Thursday, March 27, 2003


تظاهرات نمايشي - فرمايشي رژيم فقها در اعتراض به جنگ - خيمه شب بازي است كه ’ملا ها براي بقاي خود براه انداخته اند !
مردم ايران ! با تحريم و شركت نكردن در تظاهرات ساختگي - يكبار ديگر باين آبروباخته هاي بي شرم - پوزه بندي ’محكم خواهند زد.ايراني ! تو پايدار و ا’ستوار ميماني

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن ) و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

**********************************

زمانيكه ديكتاتورها براي حفظ منافع اربابان خود در برابر يكديگر صف آرائي ميكنند و بنام مردم و آزادسازي و برقراري دموكراسي جنگ براه مياندازند
و ميليونها دلار پول مردم را صرف كشتار مردم كشورهاي ديگر مينمايند و صحنه هاي دلخراش كشتارهاي مردمي بي پناه را بر سر سفره هاي مردم دنيا بنمايش گذاشته اند !

جنگ امروز نه تنها در جبهه ها كه در اطاق هاي نشيمن همهْ مردم دنيا جريان دارد - خواسته ويا نا خواسته همهْ مردم در آن شريك و سهيمند
جنگ كانالهاي تلويزيوني - اينترنتي نه با تفنگ و گلوله كه با دوربين هاي عكاسي و فيلمبرداري در همهْ جبهه هائي كه در خانه هاي مردم بوجود آورده اند بي وقفه در جريان است
جنگ واژه ها و خبرها - گزارشهاي راست و دروغ - ’پر سر و صداتر بگوش ميرسد !
جنگ طيف ديكتاتورهاي ’سنتي قبيله اي منطقهْ خاورميانه با ديكتاتورهاي متمدن كروات زدهْ غرب ! براي برقراري نظم نوين جهاني ادامه خواهد داشت.

و قربانيان اين جنگ قدرت - مردم بي پناه و زجركشيده اي هستند كه هيچ نقشي در بقدرت رسيدن اين ديكتاتورها نداشته اند !
جنگ - جنگ - جنگ - فقط سخن از جنگ است و نه چيز ديگري !
آنچه كه در فضاي اين دنياي به اصطلاح متمدن جاريست جنگ است !
كار اين آدم هاي متمدن سياست باز قرن بيست و يكم براي بركناري ديكتاتورهاي ’سنتي - قبيله اي منطقه را فقط در جنگ و كشتار و لشگركشي ميدانند و بس !

*******************
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
*************************************
اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد
*********************
ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

Monday, March 24, 2003ايراني ! تو پايدار و ا’ستوار ميماني

متن زير بيانيهْ كميتهْ هماهنگي جنبش دانشجوئي در پيوند با حلق آويز كردن ««« امير هومان ژورك »»» ميباشد.
قتل وحشيانه "امير-هومان ژورک", برگه اي ديگر بر کتاب خونين قتل های زنجيره ای

بار ديگر جوخه هاي مرگ آفرين نظام مافيائي - مذهبي جمهوري اسلامي گلي ديگر از گلستان ايران را ؛
براي سرپوش گذاشتن بر ديگر اعمال و جنايات خود ؛ پرپر نمود. و برگه اي ديگر بر كتاب خونين رنگ و به پايان نرسيدهْ ماجراي قتلهاي زنجيره اي افزودند.
آري ؛ پيكر پاك ؛ « امير هومان ژورك » ؛ يكي از آزاديخواهان و مبارزان شجاع ما كه بدنبال فيلمبرداري از سركوب شركت كنندگان در مراسم چهارشنبه سوري ؛
در پايتخت ؛ و همچنين به دليل دفاع از زنان آزاده شركت كننده در اين مراسم اسير نيروهاي يكان ويژه شده بود.
در روز شنبه ؛ دوم فروردين ماه ؛ در محل كارش به صورت حلق آويز - كشته - كشف شد.
لازم به توجه است كه « امير هومان ژورك » مدتي بود كه تحت نظارت شديد محافل امنيتي - انتظامي حكومت قرار داشت كه مايل به شناسايي ديگر اعضاء
شبكهْ مبارزاتي در رابطه با وي و دستيابي به فيلم مستندي بودند كه ارتباط مستقيم برخي از اميران سپاه و تكنوكراتهاي غير ’معمم « اصلاح طلب »
با برخي از كنسرت گذاران و تجار ايراني نما ساكن امارات متحدهْ عربي و سهامداران كانالهاي تلويزيوني تفريحي مستقر در آمريكا
و فعاليتهاي تجارتي - امنيتي متقابل آنها را فاش مي نمود.
اين مدرك ’مستند كه برخي از اين حضرات را در كنار يكديگر در مجلس بزمي در شهر دوبي نشان ميدهد ؛ قرار بود كه توسط « امير هومان »
از طريق شبكهْ اينترنتي راهي خارج از كشور گردد تا ماهيت پليد بسياري را افشاء نمايد.
بيشك قتل « اهير هومان ژورك » و اقدام مذبوحانه نظام در حلق آويز كردن وي را ؛ براي وانمود نمودن به خودكشي اش ؛ ميبايست كه بعنوان اقدامات سركوبگرايانه ديگري
در راستاي ديگر جنايات جمهوري اسلامي و سعي سيستماتيكش براي ريشه كن نمودن هرگونه مقاومت و مبارزه اي برشمرد.
سران و اقداماتي كه تا به حال جان هزاران مخالف و دگرانديش ديگر را همانند همرزم ديگرمان ؛ « اكرم حسن زاده » ؛ گرفته
و يا براي سرپوش گذاشتن بر هويت آمران اصلي ديگر قتلهاي زنجيره اي از خوراندن “ مواد نظافتي “ و در نتيجه به خودكشي دادن ؛
مهره هاي سوخته خود همچو « سعيد امامي » خوداري ننموده اند.
»»»»» ( متن كامل ) «««««

حلاج ديگري را بر « دار » مي برند
************************************
جمعه ۰۱ فروردين ۱۳۸۲
اعدام دو تن در خرم‌آباد
۱۳۸۱.۱۲.۲۹ ايران و جهان
در آستانه سال نو و درست در روز چهارشنبه، دو تن در خرم‌آباد در ملأ عام به جوخه‌هاي اعدام سپرده شدند.
روزنامة كيهان نام اين دو اعدام شده را محمدرضا ن. و نورالدين م.؛ و اتهام آنان را شرارت مسلح عنوان كرده است.
معمولاً رژيم جمهوري اسلامي برخي از افراد مخالف رژيم را با اتهامات واهي مانند شرارت و يا سرقت مسلحانه به جوخه‌هاي اعدام مي‌سپارد
و عدم انتشار كامل اسامي آنها نيز مي‌تواند دليلي بر همين امر باشد. دربارة دادگاه اين دو متهم و يا دفاع آنها در دادگاه هيچگونه توضيحي داده نشده است.
***********************************
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن ) و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

*************************************
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
*************************************
اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد
**************************************
ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

Sunday, March 23, 2003ايراني ! تو پايدار و ا’ستوار ميماني

آزاد سازي عراق به شيوهْ آمريكائي - انگليسي !!!
باران بمب ها و موشكهاي الكترونيكي كه از آسمان ؛ دريا و زمين بسوي مردم بي پناه عراق شليك ميشود -
- پيام آور دموكراسي و آزادي “ آمريكائي - انگليسي “ ميباشند !!!

’بزك نمير بهار مياد /// كومپوزه با خيار مياد !
آقاي جرج بوش پسر و توني بلر! ما مردم عراق مزهْ آزادي و دموكراسي اهدائي شما را در سي سال گذشته چشيده و مزه مزه كرده ايم !
آزادي و دموكراسي ارسالي شما بوسيلهْ بمب و سوار بر موشك و بر شانه هاي ر’باتهاي كامپيوتري ( سربازهاي ) “ امريكائي - انگليسي “
عجب آزادي و حكومت مردمي خواهد بود ؟؟؟ - !!!!!!
آقاي « جرج بوش » ! آنشب كه در سخن پراكني خود اشاره به “ محور شرارت “ كرديد از سه كشور نام برديد - ( عراق - ايران - كرهْ شمالي )

مثل روز روشن بود كه چه خواب هائي براي منطقهْ خاورميانه ديده ايد
چند ساعتي است كه شرور شماره يك را هدف قرار داديده ايد . نه ببخشيد مردم بيچارهْ عراق را زير بارش بمب و موشك و گلوله گرفته ايد.
آقاي جرج بوش پسر براي تازه كردن حافظهْ تاريخي شما يك نام را بزبان مياورم « هيتلر »
كاري نكن كه نامت جايگزين نام “ هيتلر “ بشود !
ميگن : “ سالي كه نكو است از بهارش پيداست “ !
آقاي « ديگ چيني » ما آزادي نخواستيم - آنچه كه شما ميخواهيد بما بدهيد پيشكش خودتان
- ما به همان مرده شور قبلي راضي هستيم ! آقاي جرج بوش ! جان مادرت - دست از سر بي كلاه ما مردم بي پناه بردار
و اين دام و دانه را بجاي دگر پهن نما .

ما به همين ديكتاتوري كه شما برايمان علم كرديد - عادت كرده ايم و با او و پسران جانيش كنار ميآئيم .
آيا آنچه كه در سه شبانه روز گذشته تو بر سر ما آوردي نامش آزاد سازي آست ؟ يا ويرانگري و قتل عام ؟
اگر ازادي و حكومت مردمي كه تو وعده اش را دادي اينگونه بخانهْ ما ميايد ؛ نخواستيم و پيشكش خودتون
واي به حال و روز ما مردم بدبختي كه در انتظار آن سالهاست با اظطراب سر به زمين گذاشتيم و با نگراني چشمانمان را گشوديم !!!

*****************************************
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
*****************************************
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي
” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن ) و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

******************************************
اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد
******************************************
ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

Thursday, March 20, 2003


ايراني ! تو پايدار و ا’ستوار ميماني

بهاران خجسته و نوروز بر شما مبارك باد

با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...
زنده باد اين زندگي - زيبنده باد آزادگي -- بر تو اي ايراني مهر آفرين
سلام بر بهاران ؛ سلام بر نوروز
درود بر ياران و عزيزان زنداني
سال نو بر شما مبارك باد

*************************************
نامه اي به خدا
خداي عزيز سلام عليكم
.خدايا آيا تو خودت عقيدهُ آنها را نسبت به خود تغيير دادي؟. ما اين مطلب را از گفته هاي بي شمار خودت استنباط كرديم.
اگر فراموش كردي چند نمونه از اين آيه ها را براي ياد آوري در اينجا متذكر مي شويم:
سورهُ يونس10:100:هيچ كدام از نفوس بشر را تا خداي رخصت ندهد ايمان نياورند.و پليدي را خدا براي مردم بي خرد كه عقل را به كار نبندند مقرر داشته است
سورهُ فاطر35:8:خدا هر كه را خواهد گمراه كرده و هر كه را خواهد هدايت سازد. پس تو نفس شريف خود را براي هدايت اين مردم به غم و حسرت نينداز
كه خدا به هر چه اينان كنند آگاه است.
سوزهُ انعام6:125:پس هر كه را كه خدا هدايت او را طالب باشد قلبش به نور اسلام روشن و منشرح گردانيد.و هر كه را خواهد گمراه گرداند.
و دل او را تنگ و سخت گرداند كه گويي مي خواهد از زمين به آسمان رود.اين است كه خدا آنان را كه به حق نمي گروند مردود و پليد مي گرداند.
خدا جان در ايميلي كه در جوابمان ميدهي علت ترسمان را تصديق بكن.اگر اين مطالب از جانب تو تصديق شد بهتر است ما وقتمان را براي اين كافران
و دگر انديشان به هدر ندهيم.چون اين خواستهُ خودت بوده است.
خدا جان باور كن ما هر روز شاهديم كه اين دگر انديشها و كافران به آهستگي اما با اطمينان در اين جنگهاي اينترنتي بر ما فائق مي آيند اما كاري از دست ما بر نمي آيد.
.براي اينكه موقعيت را دشوارتر كنند اين كافران و دگر انديش ها از اسمهاي جعلي استفاده مي كنند.و هويت واقعي خود و محل زندگيشان را پنهان مي كنند.
خدا جان لطفا" سوء تفاهم نشود.ما خيلي تلاش كرديم كه پرده از چهرهُ اين دشمنان اسلام برداريم.ما آنها را مرتد ناميديم و حكم جهاد بر عليه آنها صادر كرديم .
ما هرگز فرمايشات تو را در مورد اين كافران فراموش نكرديم.به عنوان يك حرفه اي نكاتي از فرمايشات خودت را خاطر نشان مي كنيم.
سورهُ نساء4:137:آنان كه به غيب ايمان آوردند و سپس كافر شدندباز ايمان آورده و دگر بار كافر شدند.پس بر كفر خود افزودند اينان را خدا نخواهد بخشيد.
و به راهي هدايت نخواهد فرمود
سورهُ نحل 16:106:هر آن كس بعد از اينكه به خدا ايمان آورده باز كافر شد نه آنكه به زبان از روي اجبار كافر شودو دلش در ايمان ثابت باشد .
بلكه به اختيار كافر شود وبا رضا و رغبت و با هواي نفس . دلش آكنده به ظلمت كفر گشت.. بر آنها خشم و غضب خدا و عذاب سخت دوزخ خواهد بود.
سوره الشوري42:16: و آنان كه در دين خدا جدل و احتجاج بر گزينند.پس از آنكه خلق دعوت او را پذيرفتند. حجت آنها نزد خدا لغو و باطل است.
و بر آنها قهر و عذاب سخت خواهد بود.
خدايا ما تعدادي ايميل انزجار' تهديد' و اخطار آميز به آنها فرستاديم. در بعضي از اين ايميل ها ما آنها را تهديد كرديم كه سرشان را مي بريم .
همانطور كه آموزش خودت بوده و پيامبرت نيز به آن عمل كرده. اما آنها اصلا" اهميت نمي دهند.آنها از سلمان رشدي و تسليمه نسرين خطر ناك تر شده اند.
خدا جان به ما كمك كن كه اين مرتد ها را پيدا كنيم.. تو گفتي كه از همه داناتري. ما مطمئنيم كه تو فراموش نكردي كه در فرمايشاتت هر ورق از قرآن را تحسين كردي.
آيا تو يك ظبط صوت داري. لطفا" اين نوار را برگردان به 1400 سال پيش. ما مي دانيم كه در آيه ذيل فرمودي در مورد ايمان نبايد هيچگونه سوُالي بكنيد
سورهُ المائده5:101:اي اهل ايمان هرگز از چيزهايي مپرسيد كه اگر فاش شود شما را زشت و بد مي آيد. و غمناك مي شويد.و اگر پرسش آن را هنگام نزول قرآن واگذاريد.
قرآن براي شما هر آنچه مصلحت است بيان مي دارد. و خدا از اعقاب سوُالات بيجاي شما در گذشت.كه خدا بخشنده و بردبار است.
سورهُ مائده5:102:قومي پيش از شما هم سوُال از آن امور نمودند.آنگاه كه برايشان بيان شد كافر شدند.
خدايا اين خيلي مسخره است كه اگر ما سوُالي در مورد اسلام بكنيم منجر به بي ايمانيمان بشود.
حالا ما مي فهميم كه چرا تو مجازاتهاي سختي را براي آنها كه سوُال مي كنند نظير كافران و دگر انديشان در نظر گرفته اي.

*****************************
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن ) و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

************************************
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
************************************

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند

Wednesday, March 19, 2003

ايراني ! تو پايدار و استوار ميماني.
بهاران خجسته باد


با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...
زنده باد اين زندگي - زيبنده باد آزادگي -- بر تو اي ايراني مهر آفرين
سلام بر بهاران ؛ سلام بر نوروز
درود بر ياران و عزيزان زنداني
سال نو بر شما مبارك باد

***********************************
نامه اي به خدا
خداي عزيز سلام عليكم
خدا يا بنا بر آنچه خودت گفتي ما از هر نظر بهترين مردم روي اين كرهُ خاكي هستيم. اما با كمال تعجب مي بينيم كه تمام دستاوردهاي امروزه.توسط اين كافران بدست مي آيد.از وقتي تو پيغام دادن را توسط پيامبرت قطع كردي خيلي چيزها تغيير كرده كه نمي توان آنها را در يك ايميل گنجاند. خدايا چرا ما نمي توانيم با تو يك ارتباط راديويي داشته باشيم.در حالي كه اين كافران تمام نقاط اين كرهُ خاكي را به طريق الكترونيكي به هم متصل كرده اند.چگونه اين كافران در حال پاگذاري به كرات ديگري كه تو خلق كرده اي مي باشند اما ما عاجزيم كه حتي ردي از محل اقامت تو پيدا كنيم.چرا تو به پيروان حقيقي خودت اين توانايي را نمي دهي كه به موفقيت هاي غير قابل باور اين كافران دست يابند.موضوع ديگري كه ما را سردرگم مي كند موضوع داروست.همهُ داروهاي مدرن نجات دهنده ' و اختراعات پزشكي نظير پني سيلين' انتي بيوتيك'اشعه ايكس'شيمي درماني, سي تي اسكن'سونو گرافي' ماموگرافي و.....بوسيلهُ كافران اختراع شده اند. ما از گفتن اينها نفرت داريم.اما اي خدا ما چارهُ ديگر نداريم چون زندگي ما كاملا" به اين كفار بستگي دارد.اي خدا چرا بايد اينطور باشد.خدايا حد اقل اين توانايي را به ما بده كه بتوانيم در موقع مواجه شدن با بيماري جان خود را نجات دهيم.خدايا به نظر مي رسد كه تو به تدريج ما را به دست فراموشي سپرده اي . خدايا بگو چه خطايي از ما سر زده. تا آنجا كه مي دانيم گناهي از ما سر نزده است.

در حقيقت تعدادي از هموطنان ما در بهشتهاي اسلامي تو در حال به اجرا گذاري دستورات ناب تو مي باشند. اما با وجود اين تو هنوز از آنها راضي نيستي. و انواع بلاياي طبيعي و رنج هاي غير قابل قياس را براي آنها فرو مي فرستي.. ما فكر مي كرديم اين بلاياي طبيعي نظير سيل و قحطي و طوفان را لايق ان كافران ميداني. خدايا آيا اين عادلانه است كه آنهايي را كه به تو ايمان دارند در رنج نگه داري و كافران از بلايا كاملا" مصون باشند.

خدا جان ما كارهايمان بي نتيجه مانده. ما هر روز از طرف آزاد انديشها و سكولارها مورد تهاجم قرار مي گيريم. ما فكر مي كرديم اينترنت(هديه تو به بشر) در اختيار ما خواهد بود. ما مبلغ هنگفتي را براي ساختن ساختن سايت هايي كه به تو اختصاص داشته باشد خرج كرديم.. ما فكر مي كرديم اينترنت چون اسلحه اي بدست ما خواهد بود تا به وسيلهُ آن همهُ مردم كرهُ زمين را به اسلام دعوت كنيم.ما فكر مي كرديم ميتوانيم با انديشهُ روشنمان يك در ده از اين دگر انديشان و كافران را از بين ببريم.از مقاله ها بحث ها و نويد هاي زندگي جاويدان و بهشت سخن رانديم.در همهُ اين سايتها از اين چرخه ها استفاده كرديم.افراد ما به دليل پيروي از دستورات تو نظير خواندن نماز و روزه و حج و اجراي آن در داخل و خارج بسيار مشغولند.. به اين دليل است كه آنها قادر نيستند مقاله هاي جديد و اصيل بنويسند.. خدا جان چه اشكالي دارد كه ما مطالبمان را همانند يك چرخه مرتب در سايت ها تكرار كنيم.نوشته هاي خودت هم خيلي تكراريست.. بعضي اوقات اين دگر انديش ها و سكولارها از ما سوُال مي كنند براي چه مطالب قرآن اين همه تكراري است.ما با گفتن اينكه اين تكرار ها براي تاُكيد بيشتر است آنها را ساكت مي كنيم.ما همان كاري را كه خودت انجام دادي تكرار مي كنيم يعني سپردن به حافظهُ موقت و چسباندن در
جاي ديگرcut and paste , cut and paste , cut and paste,.....
ما به مطالب جديد دسترسي نداريم كه يك سايت جديد براي تو درست كنيم.. در اين بهشتهاي اسلامي تو پولهاي زيادي خرج اسلام مي شود.ما اين قدر به كپي كردن و چسباندن در جاي ديگر ادامه مي دهيم تا سايتهاي برادران اسلامي همه مثل هم بشوند.شبيه آيه هاي قرآن خودت.تنها چيزي كه ما كم داريم اين است كه آنقدر قدرت مغزي نداريم كه اين سكولارها و دگر انديشها را ساكت كنيم..به اين دليل هست كه ما به انجام تكاليف بيشتري نيازمنديم.ما شب و روز مشغول انجام دادن تكاليفمان هستيم در حقيقت ما آنقدر مشغول انجام تكاليفمان هستيم كه نه تنها در خانه بلكه در بيرون از منزل نيز به انجام تكاليف خود مي پردازيم.ببين چقدر ما با استعداد و با هوش هستيم.سكولار ها و آزاد انديش ها هرگز تكاليفشان را انجام نمي دهند.. براي همين است كه ما براي آنها صحبت مي كنيم كه چگونه يك مقاله بنويسند.و قتي ما اين كار را مي كنيم خيلي به ايمان خودمان مي باليم.. اما به نظر مي رسد كه اين جنگ اينترنتي نيز به نفع سكولارها و دگر انديش ها تمام شود.. حقيقتا" اينترنت ما را به آتش كشانده. يك روز در ميان ما در اين سايتهاي اينترنتي كه متعلق به سكولارها و دگر انديشان هست به مطالب جديدي بر مي خوريم كه پيروان تو قادر نيستند از پس آنها بر بيايند.خيلي براي ما شرم آور است وقتي كه متوجه مي شويم اين دگر انديشها و سكولارها روزي يكي از پيروان تو بوده اند.اگر دوست داري در مورد آنها بيشتر بداني مي توانيم آدرس ايميل آنها را همراه با مقالات كفر آميزي كه جراُت به نوشتن آن كردند براي تو بفرستيم.

*****************************
برگرفته از سايت : «« Faithfreedom.org »»
ترجمهْ : پارميس سعدي

متن كامل اين نامه در سايت : بـاهماد ايرانيان خردگرا(باخ)Iranian Rationalist Forum ( كافر )
**********************************
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

***********************************
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
************************************

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

******************************
ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

Saturday, March 15, 2003

ايراني ! تو پايدار ميماني.
بهاران خجسته باد
چهارشنبه سوري - فستيوال آتش - كهن آئين شادي آفرين ايرانيان گرامي باد.

چهار شنبه سوري را هرچه با شكوهتر ؛ پر سر و صداتر و ’پر نشاط تر
در كوچه پسكوچه ها ؛ خيابانها و ميادين اصلي شهرهاي ايران برگزار كنيم .
با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...

بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...
زنده باد اين زندگي - زيبنده باد آزادگي -- بر تو اي ايراني مهر آفرين
سلام بر بهاران ؛ سلام بر نوروز
درود بر ياران و عزيزان زنداني
سال نو بر شما مبارك باد

***********************************
نامه اي به خدا
خداي عزيز سلام عليكم
اي خدا ما در طول زندگي غذا هاي حلال خورديم.ما هرگز غذاهايي را كه از طرف تو ممنوع شده بود نخورديم. حتي در سرزمين كفار ما هر روز حدود چند مايل رانندگي مي كرديم تا غذاي حلال بخوريم.هر چند كه ممكن بود آن غذاهاي حلال سالم نباشند.ولي ما ترجيح مي داديم كه غذاهاي حلال بخوريم تا اينكه غذاهاي بهداشتي و سالم اين كافران را بخوريم.بنا بر اين ما به ندرت مكدونالد. مرغ كنتكي بريان ... ويا غذاهاي آمادهُ ديگر را خورديم.ما افتخار مي كنيم كه اين غذا ها را اگر چه سالم و بهداشتي بودند نخورديم.
ما افتخار مي كنيم كه به فرمايشات گوش فرا داديم.
خدايا مي داني چرا اين كار را كرديم؟به اين دليل كه خودت گفتي كافران نجس هستند.ببين اين چيزي هست كه تو خودت به ما گفتي
سورهُ توبه9:28:اي اهل ايمان حقيقتا" كافران نجس مي باشند. پس بنا براين از امسال به آنها اجازه ندهيد كه به مسجدالحرام وارد شوند. و اگر از فقر مي ترسيد خدا اگر بخواهد به زودي از مرحمت خود شما را بي نياز مي كند.و خدا دانا و عاقل است. خدايا ما ايمان كامل به گفته هاي تو داريم . وقتي كه اين كافران براي يك ميهماني ما را به خانه هايشان دعوت مي كنند. وانمود مي كنيم كه افق فكري ما باز است.وقتي ما به اين ميهمانيها مي رفتيم به دقت دنبال علائمي كه حرام بودن اين غذا ها را مشخص كند مي گشتيم.بيشتر اوقات ما فقط آبميوه مي خورديم و لب به هيچ غذايي نمي زديم.. به ميزبان مي گفتيم گرسنه نيستيم يا اينكه مي گفتيم مريضيم.خدايا تو فكر نمي كني اين يك از خود گذشتگي بزرگ از طرف ما براي بزرگداشت فرامين تو بود؟.اگر به اشتباه ما غذاي حرام مصرف كرديم ما را به خاطر اين اشتباه ببخش.فكر مي كنيم اينچنين خطاهايي از طرف تو بخشودني است. ببين خودت در قرآن چه گفتي
سورهُ بقره:2:173:به تحقيق خدا بر شما حرام گردانيد مردار و خون و گوشت خوك و هر كشته اي كه به غير از نام خدا ذبح شده باشد.ولي اگر به دليل احتياج به خوردن آن مجبور شود.در صورتي كه تمايل نداشته باشد.و از اندازهُ سدّ رمق نيز تجاوز نكند. گناهي بر او نخواهد بود.كه به قدر احتياج صرف كند كه محققا" حدا در حق خلق آمرزنده و مهربان است.
ولي خدايا. چيزي كه براي ما معما شده اين است كه چرا اين حرام خورها به نظر خيلي سالم به نظر مي رسند. اما خيلي از ماها علي رغم اينكه در زندگي
فقط به خوردن حلال مي پر دازيم به اندازهُ آنها سالم و با نشاط نيستيم. ما فكر مي كرديم كه بهترين راه سلامتي و كسب طول عمر خوردن غذاهاي حلال است.
اما چرا اين حرام خورها خيلي بهتر به نظر مي رسند.
خدا جان تو به ما گفتي كه به دليل اينكه ما دنباله رو بهترين مذهب دنيا هستيم' بهترين مردم دنيا هستيم.
براي تصديق آنچه خودت به ما گفتي بهتر است به فرمايشات خودت در قرآن توجه كني:
سورهُ آل عمران3:110:شما نيكو ترين امتي هستيد كه قيام كردند.مردم را به نيكو كاري دعوت كنند و ار بدكاري باز دارند و ايمان به خدا آورند.
و اگر اهل كتاب همه ايمان آورند. بر آنان چيزي در عالم بهتر از آن نيست. ليكن برخي از آنالن با ايمان و بيشتر فاسق و بد كارند.
ودر آيه 85 همين سوره فرمودي: هر كس غير از اسلام ديني اختيار كند هرگز از او پذيرفته نيست.و او در آخرت از زيان كاران است.

**************************
برگرفته از سايت : «« Faithfreedom.org »»
ترجمهْ : پارميس سعدي

متن كامل اين نامه در سايت : بـاهماد ايرانيان خردگرا(باخ)Iranian Rationalist Forum ( كافر )

************************************
< مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

************************************
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
************************************

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

******************************
ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

Friday, March 14, 2003

ايراني ! تو پايدار ميماني.
بهاران خجسته باد
چهارشنبه سوري - فستيوال آتش - كهن آئين شادي آفرين ايرانيان گرامي باد.

چهار شنبه سوري را هرچه با شكوهتر ؛ پر سر و صداتر و ’پر نشاط تر
در كوچه پسكوچه ها ؛ خيابانها و ميادين اصلي شهرهاي ايران برگزار كنيم .

با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...
زنده باد اين زندگي - زيبنده باد آزادگي -- بر تو اي ايراني مهر آفرين

***********************************

نامه اي به خدا
خداي عزيز سلام عليكم:

حقيقتا" ما نمي دانيم چگونه ترا مورد خطاب قرار دهيم. بنا براين ما از همان طريق كه به پيامبر مورد علاقه ات ياد دادي با تو احوالپرسي مي كنيم.همچنين براي ما خيلي مشكل ا ست كه بدانيم تو كجايي. چون تو براي ارتباط برقرار كردن با امتت توسط وزير اطلاعات خود يعني جبرئيل در 1400 سال پيش با محمد ارتباط برقرار كردي. و از آن موقع تا به حال ما از تو چيزي نشنيده ايم اين براي ما خيلي ناراحت كننده است . در طول اين هزار و چهارصد سال خيلي از چيزها در دنيا عوض شده است.ما كاملا" مطمئنيم كه تو از همهُ اين تغييرات مطلعي . ما اين ايميل را براي تو مي فرستيم به اين اميد كه در جايي از اين فضاي بزرگ اينترنتي تو را پيدا كنيم. خدايا اين بي ادبي ما را ببخش. ما سعي كرديم كه با تو توسط نماز و روزه و حج و تسبيح و زكات ارتباط برقرار كنيم. اما افسوس كه همهُ تلاش ما بي نتيجه ماند.شايد تو سرت خيلي شلوغ است يا مسائل ديگري داري كه بايد به آنها بپردازي.هزاران سال صبر كرديم كه به وعده هايت وفا كني اما تا به حال چيزي دريافت نكرديم. به اين دليل است كه در كمال نا اميدي اين ايميل اظطراري را براي تو مي فرستيم. خداي عزيز آيا تو يك دستگاه فاكس داري.ما مطمئنيم كه تو حتما" يك دستگاه فاكس داري چون حتي آفريده هاي تو توانسته اند ماشين فاكس اختراع كنند. پس تو حتما" يك دستگاه فاكس و يك خط تلفن داري. بنا براين مي توانيم هر وقت كه ضرورت ايجاب كند با تو ارتباط برقرار كنيم.

