Wednesday, July 31, 2002

هميشك


:
شهر ؛ شهرفرنگه ؛
خيلي قشنگه ؛ رنگو وارنگه ؛
از همه رنگه ؛كلي تماشاداره ؛
هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد

سلامي چو بوي خوش ياس و سنبل.

آينده سازان ايران زمين
پس از گذشت 24 سال كه از حاكميت اسلامي يكي از سياه ترين و خونبارترين حكومت هاي تاريخ را بر جامعة ما مسلط كرده است ؛
اينك آناني كه «« خميني »» را «« پدر بزرگوار »» ؛ « سمبل شرف ملي و اسلامي » و « ضد امپرياليست » مي ناميدند و اسلام را ؛
« چهرة راستين ايدئولوژي اسلام » مي خواندند از استقرار « اسلام راستين » ديگري سخن ميگويند ! و در تحقق اين هدف - ضمن ابراز
انحصار طلبي هاي سياسي و نفي و انكار سازمان ها و ايدئولوژي هاي اتقلابي با كسي كه ديروز در پسشاپيش عقب مانده ترين و نا آگاه ترين قشرهاي جامعه...
كوشيد تا در ميان خون گرم آگاه ترين و انقلابي ترين فرزندان خلق ؛ « تولد جمهوري اسلامي » را جشن بگيرد - « ميثاق وحدت » بسته اند.
توده هاي محروم ميهن ما پس از 24 سال تحمل و تجربة خونين حاكميت اسلامي ؛ بتدريج به آگاهي هاي تاريخي - طبقاتي خويش دست مي يابند؛
اينك وظيفة همة نيروهاي آزاديخواه ؛ انقلابي و همة مردم ؛ بويژه جوانان ايراني است كه - با حفظ همبستگي هاي درون خلقي - ضمن مرزبندي
دقيق و روشن با نيروهاي مبارزي كه براي استقرار « جمهوري دمكراتيك اسلامي » ميكوشند - در تحقيق يكي از مضمون هاي اساسي انقلاب دمكراتيك ايران
(( يعني اصل جدائي كامل دين از دولت )) مبارزه نمايند. ««« بابك دوستدار »»» علي ميرفطروس - از مقدمة كتاب “ اسلامشناسي “

آينده سازان ايران رمين ؛ هشيار باشيد ؛ به هوش و بيدار باشيد ؛
آنچه كه به نام “ رفرم (؟) “ ؛ “ اصلاحات (؟!) “ ؛ “ نگرشي ديگر “ از اسلام (!) ؛ “ دگر انديش (؟) “ ؛ “ ملي مذهبي (؟) “ ؛ “ نسل سوم (؟) “.
“ دكتر شريعتي “ (!) ؛ “ دكتر آغاجري “ (؟) ؛ “ و .............و كوشش هاي جناحي از روشنفكران مسلمان -
كه با ارائة تئوري هاي التقاطي و خرده بورژوائي ( نو كيسه ها ) براي (( سوسياليزه كردن اسلام )) و با تعبيرهاي «دلخواه » و تفسيرهاي فريبنده
از احكام اسلامي ( از جمله مالكيت ) ؛ ( جامعة بي طبقة توحيدي (؟ ) ؛ ( برابري اسلامي (! ) ؛ ( جامعة مدني اسلامي (؟) و ( هر وعده و وعيدي به نام اسلام )
( مردم سالازي اسلامي (؟؟؟)........ را شعار خود قرار داده اند كه همة اين بازي هاي سياسي حكايت از يك كلاه گشادتر براي سرهاي بي كلاه ماندة مردم ميكنند..
آينده سازان ايران ؛ هشيار باشيد كه اين جماعت « آخوند زاده » هاي بي عبا و عمامه در كمين تصاحب قدرت خيز برداشته اند .
و شهرفرنگي آواره ميگويد :
صبح معلوم ميشه كت تن كيه؟؟؟.
اگر دوست داريد “ اسلام را بهتر بشناسيد “ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار و تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد.

Tuesday, July 30, 2002

قصة ’پر غصه

هميشك


:
شهر ؛ شهرفرنگه ؛
خيلي قشنگه ؛ رنگو وارنگه "
از همه رنگه ؛كلي تماشاداره ؛
هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد

سلامي چو بوي خوش ياس و سنبل

يادته - اوٌل قصه ها ميگفتند :
يكي بود ؛ يكي نبود ؛ ..... زير گنبد كبود ؛ غير از خدا هيچكس نبود !
اونم ؛ « خداوند بخشندة مهربان » .

امروز سه شنبه هشتم مرداد ماه يكهزلروسيصدوهشتادويك. .

يكي بود ؛ يكي نبود ؛ ..... زير اين ’گنبد دودگرفتة خراب شده !
انگاري خدائي نيست ! يا اگر هست (؟)
پنداري - چشماشو هم گذاشته و نمي بينه. -- گوشاشم نميشنوه (؟)
زير اين ’گنبد دود گرفتة دربدري ؛ آدما اسير آدما شدن !
دست و پاشون توي زنجير ؛ دهناشون دوخته ؛ چهره ها افروخته ؛ دلاشونم سوخته.
نه حال خنده براشون مونده ! -- نه ديگه اشكي براي گريه !
زير اين ’گنبد دود گرفتة بي خبري !
نه ره پيش براي رفتن (!) - نه ره پس واسة بر گشتن (؟)
وسط جادة ’بن بست ؛ همه درجا ميزنن (!)
زير اين كنبد دود گرفتة ’حقه بازي . -- آدما صبح تا غروب .....
.. همة ’عمر ؛ سر هم كلاه ميزارن ؛
واسة يه لقمه نون (!). چي بگم ؟ كه : - چي بروز هم ميارن آدما ؟؟؟
زير اين’گنبد دود گرفتة سيابازي ؛
انگاري خدائي نيست (؟) ؛ يا اگه هست ؛ - پنداري نمي بينه (!) نمي شنوه (!)
“ اين قصة ’پر غصه سر دراز دارد “
ديگه حرفي واسة گفتن ندارم. -----» امٌا شهرفرنگي ميگه :
«««.....صبح معلوم ميشه كت تن كيه !!!»»»

اگر دوست داريد “ اسلام را بهتر بشناسيد “ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار و تحليل ها و نوشته هاي ويژه در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد

Saturday, July 27, 2002

ولايت فقيه عين ديكتاتوري است.

هميشك


:
شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛
كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


در خانه اگر كس است ؛ يك حرف بس است.
گزارش زير متن سخراني مصباح يزدي است در بارة رژيم و رهبران آن؛
««« دورترين نظامها از ديكتاتوري , حكومت ولي فقيه است »»» “ آيت الله مصباح يزدي “

همدان خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي : آيت الله مصباح يزدي گفت : دورترين نظامها به ديكتاتوري , نظامي است كه در راس آن ولايت فقيه قرار دارد. (!؟)
وي كه شب شنبه در جريان چهارمين روز از اجراي طرح انديشه جوان در مسجد مهديه همدان و در جمع جوانان , طلاب و دانشجويان سخن مي گفت , افزود :
پس از پيروزي انقلاب عده اي افراد ناآگاه بر اين عقيده بودند كه (( حكومت ولايت فقيه فرقي با ديكتاتوري ندارد )) و مردم براي آزادي و استقلال انقلاب كردند اما
(( اين حكومت ضد آزادي و ديكتاتوري است )) .
وي گفت : در رسانه هاي خارجي نيز چنين تبليغات مسمومي مكررا صورت گرفته و در برهه كنوني نيز برخي از گروههاي همسو با بيگانگان در كشور
در حال القا اين شبهه هستند كه (( حكومت مبتني بر ولايت فقيه فرقي با ديكتاتوري ندارد )).

آيت الله مصباح يزدي يادآور شد : اينها بايد بدانند ديكتاتور به كسي مي گويند كه خودش را مقيد به قوانين خدايي نداند و
(( منافع خود را مقدم تر از منافع مردم بداند )) .
وي گفت : ديكتاتوري با تقيد و چهارچوبهاي الهي سازگاري ندارد و مي گويد : (( چون من زور دارم بايد از من تبعيت كنيد )) .
وي تاكيد كرد : با اين تفاسير چه كسي مي گويد (( ولايت فقيه عين ديكتاتوري است. )) , ولايت فقيه در جامعه منافعي ندارد كه آن را مقدم تر از منافع مردم بداند.
آيت الله مصباح يزدي گفت ولايت فقيه با ديكتاتوري هيچ تناسبي ندارند و بي ارتباط باهم هستند , چرا كه اگر رهبر و ولي فقيه در جامعه اسلامي مرتكب گناه كبيره شود
خود به خود عزل مي شود اما (( در نظام ديكتاتوري قضيه بگونه اي ديگر است )).
وي خاطرنشان ساخت : تنها وجه مشترك همه نظامها آن است كه بالاخره در مواقع بحراني (( يك نفر در كشور حرف آخر را مي زند )) .
گفتني است در اجراي طرح انديشه جوان كه با همكاري سازمان تبليغات اسلامي استان همدان در حال اجراست آيت الله مصباح يزدي به مدت سه روز
«« مصباح يزدي:مخالفت با ولي فقيه به معناي شرك به خداست »»
مصباح يزدي با بيان اين‌كه مخالفت با ولي فقيه به معناي شرك به خداست گفت:« معناي اين مخالفت اين است كه غير از خدا منبع ديگري براي مشروعيت وجود دارد.»
««« خودكشي سرباز جوان در برج ديده‌باني »»»
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس اجتماعي، فرهنگي- حوادث
يك سرباز وظيفه نيروي انتظامي حين نگهباني در برج ديده‌باني خود را كشت.(؟؟؟)
به گزارش خبرنگار گروه حوادث ايسنا، شب گذشته، اين سرباز زماني كه در برج ديده‌باني يكي از پادگانهاي تهران در حال نگهباني بود،
با اسلحه ژ ـ3 تيري بر سر خود شليك كرد.اين سرباز 19 ساله لحظاتي بعد جان باخت (؟؟؟)
به دستور همتيار، قاضي كشيك جنايي، جسد جوان به پزشكي قانوني منتقل شد.
تاريخ: ‌٢٧/٠٧/٢٠٠٢ ساعت: 15:06:49
من حرفي براي گفتن ندارم ؛ نيازي به توضيح نيست. امٌا...
شهرفرنگي ميگه : « صبح معلوم ميشه كت تن كيه !!! »
اگر دوست داريد “ اسلام را بهتر بشناسيد “ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار و نوشته ها در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به ((( خبرچين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد

Thursday, July 25, 2002

خانة عفاف ! (؟)

هميشك


:
شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛كلي تماشاداره ؛
هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد
:
گل بود و به سبزه نيز آراسته شد ؛
ديگه از حاكمان خلافت ولايت مطلقة فقيه چه ميخواهيد ؟
به اين خبر “ نميدونم چي بگم ؟ “ توجه بفرمائيد: نيازي به توضيح ندارد.
گزارش نشريه محافظه‌كار از طرح ساماندهي روسپيان

براساس يك طرح تهيه شده توسط مقامات رسمي، يك مؤسسه رسمي با ثبت مدت و دريافت اجرت ازدواج موقت، متقاضيان را به هتل‌ها معرفي مي‌كند.
در گزارش روزنامه آفرينش، در توضيح طرح فوق كه به‌نام «عفاف» نام‌گذاري شده آمده است: «معضل زنان خياباني سبب شده است تا پاره‌اي از نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي و كشوري در تلاش براي ساماندهي به وضع موجود به ارائه طرح‌ها و راهكارهايي مبادرت كنند. اخيراً نيز هيأتي مركب از 2 دستگاه اجرايي در جهت ساماندهي به وضع زنان خياباني اقدام به تشكيل جلساتي نموده و طرحي موسوم به تشكيل خانه‌هاي عفاف را مورد بررسي قرار داده و علي‌رغم بحث‌هاي متعدد در مورد آن و همچنين ابراز عقيده مخالف شماري از نمايندگان زن مجلس شوراي اسلامي اين طرح همچنان در حال بررسي است.»
در بخش ديگري از گزارش آمده است: «متآسفانه طرح در بسياري از زمينه‌ها از جمله اساسنامه و تأمين بودجه طرح داراي مشكل است. از بحث كمك‌ها به اين طرح كه بگذريم اين طرح براساس منافع حاصل از آن استوار است. اما آيا واقعاً هيچ باانصافي را مي‌توان يافت كه از يك آسيب اجتماعي به دنبال تهيه وجه براي اداره يك مؤسسه باشد.»
در اين گزارش همچنين بخش‌هايي از اساسنامه مؤسسه به شرح زير ذكر شده است.
«با توجه به واقعيات جامعه و نظر به وجود نمونه‌ها و مصاديق ذيل، يكي از ابزارهاي موفق مقابله با تهاجم فرهنگي، تسهيل و گسترش امر ازدواج مي‌باشد.

ـ بانوان بي‌سرپرست و همسر از دست داده.
ـ بانواني كه نمي‌خواهند همسر دائمي مردي باشند ولي حاضر به ازدواج موقت و كوتاه مدت هستند.
ـ دانشجويان و محصلاني كه امكان ازدواج دائم براي آنها نيست.
ـ مرداني كه به دلايلي كسي با ايشان ازدواج نمي‌نمايد.
ـ مرداني كه زنانشان مشكلاتي از قبيل طولاني شدن مدت بيماري دارند.
ـ و افرادي كه دائم السفر هستند و دور از عيال دائمي خود به‌سر مي‌برند.
طرح مؤسسه عفاف برمبناي اساسنامه ذيل ريخته و عرضه مي‌شود:
كليات و اهداف :
1ـ نام: مؤسسه عفاف كه به لحاظ رعايت اختصار در اين اساسنامه «مؤسسه» ناميده مي‌شود:
2 ـ اهداف: الف: احياء سنت پيامبر اكرم(ص) (امر ازدواج) ب: مقابله با تهاجم فرهنگي استكبار جهاني از طريق تسهيل امر ازدواج.
اركان (هيأت مؤسس، هيأت امنا، شوراي مركزي و برنامه‌ريزي، مدير و بازرس)
3ـ كليه فعاليت‌هاي اين مؤسسه فرهنگي و اجتماعي بوده و غير سياسي و غير انتفاعي مي‌باشد.
4ـ هيأت مؤسس
5ـ وظايف هيأت مؤسس الف: تدوين اساسنامه و ثبت قانوني اساسنامه. ب: تعيين هيأت امناء (هيأت مؤسس مي‌تواند هيأت امنا باشد)
هيأت امنا عبارتند از: دو نفر روحاني مورد اعتماد مردم حتي الامكان امام جمعه، مسؤول دستگاه قضا، يا بالاترين رده وزارت كشور در منطقه،
فرمانده نيروي انتظامي مسؤول حوزه نماينده ولي فقيه در سپاه، دو نفر از افراد مورد اعتماد و وجيه المله.
ج: سياستگذاري امور مربوط به مؤسسه. د: تعيين مدير اجرايي براي دوره اول
6 ـ وظايف هيأت امنا: الف: تعيين شوراي مركزي و برنامه‌ريزي كه تعداد آنها 5 نفر است و از بين افراد مورد اعتماد انتخاب مي‌شود.
7ـ بودجه مؤسسه از طريق ذيل تأمين خواهد شد.
الف: كمك افراد خير و نيكوكار جامعه (و نهادهاي دولتي و اجتماعي) ب: افراد مراجعه كننده ج: فعاليت‌هاي اقتصادي سالم»
در اين طرح همچنين آمده است: «پس از عادي شدن و رفع قبح اجتماعي، مؤسسه مي‌تواند نسبت به كليه كساني كه متقاضي هستند، همكاري و مساعدت نمايد.»
در مورد انحلال اين مؤسسه آمده است: «اين مؤسسه با پيشنهاد شوراي مركزي و برنامه‌ريزي و تصويب اكثريت اعضاي هيأت امنا مي‌تواند منحل گردد.
كليه اموال منقول و غير منقول مؤسسه، پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي‌ها در اختيار ولي فقيه
و يا اشهر مراجع تقليد قرار مي‌گيرد تا در مصارف مشابه، مصرف گردد.»
در تشريح وظايف مركز به موارد زير اشاره شده است:
«ـ واحد مددكاري و تشخيص: پس از ورود افراد موضوع بحث به مركز سعي در ترغيب فرد براي بازگشت به يك زندگي عادي مي‌گردد
در غير اين صورت و (اصرار فرد به ادامه روش قبلي) نامبرده به واحدهاي بهداشت درمان، مشاوره ازدواج، صدور گواهي ازدواج موقت،
راهنمايي و در صورت لزوم به اماكني از قبيل هتل، مسافرخانه و هدايت مي‌شوند.
ـ واحد بهداشت، درمان: انجام معاينات و آزمايش‌هاي پزشكي و اقدامات درماني و صدور كارت سلامتي فرد ياد شده براي ازدواج و توجه دادن به زنان مورد بحث براي جلوگيري از بارداري و جلب موافقت ايشان براي انجام عمل جراحي، يا استفاده از ديگر وسايل پيشگيري، و ارائه خدمات لازم به صورت رايگان
ـ واحد مشاره ازدواج (همسريابي): دريافت مشخصات و شرايط همسر مورد نظر هريك از زنان موضوع بحث (از جمله مدت مهريه در ازدواج موقت) و ثبت آنها
ـ واحد صدور گواهي ازدواج موقت: رعايت و اجراي ضوابط شرعي ازدواج موقت، صدور گواهي براساس مشخصات شناسنامه‌اي و با ذكر مدت و اجرت.
ـ واحد ارجاع به هتل: معرفي هتل‌ها و ارائه نشاني آنها به زوجين.
ـ نحوه برخورد نيروي انتظامي: با ارائه گواهي فوق به هتل‌ها، همراه شناسنامه طرفين،
- اداره اماكن نيروي انتظامي هيچگونه ممانعتي از اسكان افراد ياد شده در هتل به‌عمل نخواهد آورد.»
اين گزارش در خاتمه به نحوه تعيين دستگاه متولي پرداخته و آورده است:
«براي گريز از آسيب مديريت ستادي در كارهاي اجرائي، مديريت اجرائي طرح، به يك دستگاه معين واگذار مي‌گردد.
براي نيل به اين مقصود، با توجه به اينكه در گردش كار مورد بحث، اقدامات مربوط به مراحل اول، دوم، سوم (نيروي انتظامي، دادگستري، زندان) زير نظر قوه قضاييه قرار دارد، و اصولا جنبه‌هاي قضايي، حقوقي، شرعي كار وجه غالبي دارد، لذا به‌نظر مي‌رسد، (به‌خصوص در شروع كار)، ترجيح دارد، مديريت اجرائي زير نظر دستگاه قضايي باشد.»
برگرفته از سايت خبري «« امروز »»
شهر ؛ شهرفرنگه ؛ از همه رنگه ؛ خيلي تماشا داره !!!
تعجبي نداره ! اين حكم اسلامي ناب امروز و از دارالخلافة ولي فقيه و شركاء صادر و ابلاغ نشده (؟)
اين حكم هزاروچهارصدواندي سال پيش توسط بنيان گذار جمهوري كاسبكاران اسلامي صادر شده بود !
گشايش “ خانه هاي عفاف “ بر همة دست اندركاران با تجربة اسلامي مبارك باد ؛ دلالان محبت عمامه هاي خود را بالاتر بگذاريد
كه اين شغل شريف زيبندة ملاٌيان است و بس.
شهرفرنگي ميگه : « صبح معلوم ميشه كت تن كيه !!! »
اگر دوست داريد “ اسلام را بهتر بشناسيد “ ((( ايران آرا ))) را بخوانيد.
اگر ميخواهيد از تيتر اخبار و نوشته ها در پيوند با ايرا ن آگاه شويد به ((( خبرجين ))) سري بزنيد.
هميشك باشيد

Wednesday, July 24, 2002

يادمان شاملو

هميشك


:

شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛كلي تماشاداره ؛
هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد

بامداد ما را هرگز غروبي نيست!

دوم امرداد سالگرد خاموشي پرآوازه ترين شاعر معاصر “ احمد شاملو “ست .
شاملو در آذرماه هزاروسيصدوچهار در خيابان صفيعليشاه تهران زاده شد ؛
و در امرداد هزاروسيصدوهفتادونه در امام زاده طاهر كرج به خاك سپرده شد.
آيدا “ ؛ همسر شاملو ؛ براي اعلام برگزاري مراسم سالگرد درگذشت شاعر ؛
متني را براي مطبوعات ارسال كرده كه با هم ميخوانيم :
بي نجواي انگشتانت
فقط
و جهان از هر سلامي خاليست .
بامداد ما را هرگز غروبي نيست .

دومين سالگرد گراميداشت ياد و خاطره عزيزش تجديد ديداري است ؛
در امامزاده طاهر كرج ؛ ساعت 30/19 پنجشنبه سوم امرداد.

تنهائي را تاب آورده ايم و خاموشي را ؛
و در اعماق خاكستر
مي تپيم
«آيدا»

به ">شاملو سري بزنيد.
(( بر گرفته از “ شهروند “ ))
شهرفرنگي ميگه : “ صبح معلوم ميشه كت تن كيه “!!!
اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ، لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد ، با سپاس
احساس غريبي مكن اينجا يا اينجا كه رسيدي
هميشك باشيد

Sunday, July 21, 2002

هميشك


:
شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
رنگو وارنگه ؛ از همه رنگه ؛كلي تماشاداره ؛
هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد


اسامي ١٤١٢ نفر از قربانيان
كشتار سال ١٣٦٧ در زندان‌هاي جمهوري اسلامي
تلاش خانواده‌هاي هزاران زنداني سياسي كه در سال ١٣٦٧ در زندان‌هاي حكومت جمهوري اسلامي قتل عام شدند و همچنين احزاب و سازمان‌هاي چپ و دموكراتيك و مدافعين حقوق بشر براي روشن كردن ابعاد اين كشتار هنوز ناتمام مانده است. عليرغم گذشت دوازده سال، نه تعداد قربانيان اين حادثه، نه محل دفن بسياري از آن‌ها روشن نيست. با اين حال تلاش‌هايي كه در اين دوازده سال به اين منظور ادامه يافته، گوشه‌هايي از ابعاد اين جنايت هولناك را روشن ساخته است.
از ميان فهرست‌هاي مختلفي كه تاكنون درباره قربانيان اين قتل عام منتشر شده است، يكي از آن‌ها را كه به آن دسترسي داشته‌ايم همزمان با سالروز اين جنايت وحشيانه بار ديگر منتشر مي‌كنيم. اين فهرست چنانكه پيداست نه كامل مي‌باشد و نه احتمال اشتباه در آن منتفي است. اما در پشت هر يك از نام‌هايي كه در آن به چشم مي‌خورد، يك زندگي شرافتمندانه است كه در روز و ساعتي نامعلوم بدست پاسداران ارتجاع به غارت رفته است. اين نام‌ها، سند جنايت بزرگي است كه جنايتكاران هنوز آن را پنهان مي‌دارند. افشاي رازهاي ناگفته اين جنايت بزرگ و ز جمله انتشار فهرست كامل قربانيان آن، همراه با زمان و محل اعدام و به خاك سپاري آن‌ها از جمله خواست‌هايي است كه از سوي خانواده‌هاي قربانيان اين جنايت همچنان پيگيري مي‌شود.
شرح كامل اين گزارش و ليست اسامي زندانيان قتل عام شده و تصاويري از گورستان خاوران را در سايت خبري «« اخبار روز »» نگاه كنيد.
شهرفرنگي ميگه : “ صبح معلوم ميشه كت تن كيه “!!!
اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ، لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد ، با سپاس
احساس غريبي مكن ++اينجا++ كه رسيدي
هميشك باشيد

Saturday, July 20, 2002

در اوصاف و احوالات آخوندها

هميشكشهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛ رنگو وارنگه ؛
از همه رنگه ؛كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛
خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد

شيخ و شه بودند از روز نخستين خصم خلق
رفت او اما ازاين بر پا هزاران شيون است!
تمثال بي مثال امام سيزدهم حضرت آيت الابليس « روح الشيطان خميني » ؛ اولين “ ضحاك عبا بدوش “ رهبر خالي بند همة مسلمانان جهان !!!

يك جرعه خون ز حوض مي ناب خوشتر است
باور نميكنم كه ز مي ؛ آب خوشتر است
خون ! خون بياوريد ؛ كه بر كام تشنه ام
از آب هندوانة ميناب خوشتر است
زير شكنجه ؛ شيون زندانيان ؛ مرا
در گوش ؛ از تغني احباب خوشتر است
از عطر و گل سخن ز چه گوئي ؟ كه نزد من
بوي نمور حجرة طلاب ؛ خوشتر است
نعلين من بيار كه گاه عزيمت است
وقت غروب گشته ؛ خور و خوات خوشتر است ــــــ» راوي “ صنعان “ بر گفته از “ آهنگر در تبعيد “
شهرفرنگي ميگه : “ اين آخوند ها سه تا كار بيشتر بلد نيستند ؛ بخورند ( هر چي گيرشون بياد ! ) و بخوابند ( هر جا كه گرم و نرم تره ! ) و
چاه مستراح را ’پر كنند !!! و در طول عمرشون دو تا چيز سنگين كه بلند ميكنند : اولي “ لقمه “ اون هم حلالش ؛ و دومي :‌آفتابه ’پر آب ؛ همين و بس.
شهرفرنگي ميگه : “ صبح معلوم ميشه كت تن كيه “!!!
اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ، لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد ، با سپاس
احساس غريبي مكن اينجا كه رسيدي.
هميشك باشيد

Friday, July 19, 2002

تازه چه خبر ؟؟؟

هميشك


:
شهر ؛ شهرفرنگه ؛ خيلي قشنگه ؛ رنگو وارنگه ؛
از همه رنگه ؛كلي تماشاداره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تماشا كن
!!!شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد

اصلاحات از نظر “ جبهة مشاركت “ و تمام طيف هاي اصلاح طلب تحت هر نام و نشاني اين است : بازگشت به شعار اصلي انقلاب ؛ يعني :
««« استقلال (؟) ؛ آزادي (؟) ؛ جمهوري اسلامي (؟) ؛ !!! »»» “ محسن ميردامادي ؛ رئيس كمسيون امنيت (؟) ملي . “
سؤال روز : آيا جمهوري اسلامي در آستانة فروپاشي است ؟ و خانة مادري ما « ايران » آبستن حوادث خونباري است ؟
گر صبر كني ز قوره حلوا سازند.
شهر؛ شهرفرنگه ؛ از همه رنگه ؛ خوب تماشا كن ؛ اون آخوند كه جلو همه ايستاده “ سد علي گداست ؛ رديف پشت ؛ “ رسمآ جاني “ و “ راسپوتين مرحوم “ بهشتي ؛
و شناسائي بقية عبا بدوش ها با خودتون؛.....

تمثال نامبارك آيت الابليس ها « ضحاكان عبابدوش » رهبران حكومت ظلم و ستم و چپاول ؛ نمونه در جهان !!! مرده و زنده !!!
شهرفرنگي ميگه : “ صبح معلوم ميشه كت تن كيه “!!!
اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ، لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد ، با سپاس
احساس غريبي مكن ++اينجا++ كه رسيدي
هميشك باشيد

Tuesday, July 16, 2002

در لابلاي خبرها !!!

