشته اند ؛
دنيائي بغيراز اين باشد كه امروز بچه ها دارند !!!
اميدوارم دنياي فردا براي اين بچه ها دنيائي نباشد كه حاكمان آدمخوارش « دموكراسي امام زماني » را بر آن حاكم كرده باشند!!!
( قح قح خنده و هق هق گريه ! )
نگاه كن در سرزميني كه حاكمش ” دموكراسي امام زماني ” را تحت لواي ” مردم سالاري امام زماني ” به مردمش داده چه ميگذرد ؟؟؟
««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»
«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از تاريخ ” ايران ” و اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد

Saturday, October 12, 2002

مهرگان مهرمانيهميشك


««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»امروز شنبه بيستم مهر ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

با درود ؛ من ” آندره مهرماني ” هستم ؛ شصت و شش ساعت پيش از عالم ’حباب به دنياي شما آمدم
نهم ’اكتبر دوهزارودو ميلادي = هيجدهٌم مهرماه يكهزاروسيصدوهشتادويك خورشيدي. چهارشنبه ؛ شب ؛ ساعت هشت و نيم بوقت شرق آمريكاي شمالي

من ميخواهم شرح سفر و زندگي در عالم ’حباب و آخرين ساعات آمدن به عالم خاك و ادامهْ سفرم را با تو سهيم و شريك باشم.
من داستان بزرگ شدنم را با تو تقسيم ميكنم ؛

من ” آندرهْ مهرماني ” فقط 67 ساعت سن دارم ؛ و خيلي چيزها واسه گفتن ؛ تجربه ها و آموخته هاي روزانه ام و چگونه بزرگ شدنم را برايتان مينويسم

تو اين دو روز و نيم گذشته ؛ گريه كردن ؛ نفس كشيدن ؛ مكيدن ؛ خوردن ( قورت دادن ) ؛ عطسه كردن و ادرار كردن و جيغ كشيدن ( صدا كردن ) را ياد گرفتم.
و احساس : خستگي ؛ كوفتگي ؛ گرسنگي ؛ حركت ؛ گرما و سرما ؛ تر و خشك ؛ نوازش و ... را فهميدم ( كردم )
ميخواهم آن چند ساعت آخر قبل از آمدنم را برايتان تعريف كنم :
-------------------------------------------
من بابا بزرگ ” آندره ” هستم و ميخواهم به او خير مقدم بگويم ؛
پسر كوچلوي من به دنياي پر آشوب و پر از جنگ و خون ريزي و نابرابري و تجاوز و تهاجم ؛ به دنياي فقر و گرسنگي و بيماري ؛
به دنياي بند و زنجير ؛ زندان و شكنجه ؛ تيرباران و اعدام ؛ به دنياي قتل و غارت و چپاول و بمب ؛ و به دنياي بانكداران و سرمايه داران و پول پرستان.......
به دنياي مواد مخدر و اعتياد ؛ به دنياي دروغ و دغل و نيرنگ و حيلگري ؛ كلاهبرداري ؛ باسم ” خدا ” و بكام ” نمايندگانش ” .....
نميدانم بگويم خوش آمدي ؟؟؟ ويا نا خوش آمدي !!!
قح قح خنده و هق هق گريه ؟؟؟
««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»
«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از تاريخ ايران قبل و بعد از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Tuesday, October 08, 2002

’مفتيان خونخوار !!!هميشك««««« با با بزرگ هم شديم . ” چهارشنبه ؛ شب ؛ هفدهم مهرماه 1381 خورشيدي = 9 - اكتبر - 2002 ” »»»»»

««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»امروز سه شنبه شانزدهٌم مهر ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»
«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»

« خيام ! » تو سخن بگو

اي ’مفتي شهر ! از تو ’پر كارتريم
با اين همه مستي ؛ از تو ’هشيارتريم
تو خون كسان خوري و ما خون رزان
انصاف بده ! كدام خونخوارتريم ؟؟؟
««« ××××××××× »»»
مهرماه 1363 ” آهنگر در تبعيد ” به كوشش زنده ياد ” منوچهر محجوبي ” ؛ يادش گرامي ؛ راهش ماندگار
گل خرزهره
صبا ز من تو بگو خواهران زينب را ××××× كه خوب ’گنده نموديد ’گرم غبغب را
ز فرط فسق و فجور و سياهكاريها ××××× چه رو سفيد نموديد چهرهْ شب را
به راه ” دين ” ’مبين و شريعت والا ! ××××× به ضرب تيغ دريديد گونه و لب را
هر آن ” رني ” كه بود فاقد ” حجاب اللٌه ” ××××× به كام وي بچشانيد ز هر عقرب را
ز بسكه شعبده در كار بانوان كرديد ××××× بجاي ” هنده ” نشانديد هر ” ارينب ” را
به روي و موي چو ديو و به خوي چون شيطان ××××× به دوش خويش كشيديد نعش ” مرهب ” را
مرادتان گل ” خرزهره است ميدانم ××××× كه دشمنيد چنين ياسمين و كوكب را
««« خنگ خدا »»»