خدايا ما از اين كه به دنيا آمده ايم و بزرگ شده ايم اصلا" خوشحال نيستيم. چون ما مجبوريم كه با فقر و بي عدالتي' بيماري'و نبود آينده اي روشن براي خود و بچه هايمان مواجه بشويم.ما فكر مي كرديم كه تو ايمان ما را بوسيلهُ آن بلايا مي سنجي. بنا براين ما راهي پيدا كرديم كه به سرزمين كفار مهاجرت كنيم. خدايا ما مي دانيم كه اگر تو از نيت اصلي ما از اين مهاجرت مطلع بشوي حتما" ما را مي بخشي. ما مي خواستيم اين كافران را به اسلام دعوت كنيم و در كنار آن زندگي راحتي را براي خود و فرزندانمان حد اقل از نظر مادي تامين كنيم.همچنين ما مي خواستيم مساجدي را در اطراف شهرهاي اين كافران بسازيم .اين بزرگترين آرزوي ما بود .خدايا تو فكر نمي كني كه اين يك فكر مبتكرانه بود.به اين وسيله ما مي توانستيم با يك تير دو نشان بزنيم. ما اينجا ديديم كه زنان حجاب ندارند.اول خجالت مي كشيديم به اين زنهاي بي حجاب نگاه كنيم.ما قويا" به راهنمايي تو. عمل كرديم.نظير اين آيه:

سورهُ نور24:30 :بگو مردان موُمن چشمهايشان را بپوشانند .و فروج و اندامشان را محفوظ دارند.و خدا به هر چه مي كنيد آگاه است.

ما فكر كرديم اينها مثل فاحشه ها هستند و خود را در معرض تجاور فرار مي دهند.ولي با كمال تعجب ديديم اين اين زنان بي حجاب در سرزمين كفار به ندرت مورد اذيت و آزار و يا تجاوز جنسي قرار مي گيرند. چطور همچين چيزي امكان دارد؟چون زنهاي ما با وجود اينكه حجاب را رعايت مي كنند اما هنوز احساس امنيت نمي كنند.چرا بايد اينطور باشد.

««« متن كامل اين نامه را كه از سايت «« Faithfreedom.org »» ترجمهْ : پارميس سعدي گرفته شده است را در سايت «««‌كافر »»» بخوانيد.
**********************************************
بـاهماد ايرانيان خردگرا(باخ)Iranian Rationalist Forum ( كافر )

**********************************************
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

***************************
حلاج ديگري را بر « دار » مي برند .
««« كيانوش سنجري »»» دانشجوي مبارز زنداني كجاست ؟؟؟كيانوش سنجري را به دادگاه نياوردند

كيانوش سنجري از جمله دانشجويان فعال زنداني عضو جبهه دموكراتيك ايران كه قرار بود براي رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر در حكم چهارسال حبس خود
به دادگاهي در استان تهران انتقال يابد، در دادگاه حضور نيافت و همين امر باعث نگراني شديد مادر او و خانواده‌اش شد (!!!).


« متن كامل » به نقل از سايت خبري « ايران و جهان »

**************************
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟


اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد


ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

Thursday, March 13, 2003

ايراني ! تو پايدار ميماني.

بهاران خجسته باد
چهارشنبه سوري - فستيوال آتش - كهن آئين شادي آفرين ايرانيان گرامي باد.

چهار شنبه سوري را هرچه با شكوهتر ؛ پر سر و صداتر و ’پر نشاط تر
در كوچه پسكوچه ها ؛ خيابانها و ميادين اصلي شهرهاي ايران برگزار كنيم .

با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...
زنده باد اين زندگي - زيبنده باد آزادگي -- بر تو اي ايراني مهر آفرين
سلام بر بهاران ؛ سلام بر نوروز
درود بر ياران و عزيزان زنداني
سال نو بر شما مبارك باد

******************************
انتصاب يك ايراني تبار به سمت دستيار رئيس جمهوري آمريكا و مدير امور اقتصاد بين المللي شوراي امنيت ملي كاخ سفيد
خانم كانداليزا رايس، رئيس شوراي امنيت ملي كاخ سفيد اعلام كرد كه :
“ « فريارشيرزاد » ، اقتصاددان ايراني و مدير كل سابق امور واردات وزارت بازرگاني آمريكا را به سمت دستيار رئيس جمهوري آمريكا
و مدير امور اقتصاد بين المللي شوراي امنيت ملي
Special Assistant to the President and Senior Director for International Economic Affairs منصوب كرد.
مهتاب فريد »»» راديو فردا
-----------------------------
پديده اجتماعي: چشم انداز مراسم عزاداري ماه محرم در تبريز
تا چهار ساعت ديگر تبريز شلوغ ترين وضع خود را خواهد ديد. و امروز مثل چند روز گذشته
حدود 1200 دسته با بيش از 20 هزار بلندگو و حدود 6 هزار طبل و صدها موتور توليد کننده برق به خيابان ها خواهند آمد
و شهر پر از صداي طبل و بلندگو ها خواهد شد و عزاداري تا ساعت 3 صبح ادامه خواهد يافت.
وي مي گويد : “ در حاشيه مراسم، ملاقات ميان عاشق ها و معشوق ها افزايش مي يابد و تعداد دختراني كه به قصد ازدواج از خانه فرار مي كنند در ماه محرم بيشتر مي شود “.
ديروز هم يکي از همين کساني که شمشير به همراه داشته، گردن دايي خود را مورد اصابت ضربه شمشير قرار داده و او را در جا کشته.
اما بايد بگويم که ماه محرم باعث مي شود که حتي خانم ها و دختران هم بيايند بيرون و حتي شب را در خيابان ها سپري کنند ؛
و اين موجب مي شود که ملاقات هايي ميان عاشق ها و معشوق ها انجام مي گيرد و در اين ماه تعداد دختراني که به قصد ازدواج از خانه فرار مي کنند افزايش مي يابد ؛
اما در مقابل از ميزان دزدي ها و خرابکاري ها و نزاع هايي که در بين جوانان ممکن است رخ دهد کاسته مي شود “.
از ديدگاه انصافعلي هدايت، روزنامه نگار در تبريز »»» راديو فردا
-----------------------
پدپده اجتماعي: شركت جوانان در دسته هاي عزاداري محرم
در سال هاي اخير برخي از جوانان ايراني در غياب فرصت هايي که جوانان کشورهاي ديگر براي برگزاري آيين هاي جنبي پرسر و صدا
و پر آميزش دارند در مراسم سنتي ماه محرم شرکت مي جويند.
شايان جابري از تهران - موهاي ژل زده و آرايش هاي مختلف دختران و پسران، انواع دستبند و گردنبند،
لنز هاي رنگارنگي که در چشم ها جاي گرفته اند، موهاي بلند و از پشت بسته پسران جوان و بسياري چيزهاي ديگر از مشخصات جواناني است که
اين روزها در خيابان هاي تهران و در قالب گروه هاي عزادار موسوم به دسته حرکت مي کنند .
اين جوانان که در ظاهرهيچ اشتراکي با مذهبيون رسمي جامعه ندارند، نه تنها در اين مقطع سال به يک همزيستي مسالمت آميز با آموزه هاي ديني مي رسند
بلکه مي توان گفت از تلفيق رسوم مذهبي با شخصيتي که در ساير ماه هاي سال دارند به يک هويت تازه، چند وجهي و عجيب در ماه محرم مي رسند.
برخي از اين دختران و پسران که اتومبيل هاي شخصي دارند اين روزها نيز به همراه دوستانشان با آخرين آرايش و مدل پوشاک بي هدف در خيابان هاي شهر بالا و پايين مي روند. اما با اين تفاوت که لباس هايشان به رنگ مشکي است يا از ضبط ماشين هايشان بجاي منصور و سياوش قميشي يا جنيفر لوپز و امي
نم صداي بلند نوحه و عزاداري به گوش مي رسد. آنها معمولا خنده کنان شيشه هاي ماشين را پايين مي کشند تا صداي بلند نوحه خوان بيشتر به گوش برسد
و ديگر مواقع سال را جبران کند. چراکه در روزهاي عادي بخاطر صداي نيمه بلند موزيک هم بايد جريمه شوند.
گوش کردن به نمونه هايي از نوحه هاي ري ميکس شده که در آن با سينتي سايزر حالتي شبيه موسيقي تکنو به نوحه ها بخشيده اند
يکي ديگر از سرگرمي هاي اين جوانان است. جوانان تهران به بهانه هاي مختلف در رشته مراسم مربوط به ماه محرم حضور گسترده دارند.
چراکه اين شب ها در طول سال يگانه اند و در مواقع ديگر نمي توانند به اتفاق دوستانشان بدون تعرض نيروي انتظامي در شهر گردش کنند.
بر اساس يک نظرسنجي غير قابل چاپ در ايران که دو سال قبل بر روي دختران و پسران جوان از طيف گسترده طبقه متوسط شهري صورت گرفت
آنها شب هاي محرم را شبيه يک کارناوال مي دانند چراکه در چنين شب هايي به دليل تراکم زياد جمعيت در خيابا نها کسي به آنها کاري ندارد .
چون برنامه هاي مشابه آنچه در غرب معمول است ، مثل انواع کارناوال هاي خياباني يا حتي اعتراض خودجوش در ايران وجود ندارد،
جوانان از دل اين واقعه غم انگيز در مذهب شيعه براي خود سرگرمي مي آفرينند. البته اين رفع نياز به اشکال و بهانه هاي مختلف روي مي دهد.
نظير رويداد 8 آذر 1376 که تيم ملي فوتبال ايران توانست به جام جهاني راه يابد و سراسر ايران به حالت تعليق درآمد.
تعليقي ناشي از حضور بيش از حد مردم در معابر عمومي و شادي و پايکوبي آنها.
شايان جابري (تهران) »»» راديو فردا
-----------------------
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.