هميشك
:شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد :
شهر شهرفرنگه ؛ از همه رنگه ؛ رنگو وارنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
كلي تموشا داره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تموشا كن
نيازي به توضيح و تعريف هاي معمول شهرفرنگي نيست!!! نقال خبر پايگاه اينترنتي «امروز» :
اولين هيأت پارلماني اروپا در تهران
كشورهاي اروپايي با اعزام يك هيأت پارلماني به تهران، فاصله خود را با واشنگتن بيشتر مي‌كنند. هيأت پارلماني روز سه‌شنبه وارد ايران خواهد شد و طي شش روز اقامت، از تهران و جاذبه‌هاي توريستي شيراز بازديد خواهد كرد.
يك منبع مطلع در مجلس به «امروز» گفت اين هيأت با دعوت رسمي مجلس شوراي اسلامي به تهران سفر مي‌كند و اولين هيأت پارلماني است كه از اروپا به ايران مي‌آيد. به‌گفته وي با ورود اين هيأت «باب تازه‌اي بين ايران و اروپا گشوده مي‌شود و سنگ بناي جديدي بنا نهاده مي‌شود كه مي‌تواند پيامدهاي مناسبي در روابط سياسي، تجاري و صنعتي دوجانبه و همكاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي داشته باشد.»
رياست اين هيأت پنج نفره را «المربروك» رئيس كميته امور خارجي پارلمان اروپا به عهده دارد و بارونس نيكلسون و ميشل گهلر معاون و مخبر كميته در امور ايران، گليني فورد و دمتريو ولجيچ او را همراهي مي‌كنند. پارلمان اروپا در 22 آذر 1380 سفر اين هيأت به تهران را تصويب كرده، اما برخي مسائل في‌مابين و هماهنگي‌هاي لازم موجب تأخير 7 ماهه شد. اين منبع مطلع گفت: در شرايطي‌كه جناحي در آمريكا تلاش مي‌كند، كشورهاي اروپايي را به سمت سياست‌هاي كاخ سفيد سوق دهد، سفر اين هيأت بيانگر عزم كشورهاي اروپايي به نزديكي با ايران در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي است. اتحاديه اروپا ماه گذشته با وجود مخالفت دولت بوش تصميم گرفت روابط اقتصادي خود با ايران را فارغ از انتقاد به مسائل حقوق بشر گسترش دهد.
اين هيأت در زمان حضور خود در تهران علاوه بر رئيس مجلس با رئيس جمهور، رئيس كميسيون سياست خارجي، فراكسيون زنان و احتمالاً نمايندگان اقليت‌هاي ديني در مجلس ديدار
خواهند كرد.
اين آقاي(؟) با ريش و پشم كه در عكس ملاحظه ميفرمائيد « حسين شريعتمداري » همة كارة دروغ نامة كيهان تهران ميباشند كه مشغول معامله با سفير كشور سوئيس ميباشند؛
“ نا كفته نماند كه اين سفير جانشين سفير آمريكا در ايران ميباشد“ ؛ ( حافظ منافع آمريكا در ايران سفير سوئيس در ايران است!!!!‌)

حسين شريعتمداري و سفير سوئيس و مزخرفاتي كه در كيهان چاپ شده و من مطمئن هستم شما هرگز آن را نخوانده ايد حاوي نكات جالبي است ؛
عصر ديروز آقاي تيمو تئوس گولديمن، سفير سوئيس در جمهوري اسلامي ايران با حسين شريعتمداري مديرمسئول روزنامه كيهان در محل روزنامه ملاقات كرد و پيرامون مسائل داخلي و سياست خارجي ايران اسلامي به بحث وگفتگو نشست.
سفير سوئيس در آغاز ضمن بيان اين نكته كه با بسياري از مواضع كيهان مخالف است گفت: ولي روزنامه كيهان را يك روزنامه معتبر و حرفه اي مي دانم كه مواضع روشن و مشخصي دارد و مواضع خود را بدون ابهام و با صراحت اعلام مي كند. سفير سوئيس افزود، از ويژگي هاي درخور تقدير كيهان، اين است كه اخبار فراواني از داخل و خارج كشور درج مي كند و همواره درباره مسائل مهم بين المللي تفسير و تحليل دارد. مخصوصا آنكه ديدگاه خود را در گزارش هاي خبري دخالت نمي دهد، اگرچه تاكيد مي كنم كه با بسياري از مواضع روزنامه شما موافق نيستم.
آقاي گولديمن با بيان اين مطلب كه در دوره اول رياست جمهوري آقاي خاتمي سخن از اصلاحات بود ولي امروزه زمزمه هايي درباره ضرورت تغيير سيستم شنيده مي شود، نظر مديرمسئول كيهان را جويا شد و شريعتمداري در پاسخ گفت: مفهوم اصلاحات در فرهنگ سياسي، تبديل ناهنجاري ها به هنجارها و سامان دادن به نابساماني هاست كه در چارچوب قوانين يك نظام حكومتي صورت مي پذيرد و آقاي خاتمي نيز همانگونه كه بارها تأكيد كرده اند به همين تعريف از اصلاحات تكيه دارند و آن را در بستر قانون اساسي و تعاليم اسلام دنبال مي كنند كه اين ديدگاه از سوي تمامي مردم چه آنها كه به آقاي خاتمي رأي داده اند و چه ديگران مورد تاييد است. سفير سوئيس ضمن تأكيد بر درستي اين تعريف از اصلاحات و نگاه مبتني بر اسلام آقاي خاتمي، پرسيد: نظر شما درباره زمزمه هايي كه پيرامون انجام برخي از تغييرات در سيستم و قوانين آن مطرح مي شود، چيست؟ و شريعتمداري گفت: تقريبا تمامي گروههايي كه با تابلوي اصلاحات در عرصه سياسي كشور حضور دارند، اصلاحات را در چارچوب قوانين اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي پسندند و البته همانگونه كه اشاره كرديد، برخي از افراد نيز اخيرا زمزمه هايي درباره تغيير سيستم مطرح كرده اند. ولي اين ديدگاه با واكنش شديد رياست جمهوري و اكثريت قريب به اتفاق گروههاي موسوم به اصلاح طلب روبرو شده است به طوري كه امروزه اين عده اندك و كم شمار زمينه مناسبي براي ادامه حضور خود در ميان طرفداران واقعي آقاي خاتمي ندارند.
مديرمسئول كيهان افزود: گروههاي سياسي اگرچه با يكديگر اختلاف سليقه دارند ولي در برابر تهديداتي كه اساس نظام را نشانه رفته است، متحد و يكپارچه هستند و به عنوان مثال، از اتحاد گروهها و احزاب سياسي در مقابل بيانيه اخير جورج بوش ياد كرد.
سفير سوئيس با اشاره به يادداشت چندماه قبل كيهان در انتقاد به طرح صلح اميرعبدالله و پاسخ سفارت عربستان به اين يادداشت گفت: ترديدي نيست كه طرح صلح امير عبدالله هنوز نقاط مبهم فراواني دارد ولي اين طرح كه در آن به رسميت شناختن اسرائيل و عقب نشيني اين كشور از سرزمين هاي اشغالي بعد از ژوئن 67پيش بيني شده است مي تواند مقدمه مناسبي براي حل مشكل فلسطين باشد و افزود: شما اسرائيل را يك غده سرطاني مي دانيد و مفهوم اين ديدگاه آن است كه غده سرطاني بايد از بين برود و حال آنكه امريكا، اتحاديه اروپا و ساير كشورهاي اسلامي خواهان تشكيل دو دولت در منطقه هستند دولت اسرائيل و يك دولت فلسطيني .
«« ادامة اين مزخرفات را ميتوانيد در كيهان بخوانيد ! اما شهرفرنگي ميگويد : مذاكرات پشت پردة با آمريكا و نمايندگانش در ايران به شيوه هاي رنگوارنگي به نمايش در آمده است ؛

شهرفرنگي ميگه : “ صبح معلوم ميشه كت تن كيه “!!!
اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ، لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد ، با سپاس
احساس غريبي مكن ++اينجا++ كه رسيدي
هميشك باشيد

Sunday, July 14, 2002

تازه چه خبر ؟؟؟

هميشك
:شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد :
شهر شهرفرنگه ؛ از همه رنگه ؛ رنگو وارنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
كلي تموشا داره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تموشا كن
منصور حكمت چشم و ادراك نسل ما بود !
منصور حكمت درگذشت ؛ اما مبارزه براي دنياي بهتري كه او نويد ميداد زنده است و تا زمانيكه اين مبارزه هست “ منصور حكمت “ با ماست .

“ منصور حكمت “ متفكر انقلابي و ماركسيست ژرف انديشي بود كه جوهر و حقانيت انساني و راديكال كمونيسم را به آن باز گرداند ؛
و با اين پرچم به جنگ جهان سرمايه داري معاصر رفت.
آثار و نوشته هاي او مانبفست و كيفرخواست كارگران سوسياليست جهان در نقد سرمايه داري امروز و نظرات و تئوريهاي مدافع و توجيه گر آن است ؛
نقد ژرف و تيز و برندة “ منصور حكمت “ از وراي نظم نوين جهاني ؛ دمكراسي و بازار آزاد ؛ ناسيوناليسم ؛ قوم پرستي و مذهب سياسي ؛
حقايق اين جهان را آشكار و عريان ميكرد و در برابر چشمان همگان قرار ميداد.
ياد و راهش گرامي باد.

شهرفرنگي ميگه : “ صبح معلوم ميشه كت تن كيه “!!!
اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ، لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد ، با سپاس
احساس غريبي مكن ++اينجا++ كه رسيدي
هميشك باشيد

Thursday, July 11, 2002

در خبرها آمده بود ...

هميشك
:شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد :
شهر شهرفرنگه ؛ از همه رنگه ؛ رنگو وارنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
كلي تموشا داره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تموشا كن
آي مردم ايران ؛ به گوش و به هوش باشيد كه مكاران روزگار و حيله گران بي كردار و خالي بندان مسلمان ؛ براي گذاشتن يك كلاه گشادتر از قبلي ؛
وارد معركة اين كارزار شده اند ؛ بشتابيد و به هوش باشيد كه غفلت موجب پشيمانيست و دوباره بيست و چند سالي بيچارگي و جه كنم !!!
مردم گول اين دعوا هاي مسلمين را نخوريد ؛ كه همة اين خالي بندي ها سر لحاف ملاست ؛ اينو بهش ميگن جنگ زرگري ؛

ايران ’ملا خور شده ؛ داره دست به دست ميچرخه و دنيا هم به كام آقا ها و آقازاده ها ؛
چشمتون روشن ؛ آقا زادة هفت خط حجت الفساد والمفسدين « سيد رسمآ جاني » به سمت سفير ايران در آلمان منصوب و مشغول به كار شد.
و همين روزا عكس اين يكي امام از راه رسيده را توي ماه خواهيد ديد.
آهاي آقاي دكتر عليرضا خان نوري زاده ؛ آخوند كرواتي و شاعر مسلك مصاحبه گر راديو هاي همة جاي دنيا ؛ ترا به جان كي قسمت بدم ؟ اينقدر خاك تو چشماي اين مردم

بي گناه و بي پناه مپاچ ( منظورم نپاشيد ) چرا اينقدر ترشي به قيمش ميزني و بخية به آبدوغ ؟؟؟ اسلام مورد نظر شما كدومه ؟ بابا چي ميخواهيد از جان اين مردم بي جان؛
خدمتي كه جمهوري اسلامي به شما كرد كم از آن نيست كه به آقازاده ها كرد !!! اينقدر تبليغ اين آخوندها وآيت الله ها و بجه مسلمون ها را نكن ؛
تو فكر ميكني مردم نميدونند و نمي فهمند ! ولي سخت در اشتباهي ؛ ديگه مردم گول ملا هاي با عمامه و يا با كروات را نميخورند.
ديگه حناي “ دكتر شريعتي “ هم رنگي نداره ؛ “ آقا جري “ كه جاي خود داره ؛ حالا هي توي بوق اين راديو ها فوت كن و صفحة روزي نامه ها را سياه كن و ؛

يكي را بزرگ و اون يكي را كوچك كن ؛ از اين تعريف و از اون تكذيب ؛ زير بغل هم پروندة همه را داري ؛ از سير تا پياز همه را خوب ميدوني ؛
راستش را به مردم بگوئيد ؛ چه خوابي براي اين ملت فلك زده ديده ايد ؟ يك امام ديگر و يك دستگاه خلافت ديگر ! همين يكي بس نبود ؟؟؟
فراموش كردم به آقاي طاهري امام هفت روز هفتة اصفهان صبح بخير بگويم !!! آقا چرا اينقدر زود از خواب بلند شديد ؟؟؟
آقاي “ نوري زاده “ در برنامة راديو ميبدي روز جمعه 21 تير 81 ؛ فرمودند كه حضرت آقاي طاهري مدتيست كه “ دود و دم “ را كنار گذاشته اند !
و شهرفرنگي گفت ولي حضرت “ آقا سيد علي خامنه اي “ همچنان به فعاليت دود و دمي خود ادامه ميدهند . و تا كور شود هر آنكه نتواند ديد.
باري مردم من شهرفرنگي دورگرد بي سواد با شما حرفهايم را زدم وميزنم ؛ ؛ از اين جماعت ملا و اسلاميون آبي براي شما گرم نميشود ؛
اسلام و حكومت اسلامي بهر شكل و شمايلي ؛ تحت هر نام و نشاني نقطة مقابل ؛ آزادي ؛ برابري ؛ رفاه و سعادت و عدالت ميباشد. از ما گفتن ....
شهرفرنگي ميگه : “ صبح معلوم ميشه كت تن كيه “!!!
اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ، لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد ، با سپاس
احساس غريبي مكن ++اينجا++ كه رسيدي
هميشك باشيد

از لابلاي خبرها !!!

هميشك
:شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد :
شهر شهرفرنگه ؛ از همه رنگه ؛ رنگو وارنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
كلي تموشا داره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تموشا كن


اصفهان- خبرنگار كيهان:
عصر ديروز گروهي از جوانان كه به «بچه ماهواره اي» لقب گرفته بودند، در اصفهان اغتشاش به پا كردند.
مقارن ساعت 19 عصر ديروز يك كانون 100 نفره از جوانان اصفهاني در ميدان آزادي اصفهان (دروازه شميران) دست به يك تجمع غيرقانوني زدند و سپس به طرف چهارباغ به راهپيمايي پرداختند.
راهپيمايان كه قصد داشتند مسير دروازه شيراز تا چهارراه تختي را طي كنند در محل چهارراه نظر با پليس ضدشورش مواجه شدند. راهپيمايان كه با كف زدن شعارهايي سر مي دادند و با پليس درگير شدند و نيروهاي پليس نيز تني چند از آنان را كه نظم شهر را به هم زده و موجب سلب آسايش و ايجاد ناآرامي شده بودند دستگير كرد.
به گزارش خبرنگار ما، اين حركت در ساعت 15/20 دقيقه شب باعث شد تا تردد اتومبيل ها در مسير چهارباغ بالا به طرف دروازه شيراز به كندي صورت پذيرد.
گفته مي شود، در اين ناآرامي ها حدود 40 نفر دستگير شده اند.


کيهان حسين شريعتوداري :
....گزارش خبرنگار ما حاكي است اجتماع كنندگان در ميدان انقلاب كه شمارشان به 100 نفر هم نمي رسيد بدون سردادن شعارهايي كه بيان كننده انگيزه حضور آنها در خيابان باشد به صورت سرگردان در حدفاصل ميدان انقلاب و چهارراه وليعصر تردد داشتند. همچنين چندين بار سرود «اي ايران» در اين سو و آن سوي ميدان خوانده شد كه توسط 3 پيرزن به آنها خط دهي مي شد.
اخلال در حركت خودروها و تردد عابران از حدود ساعت 18 تا 22 ادامه داشت. همچنين گروه اندكي از افراد مذكور كه عمدتاً پيرزن و پيرمردهاي با قيافه هاي خاص بودند شعار «مرگ بر اصلاحات» سردادند.
شب گذشته تجمع هاي چندنفره در ميادين محسني و جمهوري اسلامي نيز روي داد كه توسط پليس پراكنده شدند.

سردار سرتيپ مرتضي طلائي سه شنبه شب گفت: عليرغم جريان سازي هاي رسانه هاي استكباري براي تجمع در سالروز حادثه كوي دانشگاه، دانشجويان فهيم كشور خصوصاً تهران با عدم حضور در اين تجمع درك والاي خود را از شرايط كنوني كشور به منصه ظهور رساندند.
وي افزود: در سالروز حادثه 18 تير، عليرغم عدم صدور مجوز از سوي وزارت كشور، معدودي افراد فرصت طلب د رمحدوده خيابان انقلاب واطراف دانشگاه تهران به قصد تجمع و ايجاد اخلال در نظم عمومي حضور يافتند.
سردار طلائي تأكيد كرد: باتوجه به حضور امت حزب الله و اقدام بموقع پرسنل نيروي انتظامي، اين افراد متفرق و عناصر محرك شناسايي و دستگير شدند.
تحريك دانشجويان در كوي دانشگاه تهران
به گزارش خبرنگار ما همچنين ساعت 23 ديشب چندنفر در كوي دانشگاه تهران اقدام به تحريك دانشجويان براي برگزاري تجمعي در سالگرد 18 تير كردند كه تحريك اين عده بااستقبال دانشجويان مواجه نشد و حدود 150نفر به اين عده پيوستند. گفته مي شود عوامل اصلي اين تحريك، دوتن از عناصر مؤثر در آشوبهاي بعد از 18تير 78 بودند كه اكنون دانشجو نيستند. نحوه ورود اين افراد به كوي دانشگاه مشخص نيست.

نوروز و راديو اسرائيل
باوجود آنكه جمعيت اخلال كنندگان در نظم عمومي ميدان انقلاب تهران به زحمت به 50نفر مي رسيد و رهگذران عادي مشغول تردد بودند كه به طور طبيعي هرروز ازميدان انقلاب عبور مي كنند، «تنها» روزنامه نوروز- ارگان حزب مشاركت- و راديو اسراييل تعداد آنان را هزاران تن اعلام كردند.

شهرفرنگي ميگه : “ صبح معلوم ميشه كت تن كيه “ !!!
اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ، لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد ، با سپاس
احساس غريبي مكن ++اينجا++ كه رسيدي
هميشك باشيد

Tuesday, July 09, 2002

گزارش ؛ دعواي خانوادگي !!!

