Friday, August 31, 2007

بـوزينـــه


حکايت خليفــهء مسلميـن و بـوزينــه اشهارون الرشيـد(170 تا 193 هجری)، خلفـيـــهء عبـاسی، رهبــر مسلمين، بوزينـــه ای را مقام امارت داد. چنان که سی مرد از درباريان وی ملتزم آن بوزينـــه بودند و به امر خليفه او را کمر و شمشير بر ميان بستندی و سواران با او بر نشستندی. هرکس که به خدمت درگاه او رفتی فرمودندی تا آن بوزينه را دست بوس کند و خدمت...
_ آن بوزينه چند دختر را بکارت برداشته بود.
_ اين بوزينه تعلق به «زُبيده»داشت که خاتون(ســوگُـلی) خليفهء بغداد بود.
_ مرگ ميمون بر هارون و زبيده گران آمد و شاعران زبيده را بدان تعزيت ها گفتند!ديــدار امام زمان پـوتين و بوزينهء خليفــه

رهبران سياسی، اصلی و کليدی رژيـم اسلامی، در وجـه زيربنائی و اساسی، نمايندگان يک باند مافيائی نيرومند هستند که برای ماندگاری و ادامــهء حکومت خود، بـه هـر بيداد و جنايتی دست می زنـنـــد!
!+!+!+!+!+!
عــدالت امــام زمـانـی!!!


زنــده نـام «احمــد کســروی» می گويــد:

امام زمان امام ناپيـدا!؟
امام اگر پيشواست بايد در ميان مردم باشد و آنان را راه بَرَد. امام ناپيـدا چه معنی می تواند داشت؟!
خدا را چه نيازی بوده است که کسی را از هزار سال پيش نگاه دارد و در بيابان ها بگرداند [ و يا ( در تـه چاه ) مخفی گرداند؟! ] تا روزی او را بيرون آورد و با دستش جهان را نيک گرداند؟!
( اين يعنی نياز و ناتوانی خــدا ) – مگر خدا نتوانستی او را در زمانی که بيرون خواهد آمد به جهان آورد و بکار انگيزد؟!
مـهــدی گری جــز افسانــه ای بيش نيست.

!+!+!+!+!+!


رژيــم سيــاه و خـاکستــری[+] در وبلاگ «اردشيــر دولت» خواندنــی است


Labels: , , , ,

Friday, August 17, 2007

دکتر محمّد مصدّق


دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست*

علی میرفطروس* ما مردمی هستیم که دوستدار پیروزی ها و کامیابی های بزرگ و در عین حال آسان هستیم و آنجا که دچار شکست و ناکامی می شویم، بجای نگریستن به خویش و درک کمبودها و کم کاری های خود، متوسّل به «تئوری توطئه»، «دست انگلیسی ها» و «عوامل خارجی» می شویم ...
Mosadegh - Kashani
اشـاره:
«دکتر محمد مصدّق: آسیب شناسی یک شکست»، بخشی از کتابی است که بهمین نام بزودی منتشر خواهد شد. این مقاله - در واقع - بخشی از تأمّلات نویسنده در آسیب شناسی سیاسی - فرهنگی ما از انقلاب مشروطیّت تا انقلاب اسلامی 57 می باشد.
به نظر نویسنده، دکتر محمد مصدّق، پُل انتقال یا ارتباط تجربیّات تاریخی ملّت ما از انقلاب مشروطیّت به انقلاب اسلامی است، هم از این روست که پرداختن به عقاید و عملکردهای سیاسی دکتر مصدّق می تواند به ما - برای درک علل و عواملِ تاریخی شکست ما در استقرار آزادی و جامعهء مدنی - کمک و یاری نماید.
مفهوم «آسیب شناسی» - اساساً - ناظر بر ضعف ها و نارسائی ها و اشتباهات است، از این رو، نویسنده ضمن احترام عمیق به شخصیّت های ممتاز تاریخ معاصر ایران، در تحلیل خود، از مدح و ثناهای رایج سیاسی پرهیز کرده است.