.. و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكراركند .

Wednesday, March 12, 2003

ايراني ! تو پايدار ميماني.

بهاران خجسته باد
چهارشنبه سوري - فستيوال آتش - كهن آئين شادي آفرين ايرانيان گرامي باد.

چهار شنبه سوري را هرچه با شكوهتر ؛ پر سر و صداتر و ’پر نشاط تر
در كوچه پسكوچه ها ؛ خيابانها و ميادين اصلي شهرهاي ايران برگزار كنيم .

با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...
زنده باد اين زندگي - زيبنده باد آزادگي -- بر تو اي ايراني مهر آفرين

سلام بر بهاران -- سلام بر نوروز
درود بر ياران و عزيزان
سال نو بر شما مبارك باد

******************************
رژيم در حال جان كندن فقيهان ولايت قافيه را باخته اند و مزدوران جيره خوارشان هم سرگيجه گرفتند و نميدانند چه بايد بكنند !
به حرفهاي اين دخترك بي گناه و بي پناه گوش كنيد :
بازداشت دختران و پسران جوان مشتري سايت هاي دوست يابي اينترنتي: مصاحبه با يك محكوم به شلاق(؟؟؟)
تعدادي دختر و پسر جوان كه در از طريق سايت هاي دوست يابي اينترنتي با هم آشنا شده بودند، بازداشت شدند.
بنابه خبر هاي رسيده از ايران، با آغاز ماه محرم آزادي هاي اجتماعي جوان محدوتر از گذشته شده است.
راديوفردا صداي جمعي از جوانان را هنگام بازداشت آنها پخش مي كند. يك محكوم به شلاق، كه در موج تازه دستگيري هاي جوانان بازداشت شد،
در مصاحبه با راديوفردا مي گويد : “ روز پنجشنبه به همراه يكي از دوستان خود و با دوست ديگري و دو دختر به رشت سفر كرده “.
وي مي گويد : “ دوست او و آن دو دختر از طريق سايت هاي دوست يابي اينترنت با هم آشنا شده بودند “.
وي مي گويد : “جمع آنها كه پنج نفر بود در كنار دريا مورد حمله افراد كميته قرار گرفتند؛ من به دوستان خود گفتم فرار نكنيد “.
ولي ماموران آنها را به پاسگاه محل بردند و دخترها را از پسر ها جدا كردند و پسر ها در بازداشتگاه نگه داشتند و با يك سرباز به يك دادگاه در انزلي فرستادند.
قاضي كشيك با لحن بدي با آنها صحبت كرد. قاضي به حرف آنها گوش نكرد و مي گفت :
“ روابط دختر و پسر حتي صحبت كردن دختر و پسر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي است. قاضي وي را به شلاق محكوم كرد
و به حرف جوانان و پدر و مادر جواناني كه در رشت زندگي مي كردند توجهي نكرد و حتي سند منزل رشت آنها را به عنوان ضمانت نپذيرفت.
آنها سرانجام با سند خود همه را بيرون آوردند و قرار است براي روز دادگاه به انزلي برگردند.
وي مي گويد : “ شنبه صبح در دادگاه حاضر شده و دختر خانم ها هر يك به صدهزارتومان جريمه نقدي و پسر ها به 30 ضربه شلاق محكوم شدند.
وي مي گويد : “ سرانجام مجازات به 50 هزار تومان جريمه براي خانم ها و نفري 20 ضربه شلاق براي پسر ها تخفيف پيدا كرد “.
وي مي گويد : “ براي اجراي احكام اعزام شده و از وي انگشت نگاري شده و براي او سو سابقه درست شده “.
وي مي گويد : “ به سربازي كه او را براي شلاق زدن مي برد پولي نيز پرداخت كرد “.
وي مي گويد : “ هر كس را يك طور مي زدند و هر جور دوست داشتند آنها را شلاق زدند “.
ماه منير رحيمي، مصاحبه با حسيين زاده (تهران) »»» راديو فردا
---------------------------------
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.


... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
*******************************
اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند .

Tuesday, March 11, 2003بهاران خجسته باد
چهارشنبه سوري - فستيوال آتش - كهن آئين شادي آفرين ايرانيان گرامي باد.

چهار شنبه سوري را هرچه با شكوهتر ؛ پر سر و صداتر و ’پر نشاط تر
در كوچه پسكوچه ها ؛ خيابانها و ميادين اصلي شهرهاي ايران برگزار كنيم .

با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...
زنده باد اين زندگي - زيبنده باد آزادگي -- بر تو اي ايراني مهر آفرين

سلام بر بهاران -- سلام بر نوروز
درود بر ياران و عزيزان
سال نو بر شما مبارك باد

******************************
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
” دين ” مهم ترين و بهترين وسيله براي ” انقياد ” يعني ( خوار و رام شدن - گردن نهادن - ’مطيع شدن - فرمانبردار شدن )
و” اسارت روحي” توده ها ميباشد.

****************************

كاري از ««« مهران »»» برگزيده از گالري وب سايت « اكسير »


... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
*******************************
اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد


ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكرار كند

Thursday, March 06, 2003
چهارشنبه سوري - فستيوال آتش - كهن آئين شادي آفرين ايرانيان گرامي باد.


چهار شنبه سوري را هرچه با شكوهتر ؛ پر سر و صداتر و ’پر نشاط تر
در كوچه پسكوچه ها ؛ خيابانها و ميادين اصلي شهرهاي ايران برگزار كنيم .


-----------------------
عيد و بازار گرم مواد محترقه
بی بی سی - سرهنگ روزبهانی، معاون اجتماعی و ارشاد نيروی انتظامی تهران بزرگ گفت :
“ اين نيرو از اواسط ماه گذشته تا كنون 8 تن انواع مواد محترقه و 25 هزار و 200 ترقه كشف كرده است.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، وی با اشاره به تدابير ويژه نيروی انتظامی تهران بزرگ در برخورد با عناصر اصلی تهيه و توزيع مواد محترقه گفت :
“ طی چند روز گذشته، به دنبال اجرای اقدامات گسترده در اين خصوص و طی چندين مرحله اقدامات پليسی، مقادير زيادی مواد محترقه كشف
و تعدادی از عناصر اصلی تهيه و توزيع مواد منفجره به محاكم قضايی معرفی شدند. وی افزود :
“ تعدادی از مغازه ‌ها و مراكز صنفی نيز كه در فروش مواد محترقه فعاليت داشتند با حكم قضايی تعطيل و پلمب شدند.
در سال های گذشته، برگزاری مراسم چهارشنبه سوری و جشن های نوروزی، با برخورد نيروهای انتظامی همراه بوده است.
گفته می شود که امسال به دليل همزمانی اين جشن های با ماه محرم، سخت گيری های بيشتری در اين زمينه اعمال می شود.
مخالفت نهادهای مسئول با برگزاری اين رسمی جشن ها، باعث استفاده گسترده مردم، بويژه جوانان و نوجوانان از وسايل و مواد غير استاندارد
و خطرناک آتش بازی شده که هر سال خسارت های مالی و جانی فراوانی به بار می آورد. »»» به نقل از ( پيك ايران )
----------------
با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...
زنده باد اين زندگي - زيبنده باد آزادگي -- بر تو اي ايراني مهر آفرين


***********************
ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم تا حقيقت را ( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي ) مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم.