هميشك
:شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد :
شهر شهرفرنگه ؛ از همه رنگه ؛ رنگو وارنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
كلي تموشا داره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تموشا كن


روز هيجدهم تير ماه 1999 با سركوب خونين دانشجويان دانشگاه و بدنبال موج دستگيري هاي فعالين جنبش دانشجوئي و شكنجه و اعمال وحشيانه ترين شيوه هاي
خفقان ؛ تلاش رژيم اسلامي حاكم بر ايران غارت شده ؛براي بزانو در آوردن جوانان و مردم بعد از گذشت سه سال از آن فاجعه ديروز دنيا شاهد تظاهرات مردم ؛ بويژه شير زنان ايراني در اكثر شهرهاي بزرگ ايران بودند؛ با وجودي كه رژيم تمام نيروهاي مسلح و اوباش حزب الهي موسوم به “ لباس شخصي “ها را براي سكوب حركت هاي اعتراضي مردم بسيج كرده بود ؛ و يك حكومت نظامي غير رسمي را در سطح شهرهاي بزرگ اعمال ؛ و رسمآ هر گونه تجمعي را ممنوع اعلام نموده بود ؛
اما مردم كارد به استخوان نشستة جان بلب رسيده در يك حركت اعتراضي گسترده مشت محكمي به صورت سردمداران رژيم كوبيده ؛و با سر دادن شعارها و بيان خواسته هايشان ’مهر باطل شدن حكومت ولايت فقيه را بر پيشاني ولي فقيه و تمام اعوان و انصارش كوبيدند.
همزمان با نزديك شدن سالگرد 18 تير ؛مسائلي پيش آمده كه لازم است با دقت آنها را موشكافي كرد و ببينيم كه چه انگيزه هائي پشت اين جريانات خوابيده است؛
دو سه هفته ايست كه شخصي بنام دكتر هاشم آغاجري موضوع داغ و سر تيتر خبرها قرار گرفته است ؛ و جناح هاي رنگو وارنگ رژيم بجان همذيگر افتاده اند ؛
و بعد شنيده شد كه امام جمعة اصفهان از سمت خود استعفا داده است؛ به باور من همة اين جريانات و آنچه كه در روز هاي آينده پيش خواهد آمد ؛ يك دعواي خانوادگيست ؛
كه اسلاميون بجان هم افتاده اند ؛ آنچه كه هاشم آغاجري گفته چيز تازه و نو ظهوري نيست ؛كه اين آقا آنرا كشف كرده باشد ؛ و يا بيانش تازگي داشته باشد ؛
كه جناح مقابل سعي در بزرگ نشان دادن آن ميكنند ؛ و يا آنچه كه امام جمعة اصفهان در استعفا نامه اش به آن ها اشاره كرده ؛ مسائلي نيستند كه هفتة گذشته اتفاق افتاده باشد ؛
آنچه كه اين آقايان و يارانشان عنوان ميكنند ؛ بيست و چند سال است كه در ايران اسلام زده جريان دارد و خود اين آقايان در پي ريزي و بناي اين برج زهر مار نقش معمارش را داشته اند ؛همين آقايان از روز اول عمله و اكرة اين نظام بودند و در شكل گيري بند بند اين حاكميت حضور فعال داشته و هر صداي اعتراضي را در نطفه خفه ميكردند ؛
حال چه شده است كه آنها خواب نما شده اند و به يكباره بخود آمده اند و فرياد وامسلمانا ن شان بلند شده و خواستار تغير و تحول شده اند !!!؟؟؟
مردم گول اين شياطين مسلمان را نخوريد كه حيله اي در كار است ؛ بارها گفته ام و باز هم ميگويم كه : ازاين دين و احكام و قوانينش كاري در جهت رفاه و آسايش
مردم بر نميآيد . از بدو تآسيس اين تجارت خانة مقدس و به بياني ديگر “ اين شركت سهامي اسلامي “ كه محمد و شركايش در هزارو چند صد سال پيش آنرا افتتاح كردند
تا امروز ؛در تمام اين سال ها درگير كشت و كشتار و قتل عام و جنگ و ستيز و حكومت بر مردمي بوده اند كه خودشان اين جانيان را براي عذاب دادنشان به كرسي قدرت نشانده اند . نگاهي گذرا به تاريخ هميشه خونبار اسلام گواه گفته هاي من است ؛ در پس پردة اين موج جديد دعوا ها و جار وجنجال دامي گسترده شده و كلاهي ديگر
گشادتر از كلاه قبلي براي سرهاي ما در نظر گرفته شده است ؛ مردم بهوش باشيد ؛ اسلام در هر شكل و شمايل كه باشد بجز بدبختي و بيچارگي ؛ ارمغان ديگري ندارد ؛
اين مرافه ها و قال وقيل ها زمينه سازي براي يك اسلام به شكل ديگر است ؛ سردمداران فعلي ميدانند كه تاريخ مصرفشان به پايان رسيده است ؛
فرصت طلبان سياست باز وارد معركه شده اند كه جاي ان ها را بگيرند و در اين اوضاع و احوال است كه دكتر شريعتي ؛ جاده صاف كن رژيم جمهوري اسلامي دو باره سر از قبر بيرون آورده و به كمك آقايان طرفدار اسلام نوين وارد گود ميشود و اين بار از زبان “ دكتر هاشم آغاجري “ و يا “ امام هفت روز هفته “ اصفهان ؛
تا ببينيم كه فردا چه كسي به اين ليست اضافه خواهد شد !!! مردم ؛ آخوند ؛آخوند است و دين اسلام در هر شكل و پوششي ؛ اسلام است ؛ و از اين جماعت و اين دين
به كسي خيري نرسيده است؛ در حكومت اسلامي آزادي ؛ برابري و عدالت معني ومفهوم ندارد و نميتواند داشته باشد. ( مگر در مدت اين بيستو چند سال تجربه نكرديد ؟؟؟ )
««« پدر ومادر “ عزت ابراهيم نژاد “ كه در 18 تير 1378 در كوي دانشگاه بدست مزدوران رژيم اسلامي بخون غلطيد.»»»

بقول “ علي ميرفطروس “ در كتاب « ملاحظاتي در تاريخ ايران ؛اسلام و... »
(( اسلام اساسآ يك نظام “ ايدئولوژيك “ است و بنابراين : هر گونه آزادي ؛ برابري و عدالت اجتماعي در دايرة بستة “ ايدئولوژي اسلام “
و به شرط اعتقاد به آن ؛ طرح ميشود .
بهمين جهت در نظام اسلامي ؛ انسان ها نه بر اساس خاستگاه طبقاتي خويش ؛ بلكه - ابتداء - بر اساس گرايش هاي اعتقادي خويش به : “ مؤمن “ و “ كافر “ تقسيم ميشوند.
در اين “ طبقه بندي “ آنچه اصل و اساسي است نه انسان - بعنوان موجود آزاد اجتماعي - بلكه “ اصل “ ؛ اسلام - بعنوان يك ايدئولوژي و يك “ حقيقت برتر “ است .
اسلامي كه بقول “ مسعود رجوي “ : “ محكم و استوار بر جاي خودش خواهد ماند . هيچكس و هيچ مكتبي هم تا ابد ؛ معترضش نخواهد شد .
هر كس معترض بشود چون با حق درآويخته ؛ به خاك سياه خواهد نشست “ ( تبين جهان - دفتر اول - ص 30 )
بنابراين در نظام اسلامي ؛ اصل بر “ اصالت ايدئولوژي “ است نه بر “ اصالت انسان “ و هدف : اسارت انسان ها در برابر يك استبداد بيروني بنام « خدا و امام »
و انقياد آنها به يك “ ايدئولوژي عام “ و فراگير ميباشد. ( “اصالت ايدئولوژي “ از طزيق “ اصالت رهبر “ ( پيشوا يا امام ) واقعيت مييابد .
بقول دكتر “ شريعتي “ ؛ هدف : “ بازگشت به مذهب بعنوان يك استراتژي و يك ايمان ؛ و اسلام بعنوان يك ايدئولوژي ميباشد. ( تكيه به مذهب - ص 22و23 )
براين اساس است كه “ دكتر شريعتي “ تآكيد ميكند : “ بايد يك جنگ آزادي بخش براي خود اسلام آغاز كنيم كه اسلام آزاد بشود . خود اسلام نجات پيدا كند ؛
نه اينكه مسلمان ها نجات پيدا كنند ... ( جهت گيري طبقاتي در اسلام - ص 133 )))

شهرفرنگي ميگه : “ صبح معلوم ميشه كت تن كيه “!!!
اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ، لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد ، با سپاس
احساس غريبي مكن ++اينجا++ كه رسيدي

Sunday, July 07, 2002

لابلاي اخبار روز

هميشك
:شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد :
شهر شهرفرنگه ؛ از همه رنگه ؛ رنگو وارنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
كلي تموشا داره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تموشا كن