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Sunday, October 06, 2002

” برابري اسلامي ؟؟؟ افسانهْ سياسي !!!هميشك


««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»امروز يكشنبه چهاردهٌم مهر ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»
«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»


««« براي بزانو در آوردن ” غول مذهب ” و در شيشه كردن كامل و قطعي آن ؛ اگر زماني باشد ؛ اينك و اكنون ؛ آن زمان فرا رسيده است. »»»
««« هرگونه ’مجاملهْ روشنفكران ما با مذهب و ’سستي در طرد و انزواي آن از حيات اجتماعي - سياسي جامعه ؛ --
امر دموكراسي و توسعهْ اجتماعي در ” ايران ” را - بار ديگر - با ’بن بست روبرو خواهد ساخت. »»»


” - كساني كه تصٌور ميكنند ” حكومت اسلامي ” ربطي به ” خمينيسم ” ندارد و استقرار ” اسلام راستين ” يا ” جمهوري دموكراتيك اسلامي ”
را ’مژده ميدهند - بي ترديد - آزمايش خونين تر و هولناك تري را براي مردم ما تدارك ميبينند. طبيعي است كه اسلام - بعنوان يك مقولهْ ايماني -
در نزد اشخاص مختلف ؛ مينواند تعبيرها و تفسيرهاي مختلفي داشته باشد ؛ امٌا در عرصهْ واقعيت هاي تاريخي ؛ كساني كه با چگونگي استقرار اسلام
در شبه جزيرهْ عربستان آشنا هستند ؛ شباهت هاي شگفت و فراواني بين عملكردهاي سياسي - اجتماعي و مذهبي ” حضرت محمد ” و ( علي )
با ” ايت اللٌه خميني ” مي يابند ( چه قبل و چه بعداز كسب قدرت ) و بر اين نكته نآكيد ميكنند كه ” اسلام راستين ” يعني ( اسلام نبوي و علوي )
همين است كه ما اينك در ” ايران ” شاهد و ناظر آن هستيم .

به نقل از « علي ميرفطروس » ؛ ” ديدگاه ها ”

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به شبكهْ
>((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Friday, October 04, 2002

كم گفته هاي ممنوع !!!هميشك


««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»امروز جمعه دوازدهٌم مهر ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»
«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»


كم گفته هاي ممنوع (!!!)
” برابري و برادري اسلامي ” ( جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ) سرپوشي براي پنهان كردن اختلافات طبقاتي
و ادامهْ بردگي ؛ استثمار و استعمار ( بهركشي ) از توده ها بيش نيست !!!

پس از حملهْ اعراب و ورود ” اسلام ” ناب محمدي به ” ايران ” زحمتكشان و روستائيان ايراني ؛ ستم دوگانه اي را تحمٌل كردند :
از يكطرف ؛ ظلم ارباب ها و بهركشان محلي و از سوي ديگر ؛ ستم فاتحان فئودال عرب.

( به نقل از كتاب ” پندار يك نقد ... و نقد يك پندار ” نوشتهْ « علي ميرفطروس ». )

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Thursday, October 03, 2002هميشك


««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»امروز چهارشنبه دهٌم مهر ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»
«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»


كم گفته هاي ممنوع:
ما بايد نشان دهيم كه بر اساس چه شرايط اقتصادي و اجتماعي - سياسي و بر شالودهْ كدام پيوند يا سازش طبقاتي ؛
حكومت اسلامي - پس از مرگ ” حضرت محمد ” - به ابوبكرها و عثمان ها رسيد و اساسآ اين افراد كه :
( دكتر شريعتي و بطور كلي ” طيف مجاهدين ” آنها را « تجسٌم اشرافيٌت » و « دژ استوار ارتجاع » ناميده اند. )
چه نقشي در ايجاد و استقرار ” اسلام ” و تحكيم حاكميت سياسي - مذهبي ” محمد ” داشتند ؟؟؟

بر خلاف نظر ’مدعيان ” اسلام راستين ” - ( مبني بر ضبط اموال و اراضي اشراف توسط پيغمبر و استقرار يك ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” ؛
در آغاز ظهور اسلام و دعوت ”محمد ” ؛ « عبدالرحمن بن عوف » از اولين كساني بود كه اسلام را پذيرفت و براي تقويت و گسترش اسلام
و تحكيم قدرت و موقعيت سياسي - مذهبي ” حضرت محمد ” ؛ همهْ امكانات مالي و اجتماعي خود را در اختيار پيغمبر گذاشت.