اشاره اي كوتاه در پيوند با شيعه گرائي و شيعه سازي جامعهْ ايران
و فلسفهْ روضه خواني ها و سينه زنيها و عزاداري ها و ...
بمناسبت آغاز ماه محرم / ماه كار و كاسبي و خالي بندي آخوندها و روضه خوانهاي ديروز و گانگسترهاي امروز !
براي آگاهي به وبلاگ « ايران آرا » سري بزنيد.

****************
نتايج تازه ترين پژوهش سازمان ملي جوانان روي 75 هزا ر جوان ايراني
تازه ترين پژوهش سازمان ملي جوانان روي 75 هزار جوان ايراني بين 14 تا 29 سال نشان مي دهد كه :
اكثريت اين طيف سني دچار مشكلات جدي اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي و رواني اند.
يافته هاي اين پژوهش 600 صفحه اي حاکي از آشفتگي پاتولوژيک جوانان است.
بيش از نيمي گرفتار استرسهاي ناشي از رفتارهاي جنسي هستند و سه چهارم آنها از نظر ارضاي غريزه جنسي دچار مشکلند.
حدود 40 درصد آنها خوشبختي انسان را در غرب به عنوان مهد دموکراسي تضمين شده مي دانند. »»» شايان جابري (تهران) »»» راديو فردا
××××××××××
اعتراض 800 دانشجو و استاد مقيم فرانسه به خشونت جمهوري اسلامي عليه استادان و دانشجويان در ايران
گروهي از دانشجويان ايراني مقيم فرانسه همراه با دانشجويان فرانسوي و خارجيان ديگر و استادان دانشگاه،
در نامه اي خطاب به محمدخاتمي، رئيس جمهوري اسلامي، به اعمال فشار و خشونت عليه دانشجويان و اساتيد دانشگاه در ايران اعتراض كردند.
سعيد پيوندي، استاد جامعه شناسي تطبيقي دانشگاه پاريس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد :
“ اين نامه كه به امضاي 800 دانشجوي ايراني و غير ايراني در پاريس رسيده است،
در حقيقت آينه تمام نماي افكار عمومي جهان و جوانها و دانشگاهي ها نسبت به چيزي است كه در ايران امروز مي گذرد.
“ صدها هزار دانشجوي فرانسوي و ميليونها دانشجو در ساير نقاط دنيا، در كمال حيرت و تعجب شاهد برخوردهاي خشن قوه قضائيه
و نيروهاي امنيتي جمهوري اسلامي با دانشجويان و اساتيد هستند
و وضع اسفناك دانشگاه هاي ايران را با دانشگاه هاي اروپا و آزادي هاي موجود در اين دانشگاه ها مقايسه مي كنند.
نازي عظيما، مصاحبه با سعيد پيوندي (پاريس) »»» راديو فردا
««« استادان ؛ ياران و دانشجويان محترم دانشگاه هاي فرانسه با صميمانه ترين درودها و خسته نباشيد !
احتراما“ يادآوري ميشود كه آخوند خاتمي در ايران كاره اي نيستند ! و از ايشان كاري ساخته نيست !
و خود ايشان از عاملان اصلي سركوب اساتيد و دانشجويان دانشگاه در سراسر ايران ميباشند ! (؟؟؟)
****************
ملتي كه تاريخ خود را نشناسد ؛ ناچار است آنرا تكراركند !!! .

مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!

×××××××××××××××
قتل يك معترض توسط فرزند استاندار هرمزگان (؟)
شنيده شده است كه فرزند استاندار هرمزگان با استفاده از اسلحه كمري پدرش، فردي را كه در حال درگيري با آقاي استاندار بوده به قتل رسانده است.
اين واقعه كه شباهت هاي فراواني با قتل يك مأمور انتظامي به دست محسن فلاحيان، پسر وزير اسبق اطلاعات دارد،
از زمان اتفاق (حدود 10 روز پيش) تاكنون با بايكوت كامل خبري همراه بوده است.
گفته مي شود، خانواده قرباني در قوچان توسط عوامل وزارت كشور، مجبور به سكوت شده اند.
يك منبع آگاه در گفت و گو با «بازتاب»، واقعه را اين گونه تشريح كرد: “ استاندار هرمزگان كه اهل خوزستان است،
در حالي كه خانواده در حال بازگشت به هرمزگان بوده، در حوالي بندر لنگه به دليل پنچر شدن يكي از لاستيك هاي اتومبيل توقف مي نمايد.
پس از آنكه استاندار به كمك برخي از رانندگان وسايل نقليه عبوري، لاستيك بدون تيوپ خودرو خود را تعويض مي كند،
با شخص ناشناسي مواجه مي شود. فرد ياد شده كه بنا بر اخبار رسيده، ليسانس بيكار و از اهالي قوچان بوده،
با گرفتن مبلغي قرض از برادرش براي يافتن كار به بندرعباس و از آن شهر به سوي خرمشهر و عسلويه در حركت بوده،
در ميان راه از اتوبوس پياده شده و پس از ديدن وضعيت ظاهري خانواده استاندار، با آنها درگير مي شود.
در اين زمان فرزند استاندار با استفاده از اسلحه پدرش به سمت وي شليك مي كند و وي را به قتل مي رساند.
گفته مي شود، پس از اين واقعه معاونت پارلماني وزارت كشور، با تهيه روايتي متفاوت از اين واقعه كه در آن به حمله يك گروه راهزن چند نفره
جهت سرقت اتومبيل اشاره شده بود، قصد پخش اطلاعات متفاوتي از اين واقعه داشته كه به دستور قاضي پرونده،
مراجع رسمي از انتشار هرگونه اطلاعات راجع به اين پرونده، تا اتمام تحقيقات منع مي شوند. بازتاب »»» به نقل از ( پيك ايران )
××××××××××××××
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

Wednesday, March 05, 2003


چهارشنبه سوري - فستيوال آتش - كهن آئين شادي آفرين ايرانيان گرامي باد.

چهار شنبه سوري را هرچه با شكوهتر ؛ پر سر و صداتر و ’پر نشاط تر
در كوچه پسكوچه ها ؛ خيابانها و ميادين اصلي شهرهاي ايران برگزار كنيم .

شب چارشنبه سوري - آي ’بته ؛ ’بته ؛ ’بته
’ملا كارش تمومه - اكبر شاه بي ’بته !
شب چارشنبه سوري - آي ’بته ؛ ’بته ؛ ’بته
آخوند كارش تمومه - خاتمي بي ’بته !
فرياد شادي و نشاط دختران و پسران زيباي ايراني بگوش ميرسد كه ميخوانند :
سرخي تو از من -- زردي من از تو
گرمي تو از من -- سردي من از تو

***************************

با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...
زنده باد اين زندگي - زيبنده باد آزادگي -- بر تو اي ايراني مهر آفرين

**************************
ما - اينك - بيش از هر زمان ديگر نيازمند به شهامت و شجاعت اخلاقي هستيم تا حقيقت را ( همهْ حقيقت را ) ابراز كنيم و آنچه را كه تا حالا ( بدلايل مذهبي يا سياسي ) مدفون بوده از دل تاريخ مان استخراج كنيم.