عكس از : رضا صفوي
تب و تاب اينكه فردا چه خواهد شد اكثر فعالين و ايرانيان داخل و خارج از كشور را فرا گرفته است؛ و همه از يكديگر سوآل ميكنند كه عكس العمل رژيم ؛
چه خواهد بود ؛ و نيروهاي ويژه و انتظامي و ساير نيروهاي رنگو وارنگي كه اين روزها در سطح تهران و ساير شهرهاي بزرگ ايران رژه ميروند ؛
در مقابل حركات اعتراضي مردم ؛ كه سردار اسلام ؛ “ پاسدار قاليباف “ از آنها با نام ارازل و اوباش ياد ميكند ؛ چه كار ميخواهند بكنند ؟؟
آنچه كه از محتواي حرفهائيكه مسئولين رژيم در مصاحبه هاي چپ و راست خود با مطبوعات ميزنند ؛ كاملآ و براحتي ميتوان فهميد كه دچار وحشت شده اند ؛
و كنترل كار را از دست داده اند ؛ و قافيه را باخته ؛ و نميدانند كه چه ميكنند ؛ دستگاه قضائي اسلامي احكامي را صادر ميكند
كه بي شباهت به لطيفه هاي ملا نصرالدين نميباشد؛ كه بجاي گريه ؛ مردم دنيا را به خنده واداشته است !
“ محمد خرداديان “ به ده سال اقامت اجباري در ايران محكوم شد . به اتهام ترغيب و تشويق جوانان به فساد ؛
حكم دادگاه در مورد “ محمد خرداديان “ هنرمند رقصندة ايراني ؛ به جرم اينكه ايراني است و ميرقصد و مورد توجه مردم ايران قرار دارد . نه فساد!!!
حكم يازده سال حبس “ سيامك پورزند “ ؛ بيدادگاه تجديد نظر حكم بادگاه بدوي را در خصوص يازده سال حبس “ سيامك پورزند “ تآييد كرد.
حكم شلاق سه تن در ملاء عام اجرا شد. دو هنرپيشه شلاق خوردند و دو هنرپيشه در نوبت شلاق هستند.
يك ملي پوش ؛ يك بازيكن تيم ملي فوتبال ايران به دويست و پنجاه ضربه شلاق محكوم شد !!!
برخورد با متهمين فاجعة كوي دانشگاه تهران و .... ؛ بي سابقه ترين و شرم آورترين حكم قضائي بود كه در مورد عاملان آن جنايات صادر گرديد.
“ زنان در ايران زير سيستم بردگي قانوني زندگي ميكنند “. « مهرانگيز كار »
بنازم به اين قانون مادون قرون وسطئي صد در صد اسلامي.
تا ارتجاع بر جاست ؛ اين خاك بر سر ماست.
اما در اين ميانه ؛ فرياد خلق گوياست:
ما را قيام امروز ؛ تضمين صلح فرداست ؛
تا ارتجاع بر جاست ؛ اين خاك بر سر ماست . « محجوب الشعرا »
شهرفرنگي ميگه :“ صبح معلوم ميشه كت تن كيه “ !!!
اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ، لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد ، با سپاس
احساس غريبي مكن ++اينجا++ كه رسيدی.
هميشك باشيد

Saturday, July 06, 2002

سپاس....

هميشك
:شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد :
شهر شهرفرنگه ؛ از همه رنگه ؛ رنگو وارنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
كلي تموشا داره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تموشا كن
-- “ گلكو “ و “ حسن آقا “ي با كردار ؛ سپاسگزاريم از لطف ؛ محبت و كمكي كه به ما بدون چشم داشت ارزاني داشتيد ؛ شادكامي و تندرستي شما ياران با وفا را آرزو داريم .
“ شهرفرنگي و همراهانش “

هر گونه راهپيمائي در روز هيجدهم تير « سالروز سركوب خونين اعتراضات دانشجويان ايراني در سال 1999 » ممنوع خواهد شد !!!
يگان هاي ويژه سركوب كه در خيابان هاي تهران و همة مراكز شهر هاي بزرگ ايران صف آرائي كرده اند به منظور جلوگيري از اجتماعات اعتراضي ؛
مردم و جوانان ميباشد كه رژيم غارتگر جمهوري اسلامي را به وحشت انداخته و بطور غير رسمي يك حكومت نظامي اعلام نشده را در همه جا اعمال نموده
و در واقع رودر روي مردم جان بلب رسيده قرار گرفته اند .
در پي پيشنهاد فرماندهي كل سپاه پاسداران و موافقت “ آيت الابليس “ خامنه اي فرمانده كل قوا ؛ و تآئيد “ حجت الفساد و المفسدين “ رسمآ جاني ؛
سپاه تهران بزرگ تشكيل شد ! اين تشكل را اضافه كنيد به نيروهاي پنجگانه سپاه پاسداران وبعد بيانديشيد كه اين مسلمانان واقعي
چه كابوس هولناكي براي مردم ايران در سر دارند.
ديوانه ايم و محفل ما را جنون خوشست
بر سفره نان شبهه و در جام خون خوشست
جنبش مباد و زندگي و آفتاب و ماه
ما را حريم ظلمت و مرگ و سكون خوشست
در گوش ما ؛ كه غافله سالار ظلمتيم
آهنگ بازگشت به ژرف قرون خوشست
هرگز جهان نبود چو اكنون به كام ما
آينده گو مباش ؛ كه ما را كنون خوشست
جز در پناه جهل جماران به جاي نيست
وين جاه را جماعت “ لايشعرون “ خوشست
اكنون كه جنگ بر سر تحكيم قدرت است
اسلام را ز خيل ارازل قشون خوشست
گوي ريا و حيله به ميدان فكنده ايم
وين فتنه را تداوم سحر و فسون خوشست
بنيان جور ؛ بر پي مذهب تهاده ايم
وين كاخ را ز جهل و جنايت ستون خوشست
افسوس كاين بناي شقاوت به چشم خلق
از ’بن به ژرفناي عدم سرنگون خوشست
جز بر سرت كه لايق كوداست ؛ اي “ امام “
خاك سياه بر سر شيخان دون خوشست. »»»» راوي “ غزلباش “ رونويس شده از : « آهنگر در تبعيد - مهر و آبان 1363 »
در خاتمه ؛ قابل توجه فروشندگان “ كليه “ در ايران !!! ( كيهان لندن )
تا جندي پيش بعضي از ايرانيان از روي ناچاري و بيچارگي كليه خود را ميفروختند ، بهاي هر كليه يك ميليون تومان بود . اما به دليل افزايش تعداد داوطلبان ،
بهاي كليه به 350 هزار تومان كاهش يافته است.
دكتر “ رهبر “ پزشك جراح بيماريهاي كليوي گفت : هر روز دهها نفر به مطب او مراجعه ميكنند تا يك كليه خود را بفروشند تا براي دختران خود جهيزيه و يا براي فرزندان بيمارشان دارو بخرند و يا براي ادامه زندگي هزينة كمر شكن امرار معاش خود و فرزندانشان را فراهم سازند.« و اين در حاليست كه آقا زاده ها و خانم زاده هاي
آخوندهاي حاكم بر ايران با صرف هزينه هاي سرسام آور در مدرسه ها و دانشكاه هاي اروپائي و آمريكائي و كانادا مشغول درس خواندن شده اند ؛
و هر روز هم به تعداد آنها اضافه شده و با پول هاي چپاول شدة آن مردم بي پناه و درمانده در خانه هاي چند ميليون دلاري كه پدرانشان خريداري كرده اند زندگي ميكنند.
شهرفرنگي ميگه : صبح معلوم ميشه كت تن كيه !!!

اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ، لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد ، با سپاس
احساس غريبي مكن ++اينجا++ كه رسيدی.

Thursday, July 04, 2002

گزارش روز

هميشك

شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد :
شهر شهرفرنگه ؛ از همه رنگه ؛ رنگو وارنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
كلي تموشا داره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تموشا كن
شدت موج سركوب و ايجاد وحشت و هراس در ميان جوانان توسط نيروهاي انتظامي « كلاه سبزها » در آستانة هيجدهم تير !!!
“ يگان ويژه “ سركوب جوانان تهراني و شهرسناني را آغاز كرده اند !!! پس تو اين بست و چند سال گذشته اونائيكه سركوب ميكردند كيا بودند ؟؟؟
شاهدان عيني در مصاحبه با رسانه هاي خبري ؛ از رفتار خشونت آميز و خونين افراد “ يگان ويژه “ كه در جنگهاي چريكي و ضد خرابكاري و چتر بازي تعليم ديده اند ؛
با جوانان خبر دادند كه خشم و اعتراض مردم را برانگيخته است.
ظاهرآ تشخيص داده اندكه “ يگان ويژة ضد خرابكاري “ ؛ بهتر از پليس شهري ميتواند در حفظ نظم شهرها موثر باشد.