” عبدالرحمن بن عوف ” ( مانند ديگر اشراف و بازرگانان و اعيان مكه و مدينه ) بعداز اسلام نيز مقام ؛ منزلت و موقعيت طبقاتي خويش را حفظ كرد.
بطوريكه ” تجارتي وسيع داشت ” و در بارهْ خود ميگفت : ” سنگي بر نميدارم ؛ مگر آنكه بدانم طلا و نقره اي در زير آنست. ”
رقم ثروت ” عبالرحمن بن عوف ” : هزلر شتر ؛ هزار اسب ؛ 10 هزار گوسفند ؛ 5 هزار برده و يك چهارم ميراث او را بالغ بر 84 هزار دينار
( حدودآ چهار ميليون دلار ) ذكر كرده اند. ( بياد داشته باشيد اين رقم ثروت مربوط به هزارو چهارصد و اندي سال پيش ميباشد !!! )

( به نقل از كتاب ” پندار يك نقد ... و نقد يك پندار ” نوشتهْ « علي ميرفطروس ». )

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.هميشك


««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»امروز پنجشنبه يازدهٌم مهر ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»
«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»


گر چه در خاك وطن ؛ گوشهْ آبادي نيست
باز دلبستهْ آن خاك خراب آبادم

” كليم كاشاني ”

ما بايد نشان دهيم كه ” اسلام ” با چه سركوب و خشونتي وارد ” ايران ” شد
و - اساسآ - ” اسلاميت ” جامعهْ ” ايراني ” ( كه امروز - ناگهان - تني از ’محققان ؛ آنرا كشف كرده اند !!! )
چقدر واقعيت دارد ؟ و اين ” اسلاميت ” با چه بهاءي خونين و گزافي ” نصيب ” جامعهْ ” ايراني ” گرديده است ؟؟؟.

ما بايد نشان دهيم كه در ميان همهْ كشورهاي مسلمان ” ’سنيٌ مذهب ” ؛
چرا و به چه دلايل تاريخي و سياسي - اجتماعي ؛ كشور ما « ايران » بعنوان تنها كشور ” شيعه مذهب ” دنيا باقي ماند ؟؟؟.

( به نقل از كتاب ” نقد يك پندار ” نوشتهْ « علي ميرفطروس » )

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Wednesday, October 02, 2002

وبلاگ زني هاي رژيمهميشك


««« ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند. »»»امروز چهارشنبه دهٌم مهر ماه يكهزاروسيصدوهشتادويك.
سلام همزبان خوبم ؛ به ديدار هميشك خيلي خوش آمديد

««« مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!! »»»
«« ” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد. »»


دوستان وبلاگنويس به متن اين ايميل كه رسيده است نوجه كنيد و از كنار اينگونه خبرهاي ’مهم به سادگي رد نشويد.
با سلام
دوستان عزيز (وبلاگهايی که در ليست من هستند)کمک کنيد اجازه ندهيم رژيم يکی يکی قلم همه ی وبلاگنويسان را بشکند. مطلب از اينقرار است
که امروز ميلی را از نويسندهْ وبلاگ http://manzar.blogspot.com يا همان راپورتهای يوميه دريافت کردم مبنی بر اينکه گويا وبلاگش را هک کرده اند
و او قادر به وارد شدن به وبلاگ خود نيست.
مطلب را در وبلاگ خودم نوشته ام در صورت امکان شما هم در انتشار اين مطلب کمک کنيد ميل نامبرده را در زير ميخوانيد.
پيروز کام باشيد
حُسن آقا
hasn agha salam
man raportchi sahebe weblog raporthaye yomieh hastam . madati ast ke weblog man tavasote kasani ke fekr mikonand 4 khat neveshtehe ma oonharo ba khatar movajeh mikone ! hack shode va man digar dastresi be weblogam nadaram !
lotf kon be dar weblogat in matlab ro darj kon ta khanandegan weblog man az in mozoo bakhabar shvand . agar rahi ham be nazarat mirese ke betavanam dobare varede weblogam shavam hatman mano rahnamaiee kon
az lotfat mamnonam . montazere javabat hastam
raportchi

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اگر دوست داريد “ شناخت علمي و تحقيقي از اسلام داشته باشيد“
((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ آگاه شويد به شبكهْ
((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.