اشاره اي كوتاه در پيوند با شيعه گرائي و شيعه سازي جامعهْ ايران
و فلسفهْ روضه خواني ها و سينه زنيها و عزاداري ها و ... بمناسبت آغاز ماه محرم
ماه كار و كاسبي آخوندها و روضه خوانهاي ديروز و گانگسترهاي امروز !
را در وبلاگ ««« ايران آرا »»» بخوانيد .

*****************
آي مردم !
اين جمع نامنسجم فقيهان تنگ نظر
اين تركيب بد تركيب ’فسيلان عصر تاريكي !
بيست و پنج سال است :
ايران زمين را ظلمستان كرده اند !
و حضرت شيطان ؛ در همه جا حضور دارد
و از در و ديوار اين ظالم آباد كفر’ مي بارد
و در فضاي اين گورستان اسلامي فروزه هاي مرگ موج مي زنند
و خدا هم از اين فلات فلاكت رخت بربسته است
و مدافعان حقوق بشر را هم با نفت و د’لار پيش خريد ميتوان كرد !

*********************
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
****************************
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

Tuesday, March 04, 2003


چهارشنبه سوري - فستيوال آتش - كهن ترين جشن شادي آفرين ايرانيان گرامي باد.چهار شنبه سوري را هرچه با شكوهتر ؛ پر سر و صداتر و ’پر نشاط تر
در كوچه پسكوچه ها ؛ خيابانها و ميادين اصلي شهرهاي ايران برگزار كنيم .


شب چارشنبه سوري - آي ’بته ؛ ’بته ؛ ’بته
’ملا كارش تمومه - خاتمي بي ’بته !
فرياد شادي و نشاط دختران و پسران زيباي ايراني بگوش ميرسد كه ميخوانند :
سرخي تو از من -- زردي من از تو
گرمي تو از من -- سردي من از تو


با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...

*******************
زنده باد اين زندگي - زيبنده باد آزادگي -- بر تو اي ايراني مهر آفرين
*******************
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
********************
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

Monday, March 03, 2003چهارشنبه سوري - فستيوال آتش - كهن ترين جشن گرما آفرين ايرانيان گرامي باد.

چهار شنبه سوري را هرچه با شكوهتر و پر سر و صداتر ؛
در كوچه پسكوجه ها ؛ خيابانها و ميادين اصلي شهرهاي ايران برگزار كنيم .


با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...

*********************
مردم بخوبي دريافته اند كه ” برابري اسلامي ” و ” جامعهْ بي طبقهْ توحيدي ” تنها يك ” افسانهْ سياسي ” است تا شكلي از ” حكومت واقعي ”!!!
*************************
... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟
اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

Sunday, March 02, 2003

خوش آمديد »»» گوش كن
Powered by audblogaudblog audio post


« حلاج »هاي ديگري را بر « دار » مي برند !
با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...
*******************
نوروز را جهاني كنيم
براي آگاه كردن دوستان يا مطبوعات غير ايراني شهرتان اين صفحه را ’كپي كرده و بوسيلهْ e-mail به اين دوستان بفرستيد تا پيام نوروز بگوش همگان برسد.
برگرفته از سايت فرهنگي - نوروزي ««« Norooz.Ca »»»

Norooz, Persian New Year
Year of 2562 (1382)


In harmony with rebirth of nature, the Persian New Year Celebration, or Norooz, always begins on the first day of spring, March 20th of each year. Norooz ceremonies are symbolic representations of two ancient concepts - the End and Rebirth. About 3000 years ago Persian's major religion was Zoroastrianism, named in honor of its founder Zoroaster, and arguably the world's first monotheistic religion. Zoroastrians had a festival called "Farvardgan" which lasted ten days, and took place at the end of the solar year. It appears that this was a festival of sorrow and mourning , signifying the end of life while the festival of Norooz, at the beginning of spring signified rebirth, and was a time of great joy and celebration. Norooz was officially acknowledged and named "Norooz" by mythical Persian emperor, Shah Jamshid, from Achaemenid Dynasty (500 BC). Ashaemenied created the first major empire in the region and built Persepolis complex (Takhte Jamshid) in the city of Shiraz. Norooz in Persian means "New Day" and brings hope, peace and prosperity to the world and has been celebrated among people regardless of ethnic background, political views or religion in many countries around the globe such as Iran, Afghanistan, Azerbaijan, Turkey, Uzbekistan, Pakistan, Georgia, Iraq, Tajikistan, Syria ,Armenia and India. Some of the actives during Norooz are Spring cleaning, buying new cloths, painting eggs, family reunion, giving presents, visiting neighbors and friends and celebrating by having a picnic on the 13th day of Spring. Happy Norooz! Norooz International Cultural Foundation, Toronto, Canada www.norooz.ca

************************
!!!در سايهْ نظم نايب حق /// ما زنده ذليلان زمينيم و زمانيم

امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ...
قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

********************
اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد

Saturday, March 01, 2003

خوش آمديد »»» گوش كن
Powered by audblogaudblog audio post


« حلاج »هاي ديگري را بر « دار » مي برند !
با اين همه غم در خانهْ دل
اندكي شادي بايد
كه گاه “ نوروز “ است ...
بهار در راهست
و “ نوروز “ بهمراه او مي آيد
شاد و اميدوار و زنده بايد بود ...
*******************
Norooz, Persian New Year
Year of 2562 (1382)


NOW - RUZ ; NEW YEAR

According to tradition ; this festival was founded by the legendry King Jamshid . As long ago as the Achaemenian period;
The New Year was already a time of regoicing.
The Sassanid Kings organized great processions on this occasion ; but gradually under the influence of poets;
writers; and astrologers - the first day of the year became a great popular festival.
It was celebrated at the time when it became warmer and the first flowers appeared through the snow.
Soon ; however ; the astrologers fixed a definite date for the Now - Ruz ;
March 20 to 21st to 22nd according to the year . Despite the Arab invasion ; the Now - Ruz has survived.
It was celebrated with the greatest brilliance at Esfahan under the Safavids.
the whole town joined in and it was transformed into a vast sale in which all kinds of goods were bargained
off amidst general rejoicing.
Shah Abbas the great would mix with his people and walk incognito through the streets of the town.
Today Now-Ruz is still the great family fesival for all Iranians.
There is a tradition that on New year's Day every family should have the seven symbolic elements on the table;
The " Haft Sin " or seven " S's ".
-1- Sabzi ; greenery ( mostly wheat or lentils ) ;-2- Sib ; an apple ; -3- Serkeh ; vinegar ( the symbol of fermentation ) ;
-4- Sir ; garlic ( to chase away the evil spirits ) ; -5- Sekeh ; a gold or silver piece ( symbol of wealth ) ;
-6- Somagh or Somaq a spice often used in the chilo kabob; ( symbol of the " good life " ) ;
-7- Samanu ; a sweet meat resemblihng halva .
To these " Haft Sin " are added the book ; painted eggs ; flour and gold fish in a bowl.

by : P. Wagert
" Nagel Encyclopedia Guide : IRAN " ( Geneva; 1971 )امپراتوري فساد اسلامي حاكم بر ايران بدون سركوب ؛ زندان ؛ شكنجه ؛ اعدام و تيرباران ؛ سنگسار و قطع دست و پا ...
قادر نيست حتا يكروز به حيات حاكميت ننگين و خونبار خود ادامه دهد !


!!!در سايهْ نظم نايب حق /// ما زنده ذليلان زمينيم و زمانيم

... و شهرفرنگي ميگه: ” صبح معلوم ميشه ’كت تن كيه” ؟؟؟

********************
اسلام و ناگفته هاي ممنوع ! ---» ((( ايران آرا ))) .
تيتر اخبار ؛ تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ” ايران “ ---» ((( خبرچين ))) .
هميشك باشيد