“ سردار سيد محمد قاليباف “ فرماندة نيروي انتظامي جمهوري اسلامي گفت : “ تجهيزات پيشرفته ( بخوان ؛ اسلحه هاي تمام اتوماتيك يوزي “ اسرائيلي “ ؛ نارنجكهاي مدرن ؛
جليقه هاي ضد گلوله ؛ يونيفرم هاي سياه رنگ ؛ كلاه هاي سبز و پوتين هاي آمريكائي ) وماشين هاي پاترول و ... در اختيار اين نيروها قرار گرفته؛
مختص تهران نيست بلكه در تمام كلان شهرهاي كشور نيروهاي ويژه مبارزه با ارازل و اوباش و نيروهاي مربوط به بر خورد با مزاحمين خياباني وجود دارند.“
اين سردار اسلام ياد آور شد :“ تشكيلات جديد “ يگان ويژه “ نيستند بلكه نيروهاي ويژه اي هستند كه به مآموريت “ ذاتي “ (؟) عمل ميكنند ؛
“ يگان ويژه “ مخصوص مآموريت هاي ديگري است .!!! مردم ؛ قبلآ ميگفتيم “ خدا “ بدادمون برسه ؛ ولي حالا كه “ خدا “ پشت و پناه سردار اسلام و سپاهش ؛
كي بداد ما ميرسه؟؟؟
سردار اسلام با اشاره به استفادة از نيروهاي خاص (؟) براي هر يك از ناهنجاري هاي اجتماعي گفت :
در مقابله با ارازل و اوباش و مزاحمين خياباني هم كه افرادي خشونت طلب و معترض به حقوق جامعه هستند ؛ نيرو ؛ سازمان و تجهيزات مشخص خود را دارد.“
دستگيري 200 مزاحم خياباني و قاچاقچي در شيراز ( كيهان )
مانور برخورد با ارازل و اوباش ؛ مزاحمان نواميس مردم ؛ توزيع كنندگان مواد مخدر و معتادان در سطح شهر شيراز برگزار شد. « عجب مانوري!!!»
در اين مانور كه توسط معاونت اطلاعات فرماندهي انتظامي استان فارس اجرا شد ؛ “ يگان ويژه “ ؛ يگان مبارزه با مواد مخدر “ ؛ “ يگان امداد “
“ يگان مبارزه با مفاسد اجتماعي “ و “ يگان اماكن عمومي “ حضور داشتند.
“ در اين مانور گسترده 200 نفر از ارازل و اوباش ؛ مزاحمان نواميس مردم ؛خرده فروشان مواد مخدر و معتادان دستگير و بازداشت شدند. “
صورت ريز مواد بدست آمده : نيم كيلو ترياك ؛ نيم كيلو هروئين ؛ سه كيلو حشيش ؛ 5 گرم سوخته ؛ 15 دست پاسور ؛مقاديري مشروب ؛ و تعدادي چاقو و قمه ؛
شهرفرنگي ميگه : “ اين ناهنجاري ها عجب خرجي رو دست اين مردم دست خالي گذاشته ! “ پس فقط يكدونه “ يگان ويژه “ نيست ؛ چندتا “ يگان ويژه “ است ؛
كه هر كدومشون يك كاري را انجام ميدهند ! ولي همشون همان تجهيزات را دارند ! دم سردار اسلام گرم ؛ عجب مايه كلوني به حسابش واريز شده !
بابا يكي نيست به اين “ آيت الابليس “ و به اون “ حجت الفسادوالمفسدين “ بگويد : تو را به سر جدت قسمت ميديم از خر شيطون بيا پائين و بيشتر از اين همش نزن ؛
بوي گندش همجا را گرفت ؛ همين اندازه كه كشتين و شكنجه كردين ؛ و همين تعداد زندوني كه دارن توي زندان ها مي پوسند كافيه ؛
همين اندازه كه غارت كردين و به حسابهاي بانكيتون واريز كردين براي هفت پشتتون هم بسه ؛ آخه سيد واقعآ اولاد پيغمبر ؛ تو با كار هائي كه تو اين مدت
بيست و چند سال حكومتت كردي ؛پيغمبر و عمر و عثمان و ابوبكر و علي و فرزندانش نتونستن بكنند ؛
الحق كه روي همشونو سفيد مثل كافور كردي و هي فوت توي نگاري وافور !
علي اكبر خان ولايتي ( وزير سلبق امور خارجه ) ميگويد : جايگزيني براي روحانيت نيست ! “
البته كه نيست ؛ فقط روحانيت است كه مينواند يك چنين وضع اسفباري را بوجود بياورد با همكاري افرادي مثل شما ،
كشف دو بمب در مجمع تشخيص مصلحت و ساختمان قوة قضائيه !!!
مقامات 50 ميليون دلار ؛ ايران هيچ !!( كيهان لندن ) يك شركت انگليسي سبيل و ريش دو تن از بالاتدين مقامات جمهوري واقعآ اسلامي را با پنجاه ميليون دلار --
هر يك بيست و پنج ميليون -- چرب و چيلي كرده است. ( قرار داد انتقال آب رود كارون به كويت )
شهرفرنگي ميگه : صبح معلوم ميشه كت تن كيه !!!
اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ، لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد ، با سپاس
احساس غريبي مكن ++اينجا++ كه رسيدی.

Wednesday, July 03, 2002

تعزية يوسف

هميشك

شهرفرنگي از تهرانتو نيوز گزارش ميدهد :
شهر شهرفرنگه ؛ از همه رنگه ؛ رنگو وارنگه ؛ خيلي قشنگه ؛
كلي تموشا داره ؛ هيچ جاي حاشا نداره ؛ خوب تموشا كن

شهرفرنگي از يك نمايش تعزيه خواني به نام “ داستان يوسف “ كه ديشب آنرا در سالن استيج وست تماشا كرده برايتان گزارشي دارد كه در زير ميخوانيد.
تئاتر رستوران“ استيج وست “ در شهر ميسيساگا در غرب تورنتو در يك هتل بسيار شيك و مجلل ساخته شده كه هر سه ماه يكبار
يكي از كار هاي نمايشي معروف را به صحنه ميآورد.كنجايش سالن نمايش در طبقة همكف 450 نفر و در بالكن 250 نفر ميباشد.
تفاوت اين تئاتر با ديگر سالن هاي نمايش در اين است كه دو ساعت قبل از شروع نمايش كسانيكه براي تماشاي برنامه آمده اند از خودشان با انواع و اقسام گونگون غذا هاي گرم و سرد و مشروبات مختلف پذيرائي ميكنند ؛ و از همه چشم گير تر ميز زيباي دسر ها بود كه مردم براي نوش جان كردن آنهمه شيريني جات و
كيك هاي مختلف و تنقلات صف كشيده بودند؛گفتني نيست ؛ ديدني و خوردني است ؛ نا گفته نماند كه شنيديم مسئوليت تهية و تدارك ميز دسر با يك خانم ايراني هنرمند ميباشد كه آوازة شهرت او در آمريكاي شمالي سر زبان هاست ؛ و از اين بابت شهرفرنگي كلي احساس افتخار ميكرد

بعد از شام رآس ساعت هفت و نيم نمايشنامة داستان يوسف شروع شد ؛ نقال داستان يك خانم مو طلائي خيلي ماماني روي صحنه حاضر شد و به همراه او
تعدادي دختر و پسر خردسال از مليت هاي مختلف در گوشه و كنار صحنه روي زمين نشسته و به قصه گوي تعزيه گوش ميدادند؛
نمايش از نوع موزيكال به سبك هاي گونگون از كلاسيك و اوپرا تا راك و رپ بود ؛ و تمام ديالوگ ها همراه با موزيك و كلام شعر گونه بيان ميشد ؛
صحنه پردازي ؛ نور و صدا و دكورها و پرده هاي نقاشي شده به همراه رقص و آواز هاي دستجمعي از همآهنگي خاصي برخوردار بود ؛
و در پايان هر بخش از نمايش مردم حاضر در سالن با كف زدن هاي ممتد ؛ هنرمندان ريز و درشت را تشويق ميكردند ؛ و شادي ويژه اي در سالن نمايش موج ميزد؛
در فاصلة پردة اول به دوم ؛ حدود يكربع تنفس بود كه در اين زمان دختران ميزبان با چاي و قهوه و نوشيدني هاي الكلي و غير الكلي از مردم پذيرائي ميكردند؛
تعداد بازيكنان زن در اين تعزيه دو برابر مردها بود ؛ و با لباسهاي رنگارنگ ميخواندند و ميرقصيدند ؛ و شادي ميآفريدند ؛
در داخل سالن از بچه هاي پنج شش ساله تا پيرمردها و زنهاي هفتاد هشتاد ساله ديده ميشدند؛ و من شهرفرنگي ؛ ميون اين همه آدم ؛ توي اين فكر بودم ؛
كه چي ميشد اگه ما هم ؛ يه چنين برنامه هائي براي مردم ايران داشتيم ؟؟؟ بچه هامون ؛ جونامون؛ دخترا و پسرامون ؛ پير زنها ؛ پيرمردها ؛
بجاي غصه و ماتم ؛ بجاي ناله و شيون ؛ ميتونستند دور هم جمع بشن ؛ شادي كنند ؛ حال و احوال كنند ؛ بدونه ترس و هراس ؛ وحشت و بيم ز مآمور ولايت ؛
بخونند ؛ خنده كنند ؛ فكر درگير شدن ؛ با بسيجي و سپاهي نباشن ؛ دلشون شاد باشه ؛ لبشون خنده كنان باز باشه ؛ و از اين عمر دو روزه ؛ كه مثه برق مياد و ؛
مثه باد ميره ؛ لذتي برده باشن ؛ چي ميشد ؛اگه ما هم ؛ يه چنين برنامه هائي داشتيم ؟؟؟!!!
بعضي موقع ها اين شهرفرنگي ما يادش ميره كه يك مشت فسيل ما قبل تاريخ دارن خونه پدريشو به آتيش ميكشن ؛ مردم بي پناه و به صليب !
گفتمش : يادت نره كه : چنان نماند و ؛ چنين هم نخواهد ماند . اين قصة پر غصه سر دراز دارد .
گفت : صبح معلوم ميشه كت تن كيه !!!
اگر نوشته هاي ما ارزش خواندن دارند ، لطفآ وبلاگخونة ما را به ديگر ياران معرفي كنيد ، با سپاس
احساس غريبي مكن ++اينجا++ كه رسيدی.
هميشك باشيد