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست _ (بخش نخست)[+]

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست _ (بخش دوّم)[+]

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست _ (بخش سـّوم)[+]

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست _ (بخش چهـارم)[+]

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست _ (بخش پنجـم)[+]

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست _ (بخش ششــم)[+]

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست _ (بخش هفتــم)[+]

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست _ (بخش هشتــم)[+]

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست _ (بخش نـُهــم)[+]

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست _ (بخش دهـُـم)[+]

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست _ (بخش يـازدهـُـم)[+]

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست _ (بخش دوازدهـُـم)[+]

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست _ (بخش سيـزدهـُـم)[+]

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست _ (بخش چهـاردهـُـم)[+]

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست _ (بخش پـانزدهـُـم - 1)[+]

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست _ (بخش پـانزدهـُـم - 2)[+]

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست _ (بخش آخــر-1)[+]

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست _ (بخش آخــر-2)[+]

دکتر محمّد مصدّق؛ آسیب شناسی یک شکست _ (بخش پـايـانـی)[+]!+!+!+!+!+!+!


مغـلـطــه يـک نقــد - عـلامــه مجلسی بهـرام مشيـری
روشنگــری يـک مغـلـطــه - بهـروز صوراسـرافيـل
ببينيــد و داوری کنيــد
Labels:

Monday, August 13, 2007

لبـخنـــــد


از روی سـادگــی !!!ورودی دانشگاه آزاد اسلامی - واحــد مـرودشتتبـريـک «صنف عـلافـان» بــه شهــردار "کلالــه"آگـهــی منـاقصــهء «ليف حمـام» فـرمانـدهی آمـاد - پشتيبـانی هــوائیزنـانــــه و مـردانــــه !؟نيـازی به تـوضيــح دارد؟؟؟رژيـم اسلامی، حکومت گــدايـان و گــداپـروری

Wednesday, August 08, 2007

1 - مشـروطيـت


تأمّلاتی دربارهء جنبش مشروطیّت

عـلـی ميـرفطـروس

(بخش اوّل)شکست ایران در دو جنگ با روسیه در اوایل قرن نوزدهم و تحمیل معاهده های اسارت بارِ «گلستان» و «ترکمن چای» که در نتیجــهء آنها، 17 شهر قفقاز و نیز بعضی از شهرهای شمال شرقی، از ایران جدا و ضمیمـهء خاک روسیه شدند، در واقع باروتی بود که حس نهفتــهء ملیِ ایرانیان را منفجر کرد و برای اولین بار جامعــهء ایران و خصوصاً روشنفکران ایران را با «چرا؟» و «چه باید کرد؟» روبرو ساخت. برای اولین بار، ایرانیان وطن دوست متوجه شدند که برخلاف اعتقاد آیات عظام، با آیه و استخاره و دعا و روضه نمی توان به جنگ توپ و تفنگ های «کفّار» رفت. جامعــهء ایران و خصوصاً روشنفکران ایران، عامل اصلی این دو شکست اسارت بار را، هم در حکومت مطلقــهء ایلی و بی تدبیری سیاسی قاجارها می دانستند و هم در سلطــهء بلامنازع علمای مذهبی می دیدند که در واقع «یارِ غار» حکومت و آتش بیارِ جنگ های ایران و روسیه بودند و با هرگونه نوآوری و نوسازیِ اجتماعی - سیاسی مخالفت می کردند.

جنبش مشروطيت (1906) بعنوان بزرگ ترين جنبش اصلاح طلبانــهء تاريخ معاصر ايران براساس قانون و حاكميت مردم استوار بود.


جنبش مشروطیت ایران، در حقیقت تبلور اجتماعی مقابلــهء «بدعت» (تجدّد) با «سُنّت» (شریعت) بود. متفکران مشروطه برای اولین بار کوشیدند تا «رعیّت» را به «ملّت» و «هویّت ملّی» را جایگزین «هویّت اسلامی» نمایند. از این دوران است که ما از یک «جامعــهء ایلی» به یک «جامعــهء ملّی» متحوّل شدیم.

فضای عمومي جنبش مشروطيت، اساساً يك فضاي غيرمذهبي و غيراسلامي بود.

ادامـــــهء متن کامـل[+]در «بی پـايـان»


تأمّلاتی دربارهء جنبش مشروطیّت (بخش دوّم [+])!+!+!+!+!+!+!
بـرگی از تـاريـخ ِ معـاصـر ايـران

پـاسخ به "اُستـاد" راميـن کـامــران به زبان سـاده


Labels: ,

Wednesday, August 01, 2007

زادهء آسيــائـی


جَبــر جُغـرافيـــائــیکاری ديــدنی و شنيــدنی از: « مُحسن نـامجــو» -

Labels: